1898

Starostou p.Kuhejda Frant.
Správcem školy p.Josef Doležil
Duchovním správcem p.Ficek
Předsedou místní šk.rady

23.ledna 1898 za revisory účtů za rok 1987 zvoleni pp.Josef Mužný, radní a Josef Bílek, člen výboru, č.89.
Revisory ku zkoumání denníku stavby hostince zvoleni pp.Josef Svoboda, č.10, Jan Závodný, č.150, Frant.Liberda, č.165

Založen třešňový sad
14.února 1989 na oslavu padesátiletého panování císaře Frant.Josefa I. Usnesl se obecní výbor na návrh pana Josefa Svobody, člena obecního výboru, zakoupiti nákladem obce 50 kusů

šlechtěných třešní a vysaditi je na obecních pozemcích. 25 jich bylo určeno pro horní konec a 25 pro dolní konec. Na horním konci staral se o zasazení stromků p.Josef Svoboda, na dolním p.Lepík Frant.
Toho vysazování stromků zúčastnily se také školní dítky. Nesly stromky až na místo, kde měly býti zasazeny. Nejdříve pan správce školy Doležil pověděl dětem o významu sázení stromů i proč byly nasazeny a odporučil stromy ochraně obecenstva. Děti zazpívaly rakouskou hymnu, také jiné písně. Ku konci poděleny zákusky.

Založen spolek „Kostelní jednota“ na návrh pana faráře Ficka, který měl za účel starati se o rozšíření kostela nebo vydržování druhého kněze v Metylovicích. Do přípravného komité zvoleni pp.Antoním Ficek, farář, Josef Svoboda, čís.10, Vavřín Bílek, č.99, Jan Bílek, čís.189, Josef Vachala, čís.158, radní.

Udělena podpora Frant.Kopčáku v Tiché 5zl.

Ustanovení 2. strážníků
Ustanoveni dva policajti s ročním platem 5zl., pp.Jiří Merta, čís.83, Frant.Liberda, č.165 a policejním komisařem /policajt komisarem/ p.Josef Mužný, č.27, radní
Povinností jejich bylo dozírati, aby mládež pod 16 let stáří nenavštěvovala hostince a zábavy, v nich pořádané. Hostince aby se v 10 hod. zavíraly.

20.března 1898 peníze, které chybějí na dostavění obec.hostince, vypůjčí se u kontribučenské záložny hukvaldské v Místku.

Členové obecního výboru byli: Josef Mužný, radní, Josef Vachala, radní, Jan Šigut, Josef Boháč, Frant. Kupča, Jan Bílek, Ignác Bílek, Vavřín Bílek, Josef Bílek, Josef Svoboda, Jiří

Merta, Jan Závodný.

1.května 1898 ob.výb. se usnesl dáti do obec. Hostince na chodbu cementovou  podlahu.

22.května 1898 staviteli obec.hostince vyplaceno 50zl. Do sklepu obec.hostince dány na podlahu kameny z lomu p.Frant.Volného v Palkovicích a kolem zdi všech podlah dány trojhrany.

16.června 1898 pan stavitel Vrána není spokojen s 500zl., které mu obec dala a zdráhá se dále stavěti. Obecní výbor se usnesl, že mu vyplatí ještě 350zl, kdyby chtěl pohledávku svou

v obnosu 960zl. soudně vymáhat.

24.července 1898 obecní budova hostince se olíčí zvenčí a dovnitř pořídí se inventář: 4 stoly, 4 „tafle“ a skládací židle.

18.září 1898 do komise ku klasifikování koní zvoleni pp.Josef Mužný, radní a Josef Bílek, č.89.

Obec dala dvěma nově ustanoveným podučitelům pp.Janu Jiříčkovi a Aug.Hrnčárkovi otop.

10.září 1898 zavražděna byla ve Švýcarsku v Ženevě císařovna Alžběta najatým vrahem Luchenim.

14.října 1898 ob.výb. usnesl se pořádati schůzi poplatníků obce Metylovic, kde by se rozhodlo o koupi domku čís.81.

Obecní hostinec se najme dne 13.listopadu.
Ofert uveřejní se v Opavském Týdenníku a podmínky nájemní vypracují pp.Ficek Ant., farář, Josef Svoboda a Jan Bílek, č.189.

30.října 1898 schůze poplatníků

13.listopadu 1898 obecní hostinec /nový/ pronajat byl od 1.prosince 1898 na tři po sobě jdoucí roky panu Tomáši  Halatovi, dosavadnímu nájemci. Ostatní uchazeči pp.Frant.Hlaváč z Palkovic a Merta z Ratimova odmítnuti.

Letošní rok možno nazvati po stránce hospodářské dobrým. Příznivé jaro po mírné zimě podporovalo vzrůst ozimin, jakož i jarní setby. Zemáky t.r. sázeny již v druhé polovici měsíce března. Pršky střídaly se s pěkným počasím a pohrom živelných nebylo. Seno i obilniny i ostatní plodiny dobře se urodily a bez námahy se domů sklidily. Ovoce nebylo mnoho, ale byl dobré. Hrušek bylo málo. Včely se málo rojily. Medu nebylo mnoho.

Komentáře nejsou povoleny.