1985

Přímo v matričním obvodě – doma – se nenarodilo žádné dítě. Mimo matriční obvod – v nemocnici – dle záznamů ohlašovny Měst NV – se narodilo 13 novoobčánků  městské části Metylovic. Celkem bylo ve Frýdlantě n.O. uzavřeno 150 sňatků, z nichž bylo několik z Metylovic. V tomto roce zemřelo v Metylovicích 28 osob.

Výsledky Kina Metylovice v r.1984: Počet představení 190, počet návštěvníků 6829, tržba 37 229Kčs. Vedoucím kina je s.Koval.
Práce s Knihou v roce 1984: Počet čtenářů 135, počet výpůjček za rok 1985  5882.
Seznam zkolaudovaných domků v r.1985:
Jiří a Jiřina Hlaváčovi, Metylovice čp.475, Pavel a Marie Minslovi čp.473, Jan a Ludmila Opálkovi, Metylovice čp.469, Ing.Jiří a Eva Růžičkovi čp.471.
Výsledky kina Metylovice v roce 1985: počet představení 189, počet návštěvníků 7082, tržba celkem 39 938Kčs.
Práce s Knihou v roce 1985: počet knižních svazků 4131, počet čtenářů 180, počet výpůjček – plán 8400, skutečnost 6048, počet kulturně výchovných akcí 105. Správa Knihovny pořádala literární soutěže, kvizy a besedy pro děti a mládež zaměřené k 37.výročí Vítězného února , 36. výročí založení PO SSM , 40.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, 68.výročí VŘSR, 41.výročí Slovenského národního povstání, 60.výročí úmrtí spisovatele Františka Sokola Tůmy 31.12.1925.

Kulturní a společenské akce v Metylovicích v r.1985
     Sobota 12.ledna od 18.30 uspořádala místní organizace Socialistického svazu mládeže Ples SSM, který se konal v sále Pohostinství Čihadlo.
    V sobotu 19.ledna od 19.hodin uspořádal místní Sbor požární ochrany Požární ples rovněž v sále Pohostinství na Čihadle. K poslechu i k tanci a k dobré náladě hrála hudba Miloše Židka Orion. Oba plesy byly četně navštíveny, zábava, která vyvrcholila po půlnoci byla slušná a upřímná, jak to zde bývá zvykem.
     Tak tomu byli na Zahrádkářském pobesedování v pohostinství Obecník pořádaném po členské schůzi Zahrádkářské a ovocnářské organizace. Dobrá hudba, chutné občerstvení, což se uskutečnilo v sobotu 26.ledna od 17 hodin.
     V sobotu 2.února od 19.hodin konal se v pohostinství Čihadlo Přátelský večírek místní organizace České strany lidové. K tanci i k poslechu vyhrávala hudba V.Liberdy.
     V neděli 10.února patřila tělocvična místní sokolovny dětem, pro které uspořádalo místní Sdružení rodičů a přátel školy s vedením ZŠ Dětský maškarní ples. Děti se pobavily a v pondělí ještě rozesmáté s napsanými úkoly usedaly do školních lavic. Za našich mladých let tak tomu nebylo. Byly dvě světové války, byla i nezaměstnanost.
     V sobotu 16.února uspořádala místní tělovýchovná jednota Sokol ve všech místnostech sokolovny tradiční 55.šibřinky. K poslechu a k tanci vyhrávaly dvě hudby. Bylo tam veselo a milo. Tu a tam si děvče zanotovalo: Já mám ráda Sokola, s tím já půjdu do kola“. Tak tomu bylo i při dámské volence, kdy všechny židle byly prázdné.
     Ve čtvrtek 7.března v sále sokolovny, konala se oslava Mezinárodního Dne Žen, na které vystoupil zasloužilý umělec Josef Kobr a také Lumír Šlapka. Pořadatele této hodnotné akce byla Osvětová beseda a Místní výbor Národní fronty.
      V úterý 12.března konala se v sále sokolovny Veřejná schůze KSČ. Na programu byla: Mezinárodní situace a aktuální problémy. Tatáž akce byla uspořádána ve čtvrtek 14.března v místnosti pohostinství Pod Hrodkem. Obě schůze byly četně navštíveny.
     V sobotu 23.března v sále sokolovny – v rámci oslav 40.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, byla uveden hra sovětského autora Otia Joselianiho „Žert vinaře Araba“. Hostoval divadelní soubor Osvětové besedy Kozlovice. Hra se velmi líbila pro komické scény. Pořadatelé této akce byli Osvětová beseda a Místní výbor Národní fronty v Metylovicích.
     „Důsledná realizace branné politiky KSČ – důležitý předpoklad zajištění bezpečnosti našich národů“. Na uvedené téma konalo se školení občanů Metylovic v pondělí 25.března v pohostinství Čihadlo a ve čtvrtek 28.března v pohostinství Pod Hrodkem. Účast průměrná.
     V neděli 7.dubna v sále pohostinství „Čihadlo“ uspořádala místní organizace SSM Pomlázkovou zábavu s tancem. Zábava byla v mezích slušnosti. Bylo tam veselo až milo. Hudba líbivá, organizace dobrá, ke spokojenosti všech účastníků.
     16.dubna – sál sokolovny – Osvětová beseda uspořádala v úterý Besedu se zasloužilým mistrem sportu Františkem Pláničkou. Účastníci této akce si poslechli zážitky našeho legendárního brankáře. Jeho poutavé vyprávění zaujalo všechny posluchače, mladé i starší.
     Sobota 20.dubna – v sále pohostinství Obecník uspořádal Místní výbor Národní fronty a Osvětová beseda akci Setkání tří generací. Byla to vzpomínka na osvobození naší vlasti Sovětskou armádou od fašistických okupantů.
     Sobota 24.dubna, konala se v Základní škole soutěž žáků ve znalostech o Sovětském svazu. Této akce se zúčastnili i rodiče.
     27.dubna – Český zahrádkářský svaz –  organizace Metylovice uspořádala zájezd na jarní flóru do Olomouce.
     Středa 1.května Oslava 1.máje, v 7.hodin budíček, 8.15 odvoz účastníků od pohostinství Obecňák do Pasek, 8.45 sraz průvodu v Pasekách a odchod k oslavám do Frýdlantu.
     Pondělí 8.května v 18 hodin v sále sokolovny Oslavy Dne vítězství spojené s lampiónovým průvodem a položením věnce k pomníku Padlých hrdinů.
     Sobota 18.května v 10 hodin se konala v sále pohostinství Obecňák beseda s kulturním programem pod názvem Setkání tří generací. Byly vzpomenuty události za okupace a místní občané, kteří se zúčastnilo boje proti fašistickým uchvatitelům naší vlasti a stali se obětmi fašistické zvůle a nenávisti. Bylo vzpomenuto i všech vojáků protifašistické koalice padlých za naši svobodu. Bylo hovořeno i o úspěších obce Metylovic za posledních čtyřicet let míru. Této slavnostní akce se zúčastnil i vzácný host generál major Sovětského svazu Michail Petrovič Ljalko z Užhorodu, kde žije a kde se také narodil. Původně voják čsl.armády generála Ludvíka Svobody v SSSR. Znal Ambrože Bílka, kapitána čsl.tankistů, který padl v bojích u Dukly. Gen.mjr.M.P.Ljalko vyprávěl o bojích, kterých se zúčastnil u Sokolova, u Kijeva, i o bojích na Opavsku a při osvobozování Ostravy. Odpovídal na četné a zajímavé dotazy posluchačů, kteří před asi 18.léty se setkali s presidentem ČSSR armádním generálem Svobodou u hrobu Ambrože Bílka na dukelském hřbitově…generál Ljalko se rozloučil s občany Metylovic, popřál jim i obci vše to nejlepší a v doprovodu s.Pavla Hutyry z Frýdlantu, s nímž se znal z vojny, vydal se na další cestu naším kraje.

     Zápis do městských mateřských škol a územních jeslí pro školní rok 1985/86 se uskutečnil v pondělí 6.5. od 6-15.hodin ve všech mateřských školách a územních jeslích na území města Frýdlantu n.Ostr.
     Pátek 21.června – výbor oddílu kopané Tělovýchovné jednoty sokol uspořádal Oslavy 50.let kopané v Metylovicích, které se uskutečnily na novém hřišti v dnech 21.-22. června 1985. V pátek v 17.hodin se konalo přátelské utkání v kopané Jedenáctka ostravských novinářů – TJ Sokol Metylovice. Po utkání v 19.30 hodin se uskutečnila beseda metylovských občanů s novináři.
     22.června byla sobota. Již ve 13.30 začala slavnostní schůze s vyhodnocením zasloužilých členů oddílu kopané. V 15 hodin vystoupili žáci Základní školy v Metylovicích se svými spartakiádními oddíly cvičení prostných. Předvedli je přesně a bez chyby, sklidili potlesk, který patřil těm učitelům a učitelkám školy, kteří je s žáky nacvičili. V 17 hodin konalo se přátelské utkání v kopané „Staří pánové Metylovic proti místním požárníkům“. Zápas byl velmi zajímavý.
     V pátek 28.června v 8 hodin bylo provedeno Slavnostní zakončení školního roku.
     Sobota 6.července – u myslivecké chaty v Metylovicích se uskutečnil 19.ročník pohárové soutěže požárních družstev.
     Téhož dne ve 12.30 na sokolském hřišti se konal Turnaj kopané dorostu za účasti Sokola Chlebovice, Palkovice a TJ Kysučan Korňa.
     V sobotu 13.července v 9 hodin byl na sokolském hřišti uskutečněn Turnaj kopané mužů za účasti sokola Pržno, Odra O-Přívoz a TJ Kysučan Korňa.
     Tentýž den se konal na sokolském hřišti Noční karneval, který uspořádal oddíl kopané TJ Sokol Metylovice.
     Čtvrtek 23.července – 28.7. – základní organizace Komunistické strany Československa v Metylovicích uspořádala autobusový zájezd pod heslem: Za poznáním jižních Čech“. Zájezd splnil své poslání, ke spokojenosti účastníků. Počasí bylo příznivé.
     V sobotu 10.srpna od 19.hodin konala se v pohostinství Čihadlo Předpouťová zábava s tancem, kterou uspořádala místní organizace Socialistického svazu mládeže. K tanci a poslechu hrála oblíbená místní hudba.
     V sobotu 24.srpna v přírodě Na Herečce uspořádal SSM táborák s kulturním programem.
     Rok 1985 byl závěrečným rokem volebního období a 7.pětiletky. Rozvoj pracovní iniciativy na počest XVII.sjezdu KSČ výrazně přispěl k dokončení a překroční úkolů stanovených pro toto volební období. Hovory s občany jsou příležitostí k bilancování dosažených výsledků a zároveň k seznámení občanů s novými úkoly. V Metylovicích se konaly Hovory s občany 1.10. v 18 hodin v sokolovně a 3.10. v pohostinství Pod Hrodkem. Účast byla průměrná, diskuse byla zaměřena na úpravu obce. Od 23.9. do 2.11 probíhaly i v Metylovicích podzimní směny Národní směny.
     Ve čtvrtek 26.září v 17.30 konala se v sále pohostinství Obecník Slavnostní schůze k 60.výročí založení místní organizace Komunistické strany Československa v Metylovicích.
     Ve čtvrtek 17.října v 18 hodin byla uspořádána členská schůze prodejny číslo 176 spotřebního družstva Jednota, kterou svolalo představenstvo a dohlížecí výbor Jednoty.
     V sobotu 19.října v sále sokolovny vystoupil Lužickosrbský smíšený pěvecký sbor Meja z Radvorje, jehož návštěva u nás se uskutečnila prostřednictvím Domoviny  z Budišína. V podání sboru jsme slyšeli písně slovanské menšiny z německé demokratické republiky. Po vystoupení sboru byla společná večeře v pohostinství Obecník. Návštěva byla hojná, místní občané přišli poznat naše slovanské bratry. Akci uspořádala Osvětová beseda se všemi organizace Národní fronty v Metylovicích.
     Tentýž den se konala výroční schůze Sboru požární ochrany v 18 hodin v Obecníku.
     V sobotu 9.listopadu uspořádala organizace Svazu socialistické mládeže v pohostinství Čihadlo Předkrmášovou zábavu.
     6.listopadu byly společné oslavy 68.výročí Velké říjnové socialistické revoluce ve Frýdlantě n.O. s kladením věnců a lampiónovým průvodem. V 16 hodin se konala slavnostní schůze Měst. KSČ, Měst NF a rady Měst NV ve Frýdlantě n.O.
     V neděli 10.listopadu v pohostinství Čihadlo Krmášová zábava. Tamtéž se konala Krmášová zábava i v pondělí 11.dubna. Pořadatelem obou zábav byl SSM.
     V sobotu 30.listopadu ve víceúčelovém sálu Sokolovny sehráli členové Státního divadla v Ostravě hru Františka Hrubína Křišťálová noc. Pořadatel Osvětová beseda Metylovice.
     5.prosince konalo se 29.plenární zasedání Městná ve Frýdlantě n.O. s hodnocením poslanců.
     Oční ambulance ordinuje jen ve středu 7.30-14 hodin. Neurologická ambulance je každé úterý 7.30-14.30. Orthopedická ambulance je ve Frýdlantě n.O.zrušena.

Rok 1985 – Mezinárodním rokem mládeže
     Před dvěma roky vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů rok 1985 Mezinárodním rokem mládeže, pod heslem „Účast, rozvoj, mír“. Toto rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s přímou a stále rostoucí účasti mládeže na řešení současných problémů světa a jeho budoucnosti. Hlavním posláním mezinárodního roku mládeže 1985 je upoutat pozornost všech odpovědných vládních i nevládních organizací a institucí k problematice mladé generace, zvýšit jejich úsilí při řešení hlavních otázek života, vzdělání, kultury a zdravotních a sociálních potřeb mládeže a vytvářet k tomu odpovídající podmínky.
     V našich podmínkách je mezinárodní rok mládeže nedílnou součástí 40.výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. S tím úzce souvisí i jeho vazba na mezinárodní štafetu vlasteneckých a internacionálních činů Paměť a na Československou spartakiádu 1985.
     Orgány Národní fronty a společenské organizace se podle doporučení vlády soustřeďují především na zkvalitnění ideově výchovné práce, na zjištění účasti mládeže na plnění posledního roku 7.pětiletého plánu a volebních programů Národní fronty, na zkvalitnění práce mladých poslanců, na rozvoj pracovních a zájmových iniciativ k 40.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a v rámci svého zamření i na ochranu a tvorbu životního prostředí a na kádrovou a materiální pomoc Pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže.

Městský národní výbor ve Frýdlantě n.O., odbor školství a kultury sociálních věcí a zdravotnictví.

     Výše uvedená výzva k naší mládeži byla projednána na mládežnických schůzích a bylo k ni zaujato kladné stanovisko, což se také projevilo v činnosti místních organizací SSM i organizaci Pionýrů. V základních školách našeho města probíhala akce „Paměť“. Pionýři našich škol drželi čestnou stráž v Památníku odboje v Hrabyni. V Základní škole v Metylovicích byly vystaveny fotografie Metylovských odbojářů.
     Za antiimperialistickou solidaritu, mír a přátelství. Pod tímto heslem se konal XII.světový festival mládeže a studentstva v Moskvě 27.7.-3.8.1985.
     Volební program Národní fronty ve Frýdlantě n.O. rozpracoval základní úkoly, které vytýčil XVI.sjezd KSČ v hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1981-1985 a navazoval na úkoly okresu Frýdek-Místek. Byly v něm také rozpracovány úkoly, které pro národní výbory vytýčily státní a stranické orgány.
      Cílem volebního programu Národní fronty, který byl každoročně rozpracován do sdružených závazků města, bylo dosáhnout pod vedením KSČ zvýšení politického uvědomění občanů, zlepšení životních a pracovních podmínek, zkvalitnění řízení hospodářství i veřejného života ve všech městských částech a to za přímé spoluúčasti a spolupráce našich poslanců, občanů, občanských výborů, osadních výborů, domovních komisí, orgánů a společenských organizací Národní fronty, podniků a institucí.
     K plnění úkolů volebního programu NF jako jeden z úkolů významných bylo považováno také získání zájmů a rozvoj iniciativy naší mladé generace.
     Volební program NF byl po celé období pokládán za závažný dokument, který však byl upřesněn a upřesňován podle  vytvořených zdrojů a přidělovaných prostředků pro náš Městná včetně využívání možnosti sdružených prostředků.
     Hodnocení ukazuje, že díky úsilí stranických orgánů a úspěšnou masově politickou práci a iniciativu občanů i podniků ve městě, byl volební program Nár.fronty úspěšně splněn a v některých bodech překročen.

Individuální výstavba v Metylovicích v létech 1981 – 1985
     Bylo vydáno 12 stavebních povolení a zahájeno 12 staveb, kolaudováno bylo 34 novostaveb.
     V roce 1982 byly na budově místní školy provedeny klempířské práce za obnos 7 248Kčs. Za vodoúdržbu v Dětské léčebně – akce stavebního charakteru bylo vydáno 5 376Kčs.
 V roce 1983: Jednota Frýdek-Místek provedla stavbu prodejny a stavbu na Čihadle.
Rekonstrukce budovy Pošty v Metylovicích  133 491Kčs.
V roce 1983 – do akcí stavebního charakteru patří také elektro a vodoúdržba Dětské léčebny ve Frýdlantě n.O.-Metylovicích ve výši 18 976Kčs.
Na poště v Metylovicích byly provedeny stolařské práce v ceně 4 973Kčs.
V roce 1984 – pro základní školu v Metylovicích byla vystavěna kotelna v hodnotě 189 549Kčs. Pro tutéž školu byla provedena akce stavebního charakteru-střecha hodnotě 3 520Kčs.
Elektro a vodoúdržba v dětské léčebně v Metylovicích v roce 1984 stála FN 25 643Kčs.
V roce 1985 za 1.pololetí bylo za elektro a vodoúdržbu v Dětské léčebně v Metylovicích vydáno 15 360Kčs.
V létech 1981 – 1985 byla v místní části Metylovice provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v hodnotě 156 800Kčs.
     Členy komise obchodu a cestovního ruchu Městná, členy spotřebitelských rad a odborem komunálního hospodářství, služeb a obchodu Měst NV byly prováděny kontroly i na prodejnách v Metylovicích k dodržování zásad poctivosti prodeje, dodržování prodejní a pracovní doby, čistoty a hygieny, zásobování apod. V místní části Metylovice byl zřízen prodej potravin v rekonstruovaném pohostinství Čihadlo. V rámci péče o životní prostředí je ve spolupráci s vedením obchodu zajišťována úprava prostranství před obchodem.
     V průběhu celého 7.pětiletého plánu – období 1981-1985 bylo na místní komunikace v části Metylovice vynaloženo 254 000Kčs. Zimní údržba místních komunikací je prováděna ve spolupráci s JZD Frýdlant n.O. a JZD Rozvoj Palkovice. V souladu s vyhláškou 100/75sb.je doplňováno dopravní znační. Akce občanských výborů číslo 10.,11. a 12. Metylovice v sedmé pětiletce. Rok 1981 rekonstrukce VO 59 643Kčs, další rekonstrukce VO 70 832Kčs, třetí rekonstrukce VO 7 962Kčs. Projekt na opravu VO 6 863Kčs. Oprava výtluků na místní komunikace Baděnovice 1 429Kčs.
Rekonstrukce místní komunikace U Sosny 99 085,05Kčs. Rekonstrukce místní komunikace Čupovice 89 298,21Kčs. Celkem vydáno 335 112,26Kčs.
Rok 1982 – oprava prašných místních komunikací 490Kčs.
Zhotovení příkopů 1 098Kčs. Zhotovení můstku – občan Pink /roury/ 3 341Kčs, čištění příkopů 2 967Kčs. Drobný materiál na opravu M.K. 1475,78Kčs. Roury na opravu příkopů 7 114Kčs. Žlaby na odvodnění místních komunikací 2 355,80Kčs. Materiál na opravu chodníků, zhotovení šachtic 2 623,80Kčs. Celkem 21 465,18Kčs.
Rok 1983 – oprava příkopů-čištění 749Kčs. Chodník Vrchovina-dlažba písek 3622Kčs. Rekonstrukce místní komunikace U svaté Anny 39 165Kčs. OŠP na opravu výtluků na místní komunikaci 2 598Kčs. Chodník „Vrchovina“-beton, dopravné, dlažba 18 580,96Kčs. Betonové roury k restauraci „Dvořáček“ občan Pečenka 2475Kčs. Propagační skříňka 1685Kčs. Materiál na odvodnění místní komunikace – velké betonové žlaby 1360Kčs. Úhrnem 70 224,96Kčs. Rok 1985 první pololetí. Drobný materiál dle požadavku občanského výboru 10.11.12.  4 627,30Kčs.
Pro místní část Metylovice byl plánován vodovod pro Baděnovice nákladem 542 000Kčs. V akci Stavby provedené mimo volební program byla v Metylovicích provedena Komunikace a kanalizace k rodinným domkům na Svobodovém finančním nákladem 35 000Kčs.
Z plánovaných staveb volebního programu se nepodařilo splnit stavbu vodovodu v metylovických Pasekách. Pro tuto stavbu je zpracovaný projektový úkol, doposud zajistit dodavatele stavebních prací. Jde o technicky náročnější stavbu, při které je nutno provést výstavbu přečerpávací stanice a vodojemu.
     V rámci údržby a oprav školských zařízení byla v Metylovicích provedena rekonstrukce elektrického rozvodu v místní škole, provedení nových podlah a provedena klimatizace ve školní kuchyni, úhrnem finančním nákladu 22 000Kčs. Střecha školy byla nově natřena, finanční náklad 3000Kčs, vše uvedené bylo provedeno v roce 1983. V roce 1985 byla provedena rekonstrukce kotelny a výměna ústředního topení základní školy. Všechny plánované akce na úseku generálních oprav školy byly provedeny. Pro zlepšení životního prostředí byla ve městě vybudována skládka tvrdých kuchyňských odpadků v Metylovicích v létech 1981-1985. Byly vybudovány dva biologické rybníky, záchytná hráz, přípojka nn, telefonní přípojka, odtokový příkop a příjezdová komunikace o celkových finančních nákladech 1 424 000Kčs. V roce 1983 byla vyhlášena stavební uzávěra na výstavbu soukromých rekreačních chat na celém území města včetně místních částí. Odbočce SČSP v Metylovicích se dosud nepodařilo ustavit Klub přátel sovětského filmu. Rovněž nebyl ustaven Filmový klub mládeže při místním kině.

     Rodinné domky v Metylovicích kolaudované v létech sedmé pětiletky:
Merta Karel, Metylovice čp.463, kolaudován v roce 1981, Jan a Zdenka Humpoličkovi čp.102, Jan a Miroslava Šigutovi čp.465, Lumír a Jarmila Šimkovi čp.464, byly kolaudovány v druhém roce 7.pětiletky.
Milan  a Jiřina Kulhánkovi čp.467, kolaudováno v roce 1983.
František Židek čp.276, Vítězslav Onderka čp.420, kolaudace v roce 1984.
Jan a Jiřina Hlaváčkovi čp.475, Pavel a Marie Minslovi čp.473, Ing.Jan a Ludmila Opálkovi čp.489, kolaudace těchto rodinných domků byla provedena v roce 1985.
Manžele Jiří a Anna Svobodovi čp./467/ 475, manželé Jiří a Světlana Šigutovi čp.165, kolaudace byla uskutečněna v roce 1986.

     Výsledky kina v roce 1985. Bylo uspořádáno 189 představení, kterých se zúčastnilo celkem 7 082 návštěvníků. Tržba celkem 39 938Kčs.

Práce s knihou. V tomto roce čítala knihovna 4 131 svazků. Knihovnu navštívilo celkem 180 čtenářů. Počet výpůjček byl za rok 1985  6048. Výchovných akcí bylo celkem 105.

     V tomto roce 15.října jsme se navždy rozloučili s dlouholetým kronikářem Metylovic, učitelem Jaroslavem Štěrbou. Poslední dobu svého života prožil ve Frýdlantě n.O. v domě čp.1306, ul.Zápotockého, ale kroniku Metylovic psal do konce roku 1984. Dožil se 73.let. Nezapomeneme.
V psaní  kroniky Metylovic pokračuje okrskový kronikář města Frýdlantu n.O. František Kudělka, nar.30.12.1906 ve Frýdlantě n.O., bytem tamtéž, Komenského ul.620.

Komentáře nejsou povoleny.