1899


Starostou byl p.Kuhejda Frant.
Správcem školy p.Doležil
Duchovním správcem p.Ficek
Předsedou místní školní rady

1.ledna 1899 ustanoveno vybírati od hostinských potravní daň od zdejších hostinských a zvýšiti ji o  8zl. 16kr.

Pronájem obecní honitby
Obecní honitba pronajata bez soutěže dále na 3 roky dosavadnímu nájemci p.Josefu Gřundělovi, 81zl.

29.ledna 1899 revisory účtů za rok 1898 zvoleni pánové Josef Svoboda a Josef Mužný, Bílek čís.189.

6.února 1899 revisory účtů stavby obec. Hostince zvoleni pp.Josef Svoboda, Jan a Josef Bílek.

Odpuštěny dluhy Frant.Šiguta, čís.165, 3zl.84kr školního platu, Anežce Kupčové, čís.219, 19kr., Jana Čupy 24zl. 15kr., Josefa Pešata 15zl. 94kr, R.Morgensteina 18zl. 90kr.
Školní topičce zvýšen plat ze 20zl. na 25 zl. Byla jí Jenovefa Mužná z čís.221.

Obecním sluhům Mužnému a Ignáci Nyklovi zvýšena odměna za hlídání z 36zl. na 38zl. ročně.

26.února 1899 revisory účtů za rok 1899 o stavbě hostince zvoleni pp.Jan Bílek a Josef Bílek.

Opraví se cesta od sv.Anny k fojtství. Obec Lhotka upraví cesty té 210m. Do rozpočtu na úpravu té cesty dala naše obec 200zl.

Domek čís.158 se opraví jen zhruba. Větší světnice rozdělí se ve dvě. Dřevěná budova pro obchod se odstraní.

5.března 1899 zvolen třetí zkoumatel účtů od novostavby obec.hostince p.Jos.Svoboda.

16.dubna 1899 na uprázdněné místo učitelské při zdejší škole navrženi žadatelé:
Na 1.místo Rudolf Hurník, podučitel v Tiché
Na 2.místo Florian Kobelík, podučitel v Hukvaldech
Na 3.místo Arnošt Hapala, podučitel v Krmelíně.

11.května 1899 domek č.81, který obec zakoupila, nechala pokrýt novým šindelem. Ze dřeva ze starého obchodu udělá se chlév pro dobytek. Vykopají se kanály od nového hostince, starého

hostince i od studny a všechny ústit budou do kanálu od nového hostince. Dříví se vezme z obecního lesa, kamení z lomu p.Fr.Volného z Palkovic.

11.června 1899 zrušilo se usnesení ob.výb. ze dne 11.května a ujednalo se pokrýti budovu č.81 břidlicí. Byty v domku čís.185 byly 25.června pronajaty.

29.června 1899 prodána žádost zemskému výboru o dovolení uzavříti výpůjčku 4300zl. u Hypoteční banky markrabství moravského v Brně na dobu 40 let a půjčku 3500zl. u téhož ústavu také na dobu 40let. Penězi těmi pak splatili dluhy u Kontribučenské záložny hukvaldské v Místku.

9.července 1899 domek čís.158 pronajat takto: větší /zdola světnice Jos.a Marianě Čupové za 20zl. ročně, druhá světnice shora Michalovi Klimkovi, třetí světnice Kulové a čtvrtá ponechána na chudobinec. Vše najato proti měsíční výpovědi.

30.července 1899 obecní výbor usnesl se ponechati odbočku při 2.třídě zdejší obecné školy.

3.prosince 1899 obec ve schůzi obec.výboru vzdala se obecních cest, parcelní čís.2026/1, 2030/2 a 2031 vedoucích od fojtství k pile pana Gřunděla ve prospěch pana Larische a

p.Gřunděla, čís.89 v Metylovicích a parc.čís.2030/2 pp.Jos.Larischovi, Janu Bílkovi, čís.4, Frant.Kubalovi, čís.68, Matěji Němcovi, čís.48, Josefu Vachalovi, čís.157 a p.Janovi

Kubalovi z Frýdlantu /usnesení toto bylo velice nepředložené. Zbavit se tak důlní cesty/

Oprava domku čís.158 provede se penězi určenými  na stavbu nemocnice.

Povaha roku. Úroda polní byla celkem uspokojivá. Sklizeň sena byla dešti znesnadněna, zato žně byly pohodlné a vydatné. Ovoce bylo málo, zvláště švestek. Tyto se urodily jen na návrších, v dolinách nikoli. Medu nebylo. Zemáky se urodily.

Komentáře nejsou povoleny.