1761, 1763, 1764

1761

Na starých restách zůstala dlužna obec od roku 1748            200fl. 28kr. 3d.
a ničeho v tomto roce nezaplatila.
Nová povinnost na rok 1761 rozdělena ve 12 dávek od usedlých po 26fl. 54kr. 3d., od podruhův po 27kr. 3d, a činila celkem                    328fl. 30kr.
K tomu zvláštní zemská přirážka                         6fl. 10kr.
Na povinnost tu se hotově odvedlo burmistrem Janem Kovalem         55fl. 12kr. 3d.
Zemská srážka činila
Strany v roku 1759 ohnivu škodu na 3 leta za druhý rok Jakubovi Kubalovi se odpisuje
10fl. 30kr.
Strany v roku 1760 trpící vodní škodu                     34fl. 32kr.
Item v tom roce za takovu škodu                         50fl. 8kr.
Strany z Místku do Jičína odvezeném Muky                    10fl.
Z Hranic do Hollomuce tamodtud dovezeném muky            5fl. 56kr.1d.
Z Holomuce do dvorcův vezenej muky                    2fl. 14kr. 1d.
Z Holomuce do Mitvaldů vez.muky a ovsa                     12fl. 2d.
Z Ollsan tam vezeného sena                            9fl. 26kr.
Z Ollsan tam vezeného sena                             10fl. 34kr.1d.
Z Hollomuce do Mitwaldů vezeného ovsa                    33fl.
Z dvorců do Hablshardů vezené muky a ovsa                7fl. 20kr.
Z Holomuce do Mittvaldů vezené muky a ovsa                8fl. 56kr.
Z Olsanu do Mittvaldů vezeného sena                    11fl. 49kr
Z Frýdenthalu do Bystřice vezené muky ovsa                4fl. 30kr.
Z Ollstanu do Litomyšle vezeného sena                    15fl. 45kr. 3d.
Z Ollsan tam odvezeného sena                        9fl. 36kr.
Z Hollomuce do Mittvaldů vezené muky a ovsa                21fl.
Z Hollomuce do Hablhardů vezeného ovsa                    18fl. 20kr.
Z Ollsanu do Hablhardů vezeného sena                    15fl.33kr.
Z Hollomuce do Hablhardů vezeného ovsa
Z Ollysanu do Mittvaldů vezeného sena                     18fl. 59kr.1d
Z Hollomuce do Frýdenthalu vezenej muky                    4 fl. 30kr.
Z Hollomuce do Hablhardů vezeného ovsa                    22fl. 35kr
Z Hollomuce do Mittvaldů vezenej muky                    42fl. 7kr.2d.
Z domu do Holomuce vezeného vlastního ovsa                37kr. 3d
Z domu do Frydenthalu vezeného ovsa                    4fl. 48kr. 3d
Do Ollstan vezeného vlastního sena                        6fl. 7kr.
Z Fulneka do Hermanstatu vezeného sena                    27fl. 30kr.
Do Ollstan vezeného vlastního sena                         5fl. 3kr. 2d.
Z domu do Holomuce vezeného vlastního ovsa                37kr. 3d
Strany vezených 700 kusův prázdných mečků                7fl. 9kr.
Suma porážek                                    481fl. 42kr. 2d
Summa Sumarum hotového odvodu srážek                     536fl. 55kr.1d
Pro příští rok zůstává přeplatek                         200fl. 45kr.
Na masitou povinnost odvedeno zakupním fojtem                20kr.1d.
16 sedláky á 13kr. 2d.                                3fl. 36kr
14 zahradníky á 6kr. 3d                            1fl. 34kr.2d
7 chalupníky á 3kr. 2d.                            24kr 2d
26 podruhy á 1kr 2d                                29kr
Celkem                                    6fl 34kr1d
Na ty 2/3 zavlačeného ovsa dáno                        19fl 25kr

Peníze vybíral burmistr Jan Koval a odevzdává kontribučenskému úředníku na Hukvaldech Johann Mart. Bayerovi.
Kontribučenské účty potvrzeny 10.prosince 1761 na Hukvaldech
Za obec fojtem Frant.Schigutem
Burmistrem Janem Kovalem
Za úřadu Ondrou Kovalem
Za vrchnost Martinem Joh.Uhlářem, vrchním.

1763

Na starých reštách dle zemského vyrovnání od roku 1748 zůstala obec dlužna 200fl 21kr 3d i nadále protože toho roku nic na tuto položku nedala.
Nová povinnost rozvržena na 12 splátek a to od sedláků po 26fl 54kr 3d a od podruhů po 25kr což činilo za celý rok 327fl 57kr. K tomu na Extra-Ordinarní zemské vložení přijde od této obce dle Peparticy a to syce dle Proporcy Dáwek aneb Šacunkův složiti totiž 0. Předně na to k vyplaceni gišlých od Wideňského Městského Banco zapůjčených 6 Millionůw repartirovane Qandum ročně 12fl 6kr 2d. Item strany v tomto roce 1763 rozepsaných tak jmenovaných vojanském bayštcier 86fl 11kr. Zemská srážka činila..Strany roku 1762 trpící vodní škody se tejto obcy tento rok odpisuje             106fl 29kr
Strany od jedneho do druhého Magacinu odvezenejch Naturalií    280fl 35kr
Za 131Etl 10 sena po 1fl Etl čítajíc                    131fl 6kr
Za odvedeni 85 ovsa                            85fl
Strany ztracených koní a vozuv                    85fl 22kr 1d
Když se hotový odvod a srážky od vrchní povinnosti odtáhnou, tak zůstává až do posledního října 1763 nadvejšek                             896fl 51kr 2d
Na tento nadvejšek dostala tato obec z kasy hotových        78fl 44kr 3d
Item na starý resty jest od toho Nadwejšku přeneseno
Po odtáhnutí toho zůstává ještě Nadvejšek na srážku budoucy 1764 roč.povinosti
818fl 6kr 7d
Z toho nadvejšku zasejc se tito na bonificirování koně a vozy srážají
85fl 22kr 1d
Zůstává tehdy ještě nadvejšek                     732fl 44kr 2d
Na masytu povinnost odvedeno toho roku                 6fl 29kr 3d, z čehož připadá na zákupního fojta                            20kr 1d
Na 16 sedlákův á 13kr 2d                        3fl 36kr
Na 14 zahradníkův á 6kr 3d                        1fl 34kr 2d
Na 7chalupníkův á 3kr 2d                        24kr 2d
Na 23.hoferův po 1kr 2d                         34kr 2d
Kontribučenský rejstřík podepsali
Za obec Franz Schigut, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Juřica, Franta Mužný
Za vrchnost M.J.Uhlář

1764

Na starých reštách zůstala obec dlužna 200fl 21kr3d. Nesplatila toho roku ničeho. Nová povinnost pro rok 1764 rozpočtena na 12 splátek od usedlých po 27fl 29kr 3d a od podruhů po 25kr činila                                 324fl 37kr
Od nově přibylých podruhů Martina Svobody a Jury Židka po 12kr    24kr.
Na tuto povinnost odvedeno dne 29. 1763 skrze burmistra        16fl
12    16fl
23    8fl
6.12.    78fl 44kr 3d
13. Januaris            10 zl

Za prodaní koňů                            9zl 35kr
Za mistecké seno                            86zl 43kr
Za mistecké seno                            52zl 25kr
Za sachský marš                            15zl 34kr
K tomu  od roku 1763 nadvejšek                     732zl 44kr
Od to povinnosti se odpisuje
Strany v roku 1763 trpící ohněm a vodní škody            106zl 59kr
Strany sachského forsponů                        7zl 20kr
Strany od jedneho do druhého magazinu odvezenych naturalií    12zl 19kr 1d
Strany dne 1.ho zemřelého Vaclava Mužného skrz 10 miesicuv    80kr
Suma hotového odvodu                        1152fl 18kr 2d
Zůstává tedy na příští rok přebytek                     816fl 57kr 2d

Masytá povinnost činila
Od 1.zakupního fojta                            20kr 1d
Od 16 sedlakův po 13kr 2d                         3fl 36kr
Od 14 zahradníkův po 6kr 3d                        1fl 34kr 2d
Od 7 chalupníkův po 3kr 2d                        24kr 2d
Od 23 hoferův po 1kr 2d                         34kr
Od přibylých konsumentův Martina Svobody a Jury Židka        3kr
Celkem                                6fl 32kr 3d
Odepsáno bylo stran zemřelého Václava  Mužného         1kr 2d
Peníze odváděny Frant.Janu, v rejstříku podepsáni
Za obec Franz Šinut, fojt, Jan Koval, burmistr, Jan Vančura, Mužný
Za vrchnost Martin J.Uhlář, vrchní

Komentáře nejsou povoleny.