1755 – 1756

Od roku 1755 vyskytují se zprávy častější, takže kroniku možno soustavně vésti. V obecním archivu nachází se kontribučenský rejstřík od roku 1755 až do roku 1784. Podávám tuto obsah rejstříku z r.1755 hodně obšírně, v ostatních rocích budou jen nejdůležitější data.
Naše vesnice patřila za Marie Terezie ku kraji přerovskému.
Přerovský kraj
Kontribučenský registřík
k Vysoce.Kníže: biskupskému panství
Hochwaldskému patřícý
diediny Metylowitz

Pro Anno Militari
1755

Na starých Reštách zůstala tato Obec Metylovská dle Registříku od roku 1754 dlužna totiž
Na ty Rešta dle hlavního zemského vyrovnání až do roku 1748 inclusive in omnibus Fundus ještě 329 floren.21kr.1 6/8D.
Nato se v tomto 1755 roce odvedlo titiž
Na hotově dne 3. May               13fl.54kr
10.May                        8kr
10.Augusta        12fl 42kr 3 D
23.Augusta          1fl 19kr 6/8D
Suma toho odvodu                    28fl   3kr  3 0/8D
Po odtahnutí toho zůstává až do posledního října 1755 ještě
v reště                                       301fl  17kr 2D
Nadvýšky od předešlých let:
Naproti čemuž má obec dle hlavního Vyrovnání v Roku 1749 na takových nadvyškách, po odtáhnutí toho, co giž skrze prošlé Léta na ně poraženo jest ještě až do posledního Října 1755 k pohledávání ….
Nato se w tomto Roce na běžícý Povinnost porazilo genž se odpisuje, totiž
Pro Termino..
Suma teg Porážky..
Po odtahnutí tegto Porážky zůstává geště až do posledního října 1755 Nadwegšku..

Běžicý Powinnost
Od roku 1749 až do posledního Ržijna 1755 wostala toto Obec w Reště…
Nowá Powinnost na tento Wogenský 1755 Rok.
Dle Wrchnostenského  Rozwržení přicházý tegto Obcy prostředkem wypsaných 12 Sacunkůw aneb Dáwek každá od Usedlých po 39 fl14Kr 11/24 d a Hofferů neb podruhůw po ..fl..kr..d pospolu 39 fl. 14kr. 11/24d w následujících Termínách k Rukam Contribučenskýho Vegběrčiho odwesti totiž
za termín                        Sacunky
Ržíjna 1754                        2                           78fl. 28kr. 22/24d
Listopadu                           3                          117fl. 42kr. 1 9/24d
Prasince                              1                            39fl 14kr. 11/24 d
Ledna 1756                        2                            78fl. 28kr. 22/24 d
Února                                 1                            39fl. 14kr. 11/24d
Března                               1                            39fl. 14kr. 11/24d
Dubna
Máge
Cžerwna
Cžerwence
Srpna                                 1                            39fl. 14kr. 11/24d
Září                                   1                            39fl. 14kr. 11/24d
Suma                                12 šaz.                   410fl. 19kr. 1 1/3d
Extra = Powinnost strany w tomto Roce přibylých Hofferů neb Podruhůw, a giných Případnosti, totiž ….

Napraweni Chib neb Weystawkůw..
Summa noweg Povinnosti      470fl. 49kr. 1 1/3d
Na tuto Powinnost jest odwedeno totiž:
Předně se odpisuge ten Nadwegšek, co se v předešlým Roce přes Powinnost víc odvedlo….
Na hotových Penězých odwedeno skrze Burmistra
Dne 19 8bris 1754    26 fl.   – kr.   –d
23 9mbris        40
29 Do        30
22 12mbris    12
18 January 1755    26
25 Do                    4fl.   48 kr
1 Febr.          8
15 Febr.                10
22 Febr.                13
8 Marty                5
15 Marty              12
21 Marty         5
20 Aprilis        10
10 May        10
14 May        37
31 May        26
21 Juny        12
5 July        10
23 aug        18       40       2
30 aug        33
6 septmbris    15
13 septmbris     4
20 septmbris    28
24 septmbris    26
4 8bris          3        57
Summa hotowého Odvodu     434 fl. 49 kr. 3d

Zemská srážka
Předně na ten, od předešlých Lét dle hlavního Wyrownání do Rou 1748 wypadnutý Nadwegšek, gak se guž napřed proukazuje se tuto poráží….
Strany od Ohně, Wod a Powětří trpicý Škody od Země wynahraženo totiž – Strany Roku 1754 od Wod trpícý Škody od země uznana Bonifikace za  jeden rok se odpisuje  36fl.
Ittem Strany Roku 1755 od Wod trpicy Škody od zemie wynahražena Bonifikace  63fl.40kr.2d.
Summa Porážky    99fl 40kr 2d
Strany ubilých Hofferů nebo Podruhů
Poraženo         0 fl  0 kr  0 d
Wrchnostenská Powinnost

Strany při tegto Obcy užíwajících Poddanských Gruntův, totiž In Ordinárii Ku Koncy posledního Ržijna 1754 zůstalo v Reště …..
K tomu jest powinna tegto Obcy z těch užiwajícých Contribučenských  Případnostech s Přirážkou na newyhnutelné Wydání na geden Každý Šacunk po –fl.-kr.-d contribucowati, což ročně činí totiž –fl.-kr.-d.
Extra-Powinnost     -fl.-kr.-d
Summa noweg Povinnosti i s pozůstalým restem   -fl.-kr.-d.
Nato odvedeno       -fl.-kr.-d
Prostředkem zemské porážky  -fl.-kr.-d.
Summa odwodu y s Pořážkami –fl.-kr.-d.
Po odtáhnutí toho zůstává Rest do posledního Měsýce Ržigna 1755 –fl.-kr.-d.
Naproti tomu ale Nadwegšek na Srážku budoucí Powinnosti  -fl.-kr.-d.

Masyteg Powinnosti
Od předešlého Roku zůstalo v reště –fl.-kr.-d.
Nowa Powinnost za Rok 1755
Dle Wrchnostenského Rozwržení přicházý od tegto Obce k odvedení jak následuje:
Od celey Obce celey rok vypadá powinnost        6fl. 50kr –d.
Extra
Od nově přibylých Cansumentův             fl.      kr.   d.
Summa noweg Powinnosti s pozůstalým starým restem  6fl. 50kr. –d.
Nato odvedeno v hotovosti
Dnie 2. August 1755                1fl. 32kr. 3d.
16.August 1755                5fl. 17kr. 1d.
Od ubilých Consumentůw se odpisuje     –fl.   -kr. – d.
Summa hotového Odwodu i s pořážkou     6fl. 50kr. –d.
Po odtažení toho zustáwá Rest        -fl.  –kr.   –d

Powinnost Contribučenského též Nádavku z pučeného obilí.
Od Roku 1754 zůstává tato Obec na to gi zapůjčené Obilí Contribučenské  spolu s Nádavkem /mimo toho co Wrchnost zapůčila/ v Restě
Žito neb pšenice    Riž neb žito        Ječmen    Hrách        Oves

Nowá Powinnost
K tomu se přiráží co tegto Obcy del Reversu w tomto 1755Roce z toho we forotě pozůstalé ho Poddaným patřicýho Contribučenské. Obilé zapůčeno gest totiž dne…
Suma toho w tomto 1755 Roce nowě zapůčeného Contribučenského Obilí
Pšenice 0    žito 0        ječmen 0    hrách 0    owes 0
Od toho z předwypučeného Poddane, Contribučenského obilí přijde Nádavku odwesti od M 8t po 8t.
Mimo toho gest powinna tato Obec od toho od Vrchnosti wlastně zapučeného obilí dle posledně prošlýho Patentu de Dato 25 Junii 1751 Nádawku odwésti totiž. Od vypučených mír, žita neb pšenice po 8t, od -mír žita neb rži po 8t, od -Mir Gečmene po 8t, od-Mir Hrachu po 8t, od –Mir owsa po 8t.
Summa těch Nádavků …
Na opaweni Cysarskych Cest

Dle zemskýho Uložení wypadá Powinnost od 1ho 9mbris 1754 do posledního 8bris 1755 za celey rok                 16fl. 48kr. 1d
Nato odwedeno 28.ho 1755         8fl. 24kr.
2.ho aug.         8fl. 24kr. 1d
Summa odwodu    16fl. 48kr.1d
Rest za Rok 1755                   0
Nadweyšek                    0

Že wšechno, co w tomto Registříku potaženo a zapsano gest, v Skutku a w Pravdě pozustáwa /mi taky přes tu nadepsanou Powinnost nic wicegi sme neodwedli/ y taky že ta /gak zemská, tak Wrchnostenská Porážka se nám w skutku stala/ což my tyto dwa sobě rowné Registříky totižto geden k Počtu Contribučenskému přináležegicý našým Podpisem /a wždy w Rukouch magicý Obecní Pečetí potwrzugeme/ genž se stalo. Na Hukvaldech dnie 1ho 8bris 1755
Frantz Šygucht
fogt
Matieg Kubala
burmister
Z obce Jan Kowal
Jan Bilek /syn Ondry Bílka – syn Pavla Bílka z Palkovic, přiženil se do Metylovic k dceři fojta Kubale/
Dne 8ho 9mbris Roku 1755 předstoupili wšychni Poddani a respectiwe Contribuenti  této Obce Metylowské wyznawagic, že w tomto Roce nic wiceg než 12.Dáwek neb Sacunků představenému Contrib.Andrešowi Mathiaschowi odwedli, y taky že gednomu každému to co zde odepsáno gest, náležitě se porazilo. Item že ten Reštowní Wegkaz idejně niž podepsaného examinirowán a náležitě za Contribuentama bez všeho odporu, aneb Zapírání vynalezen gest, to mým wlastním Ruky podpisem, a s přitlačením vžiwagicý Pečeti potwrzuju, genž se stalo na Hochwaldech die e Anno at Supra

1756

Z roku tohoto není zpráv

Komentáře nejsou povoleny.