1990

Desintegrace : I tento rok byl velice rušný a pestrý jak na domácí politické scéně, tak ve světě a v neposlední řadě i u nás v obci.  V první polovině ledna uspořádal koordinační výbor OF ples. Účast předčila jakékoliv očekávání. Výtěžek 3500Kčs byl věnován na fond dětské onkologie.
Protože podle výsledků referenda v naší obci se vyslovilo pro samostatnost obce 76,9% voličů, /proti bylo 18,3% občanů a zbytek občanů nebyl doma/, začaly se podnikat první kroky pro rozdělení. Jelikož začaly prosakovat „zaručené informace“ o tom, že občané Pasek byli z veliké části proti osamostatnění, byl třeba znovu projít podpisové archy a zjišťovat, jaká je skutečnost. Vyšlo najevo, že větší část občanů Pasek si přeje dezintegraci Metylovic.
Na základě tohoto zjištění začal koordinační výbor OF jednat s MěNV ve Frýdlantě n.O. Protože nikdo z výboru neměl nejmenší představu o tom, jak se hospodaří v malé obci, zahájili také jednání s MNV s cílem získat co nejvíce užitečných informací. Vyústěním těchto rozhovorů byl dopis ze 6.února 1990, adresovaný Městskému národnímu výboru ve Frýdlantě n.O., který za OF podepsali Ing.Tomáš Farný, Tomáše Pitucha a Ing.Otakar Bílek.

Věc: Desintegrace obce Metylovice
Na základě předchozího jednání s představiteli MěNV předkládáme zdůvodnění žádosti občanů Metylovic o zrušení integrace s Frýdlantem nad Ostravicí.
Dne 9.12.1989 byl na schůzi občanského fóra v Metylovicích vznesen požadavek na výhledové zrušení integrace. Z podnětu občanů pak bylo ve dnech 5.1. – 7.1. 1990 provedeno písemné referendum, ve kterém se občané Metylovic jednoznačně vyjádřili pro zrušení – viz přiložené podpisové archy.
Mezi důvody, které vedly občany k tomuto rozhodnutí patří pocit nespravedlivého  rozdělování finančních prostředků, vědomí nemožnosti ovlivnit věci veřejné. V neposlední řadě k tomuto rozhodnutí přispěl prodej obecního majetku bez vědomí občanů Jednotě Frýdek-Místek a způsob, jakým byla provedena sama integrace. Přáním občanů je zachovat původní název obce Metylovice a původní hranice dle katastrálních map. Zároveň občané žádají navrácení původního obecního majetku včetně inventáře původního MNV.
Předkládáme tuto žádost k projednání na plenárním zasedání MěNV dne 8.února t.r. a žádáme o odsouhlasení plénem.

Původně se koordinační výbor domníval, že dezintegrace naší obce proběhne k 1.3.1990. Nakonec se rozhodl odložit integraci až k 1.7. a to z těchto důvodů:
Při jednáních na ONV nebyl nikdo schopen vysvětlit, jakým způsobem bude MNV fungovat v přechodném období – tzn.do komunálních voleb, jak se bude řešit otázka delimitace finančních prostředků, bankovního konta, formulářů, razítka apod.
Dosud není vůbec znám rozpočet národních výborů, zatím existuje pouze rozpočtové provizorium. Dalším důvodem byla skutečnost, že MěNV  Frýdlant n.O. sice odsouhlasil na plenárním zasedání osamostatnění naší obce, ale nezajistil zpětné odkoupení budovy Obecníku, ve kterém MNV sídlil, dokonce nezačal s jednotou ani jednat.
Po poradě s právníkem bylo zjištěno, že na navrácení Obecníku, pokud byl legálně prodán, nemáme právo. Začalo se tudíž uvažovat o jiném, náhradním sídle budoucího MNV. Obci patří budova č.p.374, v jejímž přízemí je pošta, prádelna a mandl, v poschodí byt a sklad CO. Bylo rozhodnuto sklad přestěhovat do Obecníku a uvolněné místnosti použít pro nový MNV.
Představitelé OF vyzvali občany, aby navrhli ze svého středu lidi, kteří by byli ochotni vzít na sebe tíhu odpovědnosti do podzimních voleb. Protože se nikdo nepřihlásil, vytipovali asi 20 lidí ve vesnici, o nichž se domnívali, že mají předpoklady k této službě. Navštívili je a hovořili s nimi, ovšem zpočátku zcela bez úspěchu. Nakonec se přece jen podařilo zajistit jak funkci předsedy MNV tak i tajemníka. Rovněž řady bývalých poslanců byly rozšířeno o osm nových členů.
Souběžně také pokračovaly práce při úpravě prostorů pro nový národní výbor. Svépomocí byly přestěhovány sklady CO, místnosti byly vymalovány a uklizeny. Byl přivezen starší nábytek.
Dne 3.7.1990 se uskutečnilo 1.ustavující plenární zasedání MNV v Metylovicích, na kterém byl jmenován předseda MNV a tajemník. Byla zvolena rada, ustanoveny jednotlivé komise.
Předseda MNV: Ing.Otakar Bílek
Tajemník MNV: Jarmila Halamová
Místopředseda:  Zdeněk Wiesner

Rada MNV:
Ing.Pavel Spusta
Libuše Kellerová
Ing.Tomáš Farný
Jiří Skotnica
Ing.Radomír Kulhánek

Komise finanční:
Ing.Pavel Spusta – předseda
Ing.Věra Farná
Milan Tomášek
Marie Čupová

Komise stavební a ŽP:
Ing.Tomáš Farný – předseda
Pavel Hradečný
Ing.Jiří Růžička
Petr Němec
Aleš Kučera
Andrej Farkaš

Komise veř.poř.:
Ing.Radomír Kulhánek – předseda
Emanuel Karteczka
Stanislav Pink
JUDr.Antonín Fajkus
Jan Konvička

Komise kulturní předseda Libuše Kellerová
školská   Emilie Tabachová
sociální   Vladimíra Lorencová
Marie Dudová
Milada Petrová
Eva Růžičková

Komise zemědělství předseda Jiří Skotnica
obchodu a služeb  Jiří Čupa
Drahomír Milovský
Jiřina Habrnalová
Jarmila Binarová

Dne 17.7.1990 převzaly pracovnice MNV v Metylovicích od MěNV ve Frýdlantě n.O. spisový materiál a v srpnu přestupkovou agendu.
Jako účetní pracuje na MNV v Metylovicích paní Marie Čupová. Právě na ni spoléhá nové vedení našeho národního výboru, neboť je to zkušená a svědomitá pracovnice, která se ve svém oboru dokonale vyzná. Pracovala na MNV v Metylovicích ještě před integrací, pak přešla k MěNV ve Frýdlantě n.O. a nyní se opět vrátila do Metylovic.
Na základě jednání zástupců ONV Frýdek-Místek, MěNV Frýdlant n.O. a MNV Metylovice došlo k dohodě o předání skládky Medvědí strž, kterou spravoval MěNV Frýdlant n.O. do správy MNV Metylovice a to od 1.9.1990. Dne 13.9. došlo k faktickému předání skládky. Byl předán inventář, veškerá administrativa a dva zaměstnanci. Odpad dovážený vozy a kontejnery zůstane pro Frýdlant n.O. do konce roku bezplatný. Ostatním obcím bude do 31.12.90 účtováno skládkovné 6Kčs/m3. Od nového roku se předpokládá změna v poplatcích.
Podle hospodářské smlouvy z 12.10.1990 došlo mezi Jednotou Frýdek-Místek a MNV Metylovice k převodu objektu č.p.226 a tak se Obecník stal opět majetkem obce.

Obecní volby
První svobodné volby od roku 1948 do obecního zastupitelstva v obci Metylovice se konaly 24.11.1990. Kandidovala Koalice ČSL a OF a KSČM.

Kandidátka Koalice ČSL a OF:
Ing.Tomáš Farný OF získal 680 hlasů
Vojtěch Halata ČSL  685
Jiří Čupa  OF  654
Jiří Mačejovský ČSL  624
Zdeněk Wiesner OF  612
Václav Šigut  ČSL  748
Tomáš Pitucha OF  684
Miroslav Bílek ČSL  636
Jiří Skotnica  OF  677
Miroslav Sulír  ČSL  625
Milan Tomášek OF  630
Eduard Bednárek ČSL  606
Vladislav Skotnica OF  572
Jan Boháč  ČSL  655
Libuše Kellerová OF  514

Kandidátka KSČM:
Zdeněk Vyvial   193 hlasů
Ladislav Urbančík   220
Pavel Hradečný   188

Nejmladší kandidát za Koalici měl 27 let
Za KSČM měl 33 let

Nejstarší kandidát za Koalici 59 let  průměrný věk kandidátů 41 let
Za KSČM 39 let          36 let

Mimo tyto dvě strany předložil svou kandidátku Zdeněk Hradečný, který chtěl jít do voleb jak nezávislý kandidát.
Místní volební komise projednala 10.10.1990 kandidátní listiny a uznala za platnou pouze kandidátku Koalice a KSČM. Uznání nezávislého kandidáta bránila překážka-   vykonával civilní službu mimo své bydliště.
Ve volbách zcela přesvědčivě zvítězili kandidáti Koalice ČSL a OF. Pouze díky systému poměrného zastoupení byl zvolen do obecního zastupitelstva i jeden člen KSČM a tím byl vyřazen jeden kandidát Koalice.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Metylovice bylo v sobotu 8.12.1990 ve víceúčelovém sále TJ Sokol.
Po slavnostním zahájení dosavadním předsedou MNV Ing.Otakarem Bílkem se řízení zasedání ujal nejstarší člen zvoleného obecního zastupitelstva pan Vladislav Skotnica.
Když přivítal všechny členy zastupitelstva i ostatní občany a seznámil se s programem zasedání, vyzval předsedu místní volební komise, aby seznámil přítomné s výsledky voleb.
Nato pan Věnomír Merta referoval podrobně o průběhu voleb.
V naší obci bylo letos 1060 voličů, k volbám přišlo 931 občanů, což je 87,93%. Pak předsedající vyzval všechny členy zastupitelstva, aby každý z nich složil zákonem předepsaný slib.

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské federativní republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské federativní republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“

Tajným hlasováním zvolili ze svého středu starostu, zástupce starosty, radu a jmenovali samostatného odborného referenta.
Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru, požádal o složení slibu dosavadního přesedajícího a ujal se dalšího řízení schůze. V závěru přenesl svou představu o řešení problémů obce.

Starosta obce  Ing.Tomáš Farný  č.p.80
Zástupce starosty Václav Šigut   č.p. 7
Rada   Vladislav Skotnica  č.p.431
Jiří Čupa   č.p.284
Tomáš Pitucha  č.p.245

Komise soc.kult.a školská
Předseda  Jan Boháč   č.p.457
Člen   Milan Tomášek  č.p.427
Aktivisté  Ing.Otakar Bílek  č.p.153
Anežka Židková  č.p.427
Milada Petrová  č.p.416

Komise přestupková
Předseda  JUDr.Kamil Halata  č.p.429
Členové  Tomáš Pitucha  č.p.245
Ladislav Urbančík  č.p.343
Aktivisté  Pavel Šigut   č.p.170
Karel Uhlář   č.p.217
Ludmila Kovalová  č.p.190
Libuše Šimková  č.p.163

Komise zeměd.a obchodu
Předseda  Jiří Skotnica   č.p.34
Členové  Eduard Bednárek  č.p.438
Aktivisté  Drahomír Milovský  č.p.17
Jarmila Binarová  č.p.246
Jana Juřicová   č.p.450

Komise stavební
Předseda  Vladislav Skotnica  č.p.431
Členové  Zdeněk Wiesner  č.p.366
Miroslav Sulír   č.p.257
Aktivisté  Aleš Kučera   č.p.277
Ing.Lumír Hajdušek  č.p.492

Komise finanční
Předseda  Jiří Čupa   č.p.284
Jiří Mačejovský  č.p.158
Marie Čupová   č.p.313

Komise revizní
Předseda  Vojtěch Halata  č.p.145
Členové  Miroslav Bílek  č.p.12
Ing.Pavel Spusta  č.p.43

Zemědělství
V JZD Palkovice, které obhospodařuje i pozemky v Metylovicích, se v letošním roce urodilo 7956 tun obilovin, 950 tun brambor.
Bylo dosaženo těchto hektarových výnosů:
Pšenice 5,48 t/ha
Žito  4,42
Ječmen 6,55
Oves  4,30
Hrách  2,71
Řepka  3,30
Bramb.ranní 18
Bramb.ostat. 23
Kukuřice 39,90
Jetelotrávy 49,30

Stavy hospodářských zvířat k 31.12.1990:
Dojnice  1 858
Telata  1 050
Latolie       48
Jalovice    843
Býci  1 054
Kanci       12
Prasnice    418
Prasničky    120
Selata  1 337

Při chovu uhynulo:
Dojnice 21
Telata  73
Jalovice 8
Latolie  3
Prasnice 11
Prasničky 1
Selata  427

V tomto roce pracovalo v JZD celkem 961 lidí, z toho 806 dělníků. Průměrný výdělek činil 2811Kčs.
Zemědělci začali prodávat v kravíně mléko, které bylo levnější a chutnější než v obchodech. Lidé si tuto službu velmi oblíbili. Ovšem netrvala dlouho, neboť  okresní hygienik takovýto prodej zakázal.

Škola
Ředitelkou školy je paní Ludmila Vlasáková
Učitelky Anežka Židková, Eva Růžičková
Vychovatelka Daniela Kavalírová
Ve škole je 47 žáků, počet děvčat i chlapců je vyrovnaný. Nejpočetnější je 1.třída, nejméně dětí je ve 3.třídě. Učitelé se svým svěřencům věnují i mimo vyučovací hodiny. Funguje zde výtvarný, sportovní i pěvecký kroužek, který vedou učitelky. Skupinu mladých zdravotníků vede družinářka.
V rámci školy proběhla pěvecká soutěž Zlatý slavík, turnaj ve sofettenisu  a atletická olympiáda. Pro zdravotníky byla připravena soutěž Besip. Děti takovéto akce vítají.
V tomto roce odešla na konci školního roku do důchodu zdejší dlouholetá učitelka paní Anežka Židková. Dokázala děti mnohému naučit, neboť byla důsledná, přísná, ale spravedlivá a děti ji měly rády.
V tomto roce docházelo do mateřské školy 26 dětí, z toho 5 jen na půl dne. Díky polistopadovému vývoji došlo i ve školství k výrazným změnám. Ředitelům škol byla dána větší pravomoc k řízení škol, mohl se pozměnit režim dne podle potřeby té které školy. Bylo odbouráno druhé zaměstnání i dlouhé psaní příprav.
Ke dni žen připravily učitelky s dětmi papírové košíčky s kytičkami sněženek a pásmo dramatizací, tanečků, básní a písní. Místní požárníci připravili pro děti k jejich svátku zábavné odpoledne, jehož součástí byla i ukázka jejich práce. Také základní škola, která pořádala pro své žáky dětský den u Myslivecké chaty, pozvala i děti z mateřské školy.
Na ukončení školního roku připravila praktikantka Radka Juřicová napínavou hru Hledání pokladu, která ve velmi zdařila.

Knihovna
Více než půl roku ležely letos knihy bez užitku ve škole. Teprve v létě upravili členové koordinačního výboru OF místnost v 1.poschodí Obecníku. Knihy ze školy tam byly přestěhovány a tak od 1.9.tohoto roku mohla knihovna zase zahájit svou činnost.
Bývalý vedoucí pan Bohuslav Halata už ze zdravotních důvodů na místo knihovníka nenastoupil. Na výzvu OF se přihlásila paní Miloslava Kociánová a ujala se této důležité funkce.

Osvětová beseda
Přičiněním vedoucího OB Ing.Otakara Bílka bylo pro Metylovice zakoupeno nové piáno. Bylo umístěno ve víceúčelovém sále TJ Sokol a opatřeno speciální uzamykatelnou bednou, aby bylo zabráněno jeho zničení. Bednu vyrobil pan Jaroslav Tománek.

Kostel
V tomto roce prošla rekonstrukcí střecha farní budovy. Byla vyměněna krytina, žlaby i svody. Nová krytina je hliníková, žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Rovněž hromosvod, který byl v dezolátním stavu, byl opraven.

DLRN
Dětská léčebna respiračních nemocí poskytuje ústavní léčebnou péči dětem s opakovanými nebo chronickými nemocemi dýchacích orgánů dle schváleného indikačního programu. K léčení přijímá děti ve věku od 3-15 let. Opakovaná onemocnění dýchacích cest patří k nejčastějším příčinám dětské nemocnosti. Patří tu záněty horních cest dýchacích, opakované rýmy, záněty průdušek i alergické choroby dýchacích cest.
Mezi nejčastější příčiny opakovaného onemocnění průdušek a plic v předškolním věku patří opakující se infekce, znečištěné ovzduší, psychické faktory, podchlazení organismu, snížená odolnost dítěte nebo nesprávná životospráva. Nejčastěji se zde  léčí děti s chronickými záněty průdušek a průduškovým astmatem. Z léčebných postupů se zde kromě podávání léků uplatňuje otužování, sanování a léčebná tělesná výchova.

RS DPMO
Změny, které probíhají v naší republice ovlivnily i situaci na Čupku. Na dokončení stavby nebyly peníze a proto vedení DPMO rozhodlo stavbu prozatímně ukončit. K 1.4. zůstali na středisku pouze vedoucí pan Koloničný s manželkou. Ostatní zaměstnanci dostali nabídnuto vedením DPMO místo v Ostravě. Koncem roku odešel i vedoucí se ženou. Hlídáním objektu byla pověřena bývalá vedoucí paní Mihaliaková. Čupek tak zůstal zcela opuštěn a začal pomalu chátrat.

Požárníci
Také v požární ochraně v tomto roce došlo k mnohým změnám. Na mimořádném sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl schválen návrh, aby se základní organizace požární ochrany opět nazývaly Sbory dobrovolných hasičů, jak tomu bylo před rokem 1950. Byly schváleny nové stanovy, znak a vlajka. Stejnokroj, funkční označení a razítko se bude používat až do federálního sjezdu, který bude na jaře příštího roku.
V oblastní soutěži, která byla v Janovicích, se naši hasiči umístili letos na 5.místě.
Pohárové soutěže:
Krmelín 12.místo
Žabeň  3.místo
Nová Ves 7.místo
Metylovice 2.místo I.družstvo
10.místo II.družstvo
Frýdlant n.O. 1.místo muži
2.místo ženy
Kozlovice 2.místo
Ferrum  2.místo
Stará Ves 5.místo muži
2.místo ženy
Proskovice 3.místo
Ostravice 12.místo
Na soutěž v Turzovce při příležitosti 100 let založení sboru postavili naši hasiči hned čtyři družstva, 2 družstva mužů, družstvo žen a družstvo důchodců. Soutěže se zúčastnilo 34 družstev. Naše první družstvo mužů se umístilo na 8.místě, druhé družstvo na 13.místně. Důchodci se umístili na 16.místě a naše ženy na místě prvním.
Také v tomto roce museli hasiči vyjet k požárům:
Leden   teletník  Lubno
Únor  les   Metylovice na Luňáčkovém
Tráva   Metylovice na Skotnicovém
Sklep v rod.dom. Metylovice pan Wiesner
Březen  dřevjanice  Metylovice pan Koval – vyhořel do základů
Květen  chata   Ostravice
Listopad  les   Metylovice Jedličí
Stodola  Kozlovice
Vedoucím mládeže při místním hasičském sboru Alena Michalcová ukončila činnost této skupiny  pro hrubé neukázněné chování členů.
Jako každoročně i letos pořádali hasiči svůj bál. Ovšem tentokrát to bylo trochu komplikovanější. Jednota vrátila Čihadlo původnímu majiteli a ten hledal a nešel nájemce pro provozování prodejny i hostince. Ovšem, jak se posléze zjistilo, nájemce všechny vodil za nos a v pátek před bálem, kdy bylo všechno nachystáno a napečeno, se nedostavil. Hasiči byli takřka v zoufalém postavení. Ale několik žhavých telefonátů a ochota majitelů vše vyřešila. Přijeli až z Brna, aby odemkli Čihadlo. Hasiči mohli svůj bál uskutečnit. Takže se potvrdilo – konec dobrý – všechno dobré.

TJ Sokol
V létě tohoto roku bylo rozhodnuto o nové reorganizaci krajských soutěží pro příští sezonu. Ukázalo se, že do krajské soutěže postoupí první čtyři družstva 1.B třídy. Taková možnost se často nevyskytuje a proto se výbor oddílu rozhodl dělat maximum, aby se tato příležitost nepromarnila. Podařilo se mu uskutečnit přestup několika zkušených hráčů z okolí. Fotbalisté si celou sezonu hlídali čelo tabulky. A tak již dlouho před posledním utkáním bylo jasné, že Sokol Metylovice bude na podzim hrát v krajské soutěži. V tabulce se umístili na 2.místě za vítězným Vratimovem o pouhé 2 body, což samozřejmě na postup do krajského kola bohatě stačilo. Netřeba jistě podotýkat, že nadšení fanoušků neznalo mezí.
V září tohoto roku byly po delší době zahájeny pravidelné tréninky žáků. Trenérské práce se ujímá pan inženýr Lumír Hajdušek, který si v Metylovicích postavil rodinný domek a v létě se tady i s rodinou přestěhoval. Není to ovšem „cizinec“, neboť jeho rodiče pocházeli z naší obce. Tréninku se zúčastňuje 8 hráčů ve věku 10-13 let. Soutěže minivolejbalu se zúčastnila dvě družstva, z nichž jedno se stalo okresním přeborníkem a druhé skončilo na 5.místě.

Červený kříž
Od začátku roku 1990 dochází ke stagnaci v práci Červeného kříže v naší obci. Zřízením obecního úřadu zanikla možnost scházet se k pravidelným schůzkám, neboť schůzovní místnost využíval obecní úřad. Schůzky se nyní konaly v bytech čelenek. Ovšem zájem členek není valný. Přesto se rozhodli zbylí nadšenci ve své práci pokračovat.
Materiál pro své potřeby mají prozatímně uložen v papírových pytlích v CO skladu. Členky i v tomto roce zajišťovaly zdravotní hlídky na fotbalových utkáních, požárních i cyklistických soutěžích. Prodávají losy ČSČK a zajistily bursu oblečení, hraček a knih.
Přesto, že skupina má celkem 72 členek, má jejich vedoucí, paní Běla Mačejovská, starost o další osud této organizace. Věk drtivé většiny členek je již důchodový a mladá generace, zdá se, o tuto činnost nejeví zájem.

Český svaz žen
V dubnu tohoto roku ukončil Svaz žen v Metylovicích oficiálně svou činnost. Jednou z příčin bylo chování představitelek ústředního výboru svazu žen v období něžné revoluce. Stály  totiž pevně na straně zkompromitované komunistické strany.
Druhou příčinou byla osobní zaneprázdněnost předsedkyně místní organizace paní Marie Herotové. Činnost svazu v Metylovicích prakticky zajišťovala u nás jen ona a pár členek výboru.

Svazarm
V roce 1990 se Svazarm rozdělil na Sdružení technických a branných sportů a Autoklub. Protože motocyklová asociace přešla k Autoklubu ČSFR, i metylovská organizace byla přejmenována na Autoklub Metylovice.
V klubu zůstali jen opravdoví fandové motorových soutěží Enduro. Tento sport v současnosti notně podražil a tak z celkového počtu 190 jezdců zůstalo nyní na Moravě jen asi 25 jezdců.
V našem Autoklubu je také sportovní centrum soutěží Enduro. Jsou zde zaregistrováni všichni soutěžní jezdci severní Moravy.
V současnosti má Autoklub v Metylovicích 14 členů.

Zahrádkáři
K 31.12.1990 má Svaz zahrádkářů v Metylovicích 111 platících členů a hospodaří na ploše 5,77 ha půdy. Jako každoročně i letos opatřili pro své členy a příznivce 100 kg cibule sazečky, 300 kg pohanky, 360 pytlů rašelinového substrátu.
Svou moštárnu neustále vylepšují. Pan Mojmír Židek a Josef Drozd opravili dlažbu a pan Josef Kořený zhotovil do skladu nové dveře.
Na okresní výstavu ovoce a zeleniny ve Frýdlantě n.O. přispěli svými výpěstky Josef Kořený, Josef Drozd a Antonín Juřica.
Pro množství práce se členové rozhodli neobhospodařovat už třešňový sad. Nechali si v užívání pouze sad Aleše Bílka a švestkovou alej.

Chovatelé
V letošním roce oslavili naši chovatelé 50. výročí založení organizace v Metylovicích. Při této příležitosti uspořádali ve dnech 24.9.-26.9. výstavu zvířat na fotbalovém hřišti. Bohužel, zájem našich občanů o tuto výstavu byl velmi slabý.
Naši chovatelé letos chovali
338 ks slepic
1 ks perlička
65 ks králíků
24 ks  holubů
2 ks koz
29 ks ovcí
4 ks psů
3 ks okrasné kočky
Zpracovatelskému průmyslu dodali
109 kg ovčí vlny
14,3 kg angorské srsti
220 ks králičích kožek
105 kg jehněčího masa
Své obzory rozšiřují také na tématických zájezdech. Letos to byl zájezd na výstavu zvířat v Náměšti na Hané, spojený s návštěvou zámku v Náměšti, jeskyní v Javoříčku a hradu Bouzova.

ČSL
Lidová strana v Metylovicích se rozhodla úzce spolupracovat s místním Občanským fórem, o čemž svědčí mimo jiné i společná kandidátka do komunálních voleb.
V únoru uspořádali tradiční přátelský večírek. Účast byla velmi slabá, neboť týden předtím měl ples OF. Ale atmosféra byla velice přátelská a veselá. Přítomni byli také hosté z Turzovky. Letos poprvé po mnoha letech oslavili lidovci svátek matek. Maminkám a babičkám se líbilo jak krátké kulturní pásmo, tak poutavá přednáška psychologa Karla Jurka. Pak přišly na řadu písničky cimbálové muziky Kotci, kteří svou hudbou a zpěvem strhli ke spoluúčasti všechny přítomné.

Občanské fórum
V sobotu 3.2.1990 pořádalo OF v Metylovicích přátelský večírek. Návštěvnost předčila všechno očekávání. Sál na Čihadle doslova praskal ve švech. Z výtěžku bylo odesláno na fond dětské onkologie v Ostravě 3500Kčs a na potřeby OF ve Frýdku – Místku 500Kčs.
První máj se letos slavil zcela netradičně. Občanské fórum připravilo na hřišti různé soutěže, počítačové hry pro děti, občerstvení a hudbu.
Zasloužilo se o desintegraci obce, připravilo parlamentní a komunální volby.
Po rozpadu občanského fóra na ODS /občanská demokratická strana reprezentována Václavem Klausem/ a OH /občanské hnutí  reprezentované Jiřím Deinsbierem/ skončilo u nás občanské fórum svou činnost, neboť nikdo z jeho příznivců   v naší obci nevstoupil do žádné z nově vzniklých stran.

Matrika
K 30.6. 1990 se narodilo 12 dětí  3 chlapci  9 holčiček
Od 1.7.1990 – 31.12.   9 dětí  4 chlapci 5 holčiček

K 30.6.1990 uzavřelo manželství  4 páry snoubenců
Od 1.7.-31.12.    9 párů snoubenců
Rozvedeno bylo    1 manželství po 25 letech manželství

K 30.6.1990 zemřelo 8 občanů 6 mužů 2 ženy
Od 1.7. – 31.12 zemřelo 6 lidí  2 muži  4 ženy

Od 1.7.-31.12. se přistěhovalo   16 občanů
se odstěhovalo   18 občanů

Během roku
Co se ještě před rokem zdálo nemožné, stalo se letos skutečností . Dne 21.4. přiletěl na krátkou dvoudenní návštěvu papež Jan Pavel II. Z letiště, kde ho přivítal prezident Václav Havel, odjel ulicemi, které byly lemovány Pražany a věřícími ze všech koutů země, do katedrály sv.Víta. Zde se setkal se zástupci řeholních společenství a s našimi zdravotně postiženými spoluobčany. Následovala pontifikální mše na Letné. Večer se papež sešel s představiteli kultury. Ve svém projevu se dotkl ožehavé otázky Jana Husa a vyzval k usilovnému hledání pravdy o této významné postavě našich dějin.
Brzy ráno 22.4. odletěl na Velehrad, aby pozdravil a posílil ve víře své moravské bratry. Mši sloužil před velehradskou bazilikou.
Poslední zastávkou na jeho krátké pastorační návštěvě byla Bratislava, odkud odletěl zpět do Vatikánu.
V červnu tohoto roku byly v naší zemi první svobodné volby po více než čtyřiceti letech. Pamětníci posledních svobodných voleb jsou už v důchodovém věku. Všechny  plakátovací plochy a bohužel nejen je, zaplavily agitační plakáty kandidujících stran, které slibovaly možné i nemožné. V naší obci si mohli voliči vybrat z 15.stran, které kandidovaly v severomoravském kraji. Poslanci, posíleni příznivci OF, obešli všechny občany. Seznámili je se způsobem úpravy  volebního lístku, aby byla volba platná. Zároveň každému doručili 15 volebních lístků s kandidáty.
Ve volební místnosti byly připraveny tři plenty. Každý volič musel tímto zařízením projít, jinak by byl jeho hlas neplatný.
Za plentou si volič vybral kandidátní listinu strany, kterou chtěl volit. Zakroužkoval na ní kandidáty, které případně preferoval. Takto  upravený volební lístek vložil do speciální obálky a vložil do urny.
Voleb se zúčastnilo 1057 voličů, tedy více než 95%. Volby proběhly 8. a 9.6. a všichni s napětím čekali, jak dopadne sčítání hladů.
V naší obci získali 1.místo kandidáti Občanského fóra, na druhém místě se umístili lidovci a na třetím komunisté.
V českých zemích získalo Občanské fórum všude prvenství. Na druhém místě byli někde lidovci, jinde Hnutí pro Moravu a Slezsko, ovšem na některých místech se dostali na 2.místo komunisté. Zdá se, že mnoha občanům těch čtyřicet let nestačilo k tomu, aby prohlédli.
K 1.7.1990 došlo k první vlně liberalizace cen, která byla už dopředu oznámena. Ceny se však zvýšily pouze nepatrně. Druhá vlna liberalizace bude 1.1.91 a ta už bude velmi výrazná.

Metylovice 31.3.1991

Komentáře nejsou povoleny.