1987

 Vstupujeme do druhého roku osmé pětiletky s nadějemi na další upevnění míru ve světě. Od 10. do 16.ledna byly silné mrazy 16-26°pod nulou. Také koncem ledna byly mrazy minus 15-20°C. K tomu až 50 cm vrstva sněhu, což působilo obtíže v závodech i v dopravě.
     Kultura a zábava občanů městské části Metylovic: tělovýchova-sport:
Neděle 11.ledna v sále restaurace Obecník v 15 hodin se konala Výroční schůze Českého svazu místních zahrádkářů s kulturním programem. Schůze byla četně navštívena. Občané Metylovic věnují velkou péči svým zahrádkám. Pisatel těchto řádků každoročně v květnu věnuje jedno odpoledne procházce po cestě Metylovicemi od kostela až po dům profesora Luňáčka. Zahrádky plné jarních květů ozářené sluncem, zurčící potůčky lemované svěží zelení, to vše je jako v pohádce, nebo v písní z mládí: Až přijde zase v celé své kráse máj, šat květů bílý zahalí celý kraj“.
Sobota 17.ledna v sále restaurace Čihadlo Discoples. Jako první v novém roce byl četně navštíven převážně mladými domácími i přespolní mládeži.
Pátek 23.ledna, sál sokolovny byl místem, v němž byla umístěna Malá módní přehlídka, kterou uspořádala místní organizace Českého svazu žen ve spolupráci s SSM. Kulturní program vyplnili žáci základní školy.
V sobotu 31.ledna v sále restaurace Čihadlo byl uskutečněn Požárnický večírek, který byl jako vždy četně navštíven. Vždyť metylovský sbor požární ochrany má za sebou 100 let obětavé a prospěšné činnosti podle hesla: Vlasti ke cti, bližnímu k pomoci“. Na zdi požární zbrojnice je Pamětní deska se jmény těch prvních členů, kteří položili základy sboru v roce 1886.
14.února v klubovně Sokolovny konala se výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Sokol s kulturním programem, k účasti pozval výbor Sokola všechny, kteří mají zájem o sportovní dění v jejich jednotě, která již 75 let – tři čtvrtě století vyvíjí svoji blahodárnou činnost na poli tělovýchovy v pokrokovém a vlasteneckém duchu. Mnozí z nich, jako Miloš Čupa a další, obětovali své životy, abychom my mohli žít a pracovat v naší svobodné  socialistické vlasti.
V sobotu 14.února se konaly dvě akce. Ta druhá se uskutečnila v sále na Čihadle. Byl to večírek přátelský, pořádaný organizací České strany lidové. Účinkovala hudba Krystal, byla připravena i tombola a chutné občerstvení.
V sobotu 21.února v tělocvičně sokolovny byl uspořádán od 14.hodin Dětský maškarní karneval, který uspořádalo místní Sdružení rodičů a přátel školy.
„Současné problémy mezinárodních vztahů a úkolů branné politiky strany po XVII sjezdu Komunistické strany Československa“. Uvedené téma bylo určeno pro všechny občany České socialistické republiky zařazené do přípravy občanů k civilní obraně v roce 1987. V místní části Metylovice se školení konalo pro volební obvody 86-96 v pondělí 23.února v 16 hodin, pro volební obvody 75-85 ve čtvrtek 26.února v 16 hodin v pohostinství Pod Hrodkem. Účast byla průměrná.
8.březen – Mezinárodní den žen – městský národní výbor ve Frýdlantě n.O. – předseda Měst NV s.ing.L.Spiel popřál v měst.rozhlase všem ženám Mír, hodně zdraví a spokojenosti, mnoho úspěchů na pracovištích i v soukromém životě.
5.března v pohostinství Pod Hrodkem se uskutečnila v 18 hodin výroční schůze členská spotřebního družstva jednota č.175.
6.března od 17.hodin se v sále sokolovny konala Oslava Mezinárodního dne žen, kterou uspořádal Místní výbor Národní fronty. Srdce všech byla naplněna láskou, díkem, uznáním a upřímnosti. Krásný a šťastný je život v míru.
Nedělní odpoledne 8.března patřilo sportu. Na sokolském hřišti se konala přátelská utkání v kopané Sokol Metylovice-Sokol Raškovice. Ve 12.30 dorostenci, ve 14 hodin muži. Také v sobotu 14.března se zde uskutečnila dvě přátelská utkání v kopané Sokol Metylovice-Kysučan Korňa. Ve 12 hodin hráli dorostenci, ve 14 hodin muži.
V úterý 17.března se konala veřejná schůze KSČ v 18 hodin v sále sokolovny. /v tentýž den/.
18.března ve středu v pohostinství Obecník se uskutečnila Výroční členská schůze Spotřebního družstva Jednota, ke které srdečně zval Dohlížecí výbor uvedeného družstva čís.170.
Ve čtvrtek 19.března v pohostinství Pod Hrodkem se konala v 18 hodin veřejná členská schůze komunistické strany Československa, na niž občany zvala MO KSČ a Místní výbor Nár.fronty. Účast na uvedených schůzích průměrná.
Ve dnech 14.-17.dubna 1987 se konal v Praze XI.všeodborový sjezd.
Příprava občanů k civilní obraně pokračuje odborně technickým tématem: „Zásady vyprošťování osob a hašení malých požárů. Školení občanů místní části Metylovice se konalo v úterý 21.dubna v 16 hodin v pohostinství Čihadlo pro velební obvod 79-85 a ve středu 22.dubna v 16 hodin v pohostinství Pod Hrodkem – voleb.obvod 86-90.
V neděli 5.dubna na novém hřišti se konalo Mistrovské utkání v kopané muži Sokol Metylovice-Sokol Brušperk B.
V neděli 12.dubna na novém hřišti bylo utkání – oddílu kopané TJ Sokol Metylovice s oddílem kopané TJ Sokol Hukvaldy.
V neděli 19.dubna uspořádala organizace Socialistického svazu mládeže Pomlázkovou zábavu při hudbě a občerstvení. Byl to veselý ale přitom slušný šmigrust.
V neděli 26.dubna na novém hřišti se uskutečnilo několik utkání v kopané Sokol Metylovice-Sokol Čeladná – žáci, Sokol Metylovice- Sokol Čeladná – dorost, Sokol Metylovice- Sokol Kunčice p.O. muži. Hrálo se od 10. do 16.hodin.
V dubnu byl městským národním výborem zpracován komplexní program v péči o životní prostředí do roku 1990 s výhledem do roku 2é00.
1.května  Svátek práce. Budíček byl v 7 hodin. Odvoz účastníků oslav byl autobusem od pohostinství Obecník na společné oslavy svátku práce ve Frýdlantě.
V sobotu 2.května uspořádala organizace Českého svazu zahrádkářů v Metylovicích zájezd na Jarní flóru do Olomouce. Zájezd se vydařil, všichni byli spokojeni.
V pondělí 4.května od 19.hodin v sále sokolovny konaly se oslavy Dne vítězství. Po programu byl uspořádán lampiónový průvod k pomníku Padlých.
V sobotu 9.května od 9.hodin na novém hřišti Sokola Metylovice se uskutečnila Mistrovská utkání krajské soutěže v odbíjené mezi družstvy MEZ Vsetín, Sokol Hnojník, Sokol Metylovice.
V neděli 10 května na novém hřišti se konala 2 utkání mistrovská okresní soutěže v kopané. V 10 hodin žáci Sokol Palkovice-Sokol Metylovice. Ve 14 hodin dorost Sokol Nošovice-Sokol Metylovice. 16.30 Sokol Staré Město – Sokol Metylovice, muži.
Neděle 17.května od 8.hodin na novém hřišti konala se oblastní soutěž Požárních družstev v požárním sportu. Byla to velmi zajímavá akce SPO.
24.května v neděli na novém hřišti se konala Mistrovská utkání okresní soutěže v kopané. V 10 hodin žáci Sokol Brušperk –Sokol Metylovice. V 15 hodin dorost Sokol Šenov- Sokol Metylovice, v 17 hodin muži Kozlovice B – Sokol Metylovice.
Sobota 30.května v 9 hodin se konala Mistrovská utkání /okresní / soutěže krajské v odbíjené mezi družstvy Zbrojovka Vsetín, Celpak Vratimov, Sokol Metylovice. V neděli 31.května začátek v 10 hodin Mistrovská utkání okresní soutěže v kopané, Sokol Kunčice p.O. – Sokol Metylovice – žáci.
Zápis dětí do Mateřských škol a územních jeslí pro školní rok 1987-1988 se uskutečnil ve čtvrtek 7.května 1987.
7.června na hřišti kopané v 15 hodin se konalo utkání v kopané Sokol Baška dorost – proti dorost Metylovice. V 17.30 muži Sokol Metylovice proti muži Sokol Lučina.
14.6. „U Lepíků“ v 15 hodin uspořádala ČS Lidová bohatý kulturní program se smažením vaječiny. V tentýž den odpoledne byla na hřišti Sokola hrána kopaná Sokol Metylovice versus Sokol Dobrá. V 17.30 na stejném hřišti se konal zápas Sokola Metylovice proti Sokolu Chlebovice.
20.června podnikal organizace SSM zájezd na Hukvaldy na kolech, sraz u Obecníka.
V sobotu 27.června uspořádal Socialistický svaz mládeže v Metylovicích Národopisný zájezd do Mikulova a okolí. Počasí přálo. Všichni byli spokojeni a těšili se na další zájezd.
5.-7.června se konal ve Frýdlantě n.O. XIV.sraz turistů Severomoravského kraje.
Svazarmovci zvali na dobudování budovy sociálního zařízení v autokempinku Frýdlant.
26. a 27.června členové požární ochrany se zúčastnili oslav 100 let PO ve Frýdlantě n.O.
4.července od 14.30 se uskutečnila akce „okolí myslivecké chaty“ XXI.ročník Pohárové soutěže požárních družstev. Akce se vydařila, počasí přálo, všeobecná spokojenost.
18.července ČSL zorganizoval autobusový zájezd do Slavkova a okolí.
20.července v sále pohostinství Obecník se konala schůze zahrádkářů spojená s velmi prospěšnou přednáškou „O pěstování ovocných stromů“. Účast nadprůměrná.
25.července v 8.30 na Novém sokolském hřišti se konal již 34.ročník tradičního turnaje v odbíjené „Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Oba vlastenci a stateční bojovníci za naši národní svobodu a sociální pokrok zemřeli pod sekerou německých nacistů v Breslau-Wroclawiu, v létech 2.světové války.
V sobotu 8.srpna pořádal Místní výbor NF a SSM Pouťovou zábavu na Čihadle .
Hovory s občany byly příležitostí pro poslance Měst NV k seznámení svých voličů s výsledky práce Městského národního výboru města Frýdlantu n.O. dosaženými při plnění volebního programu Národní fronty. Schůze také poslouží k informování občanů o úkolech pro následující období. Program: politický úvodník, k mezinárodním událostem a 70.výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Zpráva o výsledcích dosažených v plnění volebního programu národní fronty a úkoly pro nejbližší období, zpráva o vyřízení připomínek a dotazů občanů z jarních veřejných schůzí, diskuse.
22.9. se konaly Hovory v Metylovicích v sokolovně a 24.9. v pohostinství Pod Hrodkem. Účast 22.9. 39 občanů, řídil František Bílek, 24.9. účast 54 osob, řídil předseda občanského výboru s.Ladislav Urbančík.
3.října se několik sportovců z Metylovic zúčastnilo Frýdlantských dálkových pochodů.
3.října se konalo krajské kolo Mistrovské soutěže odbíjené MEZ Vsetín-Sigma Hranice – Sokol Metylovice, oddíl odbíjené.
Neděle 4.října od 10.do 15.hodin Okresní soutěž kopané Sokol Čeladná – Sokol Metylovice – žáci. Sokol Lískovec – Sokol Metylovice – dorost, Sokol Lískovec- Sokol Metylovice- muži.
Neděle 11.října od 10.do 17.hodin Okresní soutěž v kopané Sokol Brušperk A- Sokol Metylovice-žáci. Sokol Raškovice-Sokol Metylovice- dorost, sokol Hukvaldy-  Sokol Metylovice, muži.
Neděle 25.října v 10 hodin Okresní soutěž kopané Sokol Václavovice-Sokol Metylovice- žáci, Sokol Václavovice- Sokol Metylovice – dorost, Sokol Pržno – Sokol Metylovice – muži.
Neděle 18.října okresní soutěž kopané – Sokol Baška- Sokol Metylovice – žáci v 10 hodin.
Sokol Janovice-  Sokol Metylovice – dorost ve 12.30. Sokol Janovice- Sokol Metylovice – muži ve 14.30.
7.listopadu 70.výročí Velké říjnové socialistické revoluce, oslavy v sále sokolovny dne 12.listopadu. Účinkovali žáci a učitelé lidové školy umění ve Frýdlantě n.O. Pořadatelé Základní organizace komunistické strany Československa a Osvětová beseda v Metylovicích. V Měsíci čsl.sovětského přátelství byly v místní kině uváděny sovětské filmy.
1.listopadu se konala Okresní soutěž kopané Sokol Metylovice- Sokol Václavovice – žáci ve 12 hodin. Sokol Metylovice – Sokol Šenov- dorost, ve 14 hodin Sokol Metylovice- Sokol Brušperk B muži.
8..listopadu Okresní soutěž kopané Sokol Metylovice – Sokol Palkovice dorost, ve 14 hodin Sokol Metylovice – Sokol Palkovice – muži.
Sobota 7.listopadu na Čihadle uspořádala organizace SSM předkrmášovou zábavu.
Pondělí 9.listopadu pořádala místní mládež Krmášovou zábavu na Čihadle.
Neděle 22.listopadu v 15 hodin v sokolovně konala se oslava 75.letého výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol v Metylovicích s tímto pořadem: odhalení pamětní desky Milošovi Čupovi, přehled činností za 75 let, vystoupení Pěveckého sdružení Janáček z Frýdlantu n.O., setkání starých členů Sokola v Metylovicích, volná zábava. Hlavní projev měl profesor Božetěch Bílek, bratr dvou jeho sourozenců, kteří zemřeli, abychom my mohli žít a pracovat ve svobodné vlasti. Byli to Vítězslav Bílek, nar.1.září 1906, zemřel 2.listopadu 1944 ve Vratislavi a Vladimír Bílek, nar.10.11.1919 a zemřel 24.4.1945 v Polském Těšíně. Čest jejich památce.
Středa 3.prosince v Základní škole od 14.hodin se konala beseda o sovětské knize spojená s výstavkou a prodejem knih. Této akce se zúčastnili také hosté z řad rodičů a příznivců školy. Účast byla hojná, akce úspěšná a splnila svůj účel.
Pátek 11.prosince v závěru Měsíce čsl-sovětského přátelství sešli se v sále pohostinství Obecník k posezení u čaje místní občané, kteří navštívili Sovětský svaz, aby v sousedské besedě sdělili své zážitky a zkušenosti těm, kteří v SSSR ještě nebyli. Beseda byla doplněna promítáním diapositivů o této „Velké zemi“ našich přátel a spojenců.
V sobotu 12.prosince v 15 hodin v základní škole konala se za účasti místních občanů „Soutěž znalosti žáků o Svazu sovětských socialistických republik.
7.12. setkání s.Gorbačova s presidentem USA Reganem a  podepsání dohody o zničení raket středního a blízkého doletu. Setkání bylo v USA – v Bílém domě.
Na 7.zasedání ÚV KSČ konaném 17.-18.prosince 1987 odstoupil z funkce generálního tajemníka a člena sekretariátu ÚV KSČ s.Gustav Husák. Na tyto funkce byl jednomyslně zvolen s.Miloš Jakeš. Jeho projev byl uveřejněn v denním tisku v pátek 18.12.87.
V sobotu 19.12.1987 po 14.hodině v Ostravském rozhlase hovořil občan Metylovic profesor v.v.akademický malíř, 88.letý, stále duševně čilý Josef Luňáček. Vzpomněl zavření gymnasia v Místku fašisty hitlerovského Německa v roce 1941, hovořil o svém životě a práci. Režii pořadu měl jeho bývalý žák z gymnasia dr.Milán Šlosar.

Drobné záznamy z Metylovic
     V roce 1987 přímo v matričním obvodě se nenarodilo žádné dítě. Za sledované období bylo v našem matričním obvodě zaznamenáno 299 matričních případů, z toho narození žádné, 166 sňatků a 133 úmrtí. Přímo v matričním obvodě- doma – se nenarodilo žádné dítě. Mimo matriční obvod – v nemocnicích, dle záznamů ohlašovny Měst NV ve Frýdlantě n.O. bylo zaznamenáno 174 narození, z toho připadá na místní část Metylovice 16. Z nich 15 bylo slavnostně uvítáno.
     V roce 1987 zemřelo v Metylovicích 22 osob. Se všemi se důstojně rozloučil za Měst NV ve Frýdlantě n.O. a příslušný občanský výbor člen Sboru pro občanské záležitosti.
     V rámci Plnění úkolů volebního programu Národní fronty bylo postaveno v Metylovicích 9 bytových jednotek. Byly kolaudovány dva domky rodinné: František a Jarmila Vozniakovi čp.474 a Ladislav a Zdenka Mertovi čp.477. Kolaudované byly také dvě chaty. Chata čp.016, majitelé František a Karin Salusovi a chata čp.016, majitelé Mojmír a Marcela Mertovi. Kolaudován byl také rodinný domek Bohumila a Jarmily Fuskových čp. 163.

Tržby vybraných prodejen v roce 1987:
Jednota 175 potraviny Vrchovina  2 839 000Kčs 98,5%
Jednota 104 maso-uzeniny      981 000Kčs 97,8%
Jednota 176 potraviny – střed obce 2 376 000Kčs 109,9%
Jednota 178 maso,uzeniny střed  1 462 000Kčs  96,9%
Jednota 177 potraviny dolní konec  1 333 000Kčs 94,3%

     Preventistou požární ochrany v Metylovicích je Michalec Vavřinec čp.199.
     Rozpočet Sboru pro občanské záležitosti na besedy s důchodci byl v roce 1987 devět set padesát Kč a na osobní gratulace starým občanům 1450Kčs.
     Knihovna v Metylovicích zaznamenala v roce 1987 6559 výpůjček, tj. o 519 více než bylo plánováno. Stav Knižního fondu v roce 1987 je následující: 998 knih naučných, beletrie 2398 svazků, tj. 3,25 na občana. Knihovna v roce 1987 obdržela 327 nových knih. Obec čítá 1450 obyvatel z toho čtenářů je 142, z toho 34 do 14.let. Výpůjček na obyvatele 4,56.
Výsledky kina za rok 1987. Byla uspořádáno 203 představení, s celkovou návštěvností 7072 osob. Tržba kina celkem za rok 39 556Kčs. Vedoucí kina je s.Koval. Průměrná tržba na jedno představení je 194,85Kčs.
     V průběhu roku 1987 byla opravena místní komunikace směr rekreační chata Československých státních drah s nákladem 105 324Kčs.
     V roce 1986 byla v Metylovicích dokončena komunikace k rodinným domkům. Plánována finanční hodnota dle SZ byla 200 000Kčs, skutečná prostavěnost činila 248 000Kčs. V roce 1986 bylo také provedeno rozšíření NN sítě v Metylovicích nákladem 35 000Kčs. Plánovaná finanční hodnota 25 000Kčs.
     V rámci staveb provedených navíc vůči sdruženému závazku Technické vybavenosti rodinných domků bylo také vybudování komunikace k rodinným domkům – Metylovice-Baděnovice nákladem 127 000Kčs. Stavba byla dokončena r.1986.
     V roce 1986 byla zřízena a opravena cesta Metylovice-Kravín-pošta- obchod. Náklad na důkladnou úpravu této místní komunikace byl 130 541,19Kčs. V průběhu roku 1986 byly pracovníky výstavby Měst NV ve Frýdlantě n.O. opravovány lávky, mosty a můstky na celém katastru města. Práce na tomto úseku zajišťuje pouze šest pracovníků.
     V průběhu roku 1986 bylo na žádost občanů města Frýdlantu vykopáno 125 hrobových míst. Počet hrobových míst na pěti hřbitovech na území města je 3792, urnových míst je 387 k 31.12.1986. U Technických služeb je evidováno 5796 kusů odpadových nádob – popelnic – u 1634 občanů.
     V roce 1987 v místní části Metylovice bylo provedeno zatrubnění a vyčištění příkopů podél místních komunikací. Dle požadavků Občanských výborů byl zajišťován materiál na chodníky, obrubníky apod.
     Školství v Metylovicích v roce 1987. Na výdaje Mateřské školy byla dána suma 29 223,45Kčs, rozpočet byl 26 000Kčs. Základní škole byl vyplacen obnos 81 252,44Kčs, rozpočet byl 78 000Kčs. Na úhradu výdajů školní družiny bylo dáno dle rozpočtu2157,90Kčs. Původní rozpočet byl 2000Kčs.
     Na kulturu bylo vyplaceno dle rozpočtu 34 000Kčs. Na kulturu byl rozpočet posilován podle potřeb Kulturních zařízení, zvýšené náklady byly pokryty dotacemi.

Vyhodnocení volebního programu NF na léta 1981-1985  v místní části Metylovice:
     Individuální výstavba: vydáno 12 povolení, kolaudováno 34 bytové jednotky. V roce 1962 byly provedeny klempířské práce na základní škole v hodnotě 7248 Kčs, na vodoúdržbu v dětské léčebně bylo vydáno 5376Kčs.
     V roce 1963 byla provedena rekonstrukce budovy pošty, náklad 134 491Kčs, elektro a vodoúdržba v Dětské léčebně si vyžádala nákladu 18 978Kčs.
     Stolařské práce na budově pošty stály 4993Kčs. Byla provedena stavba prodejny.
     V roce 1984 za střechu na budově Mateřské školy bylo vydáno 3520Kčs, za vodo a elektroúdržbu Dětské léčebny zaplaceno 25 643Kčs. Za kotelnu Základní školy vyplacen obnos 189 519Kčs.
     V roce 1985 za elektro a vodoúdržbu v Dětské léčebně a ozdravovně vydáno 15 360Kčs.
     Občanským výborům místní části Metylovic číslo 10,11,12 bylo vyplaceno na rekonstrukci VO 59 673Kčs, za dtto 70 832Kčs a 7 962Kčs. Byly provedeny opravy výtluků na místních komunikacích „Baděnovice“. Projekt na opravu VO 1 429Kčs, za rekonstrukci místních komunikací  – Sosna – 99 085,05Kčs, na rekonstrukci MK Čupovice 89 298,21Kčs. Bylo provedeno a proplaceno v roce 1981.
     V roce 1982 oprava prašných komunikací místních stála 490Kčs, zhotovení příkopů 1 098Kčs, zhotovení můstků obč.Pink-roury-  3 341Kčs. Čištění příkopů /1098/ 2967Kčs, drobný materiál na opravu MK 1 475,78, roury na opravy příkopů 7 114,60, žlaby na odvodnění MK 2 355,80, materiál na opravu chodníků, zhotovení šachtic 2 623,10Kčs.
     V roce 1983 provedeno opravy příkopů, čištění, upraven chodník „Vrchovina“, MK u svaté Anny, opravy výtluků na MK, zřízen chodník – dlážděný „Vrchovina“, zakoupeny a položeny betonové roury k restauraci Dvořáček, občan Pečenka, umístěna propagační skříňka, byl zajištěn materiál na odvodnění místních komunikací – betonové žlaby – velké a drobný materiál dle požadavků OV. Výše uvedené práce v roce 1983 byly provedeny převážně v brigádách občanů zdarma. Za materiál bylo v r.1983 vydáno celkem 74 851,26Kčs.
     Mimo volební program byla v r.1986 provedena komunikace a kanalizace k rodinným domkům na Svobodovém. Finanční náklad 35 000Kčs.

     Občané Metylovic, držitelé osvědčení podle zákona č.255/46, kteří byli 1.5.roku 19888 členy místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Palkovicích: Profesor, akademický malíř Josef Luňáček, nar.6.12.1899, Pauker Josef, příslušník čsl.zahraniční armády- západ, Závodná Julie – politický vězeň, nar.13.12.1907, přechovávala sovětské zajatce, Boháčová Cecilie, Kořená Bernardeta.
     Z projevu profesora s.Božetěcha Bílka při odhalení Pamětní desky Bohumilu Čupovi dne 22.listopadu r.1987 na budově sokolovny v Metalovicích při příležitosti oslavy 75.let trvání TJ Sokol v Metylovicích: „Za 18 dní bude tomu 45 let, co byl v Breslau-Wrodawiu popraven antifašista br.Miloš Čupa, učitel, mozek a hybná páka veškerého dění v Sokole Metylovice v předválečném období. Nahlédněme aspoň několika slovy do jeho života, naplněného neobyčejně bohatou činností.
     V roce 1928 se vrátil do svého rodiště ze studií na učitelském ústavě v Opavě a od svého prvého téměř dne, co nastoupil učitelské místo, docela se vrhl ve volném čase na společensky prospěšnou činnost. Tato činnost svou bohatostí, ideovostí, žánrovou šíří a nápaditostí je dodnes u lidí sotva dvacetiletých ojedinělá. Zde za touto zdí docházel téměř denně do té maličké tělocvičny, jak ji známe z nedávné minulosti, docházel mezi cvičence všech věkových kategorií, cvičil, povzbuzoval, dával pokyny  i záchranu a rozdával na všechny strany důvěru a optimismus. Hrál a organizoval  v místní jednotě divadelní činnost. Jeho Janošík a Raduz a Mahulena jsou nezapomenutelnými. založil mužský pěvecký sbor. Jaké to bylo překvapení, když své posluchače překvapil čtyřhlasovou úpravou zbojnické písně „Hej pijů chlapci pijů v kamenej pivnici“…že to nebyla práce ledajaká svědčí, že byl pozván k natočení této písně do ostravského rozhlasu.
     Zajímal se o lidový folklor. Sestavil pásmo o lidových zvycích a obyčejích v laštině, které taktéž bylo provedeno v ostravském rozhlase. Byl členem skalického v té době vynikajícího pěveckého sboru, který tenkrát zkoušel 1x týdně v Místku.
     Téměř každou pěknou neděli odpoledne vyváděl sokolskou mládež dospělé do přírody. Bylo z toho veselé hrátky.
     V roce 1937 navštívil Sovětský svaz. Vyprávěl, jak závod, který navštívil, vzorně pečoval o děti zaměstnaných matek. Ihned po návratu domů založil a vedl v Metylovicích kurs ruského jazyka, který byl první v naší obci. To vše stačil jediný mladý člověk ve svém mimopracovním volnu bez nejmenšího nároku na odměnu. Nic z toho co dělal nemělo ani nádech osobního egoizmu. Celá jeho činnost mířila k prospěchu celoveřejnému. Je nutno však podotknout, že vše to, co jsme o Miloši Čupovi a jeho činnosti v těch osmi předválečných létech řekli, byla sotva polovina jeho dobrovolné práce pro společnost, zejména pro mládež.
     Ihned po návratu z učitelského ústavu založil u nás bratr Miloš kroužek odbíjené. Hoši neměli míč, neměli peníze. Překážky? Ty jsou přece k tomu, aby nás zocelily. Míč zhotovil tehdy 16.tiletý Jindra Liberda, mezi dva kůly natáhli motouz a hrálo se. Kroniku kroužku odbíjené založil a psal Miloš Čupa, který do kroniky napsal všepovídající vlastní verš: „Hoši svazek pevný tvoříme. Je z lýka. Budeme pevně vždy na stráži stát, by na každém místě jsme byli celí, by křemenem jsme mohli sebe zvát“. Ti hoši z křemene pod vedením svého kapitána Miloše Čupy, tito chlapci v roce 1932, 1933 a 1934 stali se 3x po sobě mistry Moravsko-slezské sokolské župy. Dovedli a uměli tehdy porazit nejsilnější družstva kraje, Místek, Paskov, Ostravu, Opavu a další, a  to je ten nejhmatatelnější důkaz umění jejich kapitána, vést je správně, po stránce odborné, ale umět utvořit z nich hlavně partu a to bylo Milošovo výsostné umění. On byl skutečně náš vychovatel, náš táta. Nikomu nedovedl nic vyčítat, ale poučoval vždy s úsměvem, říkají o něm bratři Vávra Hajdušek a Jindra Liberda, který dodává: „Miloš, to byla osobnost. Nikdy nedělal nic pro sebe, ale pro všechny a na sebe zapomínal.“ Božetěch Bílek dodává: „Postojem k člověku a společnosti byl Miloš humanista, srdcem hrdina. Člověk z jedinečných tohoto světa“.
     Přišla okupace! Národ strnul. V té době učil v Místku. O roku 1931 na smíšené škole, od r.1935 na chlapecké měšťanské škole. Někteří hledali bezpečné zátiší, jiní byli na čas otupělí, ale byli i jedinci, kteří upadli do nejodpornější mravní stoupy- kolaborovali s německými fašisty. Nicméně v drtivé většině se v tak vypjaté době prohlubuje morální svědomí jedinců i celých skupin, silné zdroje národní sounáležitosti a národní důstojnosti se derou na povrch a ne jeden příslušník této země, připomínaje si husitství, povyšuje opět svobodu jedince a svobodu národa na nejvyšší mravní zákon lidské společnosti, lidského ducha.
     Také Miloš Čupa věděl hned v r.1939, kde je jeho místo. Začlenil se do odbojového hnutí „Obrana národa“, kde mu po zatčení kpt.Karla Rozehnála byla svěřena funkce okresního velitele v tehdejším okrese Místek. Byl zatčen německým gestapem 4.dubna 1941. byl krutě týrán avšak zůstal nezlomen. V polovině září roku 1942 byl německým volksgerichtem odsouzen k smrti za přípravu velezrady. Velezrada? Na kom? Na německých fašistech, na našich vrazích!!!
     Ve čtvrtek 10.prosince 1942 v 18.30 zemřel pod gilotinou na popravišti německé věznice na Klečkovské ulici ve Vratislavi, nyní Wroclaw. Neměl to štěstí, aby se nějak dostal k tužce a papíru a rozdělil se s drahými o svou statečnost. Musel mu stačit jen vězeňský dopis malého formátu. Ale kolik je v těch 29.řádcích podlesního dopisu mravní síly, bezmezného hrdinství a nezlomnosti lidského ducha. Ani v nejtěžších chvílích, posledních chvílích svého života nepoklesl na mysli. Píše: „Poslední minuty našeho života ve společné kobce u gilotiny se chvějí písní „Kde domov můj.“ Berou nám život, ať žije lepší život. Na našich hrobech vykvete nové jaro“. Tak žil, bojoval a zemřel Miloš Čupa – bohatýr.
     Poděkování patří Místní organizaci KSČ za podporu při umístění Pamětní desky, přítomnému sochaři Latzmanovi z Brna za dílo tak zdařilé. Desku odhalil místopředseda Sokola Metylovice dr.Antonín Fajkus, který stál u zrodu myšlenky a staral se a až do dneška 22.11.1987 svědomitě sledoval její realizaci.
     Výše uvedený projev proslovil Božetěch Bílek, profesor hudby a zpěvu v.v.22.11.1987 v Metylovicích.

Komentáře nejsou povoleny.