1925

…Jak z předešlých záznamů patrno, byly vykonány tři akce o zařízení telefonu v místě. Poprvé zasadila se v roce 1913 Národní jednota v Metylovicích o získání telefonní stanice….

Starostou byl pan František Svoboda
Duchovním správcem pan Mikuláš Maršálek
Správcem školy p.Kuneš Odstrčil
Správcem poštovního úřadu
Předsedou míst.škol.výboru p.Sylvestr Onderka
Předsedou komise osvětové p.Josef Műller
Předsedou komise finanční
Předsedou komise pro soc.péči

Dne 11.ledna 1925 konalo obecní zastupitelstvo svou schůzi.
Obecní hostinec pronajat panu Josefu Svobodovi mladšímu za 8000kč ročního nájmu na dobu 3let.
P.Valentinu Šigutovi dovoleno odvézt si zdarma štěrku z místa, kde mu určilo zastupitelstvo.
Dávka z lihovin stanovena takto: z 1hl piva 8kč, z 1hl kořalky 40kč a 25% z daně na víno.

Volba místní školní rady
8.února 1925 ve schůzi obecního zastupitelstva konané toho dne zvoleni byli do místní školní rady tito pánové:
Za stanu soc.demokratickou: Josef Chasák a Silvestr Onderka
Za stranu lidovou a s ní spojenou stranu republikánskou: Valentin Bílek, Klement Němec a František Seibert.
Za stranu živnostenskou: Lubomír Bílek
Učitelský sbor zvolil ze sebe do místní školní rady pp.Kuneše Odstrčila, Bohuslava Kolčavu a Josefa Műllera
Sestávala tedy místní školní rada ze 6.zástupců občanstva a 3.zástupců učitelstva:
1.Josefa Chasáka        1.Kuneše Odstrčila
2.Sylv.Ondery            2.Bohusl.Kolčavy
3.Val.Bílka            3.Josefa Műllera
4.Klem.Němce
5.Frant.Seiberta
6.Lub.Bílka
Náhradníky byli za občany zvoleni: za soc.demokratickou stranu pan Bartoloměj Čupa,
Za stranu lidovou Jan Závodný, kovář, za stranu málorolníků a domkařů Jan Bílek, pošt.zřízenec.
V téže schůzi obecního zastupitelství prodal se pozemek p.Matěji Pustkovi na stavbu domku přes zamítnutí zemským výborem, protože úroky ze stržených peněz vynesou více než je nájemné z téhož pozemku.
Zvýšeny byly odměny a to: p.Janu Boháčovi, zpěvákovi za šlapání měchů u varhan ze 200kč na 280kč a p.Sylv.Bílkovi k jeho žádosti zvyšuje se měsíční odměna z 50kč na 75kč.
Vyhověno bylo žádosti Tělocvič.jednoty Sokol v Metylovicích, aby obec.zastupitelstvo převzalo protektorát nad oslavou narozenin pana presidenta pořádanou Sokolem dne 8.března 1925.
Sčitateli dobytka zvoleni byli pp.Jan Bílek, Frant.Mužný, Frant.Žídek a Chasák Josef.
Ohližitelem dobytka pan Jan Závodný, čís.150.

22.února 1925 vykonána byla schůze nové místní školní rady, v níž byl zvolen její předseda. Přítomni byli pánové: Frant.Seibert, Valentin Bílek, Klement Němec, Josef Chasák, Onderka Silvestr, Lubomír Bílek, Kuneš Odstrčil, Bohuslav Kolčava a Josef Műller.
Za okresní školní výbor v Místku přítomen byl člen pan Václav Volný, starosta obce Palkovic. Zástupce úřadů p.Volný přijal od přítomných slib věrnosti republice, načež přikročeno k volbám. Voleno bylo lístky a obdržel z devíti přítomných a odevzdaných hlasů všech devět pan Sylvestr Onderka, dělník. Místopředsedou zvolen byl pan Valentin Bílek

7.března 1925 narozeniny pana presidenta oslaveny byly toho dne školní slavností.
8.března 1925 pak konána oslava 75.narozenin pana presidenta pod protektorátem obecního zastupitelstva místní Tělocvičnou jednotou Sokol v Sokolovně s velmi pěkným programem. Slavností proslov o díle pana presidenta měl pan František Talpa, ředitel měšťanské školy v Místku. Místní hudba koncertovala zdarma při oslavě.
22.března 1925 schůze obecního zastupitelstva. Ve schůzi té usnešeno bylo, že obecní knihovna zůstane v Sokolovně, kde byla jí propůjčena místnost zdejším Sokolem úplně zdarma, tak dlouho, až se najde nová, vhodnější pro ni místnost.
Vysloven byl souhlas s přípisem okresní politické správy v Místku ze dne 4.března 1925 čís.875/1, aby obec Lhotka, která patřila dosud ku zdravotnímu obvodu na Hukvaldech, byla přičleněna ku zdravotnímu obvodu ve Frýdlantě n.Ostr.
Obecní mrchoviště ponechává se na dosavadním místě.
Cesta k pozemku pana Rud.Pinka upraví obec tak, že pošle 1.dělníka na své útraty ku opravě. Podílníci pak vykopají příkop. Materiál na opravu dodá obec.
Panu Antonínu Gureckému prodán obecní pozemek před jeho chalupou 1m2 za 1kč. Zároveň budou vyzváni občané, aby přihrazené pozemky od obce odkoupili.
Přijat návrh strany živnostenské, aby zastávka železniční v Pržna přemístila se před most směrem ku Frýdlantu do hlídacího domku, který obýval p.Mikoláš a aby zastávka byla pojmenována Pržno-Metylovice.

Otázka zřízení telefonu u zdejšího poštovního úřadu vzata na program a usnešeno, aby p.Frant.Mužný, obch., Vavřín Bílek čís.99 a Mikuláš Maršálek informovali se o záležitosti té na příslušných místech.
Panu Uhlářovi prodá se pozemek na stavbu rodinného domku vedle jeho bydliště, nebude-li si na něj činiti nárok pan Rud.Koval, žel.zřízenec.
Žádost pana poštmistra Em.Taška vyřízena kladně v ten smysl, že opraví se poštovní kancelář a skladiště. Pan Karel Čupa místnosti vymaluje, pan starosta obstará potřebný materiál ku opravě.
Acetylenový přístroj od pana Tajchmana, bývalého nájemce obec.hostince, se odkoupí za 700kč. Zároveň usnešeno, aby se nechala vymalovat šenkovna v obecním hostince a malá přilehlá místnost.
Na průmyslové museum v Ostravě nebylo ničeho poskytnuto.
Uznán účet za vápno ku opravě v obnose 2129kč.
K přípisu okresní politické správy v Místku ze dne 18.3.1925, který byl vydán na základě žádosti obce Mořkova, přijme se do svazku obce Marie Kučerová.
Na návrh pana Valentina Bílka pořídí se na schodiště  obecního hostince osvětlení a zábradlí.

Je škoda, že návrh živnostenské strany se neuskutečnil, totiž, aby zastávka v obci Pržně byla přenesena do hlídacího domku před mostem a nazvána Pržno-Metylovice. Obec získala by na popularitě, prospělo by to zdejšímu průmyslu, protože dříve odváží se někdo do obce, která je položena u dráhy, nežli do obce, o které neví, má-li vůbec nějaké spojení se světem.
Přeložením zastávky by se cesta na dráhu zkrátila a co hlavní, stala by se bezpečnější. Nebylo by nutno choditi železničním mostem, kde vždy hrozí nebezpečí, že chodec bude přejet vlakem, protože most je úzký a stačí jen pro vlak. Pro chodce není místa na mostě vedle jedoucího vlaku. Nehledě ani k tomu, že přecházející je vydán vždy nebezpečí, že bude četníkem zadržen a stíhán pokutou pro nedovolený přechod mostem.

Dne 19.dubna 1925 obecní zastupitelstvo zamítlo žádost pí Žofie Bílkové na místo školnice ve škole a taktéž žádost pana Pinka na odprodej břehu jemu.
Dávka z lihovin paušalovaná byla obnosem 1500kč a rozvržena mezi živnostníky.

16.dubna 1925 vydáno bylo vládní nařízení , kterým se určují podmínky zřizování, udržování a provozu telegrafu.

24.května 1925 na stavbu měšťanské školy, která byla postavena ve Frýdlantě a do níž budou docházeti děti také z Metylovic, povolilo obecní zastupitelstvo obnos 12 500kč, které se budou splácet ročně po 2500kč.
V téže schůzi zastupitelstva usnešeno bylo odložiti koupi pozemku na chudobinec, odložiti zakoupení nové obecní mapy pro přemrštěnou cenu, opraviti u obecního domku /pošty/ plot a otevříti a vyčistiti kanál pod domkem.

Dne 28.května 1925 vydáno bylo nařízení ministra financí, ve kterém se sděluje, že v prvé polovici měsíce června 1925 dají se do prodeje průvodky s natištěnou kolkovou známkou za 50h.

Dne 9.června 1925 vyhláškou ministerstva financí vydány byly do prodeje nové kolky v hodnotě 100kč a 200kč.

10.června 1925 vydán byl zákon o pojištění a samost.hosp.pro příp.stáří.

Dne 26.června 1925 o 10.hodině zahájena byla v Sokolovně „Výstava prací členů tělocvičné jednoty Sokol“ v Metylovicích. Při zahájení byli přítomni: za politickou správu okresu pan hejtman Dr.Březský, za okresní školní výbor pan Frant.Knězek, okresní školní inspektor, za okresní osvětový sbor pan František Talpa, ředitel měšťanské školy v Místku, za Moravskoslezskou župu sokolskou její starosta pan Hugo Souček, vrchní rev.br.pokl. v Mor.Ostravě, za VI.okrsek sokolské župy Moravskoslezské pan Ladislav Kraus, chemik ve Frýdku a četné obecenstvo.
Přítomné zástupce úřadů a korporací jakož i návštěvníky výstavy uvítal předseda výstavního výboru pan Vavřín Bílek. Nato následovaly proslovy pisatele, jako zástupce zdejšího Sokola, pana Součka za župu sokolskou, pana okresního škol.inspektora za okresní školní výbor, pana  Krause za VI.okrsek sokolské župy, pana Kuneše Odstrčila, řídícího za zdejší učitelský sbor. Nakonec promluvil pan Dr.Březský, okresní hejtman a výstavu zahájil.
Po zahájení prohlídli si návštěvníci výstavu, která byla uspořádána ve všech místnostech Sokolovny, ale také na nádvoří. V místnostech vkusně ozdobených a rozdělených na stánky byly vystaveny práce stolařské, řemenářské, klempířské, vycpávačské, knihy, výšivky, starožitnosti i obrazy.
Výstavy zúčastnili se nejen členové místní jednoty, ale i odjinud. Byly tu dokonce i firmy z Rájce u Brna a Prahy, z Místku, ze Starých Hamer, z Ostravice, z Čeladné.
Na nádvoří měla svou exposici firma Wichterle a Kovařík s hospodářskými stroji.
Ve škole pak současně uspořádána výstava prací žáků a pomůcek vyučovacích. Z místních korporací u zahájení přítomný byl zástupce dobrovolného hasičského sboru v Metylovicích pan Frant.Mužný a zástupce politické strany čsl.sociální demokracie. Za místní obec nebyl přítomen oficielně nikdo.
Výstava potrvala do 3.srpna 1925 a navštívilo ji přes 1000 osob, nečítaje v to návštěvy školních dítek okolních obcí. Návštěvníci byli z různých končin v republice až z Krkonoš v Čechách. Bylo by návštěvníků jistě víc, kdyby nebylo deštivé počasí pronásledovalo výstavu po celou dobu jejího trvání.
I finančního úspěchu bylo docíleno. Prodali vystavující zboží za 60 000kč.

Dne 6.července 1925 konala se oslava Husova.

Dne 17.července 1925 bylo vydáno vládní nařízení čís.168, dle něhož naraženo bylo a do oběhu dáno za 200 milionů kovových pětikorun o průměru 30 milimetrů.

23.srpna 1925 ve schůzi obecního zastupitelstva probrán a schválen obecní rozpočet, přičemž položka 50 000kč ze školního rozpočtu na správu školy určených škrtnuta. Rozpočtový schodek uhradí se 114% přirážkou k dani činžovní a 240% k daním ostatním.
Ku klasifikaci koní určeni byli pánové Jan Kuhejda a Jan Bílek.
Plot u obecního domku č.158 se opraví, otevře a pročistí kanál pod ním.

30.srpna 1925 konalo opět schůzi obecní zastupitelstvo, při níž usnešeno odkoupiti usedlost č.24 zvanou „Pajurkovice“ od p.Bílkové Barbory, choti p.Valentina Bílka jun. A od sleč.Anděly Bílkové, dcery p.Vavřína Bílka, za obnos 87 500kč.
Ku prohlídce budovy určeni pp.Jan Závodný, Josef Chasák, Bartoloměj Čupa, Jan Kuhejda a starosta.

Nutnost zakoupiti usedlost č.24, k níž kromě obytného stavení a hospodářských budov náleželo ještě několik měr polí, vyvolala potřeba zříditi v obci nemocnici a chudobinec.
Chudobinec i nemocnice byly, když se vystavěla obecní hospoda, umístěny v obecním domku č.185. Odtud pak přestěhovány byly na fojtství do č.1, jehož majitelem byl p.J.Larisch, spediter ve Frýdku, národnosti německé. Dotyčný pán ale v roce …rozparceloval celé fojtství a rozprodal mezi občany Metylovic.
O rozparcelování fojtství mezi občany staral se již v roce 1913 místní odbor Národní jednoty a byla již také s p.Larischem smluvena přejímací cena 80 000kč, ale nevhodným zakročením pana řídícího Petra Bőhma celá akce zamřena.
Když bylo fojtství rozparcelováno, nabídl pan Larisách, že na místě daně z přírůstku hodnoty v penězích dá obci zdarma budovy na fojtství. Vedoucím osobám na obci nezdála se nabídka pana Larische dosti vhodnou, zamítli ji, pan Larisách musel dávku splatit hotově a budovy na fojtství prodány. Obytné místnosti fojtství i se zahradou koupil pan učitel Miloslav Dvořáček a chlévy pan Jiří Merta, klempíř.
V roce vzalo za své fojtství metylovické, jedno z nejstarších v celém okolí a vícekrát se již nevskřísí.
Z chlévů postavil pan Jiří Merta byty a pan učitel Dvořáček, protože také měl v úmyslu fojtství přestavět, chudobinec i nemocnici vypověděl.
Tím ovšem obec byla nucena postarati se o nové místnosti pro nemocnici a chudobinec a proto zakoupila usedlost p.Vavřína Bílka a přeměnila ji na nemocnici a chudobinec.

Dne 1.září 1925 započal nový školní rok 1925-26 a s ním i účinek neblahého zákona, jímž nařízena byla úsporná opatření ve školství.
Dle zákona tohoto nařízeno bylo sloučiti ty třídy, které dohromady nedosáhly 61.žáků. Nařízení dovolovalo dokonce proti všem zásadám pedagogickým i psychologickým na vícetřídních školách sloučiti i první s osmým školním rokem a způsobilo nesmírných škod, které se nikdy neodčiní.
Také naše škola postižena byla tím nařízením. Musela být sloučena 2. a 3.třída, protože ve 2.třídě bylo 25 žáků a ve 3.třídě 20 žáků. Bylo ovšem zřejmé, že opatření bude jen dočasné, týkalo se to ročníků válečných, protože do 1.třídy letošního roku nastoupilo již 36 dětí a další ročníky byly již zase silné. Opatření tomu dalo by se vhodným zakročením místní školní rady předejíti, ale tato postavila se stroze proti zakročení a důsledek toho byl – sloučení dvou tříd a další, že se připravil učitel na okrese o chleba.
Pan učitel Stanislav Polášek musel Metylovice opustit.
Zůstalo v Metylovicích jen 6 učitelů, ale škola zůstala sedmitřídní a podle osnov sedmitřídky se dále vyučovalo.
Do školy nastoupilo 210 dětí, z toho 106 chlapců a 104 děvčata. První třídu vyučoval p.Boh.Kolčava, spojené 2.a 3.třídy p.Kuneš Odstrčil, 4.třídu p.Miloslav Dvořáček, 3.třídu pí Štěpánka Bílková /rozená Talpová, která se 23.prosince 1924 provdala za pana Metoděje Bílka jun., řemenáře v Metylovicích/, 6.třídu pí Lidmila Műllerová a 7.třídu pisatel Josef Műller. Náboženství vyučoval pan farář Mikuláš Maršálek. Ženským ručním pracím vyučovala slečna Frant.Jakubková. Vyučování žen.ručním pracím utrpělo také úsporným opatřením, tím způsobem, že dosavad rozděleny byly žačky na 4 skupiny, po opatření jen na 3 skupiny a počet vyučovacích hodin se zkrátil a slečně učitelce se ubralo na platě.

Dne 4.září 1925 vydáno vládní nařízení, jímž se předpisují poplatky poštovní: za psaní v místě 60 hal, mimo místo 1kč do 20g váhy, za každých dalších 20g příplatek 30hal, za dopisnici 50hal. Úplné tiskoviny za každých 50 gramů 10h, částečné tiskoviny za každých 50g 20h. Obchodní papíry za každých 50g 20h, nejméně však 1kč. Ukázky zboží za každých 50g 20h, nejméně 40h. Smíšené zásilky za každých 50g 20h, nejméně 1k. Za každou doporučenou zásilku kromě příslušného výplatného 2kč doplatku.
Za balíky od 1kg do 25kg do bližšího pásma 2 – 15kč, do dalšího pásma 2k – 20kč. Poštovní poukázky: základní poplatek 50h, za každých 200kč dalších 50h a tak dále. Další podrobné předpisy obsaženy jsou ve vládním nařízení ze dne 4.září 1925 čísl. 187.

Dne 11.října 1925 konalo schůzi obecní zastupitelstvo, v níž na žádost obce Raškovic přijat byl do svazku zdejší obce občan Met.Čerňák s dětmi až na dceru Marii, která je plnoletá. Frant.Pustkovi prodá se proutí.
Potřebný obnos na zakoupení usedlosti č.24  – 80 000kč půjčen bude u Zemědělské hypoteční banky v Brně na 190 půlletí na 41/2%. Z usedlosti č.24 prodáno p.Jos.Kubalovi 3 míry polí á 1500kč a p.Sylvestru Onderkovi najaty 3 míry polí za stodolou za roční nájemné 180kč.
Na žádost sociální péče v Mor.Ostravě ze dne 26.září 1925 čís.13/23, pošle se jí 50kč na zakoupení botků a pláštíku pro nezletilého Josefa Kořeného, nemanželského syna Josefy Kořené.
Vzat na vědomí přípis okresní politické správy v Místku týkající se státního svátku 28.října.
Frant.Kaděrovi a Anežce Čupové přiděleno po 1m3 dříví z obecního lesa.
Obecní účty za rok 1925 schváleny.

28.října 1925 výročí našeho osvobození oslaveno bylo takto: v předvečer národního svátku konán byl lampionový průvod s hudbou po vesnici od obecního hostince o ½ 8 večer. 28.října konána slavnost na nádvoří sokolovny. Napřed přednášely básně žáci obecné školy zdejší. Pak promluvil o významu dne p.Kuneš Odstrčil, řídící školy. Po něm mluvil pisatel o významu naší státní vlajky, po tomto proslově za přednesu jednoho žáka o vlajce naší tato vztyčena. Hymnami státními slavnost ukončena.

25.listopadu 1925 vykonány byly volby do poslanecké sněmovny i do senátu. Volby konaly se v neděli v obecním hostinci.
Zástupcem dohledacího úřadu – okresní politické správy – byl jmenován pisatel. Protože se volilo v týž den do poslanecké sněmovny i do senátu, byly zřízeny dvě komise volební a dvě místnosti, protože hlas pro senát hozený do urny pro poslaneckou sněmovnu nebo naopak byl považován za neplatný. Komise pro volbu poslanců do sněmovny měla své místnosti v sále obecního hostince. Komise pro volbu senátorů úřadovala v místnostech „Besedy“.
Voličové odvolili tedy nejdříve v sále do poslanecké sněmovny a pak starší 26.let šli odvolit ještě do místnosti „Besedy“ senátory, mladší pak šli domů.
K volbě dostavilo se celkem 803 voličů. Nedostavilo se jednak pro stáří, nemoc nebo nepřítomnost 40 voličů. Z 803 hlasů uznáno bylo neplatnými 10 hlasů. Buď byly v obálkách po dvou různých hlasech, nebo všechny hlasovací lístky dány do obálky. Z následujícího přehledáme vidět, že dostaly u nás hlasy i strana židovská a strana německého svazu zemědělského, což se stalo nedopatřením tím, že si spletl dotyčný volič čísla.

Č.kand.l.    jméno strany                    sněmovna        senát
1.        Strana občanská                20            –
2.        Republikánská strana                 79            59
3.        Strana agrární a konser.Prášek        –            3
5.        Čsl.strana sociál.demokratická        202            176
6.        Německá strana nacionální             –            1
8.        Čsl.strana živnostenská středmost.        89            83
12.        Národní strana práce                9            11
15.         Čsl.strana komunistická            45            34
20.        Čsl.národní demokracie            1            –
21.        Čsl. strana socialistická            –             11
23.        Nezávislá strana komunistická        1            –
26.         Čsl.strana lidová                 274            254
27.         Německý svaz zeměd.            1            1
28.         Strana židovská                2            –

6.prosince 1925 o 10.hodinách dopoledne sloužil v Sokolovně v Metylovicích poprvé mši českobratrský farář p.Winkler z Frýdku za účasti 96 osob.
Toho dne odpoledne konalo obecní zastupitelstvo v obecním hostinci schůzi, při níž se usneslo,že obec převezme náklad na zřízení telefonu v obnose 5 700kč, který splatí ve 4.částkách. Hovorna zřídí se na pošt.úřadě. Panu Antonínu Lepíkovi pronajme se v obecním domě č.24 světnice s kuchyní za 80k ročního nájmu. Za roznášení legitimací a kandidátních listin poukázána odměna 140kč. Panu Valent.Mužnému za úpravu cesty vedoucí přes najatý pozemek sníží se nájemné o 10kč za rok 1925 a 1926. Chlebkové z čís.204 a Němcové z čís.175 dá se po 1m3 dříví. Dávka z lihovin vybere se dle dosavadního způsobu. Dotaz pana Herota ohledně nedoplatků za aprovisaci odkládá se ku projednání do příští schůze.

Zřízení telefonu
Jak z předešlých záznamů patrno, byly vykonány tři akce o zařízení telefonu v místě. Poprvé zasadila se v roce 1913 Národní jednota v Metylovicích o získání telefonní stanice. Pokus ten slibně započatý přerušen byl světovou válkou. Druhý pokus učiněn stranou živnostenskou, leč i ten vzal za své pro přílišný finanční náklad. Teprve třetí akce podniknutá v tomto roce panem poštmistrem Emiliánem Taškem byla korunována zdarem.
Pan poštmistr Tašek byl dosazen k nám, byl ženat. Jeho paní si otevřela 1.listopadu 1925 na poště obchod zbytky suken. Pan poštmistr dobře věděl, jakou důležitost má pro obec telefon a zejména pro tak průmyslovou, jako jsou Metylovice a proto ujal se akce se zájmem a vtipně. Navrhl ředitelství pošt v Opavě zřízení linky Místek – Frýdlant, která by ulehčila stále obsazené telefonní lince Místek-Frýdlant, jdoucí Prknem. Když se připojila obec Palkovice k akci té a obec Metylovice uvolila se obnosem 7500kč přispěti na postavení části linky z Frýdlantu do Metylovic, ředitelství linku tu schválilo. Veřejná telefonní hovorna zřízena na poště a jako majiteli soukromých telefonních stanic přihlásili se pánové:
1.    František Mužný, obchodník
2.
3.
4.
Se stavbou sítě telefonní bylo započato později.

Komentáře nejsou povoleny.