1876, 1877, 1878, 1879

1876

První protokol napsán je o zasedání obecního výboru dne 10.srpna 1876. Od té doby se píší pravidelně zápisy o všech zasedáních.
V tomto sezení usnesl se obecní výbor by 15.srpna se nechala nadělat cihla v počtu 20 000 kusů na novou školní budovu a výroba ta se pronajala v domě čís.158.
Schůze obecního výboru měly se odbývati po 3 roky v domě pana Halaty, kterýžto se uvolil světnici upravit ze svého kupeckého krámu.
V téže schůzi se nepovolila Josefu Daňkovi nálev piva a vína.
Zvolen byl
Starostou Josef Svoboda
1.radním Jan Bílek
2.radním Jan Bílek
Členy výboru:     Ondřej Halata
Frant.Kubala
Frant.Kuhejda
Josef Bílek
Josef Mužný
Jan Šigut
Josef Buchta
Jan Pitliček
Židek
16.září 1876 usneseno požádati knížete Fűrstenbergra arcibiskupa  o dřevo na nářadí a stavbu školy trojtřídní. Vyslána deputace na Hukvaldy, ve které byl starosta Josef Svoboda a Jan

Bílek, č.189.
17.září 1876 usneseno vybírati 10% přirážku, 27.září 1876 usneseno odprodati na horním konci 6 jiter polí parc.čísla 718, 716, 717,715, 714, 933 na dolním konci. Baděnovicích od

par.číslo 1944 /výměra 29jit. 168sáhů/ 3 jitra a výnos z toho prodeje věnovati na stavbu školy. Zemský výbor povolil prodej na 19.dubna 1876 čís. 7677. 15. října 1876 usnesen další

odprodej pozemků mezi bahny. Naproti role Frant.Čupy č.19.

1877

Obec řídili titéž občané jako roku předešlého.
Starostou Josef Svoboda
Obecní výbor usnesl se
4.února 1877 nepovoliti B.Műllerovi prodej minerálních olejů pro nebezpečí ohnů.
5.března 1877 nepovoliti Filipu Klebinderovi, domkaři, čís.201 k jeho žádosti ze dne 18.2.1877 zříditi zájezdný dům pro neschopnost přizpůsobit jeho zajezdímu domu.
18.března 1877 opětně nepovolili Josefu Damkovi domkáři čís. 145 nálev piva, vína a kořalky.
18.května 1877 hraditi schodek 436 zl 72 ½ kr. 30% přirážkou
23.května 1877 odprodati ještě 6 jiter školy na stavbu školy a podati žádost do Brna
9.června 1877 zadati stavbu školy Zapletalovi, stavitelskému mistru ve Frenštátě bez materiálu za 2000 zlatých
29.srpna 1877 odprodati z parc.čís.1944 6 jiter na stavbu školy
2.září 1877 odprodati  veřejnou dražbu z parc.čís. 1992 mezi čís.33 a 54 naproti stodol  28.prosince 1877 schváliti obecní inventář, který předložil starosta.

1878

Starostou Josef Svoboda
Správcem školy Josef Buchta
Duchovním správcem Jan Pitlíček

Obecní výbor usnesl se

28.dubna 1878 povoliti Frant.Kupčovi č.49 zvýšit cesty na odkoupeném od obce pozemku, ale za to dá na své útraty gruntovně provést a zaplatí diety delegátům obce
7.července 1878 pronajati ob.hostinec na dobu 6let od 1.listopadu 1878 do 31.října 1884 Bernardu a Cecílii Millerovým z Rajce v Uhřích za 1675 kč zl.r.č.
5.května 1878 rozšířiti zdejší školu jednotřídku na trojtřídní a aby zdejší řídící učitel Josef Buchta byl ponechán dále jako nadučitel /Podepsáni také členové místní škol.rady, Jan

Bílek, předseda, Kubánek Václav, místopředseda, Frant.Juřica a Josef Mužný, členové/
5.května 1878 zříditi ze staré školy /nynější pošty/ šenk
2.června 1878 vystavěti obecní vězení a špitál na pozemcích níže staré školy /na místě nynějšího hostince/
27.srpna 1878 doporučiti po usnesení místní škol.rady ze dne 26.srpna 1878 Emanuele Breuera kandidáta učitelství z Klimkovic za podučitele
17.září 1878 požádati okr. škol. radu z Místku, by ponechala Josefa Buchtu nadučitelem. Zemská školní rada výnosem ze dne 15.července 1878 č.4750 rozšířila jednotřídku na dvoutřídku

a povolila vyučovati němčině.
22.prosince 1878 žalovati pisatele článku v Pozoru č.97 ze dne 17.prosince pro urážku na cti a rušení pokoje. Útraty zaplatí členové obecního výboru mimo faráře Pitlíčka a nadučitele

Buchty.

1879

V tomto roce konaly se obecní volby. Zvoleni:
Starostou    Kuhejda Frant.
1.radním    Bílek Jan
2.radním    Šigut Jan
Členy o.výb.    Pitlíček Jan, farář
Buchta Josef, nadučitel
Bílek Josef
Bílek Ignác
Liberda Frant.
Bílek Jan
Halata Ondřej
Svoboda Josef
Správcem školy    Buchta Josef
Duchovním správcem Pitlíček
Předsedou místní šk.rady  Bílek Jan

Obecní výbor usnesl se:

11.srpna 1879, že na daň z příjmu z obecního hostince zaplatí 20 zlatých nájemce Bernard Műler a 9 zl. 1kr obecní pokladna. Nájemná smlouva  sepsána 1.května 1879 čís.4243

/nat.odstavec III/ 10:2 hlasům.
23.srpna 1879 dáti pro škol.rok 1879/80 3 sáhy dřeva z obecního lesa a 70 nových centů uhlí pro otop 2 zřízen, obecní kanceláře a byt nadučitelův
28.prosince 1879 vybírati po 5 let od 1880 – 1884 daň ze 122 hl = 73 zl.20kr, z 35 hl lojovice á 1zl – 35zl, úhrnem 108 zl 20kr a k tomu r.1880 z přímé daně 25% ku krytí schodku

477zl 90kr.

Komentáře nejsou povoleny.