1897

Starostou p.Kuhejda Frant.
Správcem školy p.Josef Doležil
Duchovním správcem p.Ficek
Předsedou míst.škol.rady

Členové obecního výboru:
Frant.Kubala, 1 radní, Jan Šigut, 2 radní, Josef Bílek, Jan Bílek, Jan Závodný, Josef Mužný, Frant. Židek, Matěj Němec, Frant. Kupča, Josef Boháč, Frant.Mahdoň, Frant.Lepík, Vavřín

Bílek, Pavel Bílek, Ignác Bílek

24.ledna 1897 revisory účtů za rok 1896 zvoleni pánové Josef Bílek č.89, Jan Závodný č.150.
Z pozemku, kde bude stáli ob.hostinec prodají se stromy veřejnou dražbou a na pozemku vykopá se kanál.
Frant.Kopčákovi v Místku a Svobodovi v Místku dala obec z chudinské kasy po 3 zlatých.
Spolku chovanek Vesna v Brně dala se jednou pro vždy podpora 1zl.

8.února 1897 poplatky za napsání dobytčího pasu stanoveny jak roku minulého.
Obecní les, který se dražbou prodával 25.ledna 1897 byl prodán panu Ambrožovi v Paskově /obchodníku s dřívím/ za 1420 zl, protože nikdo více z pozvaných nepodal. 500 zl zaplatil

ještě v březnu a zbývající obnos 1.července 1897. Obec odkoupila od něho hned 90 kousků slabého dřeva za 60 zl .

17.března 1897 všechny zednické, tesařské a nádenické práce na obecní hostinci /novostavbě/ zadány p.Jakubu Vránovi, zednickému a tesařskému mistru v Brušperku za 2340 zl. Stavitel z Místku chtěl za tutéž práci 2777 zl 73kr.

11.dubna 1897 do klasifikační komise ku odvodu koní zvoleni pp.Josef Mužný, Frant.Mahdoň.
Plán obecního hostince vypracovaný p.Jakubem Vraným schválen a předložen okres.hejtmantství. Zakoupila se dubová futra pro novostavbu obec.hostince. Dala se udělat truhla na hašení
vápna.

Dána podpora vdově Němcové č.72 50kr měsíčně, vdově Juřicové čís.112 odpuštěn pacht.z obec.pozemku v obnose 3zl 60kr, protože se přes její pozemek voziti bude dříví z prodaného obec.lesa. Chlapci Josefu Nyklomi, synu Ant.Nykla koupen oblek.

Ve škole ve III.třídě pořízen nový stupeň a opraven kanál kolem školy.

24.května 1897 naše obec přistoupila za člena Hospodářského spolku severovýchodní Moravy  s příspěvkem 1 zl ročně na přípis téhož spolku ze dne 24.března 1897

Za dozorce ku stavbě hostince zvoleni Frant.Kuhejda, starosta, Jan Šigut, radní, Josef Mužný, Jan Bílek, Vavřín Bílek, Frant.Židek

30.května 1897 v blízkých Hodoňovicích chtěly založiti ctih.sestry sv.Alžběty nemocnici, v níž by byly ochotny za obnos 400 zl. ošetřovati i živiti 2 nemocné. Obec nabídku tu ze dne

28.května 1897 čís.55 přijala a obnos 400 zl. nabídla.
Pronajata dovážka 20m3 pískového kamení na novostavbu ob.host. p.Matěji Němcovi za 73zl.
17.června 1897 protože se seznalo při kopání základů, že jest půda měkká, byly pod základy novostavby ob.host. dány sosnové klády a na ně beton. Kamení a štěrk na základy dovezl

p.Ondřej Halata 1m za 70kr.
Na strop dány traversy koupené v Lipině.

13.července 1897 vrchním dohližitelem při stavbě hostince zvolen p.Frant.Židek č.20 za přiměřenou náhradu.
Do futer u dveří v prvém poschodí novostavby daly se měkká futra.

Dr.Th.Hohn 22.července 1897
Protože měl zavítati do naší obce pan arcibiskup, usnesl se obecní výbor postaviti slavobránu  u kříže p.Pešata a zakoupiti do hmoždířů střelný prach.

22.srpna 1897 ve škole nechala se vyčistit studna a kanál a třídy se nechají vymalovati.
Dohlížiteli stavby p.Židkovi Frant.,čís.20, stanovena odměna 70kr.denně.
Do oken kuchyně se dala mříž /při novostavbě/

8.září 1897 hostinec obecní pronajat až do ukončení novostavby p.Tomášovi Halatovi za obnos 400zl. ročního nájmu.

22.září 1897 do klasifikační komise obecní zvoleni p.Josef Mužný a Josef Bílek

31.října 1897 panu Frant.Kubalovi sraženo bylo z obnosu, který měl obdržeti za dodanou cihlu na novostavbu, protože dodal místo smluvených 50 000 cihel jen 21 000.

Rozšíření zdejší 3třídní školy na 4třídní
Schváleno usnesení místní školní rady ze dne 10.října 1897, aby se zdejší škola trojtřídní rozšířila na čtyřtřídní, protože místnost pro 4.třídu je již ve škole k dispozici.

19.prosince 1897 schválen rozpočet a také 37% přirážky k přímé dani.

Kostelními hlídači zůstávají až do 20.listopadu 1898 Frant.Halata č.109 a Ignác Nykl, č.20, za 65zl.ročně. Nově se hlasící Frant.Hajdušek, čís.207 a Ignác Rohlel odmítnuti, i když nabízeli konati tutéž službu za 58zl.

Upuštěno od opravy cesty od fojtství k svaté Anně do té doby, až jak se obec Lhotka rozhodne, nebo nebude-li převzata, také cesta do správy okresního silničního výboru.

Stavba nemocnice oddálena

Desky na podlahy do obecního hostince vzaty budou na pile v Čeladné.

Povaha roku: jaro deštivé, zima mírná, léto i podzim také deštivý.
Senné žně dopadly dobře, obilí za to porostlo. Deště v červenci a srpnu způsobily povodně. Stromy v nejlepším květu omrzly. Nebylo ovoce ani medu

Komentáře nejsou povoleny.