1705

Robota na panství hukvaldském byla jedna z nejtěžších robot vůbec. Poddaní hukvaldští musili pracovali 156 dní do roka pěší, s koňmi pracovali na polích, na loukách i v železárnách ve Frýdlantě. Osmělili se tedy občané metylovičtí podati poníženou prosbu dne 27.července roku 1705 panství hukvaldskému o zmírnění roboty. Jak byla vyřízena, podávám zde doslovně znění listiny, jež v odpověď byla vydána. /Listina tato uschována je v museu v Místku. Převzata byla pány Přecechtělem, lékařem v Místku a profesorem K.Linhartem také z Místku/.

Jménem J.V.C a K ML.pana pana Carla, hercoga lotrinského a barrského, svaté římské říše knížete, velkého priora řádu neliteňského v Kastilii a Regionu a královské české kaple hraběte, a od téhož biskupství olomuckého in Temporalibus nařízeného administratury regirunku, čelny obczi dědini Metylovicz při panství hochwaldským na jejich memorial pod presentátum  dne 27.července teď minulého roku ku resoluci, tak jak ste uniženě žádali, abyste
Nejprve oněch robot, jež se k hamrům konají sproštěni byli, /pročež/ a milostivá vrchnost to učiniti nemůže, aby skrze takové sproštění vás, jiní a rovněž milí poddaní samí a tím více obtíženi byli, pročež vedle jiných tam dále robotovati buděte, a nynčkom však o mnoho lehčeji tu robotu zbyvati můžete, když milostivá vrchnost ten čas to hamerské hospodářství ne tak tuze jako  před tím zažívá, následovně za druhé i dříví již v umenšeném počtu k hamrům plaviti máte, za třetí poněvadž i milostivá vrchnost na panštinu to jest přadení každoročně, nyní hodný přídavek od lnu, konopu aneb kudeje vám darovati ráčí, nemáte příčinu sobě v tom další stížnost vésti, nýbrž-dle obyčeje zemského zachovejte a přaďte, za čtvrté ale bude se vám za robotu každý ten den počítat, jenž při oboře co spravovati budete, a za páté zaporučilo se hetmanu a  polesnému, aby dobrým hospodářům dříví na stavení za slušnější peníze, a kde se činiti dá i v bližej odprodali, za šesté kdy vás milostivá vrchnost  k hlásce nařídí a potřebovati bude, ten čas žáden plat za hlásky dáti nemáte, co se vlastně při oficírech nařídilo, a napodobně za sedmé nežádá se od vás stran řeky Čeladné, kteroužto vrchnost drží, žáden plat, jak beztoho sami v vašem memoriálu to uznáváte, a když jemu za osmé v robotních dnech kunčicku louku sečením zděláte, nemáte ani co tam sobě naříkat, pročež vděčně panskou Milost sobě važte, že totiž vás přes právo nikoliv nepřetahuje, ani budoucně přetahovati nemíní. Vedle čehož tedy se řiďte

Decretum in consilio sua Serenitatis in temporalibus constituti administratura
Regimini Epatu Olom is
V Olomouci dne 25ho Novembris 1706

Vilém hrabě Kolovrat
in temp.administator

Waclav Franz Carl Svob.Pan z Košina
Co-administrator

Carl Ferd.z Schwetz
tejna rada

Concordare cum suo originali testor
Justinu a S.Francsco Coll.
Prib s.t.Rector

Služby boží ve zdejším chrámu konány byly faráři nebo kaplany z Frýdlantu, jak tomu nasvědčuje přípis faráře z Frýdlantu Dominika Stabla, kterýžto byl vydán ve Frýdlantě 20.května 1741 ohledně nároků tehdejších farářů nebo jich kaplanů na oběd nebo v hotovosti vyplacených 30fl. Za odsloužení služeb božích v kostele v Metylovicích.

Fojt Franz Šigut
1741 dobyli Olomouc Prusové
1756 Olomouc napadena Bedřichem pruským

Komentáře nejsou povoleny.