1771, 1772, 1773, 1774

1771

Staré rešta byly minulým rokem vyrovnána
Nová povinnost pro rok 1771 byla                         334fl 39kr
Na to splaceno hotově                            48fl 57kr
Na srážkách
„Strany w roku 1770 trpicy krupobitnej škody na 1 rok v tomto 1771 roku se odpisuje
85fl 57kr
Summa Summarum hotového Odvodu byla                     350fl 44kr 21/25d
Nadwejšek činil                                 16fl 8kr 21/23d
Na nowou powinnost masytou pro rok 1771 odwedeno bylo:
Od 1 fojta zákupního                                 40kr
Od 16 sedlákův po 14kr                            3fl 44kr
Od 14 zahradníkůw po 7 kr                            1fl 38kr
Od 7 chalupníkůw po 4kr                            28kr
Od 22 hoferůw po 3kr                            1fl 6kr
Ittem od 5 w nowie přibytnych vrchnostenských
Pasekaři po 3 kr                                15 kr
Celkem                                    7fl 51kr
Kontribučenský rejstřík podepsali na „Hochwaldech“ dne 16ho Decembris /prosince/ 1771 za obec Jura Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Frantz Mužny, Jan Pitucha z obce
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní, Andreas F.Mierka, početvedoucí

1772

Rok 1772 byl velice neúrodný. Krajina naše stržena byla živelními pohromami.

1773

Nowa powinnost platební pro rok 1773 činila                334fl 39kr
Splaceno na ni hotově                            187fl 1 3/23d
Zbytek odpuštěn jak vidno z následujícího:
Jest v tomto roce od země vynahraženo, totiž
Strany W Roku 1772 od Powietři trpicy Škody na 1Rok v tomto 1773 roku se odpisuje
89fl 27kr
Ittem na stawenich deto                             7fl 13kr 2
Ittem dle Nejmilostiwiejšiho Cýsarsko  Kalowskyho Reskriptu  de dato 19.Septembris 1772 na Lany Nejmilostiwějic udielena Poražka z ohledu předešlých neúrodných let na tento 1773 Rok se odpisuje ze 4 51/64 dilu Lanu po                     10fl 37kr 2 8/23d
Z Lanu čitajic                                    50fl 58kr 20/23
Suma poražek                                 147fl 38kr 8 20/23d
Na masytej povinnosti zaplaceno                        7fl 51kr

1774

Nová povinnost na rok 1774 činila                         334fl 39kr
Na kterou hotově dáno                            268fl 52kr
Zemská srážka:
„Napodobně podle Cýsarsko  královského nejmilostivější Decretu na Lany nejmilostivěji upouštěno tejto Obci ze 4 celeych a 51/64dílu Lanu na tento 1774 Rok z lanu po
10fl37kr2 46/76d

Se zase odpisuje                                50fl 58kr 2 73/75d
Ittem taky strany z roku 1766 při pro jejich Majetnost císarskou v Ostravě a Příboře danej přípřeži na zběhlé outraty nejmilostivější nahrady se odpisuje         18fl 41kr 1
Summa Extra náhrady                             69fl 40kr 3 73/75
Další srážka
„Strany při tejto obci zešlýho hoferského dobytka miesičně 1kr 2d se odpisuje 18kr
Na masytej povinnosti vybráno bylo od fojta zákupního            40kr
Od 16 sedlákův po 14 kr                             3fl 44kr
Od 14 zahradníkůw po 7kr                             1fl 38kr
Od 7 chalupníkůw po 4kr                             28kr
Od 22 hoferůw po 3kr                             1fl 6kr
Od 5 vrchnostenských pasekařu po 3kr                     15kr
Od 12 při tejto obci w novie přirostlých hoferův od 1.ho vbrus 1773    36kr
Summa novej povinnosti                             8 fl 27kr
Kontribučenský rejstřík podepsali dne 28.Novembris 1774 za obec Jiřík Kořinek, fojt, Jan Kowal, burmistr, Jan Pitucha
Za vrchnost Andreas Mierka početvedoucí a Martin Uhlář vrchní

Poddaní hukvaldští stěžovali si v roce 1772 na svoji vrchnost ke gubernu do Brna proti přetěžování  v robotách. Hukvaldská vrchnost zase stěžovala si na své poddané, že neplní svých povinností vůči vrchnosti.
Spor tento řeší výnos c.k. gubernia v Brně daný dne 6.února 1773 krajskému úřadu v Přerově „ohledně stížnostipoddaných proti vrchnosti svých podaaných proti přemíře robot a povinnosti a obvinění vrchnosti svých poddaných pro nekonání a zbývání robot a povinnosti. Tento výnos je obsáhlý a rozpadá se ve 3.části.
V části prvé v odstavcích 1,2,3 až 6 se praví, že vrchnost má právo vyžadovat různé způsoby robot jako: daleké fůry, spřahování, nehledě ani k patentu jeho milosti z roku 1738, ale má také právo vyžadovati čtyřspřežné fury. Zato nemá právo vyžadovali roboty: jako plavení dříví a dovoz železné rudy ku hamrům. Poddaní z Rychaltic a z Metylovic nepřihlížeje k privilegiím z roku 1571 a 1612 jsou povinni i nepravidelnými robotami.
V odstavci 4 se povídá, že vrchnost nemá povinností odváděti poddaným dřevo i když platí poplatky za dřevo.
5.Vrchnost má právo na pořádkovou činži v obnosu 4fl. od obcí Rychaltic a Sklenov od překupníků od roku 1581.
7.Poddaní a sice obyvatelé hamerských dědin jsou zproštěni „odměry“, tj. ve 3 dnech poraziti 3 vídeňské sáhy dříví a dopraviti je ku hamrům ale vykonávání těchto prací jako nepravidelné roboty nařízeny.
8.Poddaní jsou zproštěni robot, které se týkají obory a změněny v poplatek ročních 3fl, které se mají správci obory odváděti.
9.Poddaní jsou povinni odváděti dále daň na zámeckého mušketýra.
10. V tomto odstavci uvádí se zrušení robot domkařů Klokočova a Rychaltic
11.Obyvatelé Chlebovic nejsou povinni žádné  zvláští roboty vykonávati.
Druhý oddíl obsahuje pasus:
1.trvání roboního dne
2.výměru robot
3.určuje, že vrchnost po vykopání rudy na pozemcích poddaných je povinna díry zasypati a srovnati
4.poddaní jsou povinni platiti obilní daň z daně základní
5,7,9. Osahuje jednotlivosti
6. pravidelné roboty totiž poražení dříví ku miliřům změněny jsou v nepravidelné
8.vrchnost má doručiti ku odvádění zrna pytli
10.obyvatelé hamerských vesnic nemají býti nuceni ku přepravě dříví, taveného železa a litiny
11,12. obsahují jednotlivosti
13.Frýdlanstským se přiznává, že nemusí v čas senných žní páliti uhlí malířské
14. frýdlantské příkopy mají býti příslušně čištěny
Část třetí

Komentáře nejsou povoleny.