Rok 1986 – Mezinárodní rok míru ve světě

…Ve dnech 23.a 24.května konaly se volby do všech stupňů zastupitelských, kterým předcházely veřejné předvolební schůze národní fronty. Na území města Frýdlantu n.O. se jich uskutečnilo 14 ve všech částech města. Zúčastnilo se jich 50,1% voličů. Voleb se zúčastnilo 99,63% všech zapsaných voličů v osmi částech našeho města. Všech 14 okrskových komisí volebních zde splnilo svůj úkol velmi dobře…
     Ze zvolených 150 poslanců Městského národního výboru ve Frýdlantě n.O. je 97 mužů, 53 žen – do 35 let 57 osob.
     V třídním složení: dělníků 78, členů JZD 23, inteligence 33, ostatních 16.
     V národnostním složení: národnosti české 145, národnosti slovenské 5.
     Dle stranické příslušnosti: členů KSČ 81, členů čsl.strany lidové 4, členů čsl.socialistů 1, bezpartijních 65.Ustavující plenární zasedání Měst NV se uskutečnilo den 26.června 1896 ve Frýdlantě n.O. 18 nově zvolených členů Měst NV ve Frýdlantě n.O. z místní části Metylovice.

1. Hradečný Pavel, nar.31.5.51,věk 33, Metylovice č.94,zámečník,NHKG, ženatý, KSČ
2. Rundtová Antonie, nar.2.6.46, věk 39, Metylovice č.365, hrázná-Šance, vdaná, KSČ
3. Pink Stanislav, nar.1.4.52, věk 34, Metylovice č.435, strážný-Důl Staříč OKD, ženatý
4. Lorencová Vladimíra, nar.7.7.46, věk 39, Metylov.č.455,strážná-SMDZ, vdaná, bezpart.
5. Ing.Dostálová Zdena, nar.3.10.50, věk 35, Metylovice č.428, agronom-JZD Rozvoj, vdaná, bezpart.
6. Juřica Miroslav, nar.14.10.44, věk 41, Metylovice č.450, vrchní mistr – k.p.Ostroj, ženatý, KSČ
7. Pečínka Karel, nar.24.9.40, věk 45, Metylovice č.397, politický pracovník, OVKSČ  F-M, ženatý, KSČ
8. Smílovský Drahomír, nar.14.1.55, věk 39, Metylovice č.17, instalatér-V.P. F-M, ženatý, bezpart.
9. Herot Jaroslav, nar.4.10.46, věk 29, Metylovice 140, technik, k.p.Ostroj, ženatý, KSČ
10. Farná Věra, nar.5.11.57, věk 28, Metylovice 80, technik – Tatra Kopřivnice, vdaná, KSČ
11. Kellerová Libuše, nar.5.10.52, věk 33, Metylovice č.78, administr.pracovnice-Norma, vdaná, KSČ
12. Durčák Jaroslav, nar.2.4.39, věk 47, Metylovice č.233, vedoucí dopravy-D.P.Měst NV F-M, ženatý, bezpeč.
13. Němec Petr, nar.20.10.50, Metylovice 391, strojvedoucí – ČSD Ostrava, ženatý, KSČ
14. Tomášek Milan, nar.15.12.54, Metylovice 427, mistr odbor.výcviku – SOUŽ Ostrava, ženatý, KSČ
15. Skotnica Jiří, nar.16.4.48, věk 38, č.p. 34, opravář-JZD Rozvoj Palkovice, ženatý, bezpart.
16. Habernalová Jiřina, nar.21.7.46, věk 39, č.p.117, vrchní mistr-Jednota F-M, vdaná KSČ
17. Tabachová Emilka, nar.5.2.34, věk 52, čp.424, učitelka ZŠ – ONV školství F-M, vdaná, bezpart.
18. Karteczka Emanuel, nar.10.8.48, věk 37, čp.173, strojník – JZD-Rozvoj Palkovice, ženatý, KSČ
Členem rady Měst NV ve Frýdlantě n.O. je Miroslav Juřica, Metylovice čp.450.

     V komisích pracují: Hradečný Pavel v komisi plánovací, Antonie Rundtová, čp.365  v komisi obchodního a cestovního ruchu, v komisi zemědělské ing.Dostálová Zdenka č.428 a Pečínka Karel čp.397, s.Tabachová učitelka, Milovský Drahoslav v komisi školské, v komisi pro vedení mladých poslanců se angažuje s.Tomášek Milan čp.427. V komisi zvelebovací a soutěžní pracuje s.Durčák Jaroslav č.p. 223.

     V městské části Metylovice jsou 3 občanské výbory Měst NV ve Frýdlantě n.O. č.10, 11 a 12. Jejich členy jsou: obč.výbor č.10 má tyto členy: L.Urbančík, B.Valašek, Zdenka Kukraková, B.Faldyna, L.Šimek, J.Lipák, V.Blabla, M.Kociánová, P.Běčáková a M.Žídek.
Členové občanského výboru č.11 jsou: Jan Pitucha, E.Oprštěná, Š. Mertová, Ing.T.Konečný, A.Míček, E.Kellerová, V.Pečínka, J.Volná, Z.Vyvial, R.Herot.
V občanském výboru č.12 pracují: K.Kupča, V.Čupa, E.Durďáková, L.Bílek, P.Krpec, A.Trunečka, E.Tabachová, S.Bílek, J.Volná a J.Pečínka.

     V měsíci říjnu 1986 proběhly v Metylovicích dvě podzimní schůze veřejné, na kterých byli zvoleni již výše uvedení členové občanských výborů čís.10.-12. Jedna z nich se uskutečnila v sokolovně za účasti 57.přítomných, z toho bylo 6 členů SSM. V tomto úseku bydlí 720 voličů, takže procento účasti bylo 7,9%. Druhá veřejná schůze se stejným programem se uskutečnila v Metylovicích pod Hrodkem za účasti 64 osob, z toho bylo rovněž 6 z řad mládeže, v tomto úseku bydlí 360 voličů, takže procento účasti činilo 17,8%. Přípravě a průběhu obou schůzí byla věnována náležitá pozornost ze strany městských orgánů. Takových podzimních veřejných schůzí se stejným programem se konalo na úseku našeho města celkem 16 za celkové účasti 1341 osob, což činí 13% z celkového počtu voličů. Diskuse se zúčastnilo celkem 167 občanů. Byla vedena v souladu s projednávaným programem.

Kulturní a společenské akce
18.ledna – Diskoples v sále pohostinství Čihadlo uspořádala organizace SSM
25.ledna – Přátelský večírek s tancem uspořádal místní sbor požární ochrany. Čihadlo.
2.února – Sbor rodičů a přátel školy uspořádal v tělocvičně Sokolovny dětský maškarní ples
Tutéž neděli v 16 hodin v pohostinství Obecník konala se členská schůze ČSZ s kult.programem.
8.února od 19 hodin uspořádal místní Sokol TJ Tradiční 56 Šibřinky. Účinkovaly dvě hudby – Orion a Ostroj. Vstupné s místenkou 25 Kčs. Bylo připraveno občerstvení.
24.března Na Čihadle konala se přednáška pro občany zařazené do Přípravy k civilní obraně na téma Světový revoluční proces a úloha proletářského internacionalismu v boji proti imperialismu. Pořadatel Městský národní výbor pro všechny části města 1-8.
27.března se uskutečnila přednáška na stejné téma v hostinci Pod Hrodkem.
5.dubna v sokolovně sehrál dramatický odbor ZK ROH Válcovny plechu ve F-M pohádku J.Jilka Hloupý Honza. Pořadatelé Základní škola a Osvětová beseda v Metylovicích. Vstupné 5, 10Kčs
18.dubna Osvětová beseda uspořádala v sále sokolovny Literární večer, Z tvorby Saint-Exupéryho.
19.dubna v pohostinství na Čihadle uspořádal SSM taneční zábavu. Hudba SAGAR.
1.května společná účast všech složek Národní fronty a žáků ZŠ na oslavách ve Frýdlantu
8.května v sokolovně oslavy Dne vítězství, byly zakončeny položením věnců k pomníku Padlých hrdinů a lampiónovým průvodem. Působivý byl slib pionýrů a Jisker.
19.května v sále sokolovny konala se beseda s účastníky Rallye Paříž-Dakar s promítáním barevných diapositivů. Pořadatel Osvětová beseda v Metylovicích.
31.května v sále restaurace Obecník se uskutečnila slavností schůze ke 100letému výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích, spojená s výstavkou historických dokladů i dosažených trofejí až po současnost. Svou četnou návštěvou projevili občané dík za obětavost členů místního sboru požárního.
31.května na hřišti místní kopané a odbíjené se konalo od 19 hodin již tradiční kácení máje se zábavou a tancem. Pořadatelem akce byla místní TJ Sokol.
1.června – od 15.hodin konalo se u „Lepíků“ kulturní odpoledne s tradičním smažením vaječiny. Pořadatelem této pěkné a zábavné akce byla místní organizace ČSL.
7.června Čs.Lidová organizace v Metylovicích uspořádala vlastivědný autobusový zájezd.
28.6. ve 13.30 se konal Turnaj kopané dorostu na sokolském hřišti za účasti Kysučan Korňa, Sokol Palkovice, Sokol Chlebovice, Sokol Metylovice.
V červenci a v srpnu v Památníku Ferdiše Duši ve Frýdlantě byla výstava metylovického občana, akademického malíře Josefa Luňáčka. Byl to průřez jeho celoživotní práce.
5.7. v myslivecké chatě od 15.hodin se konala „soutěž požárních družstev O putovní pohár za účasti okolních požárních sborů a družebního sboru z Turzovky.
12.7. v 9 hodin na Sokolském hřišti se uskutečnil Turnaj kopané mužů za účasti družstva: Sokol Pržno, Baník Odry, Kysučan Korňa. Večer od 20.hodiny byl na hřišti uspořádán „Noční karneval“. K tanci i poslechu hrála hudba Freon.
19.7. na sokolském hřišti od 8.hodin se konal Turnaj odbíjené „Memoriál Miloše Čupy a Miroslava Bílka“ za účasti družstev z celého kraje.
9.srpna v pohostinství Čihadlo byla uspořádána Předpouťová zábava. Pořádal ji SSM.
10.srpna v pohostinství Čihadlo byla uspořádána Pouťová zábava. Pořádal ji SSM.
20.září padesátníci Metylovic se zúčastnili Setkání padesátníků města Frýdlantu n.O.
4.října na novém sokolském hřišti uspořádal SSM akci Pouštění draků.
21.října uspořádal Měst NV a Městský výbor NF Hovory s občany v sokolovně.
23.října uspořádal Měst NV a Městský výbor NF Hovory s občany v Pohostinství Pod Hrodkem.
27.října konalo se školení POCO v pohostinství Čihadlo. Námět „Pro záchranu života“.
29.října konalo se školení POCO v pohostinství Pod Hrodkem, námět „Pro záchranu života“.
9.listopadu v pohostinství Čihadlo uspořádala místní organizace SSM Předkrmášovou zábavu.
10.listopadu v pohostinství Čihadlo uspořádala místní organizace Krmášovou zábavu.
11.listopadu v pohostinství Čihadlo uspořádala místní organizace SSM Krmášovou zábavu.
30.listopadu v sokolovně – víceúčelovém sále sehráli členové Státního divadla v Ostravě hru Františka Hrubína Křišťálová noc. Pořadatel Osvětová beseda.
6.11.Společné oslavy 68.výročí Velké říjnové socialistické revoluce ve Frýdlantě n.O.
29.11. Společné slavnostní shromáždění s vyhodnocením akcí konaných v Měsíci přátelství.
6.prosince v tělocvičně sokolovny se konal 4.ročník turnaje ve stolním tenisu. JZD Rozvoj.
13.prosince v 17 hodin v pohostinství Obecník se konala výroční schůze SPO.
18.prosince v sokolovně byla uspořádána Školní akademie k ukončení Roku míru.
28.prosince v sále sokolovny sehráli členové činohry SDO veselohru Pavlína a lvi.

     V roce 1986 byly kolaudovány rodinné domky: manželé Jiří a Světlana Šigutovi čp.165, manželé Jiří a Anna Svobodovi čp.478. Celkem bylo zkolaudováno 6 bytových jednotek občanů městské části Metylovic.
     V jarních směnách Národní fronty 1986 pracovali občané Metylovic na úpravě cesty v úseku Baděnovice.
     Byly dokončeny komunikace k rodinným domkům v Metylovicích. Plánovaná hodnota 200 000Kčs, skutečná 248 000Kčs. Rozšíření sítě m.n., plán 25 000, skutečnost 35 000Kčs. Komunikace k rodinným domkům Baděnovice hodnota 125 000. Tato stavba je dokončena.
     Stavba pevné skládky pevných domácích odpadků Medvědí strž je v městské části Metylovice. Odbor Místního hospodářství Do při MNV projednal rozšíření skládky a zadal zpracování projektové dokumentace.
    Za účelem likvidace divokých skládek dostaly Metylovice čtyři kontejnery, které budou umístěny na nejvhodnějších místech městské části.
     Úpravy komunikace Kravín-pošta-obchod byly provedeny nákladem 130 451Kčs. Metylovice-Pajurkovice 69 557Kčs. Úpravy komunikace Metylovice 1.část 50 173Kčs, Metylovice 2.část 25 830Kčs.

     Místní část města Frýdlantu n.O. Metylovice k 31.12.1986 má celkem 1450 občanů. Z toho mužů do 18 let 250, od 19 do 60.let 323, od 61 do 80.let 103, nad 80 let 9 mužů.
Ženy do 18.let 263, od 19 do 60 let 378, od 61 let do 80.let 106, nad 80 let 18 žen.
Celkem mužů a žen do 18.let 513, od 19. do 60.let 701, od 61 do 80.let 209, nad 80 let 27.

     K 1.11.1980 – sčítání lidu, bylo v Metylovicích 1543 trvale bydlících občanů – osob, 454 domy z nichž bylo 490 trvale obydlených. Trvale obydlených bytů bylo 510.
     K 31.12.1986 jsou také byty ve správě JZD Rozvoj Palkovice v počtu 6 bytů 1.kategorie. Jsou zde také 2 chaty-ČSD Olomouc a Dopravního podniku města Ostravy, v nichž se během každého roku vystřídá větší počet rekreantů z Německé demokratické republiky. Je zde také několik soukromých rekreačních chat z celkového počtu 1635 chat na území města Frýdlantu.

     Vedení matrik je důležitou funkcí s hlediska státní správy a je pomocným podkladem pro všechnu evidenci obyvatelstva. Na odboru organizačním a vnitřních věcí Městského národního výboru ve Frýdlantě n.O. je úsek matriky spravován matrikářskou Annou Štefkovou a její zástupkyní s.Alenou Kotkovou. Ze zákona je činnost matriky přímo řízená předsedou Měst NV t.č.Ing.Ludvíkem Spielem a dozorována státní matrikářkou, která formou periodických dohlídek podrobně zkoumá jednotlivé zápisy – matričních případů. Za sledované období 1986 se přímo v matričním obvodě- doma nenarodilo žádné dítě. Mimo matriční obvod – v nemocnicích – dle záznamů ohlašovny Měst NV ve Frýdlantě n.O. bylo zaznamenáno, že v roce 1986 se narodilo 21 dětí – nových občánků Metylovic, z nichž 19 bylo slavnostně uvítáno v obřadní síni Měst NV ve Frýdlantě n.O. V tomto roce se konala 1 zlatá svatba z Metylovic.16 občanů Metylovic zemřelo. Většina z nich měla pohřeb v obřadní smuteční síni ve Frýdlantě n.O. V měst.sboru pro občanské záležitosti ve Frýdlantě n.O. mají řádné zastoupení i Metylovice. Pozůstalým jsou zasílány písemné kondolence. Členem sboru pro obč.záležitosti je s.Drastich Josef, Metylovice č.p.418.
     Z drobných  provozoven Měst NV je v Metylovicích prádelna a mandlovna Hygie. Frýdek-Místek má zde provozovnu holičství a kadeřnictví.
Severomoravské autodružstvo zde provozuje stříkání a vypalování autokaroserií. Ordinuje zde všeobecný obvodní lékař a také  odborná dětská lékařka. Sm Autodružstvo zaměstnává t.č.28 zaměstnanců, kteří vyrobí zboží za 2 milióny Kč ročně. Provozovna je v budovách bývalé pily a dřevovýroby pod Metylovskou hůrkou. Je zde v budově sokolovny Kino, jeho vedoucím je odborník s.Koval. Výsledky kina za rok 1986: bylo uspořádáno 185 představení, návštěvnost 6713 osob, na vstupném bylo zaplaceno 39 509Kčs.
     Je zde také obecní knihovna, která je částí městské knihovny ve Frýdlantě. Tělovýchovná jednota Sokol má zde dobré prostředí pro svou činnost. Činnost vyvíjí pravidelně jak ve sportovních oddílech, tak i v družstvech základní rekreační tělovýchově od žactva až po dospělé. Jednota čítá celkem 204 tělocvikáře a sportovce. Každoročně pořádá několik veřejných akcí, jako Memoriál Miloše Čupy, popraveného Němci – okupanty 10.12.1942.

Metylovice dle profesora Linharta
     Z dob minulých o vesnici této jest málo známo. Že již v 16.století obec býti musela, vysvítá patrně z toho, že zdejší kostel nechal biskup olomoucký Stanislav Pavlovský v r.1577 vystavěti. Druhý důkaz, že obec tato v 16.století již byla, jest nápis, který byl na starém zvonu z roku 1696. Jméno obce pochází asi od osobního Metyl.
Poloha: dědina je rozložená částečně na svahu z Ondřejníka, částečně pod kopcem Čupek – 525 m, v delší dolině po obou stranách potoka, který na konci vesnice vtéká do Olešné, přitékající poli metylovskými z Ondřejníka. Obec má tvar podlouhlý a vede jí silnice z Frýdlantu a Kozlovic Palkovicemi do Místku. Kostel v Metylovicích náležel pod správu duchovní do Frýdlantu – předtím do Rychaltic a Místku. Dosud platí obec do Frýdlantu co šatného 6,90K. Teprve v roce 1786 obdržel svého vlastního správce v osobě Ant.Baltazara. Přišel z Velehradu, když klášter tamní zrušen a kněží na jednotlivé fary císařem Josefem II. posláni byli. Týž zemřel v Metylovicích 1794. Kostel vystavěn byl již roku 1577, jak tomu nasvědčovala již tabule dřevěná naproti kazatelně zavěšena s nápisem: Dílo toto učiněno ke cti a chvále Pána Boha v Trojici nerozdílnému a všem jeho svatým za panování důstojného pana Jana Pavlovského, biskupa olomouckého. Posvěcen byl zdejší chrám Páně roku 1653, 10.listopadu od biskupa Jana Goobbara. Stavba chrámu tohoto jest z dobrého materiálu, zdi jsou silní, základ pevný. Kostelíček zdá se, že původně byl stavěn ve slohu gotickém, jak tomu nasvědčují okna v presbytáři a presbytář sám svými oblouky, jakož i venku na gotický způsob přistavených 6 stupňů.
     Škola – ke konci 18.století vyučovalo se v chalupě č.115 a roku 1806 se vystavěla chatrná škola a náklad na ni uhražen byl částečně z náboženského fondu, částečně od obce a něčím přispěla vrchnost. V roce 1808 bylo všech žáků 22 – 14 chlapců a 8 děvčat do školy povinných. Po vydání nových školních zákonů, stará budova požadavkům nevyhověla, jelikož v roku 1875 bylo již všech žáků 225, novou budovu školní vystavěla obec na obecní louce „Obečňáků“ v roce 1887. V roce 1905 byly opět dvě třídy přistaveny a škola rozšířena na čtyřtřídní a v roku  1909 zřízena při druhé třídě pobočka. Ve staré školní budově umístěna byla pak hospoda a když v roku 1898 postavila obec jednopatrovou budovu pro hostinec, byla upravena v nemocnici.
     Učitelstvo zde působilo: v čísle 115 učil Veverka, pan Jan Nepomuk a jeho pomocník Jan Filipec a Ant.Balcárek – 1839-1841. Po něm Ignác Blecha, který měl služného do roku 1859 70 zl.K.c.m. a pak 200z. V roku 1869 byl zde uč.Jos.Buchta, po něm Jos.Šobr, pak Jan Hanzelka, opět Jos.Buchta, za kterého se postavila nová budova školní, po něm Jos.Doležil a od roku 1905 je správcem školy Petr Bőhm. Žákovská knihovna v roce 1910 měla 300 knih.
     Obyvatelstvo: obyvatelstvo je vesměs národnosti české, náboženství římsko-katolického. Dle posledního sčítání lidu r.1910 je zde 1410 obyvatel, které se vzdělává čtením různých časopisů a knih ze spolku „Čtenářské bedy“. Nářečí pro krátkost slabik jest lašské, užívá se hlásky O místo A: žák-žok, já-jo, já jsem šel – joch šel.
     Zaměstnání: za dávných dob dobývali na zdejších pozemcích železnou ruku, kterou dováželi do huti ve Frýdlantě. Na toto dolování upamatují výsypy z odpadků rud-spliš. Nynější polí hospodářství nestačí k výživě občanů, proto hledají děvčata a muži práci v továrnách a závodech železářských ve Frýdlantě, Karlově huti a Vítkovicích. Většina dělníků válcovny, později slévárny 3. Ferrum bylo z Metylovic.
     Půda jest jílovitá a písčitá, zemědělcům jest suchý rok milejší než mokrý, jelikož je půda mokrá a v deštivém roce plodiny na poli hynou.
     Pozemků poplatných jest 1136,1 ha s čistým výnosek 1454K 70h, nepoplatných zastavených pozemků je 9,2ha, jiných, jako cesty, potoky 14,8ha, půda neplodná je 6,5ha, polí je 479 ha, luk 147 ha, zahrad 21 ha, pastvin 146 ha, lesů 290 ha. Obyvatelstvo bydlí ve 235 domcích – číslech a počítá se 14 rolníků, 23 zahradníků, 21 pasekářů, ostatní jsou domkáři. Chová se průměrem 35 koní, 276 krav, 235 vepřů, 300 hus a kachen, 400 slepic.
     Řemeslo – řemenářství ve zdejší obci jest prastaré a zasahuje do 17.století. V polovici 17.století začalo se koželužství a postupovalo tak, že na začátku 18.století bylo v Metylovicích již 16.mistrů koželužských a řemenářských. Řemenářské řemeslo provozovalo se tehdy tak, že se kůže vydělala na bilo a z této se vyráběly různé kožené předměty, jako krpce, jako krpky červené,  černé, bílé a řemíčky k ním, potom pásky do kalhot, tzv.nohavice pro obchodníky polské a slovenské, kteří si až sem chodili pro ně a je pro obchod kupovali. Asi za 40 let přinesl občan Josef Němec – Janků bič z Vídně a to z kůže ledkové vydělaný a podle toho začaly se dělat biče v Metylovicích.
     Počátek byl malý a biče prodávaly se jenom v okolí a na trzích okolních měst. Roku 1870 přišli od vojska bratři Jan a Ignác Bílek a ti se výrobě bičů více věnovali, takže i 50-70 tisíc bičů obchodníkům do Budapešti odeslali. Též ostatní mistři zboží své odesílali ve velkém množství. Nyní zboží to do všech končin světa se vyváží, ano i za moře se dostalo.
     Cechovní místo bylo Frýdlant, cechmistr byl ve Frýdlantě a místo cechmistr byl v Metylovicích. To trvalo až nastala svobodná řemesla. Kůže hovězí sbírali v Místku, ale v malém, kdežto koňských koží byla zásoba v Metylovicích velká a to proto, že zde bývali 2-3 pohodní, kteří kupovali na okolních trzích i 150 koní, kteréž na poli pobili a kůže svým řemenářům prodali. Maso zůstalo ležet na polích, které různí dravci požírali. Koželuzi a řemenáři měli svobodné prodávání svého zboží na trzích okolních měst, které do dosud užívají. Jelikož se řemenářství silně rozšířilo a odbyt byl značný, potřebovalo se lepšího spojení. Proto žádalo představenstvo obce o c.k.poštovní úřad, kteréhož se obci dostalo v roce 1896. Pošta jezdívala 2x za den do Místku a přibírala též zásilky poštovní z Palkovic.
     Správa obce. Do roku 1848 byli fojti, pak nastoupili starostové. Prvním starostou byl Biolek.
     Spolky: První spolek v obci jest Čtenářská beseda, založena roku 1894 a má 400 knih na čtení. Jediný spolek, který má v obci knihovnu. Hasičský spolek vznikl v roce 1886 a má 51 členů. Jeho obětavým velitelem je po celé jeho trvání p.J.Bílek, řemenář. Spolek vojenských vysloužilců založen byl roku 1895. Záložna vzoru Reiffeisenova povstala v roce 1904. Též je zde sdružení Křesťansko-sociální od roku 1909. Tělocvičná jednota Sokol od roku 1912. Politická organizace sociálně demokratické strany dělnické od roku 1913.
     Top.jména: Medvědák, Šachta, Čupek, Liščí rybník, Skalní vrch, Hojnica, Boží muka, kde stojí dřevěný kříž, Snidaňorka, Badeňovice, Maliniska, Hřibják, Bučník, Kamence, Žukov, Čihadlo, Důlní úpliz, stráň na Ostravici, Záhoří, místo za Čupkem, Vrchovina, Kožeňák.
     Populární dechová a smyčcová hudba byla kapela pana Halaty již před 1.větovou válkou.

Komentáře nejsou povoleny.