1765

Na starých reštách zůstalo                     200fl 20kr 3d
Splaceno                                 38fl 36kr
Na příští rok zůstává                            161fl 36kr
Nová povinnost na rok 1765 rozdělena na 12 dávek od usedlých po 27fl 39kr, od podruhů po 26kr, což činilo celkem                        335fl 9kr
Na to hotově odvedeno                         155fl 1kr
Odepsano na vodní škody                        179fl 56kr
Suma odvodu činila                             1151fl 6kr 2d
Na příští rok přebytek činil                         816fl 87kr
Na masitou povinnost předepsáno od zákupního fojta        80 kr
Od 16 sedlákův po 14kr                        3fl 44kr
Od 14 zahradníkův po 7kr                        1fl 38kr
Od 7 chalupníkův po 4kr                        18kr
Od 27 hoferův po 3kr                         1fl 12kr
Sumou                                 7fl 42kr
Kontribučenský rejstřík podepsali za obec Frantz Schigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Ondra Liberda, Franta Mužný
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní, Andrea Mirka, počet vedoucí

Podařilo se mi zachrániti listinu z roku 1765, na níž jsou napsána jména všech občanů z Metylovic a proto ji tady doslovně uvádím. Napsána je úředníkem kontribučenským Ondřejem Měrkou, zakladatelem obce Měrkovic.

Purmistr Mětilowský podle předešlého z hlavního spisování odt následujících vystavenu Powinost wyopominati, a do zdejšího Contribučenstwí w 14ti dniech zajisto odweďte, totižto

Sedláci
1.Franta Schigut, fojt        5
1.pacholek 1chlapec      30
1 diewka 1Wimienkarž   30    6
2. Waclaw Hradečni             1    12
3. Ignatz Swoboda              1    12
1.pohonič                      15    1    27
4. Josef Halata        1    12
1.krawarž, 1.chlapec        30
Jann Krkoška, hofer        15    1    57
5. Josef Michalec        1    12
1.chlapec, 1.diewka        30    1    42
6. Matieg Kubala        1    12
1.pacholek            1    15
7. Franta Mužni        1    12
Matieg Kalus            15    1    27
8.Jann Juržica            1    12
1 sin                    15    1    27
9. Ignatz Merta                1    12
10.Wáclav Hulen        1    12
1. pacholek                 15    1    27
11. Jann Kmoštiak        1    12
1.pacholek                15    1    27
12. Ondra Liberda        1    12
1. pacholek                15
Thomaš Kubala, hofer        15    1    42
13. Ondra Kowal         1    12
1.pacholek, 1.diewka        30
Jann Kowal, Wimienkarž        15    1    57
14.Jura Klimek                1    12
15.Jan Vančura                1    12
16.Christian Čupa        1    12
1.pacholek                15
Jeho Tatik Wiminkarž        15    1    42
17. Ondra Michaletz        1    12
1.sin                15    1    27

Zahradníci
18. Josef Pečinka            36
1.chlapec                15
Jeho matka Wimienkařka        15    1    6
19. Jann Juržica            36
1.Krawarž                15        51
20. Jann Kowal            36
1.pacholek                15        51
21. Ondra Kubala            36
1.žena                15        51
22.Jura Machdoň            36
1.krawarka                15        51
23. Jann Merta                    36
24.Walentin Kupča                    36
25. Jann Niemetz            36
1.pacholek, 1.diewka        30
Jeho tatík                15    1    21
26. Jann Židek                    36
27. Christian Kubanek        36
Tatík Wimienkarž            15        51
28. Ondra Bílek             36
1.sin                15        51
29. Jann Pablan            36
Jakub Liberda, hober        15        51
30. Matiej Šmira            36
31. Matiej Michaletz            36
Jeho matka                15

Chalupnicy
32. Jura Nowosat                    36
33. Jan Bačak                36
1.chlapec                15
Jeho bratr hober            15    1    6
34.Jura Gach                36
1.wimienkarž            15
35. Josef Šigut             36
1. krawarka                15
36. Matiej Pitucha                    36
37. Jann Šprla                36
1.diewka                15
38. Jeho tatik                15    1    6
Jann Bílek                         36
39. Thomaš Swoboda                    36
40. Jakub Nikel                    36
41. Thomaš Wencel                    36
42. Václav Židek            36
Jeho tatík                15        51
43. Jakub Merta                    36
44. Jakub Adamec                    36
45. Frantz Jurečka                    36
46. Josef Walek            36
1.sin                15        51
47. Jann Klimek                    36

Hoffeři
48. Frantz Pitucha                1    12
49. Thomaš Bača                      36
50.Ondra Michalek                    36
51. Wáclaw Agnusek                    36
52.Kuba Skurka                    36
53. Frantz Kowal                    36
54. Josef Liberda                    36
55. Jakub Mužný                    36
56. Eva Kominarka                    15
57. Josef Halata                    36
58. Matiej Kupča                    36
59. Jann Stefek                    36
60. Josef Vančura                    36
61. Marina Jurčička                    15
62. Jura Kupčak                    36
63 Jann Swoboda            36
1.dcera                15        51
64. Martin Bílek                    36
65. Josef Machdoň                    36
66. Kuba Niemetz                    36
67. Matiej Bača                    36
68. Ignác Kubala                    36
69. Wáclaw Kupča                    36
70. Václav Macija            36
71.  Jeho matka            15        51
Wáclaw Juřica                    36
72. Wdowa Jadamiška                15
73. Josef Juřica                    36
74.Josef Jančka             36
Jeho cera                 15        51
75. Josef Pečinka                    36
76. Jura Liberda                    36
77. Josef Čupa                1    12
78. Jann Mužni                    36
79. Walentin Židek                    36
80. Martin Swoboda                    36
81. Georg Židek                    36
82. Ignatz Pečinka                    15
83.Wáclaw Matuščak                1    12

Hoffeři bez chalupy
84. Ondra Polach                1    12
85. Michal Halata                    15
86.Ondra Ondračka                    15
87.Jura                    15
Bratr jeho                15        30
88. Marina Halatka                     15
89. Jura Korženi                    15
90. Anna Hajduška                    15
91. Jura Kořeni                    15
92. Jura Kodiera                    15
93. Jura Niemec                    15
94. Ignatz Židek                    15
95. Jann Niemec                    15
96. Josef Kubala                    15
97. Franz Pečinka                    15
98. Georg Stefek                    15
99. Christian Michaletz                15
100.Josef Svoboda                    15
Suma celej povinnosti         81        39

Kteražto powinnost, jestliže w 14ti dnich odwedena nebude, tehdy nejenom exekuci, nýbrž i purmistra Arrest nasledowati má.
Dáno na Hochwaldech dnie 24.Febr. 1765
Contribučný

Ze diedina Metelowitze na Povinný pro R.1765 osmdesáte jeden rynsky čistý 39kr náležitie odevzdala.
Jest Holwald dne 23.Marty 1765
Andrea J.Mierka

Z uvedené listiny patrné, že většina jmen zůstala až na dnešní časy a pouze málo jmen bylo nahraženo jinými. Dále, jak bezohledně byla vybírána daň, ač měl obec převýšek 816fl.77kr.

Z tohoto roku zachována jest

Copia

Poznamenani
Jak mnoho diedina Metelowitz starých Reštů a naproti tomu od Zemie na Nadwejškách za forspany, za Regruty, a za odwedeny Oves a Seno až do konce Roku 1766 k očekavani má totižto:
Starých Reštů dle starého hlavního Wyrownání má tato Obec         122fl 37kr.3d
Suma starých Restův
Naproti tomu
Má tato Obec za zemi ustat dle kontribučenských Knižek nových Nadvejšků    816fl57kr2d
Za Odwedeni Oves a Seno do Kralowských Magacinu                270fl40kr3d
Za odwedene Regruty za každého Muže                        20fl
Čitajic                                            60fl
Za Forspany, které se Prajskym Wojakum vykonaly                16fl40
Spolu ma tato obec k očekawání                        1164fl18kr1d
Přitom wipada ještě krom toho na celé Panstwi Rest z čeho tato Obec teš Podíl míti bude                                        739fl19kr2d
Naproti tomu taky ma ještě celé Panstwi Nadweyšek s čeho tato obec ma podíl totižto                                            1229fl19kr1d
Ittem za Forspany, které se Prajskym Wojakom Vykonaly            51fl 17kr
Summa                                    1280fl 31kr1d

K tomu třeba poznamenati, že na starých reštach zůstala obec dlužna     161fl36kr
Splatila toho roku                                38fl58kr1d
Takže zbyl dluh                                 122fl 37kr3d
Nová povinnost rozvržena na 12 dávek byla vybírána od usedlých po     27fl 29kr3d
Od podruhů po 26kr a činila uhrnem                     335fl 9kr
Na tuto povinnost splaceno hotovými                     151fl43kr
Srážky poskytnuty tyto:
S běžicyma pět pro Cento Kouponami, který za tu proměněnou poddacy Šest pro Cento Proviantní Památku se dostali a takowy zde na mistě hotowého Odwodu po Srážce z Casy hotowe vyplacených Peněz se odpisuge totiž
Po dosahnutej hotovosti za Lieferungs Pamatku                 107fl16kr2d
Strany 21.Juni 1765 od Powietři trpici škody na 1rok do roku 1760 odepsano 70fl44kr
Item strany na Marši Wojsku dané Přípřeže a ložního Krejcaru též strany w Cantonirujících a postirowanych Stacych odewzdane ložne slamy, dříví k paleni, Světla a Serwice od Roku 1762 v hotovosti podosahnuto                         5fl20kr
Bylo odvedeno hotově                            1152fl 6kr2d
Takže na příští rok zůstává nadvejšek                     816fl57kr2d

Masitá powinnost činila celkem                         7fl 42kr
A rozvržena byla takto
Od fojta zákupního                                40kr
Od 16 sedlakůw po 14kr                            3fl44
Od 14 zahradníkůw po 7kr                            1fl 38
Od 7chalupníkůw po 4kr                            28kr
Od 24podruhů po 3kr                                1fl 12kr

Peníze vybíral Andreas J.Mierka
Podepsali za obec Jan Koval , burmistr, fojt, Franta Mužný, Josef Michalec
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní

Komentáře nejsou povoleny.