1983

Úvod : Prostí obyvatelé celé naší planety touží po míru a mírové práci. V obrovské většině jsou pro odzbrojení, zákaz použití jaderných zbraní, které znamenají zničení naší planety a pro zákaz umísťování zbraní v kosmickém prostoru. Svědčí o tom statisícové mírové pochody v hlavních kapitalistických zemích a v rozvojových zemích. Vedoucí stát socialistického tábora- Sovětský svaz, podává v tom smyslu pro všechny státy přijatelné návrhy. Opět velká většina světových národů tyto návrhy schvaluje. Avšak při projednávání ve vrcholné světové organizaci – Organizaci spojených národů – Spojené státy Americké nebo jiná velmoc z kapitalistického tábora tyto návrhy vetují, takže nemohou být přijaty, i když přímo vyjadřují přání všeho lidstva. Obyvatelé naší zeměkoule tak stále žijí v obavách o osud naší krásné planety. Přes odpor většiny obyvatel západních zemí, začaly Spojené státy severoamerické v rámci společenství NATO rozmísťovat rakety se středním doletem a s jadernými hlavicemi na území těchto států. Tyto rakety prvního úderu jsou namířeny na Sovětský svaz a ostatní socialistické země. Je zcela pochopitelné, že i tyto země musí dbát o svou bezpečnost a nedopustit porušení stability ve výzbroji. Proto Sovětský svaz učinil odvetné  kroky k udržení této rovnováhy. Proto po dohodě s jednotlivými vládami se rozhodl rozmístit své zbraně na území naší Československé republiky a na území Německé demokratické republiky. Člověk vymyslel mnoho prospěšných věcí, aby si ulehčil práci a usnadnil život. Ale všechny tyto vynálezy by měly sloužit jedině tomuto cíli. Dnes doslova drží člověk osud naší planety ve svých rukou. Na světě je tolik atomových, vodíkových a neutronových zbraní, že by bylo možno zničit naší zeměkouli ne jednou, ale stokrát. Severoamerické státy mají ve své rozpočtu na zbrojení bezmála jednu miliardu dolarů denně. Kdyby tato částka byla použita pouze pro mírové účely, nemusel byl ještě ve 20.století panovat v některých zemích hlad a podvýživa. Nemuselo by být na světě negramotných lidí i v samotné tzv.nejbohatší zemi světa, nemuselo by být vůbec nezaměstnaných v kapitalistických státech, kde se hledí v prvé řadě na osobní prospěch a na osobní zisk. Jedině zřízení, ve kterém není vykořisťovatelů a vykořisťovaných, může být spravedlivé pro všechny lidi.

Zásobování, tržby
     Zásobování potravinami bylo v letošním roce plynulé,
Bez větších výkyvů. Sice na maso byly občas fronty, ale každý kupující dostal vše, co požadoval. Jen v letních měsících, kdy panovala značná vedra /až 35°C ve stínu/, nedostávalo se občas sodovek a láhvového piva. Výroba vcelku stačila krýt spotřebu, ale nestačil rozvoz, proto se občas tohoto zboží nedostávalo. Čeho však bylo málo, bylo to průmyslové zboží. Na trhu nebyly menší hrnce a rendlíky, byl nedostatek hřebíků  a špendlíků. Jak vypadalo zásobování u nás v Metylovicích:

Obchody 
Prodejna  Plán  Skutečnost
Dol.konec  1 885 000 1 836 114
U Čihadla  –      130 200 otevřena 10.12.1983 bez plánu
Vrchovina  3 500 000 3 548 357
Celkem  5 385 000 5 514 771

Maso 
Prodejna  Plán  Skutečnost
Keller   1 683 000 1 752 529
Vrchovina     950 000    978 890
Celkem  2 633 000 2 731 419

Pohostinství
Provozovna  Tržba celkem   Z toho struktura AB
  Plán   skutečnost  plán  skutečnost
Čihadlo 250 000 253 350     7 000     5 480
Obecník 848 000 753 175  123 000   73 084
Pod Hrodkem 250 000 269 747    11 000     9 320
Celkem 1 348 000 1 276 272  141 000 88 884
     Mimo tato pohostinství bylo otevřeno ještě na hřišti každé úterý, sobotu a neděli pohostinství na novém hřišti. Tam činila roční tržba 154 300Kčs. Tato tržba šla na úkor pohostinství „Obecník“, který proto také nesplnil předepsaný plán. Mimoto se rovněž v Obecníku od 1.července 1983 přestalo vyvařovat. Dosavadní kuchařka Iva Kellerová se   vdala a za ni již nebyla přidělena náhrada. Od tohoto dne se v naší obci připravují jídla v pohostinstvích z konzerv, párků nebo klobás, či pak jídla studená.
     Výstavba a opravy provozoven Spotř.družstva Jednota bude popsána v odd.Výstavba.

Školství
     Také v letošním roce jeví se v naší škole úbytek žáků. Škola zůstává nadále třítřídní.Celkově se však jeví přírůstek občanů i narozených dětí, takže je zde předpoklad, že i naše škola se rozroste a bude mít plný počet tříd a nebude se muset učit na oddělení. Ředitelkou školy zůstává i letos s.Libuše Kaplanová. Dojíždí z Frýdku-Místku. Je to iniciativní ředitelka, která se stará o stálé zlepšování životního prostředí v naší škole. Ve školní zahradě nechala vykácet některé staré stromy a zorat zahradu až k cestě do JZD. Získala tak dostatek půdy pro školní pozemek. Stará se také o  podsklepení školy, kde bude postavena nová kotelna ústředního topení. O tom více v odd.“Výstavba“. Z ostatních učitelů zůstává nadále s.Anežka Židková a s.Jana Sedlář. Počet dětí a třídní učitelé jsou patrni z následující tabulky:
 
Třída Třídní učitel  Počet žáků  Poznámka
    Celk. Děv. Chl.
I. A.Židková  19 9 10
II. L.Kaplanová  24 8 16 Spojen 2.roč.4dív.,8chl.,12dětí
        3.roč.4dív.,8chl.,12dětí
III. Jan Sedlář  16 12 4
 Celkem  59 29 30

      U školy je zřízená školní družina. Chodí do ní děti zaměstnaných matek. Vychovatelkou je s.Jana Pituchová. Je to poctivá a pečlivá pracovnice, která zapsaným dětem dovede zcela nahradit matku. Stará se, aby v družině bylo dost pěkných a moderních hraček.Pečuje o to, aby vybavení místnosti bylo vkusné a praktické. Školní družina je v bývalém bytě ředitele školy. V družině je zapsáno 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 děvčat. Mimo své místnosti pečuje s dětmi i o školní parčík, kde vysazují květiny, okopávají je a zalévají. Nacvičuje s dětmi kulturní pořady na různé schůze složek Národní fronty a na různé oslavy. O úklid místní družiny i celé školy se stará Jana Veličková. Obědy dováží a v zimních měsících topí Jarmila Prečová.
     Mateřská škola má plné obsazení. Zapsáno je celkem 34 dětí. Zájem rodičů je větší, ale především do této školy jsou umísťovány děti zaměstnaných matek, o které se nemá kdo po dobu jejich zaměstnání starat /babička apod./ . V příštích létech je však výhled, že budou do této školy přijaty všechny děti, když o to rodiče požádají.
     Ředitelkou školy je i nadále Alena Fajkusová, roz.Mužná. Zná dobře všechny děti z obce. V této škole je pro děti, které mají přejít do školy, zařízeno přípravné oddělení. Další učitelkou školy je Věra Petrová, roz.Ustraulová.

Jubileum L.Műllerové
     V letošním roce se dožila vzácného jubilea bývalá ředitelka školy, zasloužilá pracovnice zdejšího Sokola Lidmila Műllerová. Dožila se ve zdraví i tělesné svěžesti 85.let svého života. Dokud působila na zdejší škole, byla pro svou poctivou práci a velmi  pěkný přístup k dětem velmi oblíbená. Věnovala se všem dětem stejně a plně se snažila jim vštípit do paměti ty nejzákladnější věci, ač se někdy jednalo o děti méně nadané. Se svým manželem Josefem Műllerem, který zemřel velmi mlád – ve svých 48.letech v r.1935 – vytvořili nejen vzornou manželskou, ale i učitelskou dvojici, kteří se doplňovali jak v učitelském povolání, tak i ve veřejných funkcích. Jejich doménou byl právě místní Sokol. Učitel Josef Műller byl mimo jiné i zakladatelem zdejší obecní kroniky, kterou velmi pěkně zpracoval. Dodnes jejich bývalí žáci na ně vděčně vzpomínají. Členové TJ Sokola připravili k tomuto jubileu paní ředitelce Millerové velmi pěkné kulturní pásmo.

Kultura
     Také v letošním roce bylo kulturní dění v naší obci plně na výši. O koordinování kulturní práce se starala Osvětová beseda, jejímž předsedou je i nadále Ing.Otakar Bílek. Je to obětavý pracovník, který má cit pro různé druhy kulturních vystoupení. Ví také bezpečně, co naše občany zajímá a podle toho také pozývá různé soubory i jednotlivce, kteří je nejen pobaví, ale i poučí. Ing. Otakar Bílek je opravdovým mužem na svém místě. Níže podávám přehled kulturních akcí za rok 1983:

Zábavy:
22.1. Zahrádkářský večírek, Čihadlo, Čs zahr.svaz, účast 35.
29.1. Požárnický večírek, Čihadlo, Svaz pož.ochr., účast 200.
6.2. Dětské maškarní odpol., Sokolovna, Sdruž.rod.a př.školy, účast 240.
11.a 12.2. Šibřinky – ráz Alf.Mucha, Sokolovna, Sokol 2x, účast 500.
29.4. Diskotéka, čihadlo, Soc.svaz mládeže, účast 140.
16.5. Branný den dětí, Za školou, Svazarm, účast 88.
21.5. Májová veselice, Čihadlo, SSM, účast 160.
22.5. Smažení vaječiny, Čihadlo, Čs.strana lidová, účast 62.
28.5. Kácení máje, Nové hřiště, Sokol, účast 130.
6.a 7.8. Pouťové zábavy, Čihadlo, Sokol, SSM 2x, účast 270.
20.8. Noční karneval, Nové hřiště, Čs.mysl.spol., účast 150.
5.a 6.11. Krmášové zábavy, Čihadlo, SSM 2x, účast 270.
17.12. Taneční zábava, Čihadlo, SSM, účast 110.
Celkem 17 akcí, účast 2535.

Koncerty, divadla, zájezdy, výstavy:
14.1. Večer poesie, Sokolovna, Sokol, účast 30.
23.4. Moravan, pěv.sbor, Sokolovna, Osvětová beseda, účast 186.
20.5. Lední revue – zájezd, Ostarva, Sokol, účast 45.
1.9. Vlastivěd.zájezd, Sever.Čechy, Čs.sv.chov.drob.zvíř., účast 40.
4.9. Zájezd na operu Hubička, Hukvaldy, OB, účast 15.
10.9. Výstava jiřin, Sál OB-Obecník, Čs.zahr.svaz, účast 450.
15.10. Koncert zasl.um.Hakena, Sokolovna, OB, účast 200.
26.11. Měsíc nad řekou, div.hra, Sokolovna, OB, účast 130.
9.12. Večer poesie, Sokolovna, Sokol, účast 32.
Celkem akcí 9, účast 1128.

Přednášky
30.1.    Úcta ke stáří    Sál OB – Obecník  ČS.svaz žen účast 120
9.2.  Žena a právo     Sál OB  ČSŽ   25
17.2. Majetkové záležitosti    Sál OB  OB   20
1.3. Plnění voleb.programu   Čihadlo  KSČ   40
3.3.  Plnění voleb.programu Pod Hrodkem  KSČ   100
25.3. Prevence- pož.předn.  Škola   SPO   60  
25.5.  Co víš o SSSR  Škola   Svaz čs.-sov.př. 88
19.6. Pěstování zeleniny I.  Sál OB   ČS zahr.svaz  48
2.10. Pěstování zeleniny II.  Sál OB   ČSFS   32
10.12.  Proč hoří   Zbrojnice  SPO   45
Celkem akcí 10, účast 578

Oslavy a jiné:
1.5. Oslavy 1.máje – průvod od zahrad., Frýdlant n.ostr., Místn.výb.Nár.fronty, účast 245
6.5. Osvobození obce – lamp.průvod, Pomník padlých, MVNF, účast 200.
2.6. Mezinárodní den dětí, hřiště za školou, ČSŽ –Pion.org., účast 52.
11.11. Oslavy VŘSR, sál OB, SČSP, účast 33.
16.11. Stolní tenis – turnaj, Sokolovna, Chirana, účast 85.
10.12. Stolní tenis – turnaj, Sokolovna, Jedn.zem.druž., účast 22.
16.12. Módní přehlídka, Čihadlo, ČSŽ a SSM, účast 50
Celkem akcí 7, účast 687.

Celkem bylo u nás uspořádáno 42 kult.akcí, které vidělo 4928 občanů.
V počtu těchto akcí nejsou zahrnuty ještě: Turnaj v kopané a malý turnaj v odbíjené s názvem Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka. Tyto dva turnaje pořádala TJ Sokol. Naši požárníci uspořádali opět u Myslivecké chaty „Požární soutěž“. I tyto podniky navštívilo více našich občanů.
     Do kulturní práce patří také bezesporu naše lidová knihovna. Knihovníkem je i nadále Bohuslav Halata, který se o knihovnu opravdu vzorně stará. Proto se mu také tím každým rokem zvedají výpůjčky. Přehled jeho práce je patrný z následující tabulky:

  Knihy  Časopisy  Celkem
Společ.pol. 180  152   332
Přírodověd. 140  130   270
Technické 107  185   292
Zeměděl. 85  –   85
Jiné  124  177   301
Celkem 636  644   1280
Krásné  2810  –   2810
Děti do 14.let včetně:
Naučné 371  396   767
Krásné  969  –   969
Úhrnem 4786  1040   5826
Počet čtenářů celkem: 138
Z toho do 14.let vč.: 36
Od 15.do 19.let: 34
Poč.návšt.: 1120
Počet výstav: 32
Ostat.akce: 47

     Kulturní dění v obci dobře doplňuje zdejší kino. Promítá pravidelně třikrát týdně a ještě zvlášť dětská představení. Také návštěvnost je dobrá. Vedoucí kina je paní Kovalová a promítačem je její manžel Vlastimil Koval. Investice, které si vyžádala oprava Sokolovny se nyní v plné míře vrací.

Výstavba obce
     Také v letošním roce se projevila v naší obci zvětšená výstavba. Opravují se různé veřejné budovy, upravuje se okolí domů i veřejných prostranství. Obec dostává lepší vzhled a občanům se v ní žije lépe a pohodlněji.

Vodovod
     Nejdůležitější stavbou i letos zůstává zavedení vody na dolní konec- hlavně na Baděnovice. Právě v letošním roce, který byl mimořádně suchý, se v této části obce projevil velký nedostatek vody. Proto také bylo velmi nutné uspíšit tuto stavbu. Občané této části se velmi přičiňovali, aby práce postupovala dopředu. Vedoucí stavby je Antonín Juřica. Hlavní vedení vodovodu je už hotovo. Byla to velmi namáhavá práce, kdy bylo nutno překonávat značné překážky, jako potoky, příkopy přes cestu a jiné, které se za pomocí vcelku malé mechanizace podařilo překonat. Nyní již zbývá dokončit přípojky k jednotlivým domům, které si už majitelé provádí sami. Počítá se s tím, že v r.1984 bude přehrada v Šancích zásobovat osadu Baděnovice pitnou vodou.

Pošta
     Zdejší poštovní úřad byl dosud umístěn v soukromém domku, který od obce odkoupil bývalý poštmistr, Bohumír Karas. Pošta v tomto domku měla stísněné poměry, byl zde nedostatek místa, nehygienické úřadovny a další nedostatky. Po smrti obou manželů Karasových zdědila tento domek čp.158 jejich dcera Běla, která dala poštovnímu úřadu výpověď, protože místnosti pošty potřebovala pro svou rodinu. Obec pro poštu uvolnila skladiště Místního národního výboru, které se přeměnilo na velmi pěknou úřadovnu. Práci na této adaptaci provádělo Místní hospodářství ve Frýdlantě n.O., za pomoci brigádníků z obce. Do adaptace se zvláště pilně zapojili Boh.Carbol, Břet.Bača, Stan.Muras a další. Při nárazových pracích pracovaly zde jednorázové brigády z řad občanů. Spoluprací většiny občanů – uvědomělých budovatelů – vznikla tak pěkná místnost, která je tedy nejen krásná,ale i účelně slouží svému účelu. Poštmistryní je zde Marcela Bílková, roz.Juřicová. Pošta v novém prostředí byla otevřena 16.prosince 1983.

Škola
     V prosinci letošního roku začalo se s širokou adaptací sklepního prostoru ve zdejší škole. Dosud byl jen sklep pod šatnou, to je pod novou přístavbou. Tam byl umístěn kotel ústředního topení a pro topivo už tam místo nezbylo. Pak byl ještě malý sklep pod chodbou, který patřil k bytu. Tedy to byl stav, který vůbec nynějším podmínkám nevyhovoval. Také kotel na ústřední topení potřeboval plnohodnotné palivo – koks, čímž se provoz topení značně zdražoval. Z iniciativy ředitelky školy s.Libuše Kaplanové, se přistoupilo k podsklepení tehdejší II.třídy, to je třídy od parčíku u občana Kořeného. Výkopové práce byly značně náročné. V uvedené třídě se odkryla podlaha a dál se pokračovalo ve výkopu. Výkop byl propojen se stávající šatnou a sklepem. Hlína se kopala na pás a pásem hned na přistavené vlečky. Tím se práce značně zrychlila a počítá se, že v příštím topném období se bude již topit v novém kotli na méněhodnotná paliva. Palivo bude při tom uloženo všechno ve starém sklepě a doprava k topnému kotli bude částečně mechanizována. Je pochopitelné, že bez široké pomoci rodičů by stavba tak rychle nepokračovala. Střídaly se zde bezplatné brigády rodičů, které dle potřeby svolával výbor rodičovského sdružení. Vedoucím prací byl vedoucí provozovny Místního hospodářství ve Frýdlantě n.O. s.Hanák. Velkým pomocníkem ředitelky školy byl předseda SRPŠ Libor Poloch. Dále pak to byli Venháč, Pavlát a další. Touto stavbou se opět zlepší prostředí žákům i učitelům a sama škola tak získá na celkovém pohodlí a celkové ceně.

Výstavba prodejny
     Jak již bylo dříve napsáno, vypověděl majitel domu obč.Mitrenga nájem Lid.spotř.družstvu Jednota nájem obchodu se smíšeným zbožím. Zrušením tohoto obchodu přibylo hodně starostí občanům ze středu obce. Museli totiž chodit nakupovat až na Vrchovinu do nové samoobsluhy nebo na dolní konec. Toto bylo dosti obtížné, zvláště pro starší občany. Proto se hledalo řešení, jak tento nedostatek odstranit. Bylo rozhodnuto, aby tato prodejna byla vybudována přímo v sále pohostinství na Čihadle. V květnu r.1983 se začalo s přestavbou sálu na Čihadle na prodejnu. Stavělo se podle projektu, který dodalo ústředí Jednoty ve Frýdku-Místku. Stavba rychle pokračovala, takže již v říjnu 1983 byla v hrubém zdivu hotova. Následovala pak ještě elektrická instalace a posléze celkové vybavení prodejny. Poctivou prací bylo umožněno občanům, že mohli již 10.prosince 1983 v prodejně poprvé nakoupit. Současně v říjnu se začala stavět u pohostinství na Čihadle kůlna na uhlí, protože stará již byla velmi schátralá. Tato kůlna byla hotova již 16.listopadu 1983. O rychlý průběh staveb se hlavně přičinili tito občané: Jaroslav Wozniak /bytem ve Frýdlantě n.O./, Josef Tkáč, Bohuslav Zajíc, Josef Merta, Jaroslav Menšík a Ludvík Mužný. Při větších a nárazových pracích se vždy sešla větší brigáda občanů, kteří pracovali zdarma. Ženy se zase postaraly o pěknou výzdobu okolí prodejny. Ústředí Jednoty udělilo všem pracovníkům, kteří budovali toto dílo, pěkné podělkování. Je nutno říci, že ani sál pohostinství na Čihadle se nijak zvlášť nezmenšil ani neutrpěl žádnou jinou újmu.

Horní kravín
     Také Jednotné zemědělské družstvo se sídlem v Palkovicích stavělo na katastru naší obce. Nad horním kravínem u „Medvěďoka“, tedy dále za vesnicí, vystavělo ustajovací prostory pro odchov mladého dobytka pro 350 kusů. I tam je již práce velmi mechanizovaná  a co více, pracovnice na tomto pracovišti si nestěžují na zvláštní poruchovost instalovaných mechanizmů. Práci si v tomto zařízení pochvalují. Také pracovnice ve starém kravíně pečují o své životní prostředí. Kolem kravína si vytvořily zelené travnaté plochy, zasadily růžové keře i jiné květiny a pečlivě dbají o čistotu okolí. Není tedy divu, že v takovém prostředí se jim líbí a  že také plán výroby mléka soustavně překračují. V letošním roce však byli poněkud zkrátka pracovníci z dolního kravína. Vede totiž k němu značně rozbitá cesta, na kterou traktory navozí na svých kolech spoustu bláta. Cesta je dosti rozbitá a již nutně potřebuje opravu. Také i ostatní cesty, i když jsou zatím vcelku v dobrém stavu, potřebují alespoň běžnou údržbu, stejně jako příkopy kolem těchto cest.

Mandelinky
     V květnu t.r./25.5./ jsem dostal první zprávu o rozšíření bramborového škůdce – mandelinky bramborové. Velmi prý se rozšířila na Ostravici. Když se o tom doslechli naši občané, začali sami po ní pátrat a opravdu jí nacházeli spousty. Zaplavily nejen brambory, ale i rajská jablíčka, papriky a dokonce se nacházela ve větším množství i na rybízu. Daleko větší kalamita prý byla na karvinsku, kam šla většina prostředků proti tomuto broukovi. U nás v lékárnách i v drogeriích byly tyto prostředky úplně vyprodány. Mandelinky se tak rozlétávaly, že jsem je mohli zašlapávat přímo na cestě. Letos snad měla mandelinka pro svůj vývoj velmi příznivý rok. Zima byla vcelku mírná a konec jara a léto velmi horké. Proto se snad tak  přemnožila. Mezi občany koluje zpráva, že tento brouk přiletěl k nám z Polska, kde prý je ho daleko více než u nás. Svědčila by o tom skutečnost, že právě na Karvinsku a Těšínsku je u nás její výskyt největší. Do akce proti mandelince byly nasazeny nejen chemické prostředky, ale chodily na ni i školní děti a zaktivizováni byli i všichni občané, takže v brzké době se o této kalamitě opět přestalo mluvit, což ale zdaleka neznačí, že by mandelinka byla úplně zlikvidována. Ještě i v příštích létech bude nutno na ni dávat bedlivý pozor.

Obyvatelstvo
     V minulém roce jsem uvedl přehled obyvatelstva za několik let. Z této tabulky, která byla provedena dle přihlašovacích karet na Městském národním výboru ve Frýdlantě n.O. je patrné, že obec Metylovice jako by se vyklidňovala. Po několik let již trvá v naší obci úbytek obyvatelstva. Jeví se to i v naší škole, která již po více let nemůže dosáhnout plného počtu žáků, aby mohla být otevřená čtvrtá třída, aby naše škola mohla být plně organizována, aby se nemuselo učit ve spojených třídách, v odděleních. Teprve v letošním roce se po delší době jeví přírůstek v počtu občanů. Jak se jeví pohyb obyvatel v naší vesnici je patrno z této tabulky:
Důvod změny  Celkem Žen  Mužů
Narození  25  13  12
Úmrtí   18  12  6
Přihlášeno  30  –  –
Odhlášeno  25  –  –
Sňatky   11  –  –
Celkový počet občanů obce Metylovice k 31.12.1983 činí 1487.
Přírůstek za rok 1983 činí 12 občanů.

     V naší obci je několik prázdných rodinných domků. Některé jsou velmi pěkné a slouží jen k přechodnému pobytu. Některé rodinné domky byly změněné na chaty, tedy bylo zrušeno popisné číslo a nahrazeno číslem chaty. Vystavělo se a bylo kolaudováno několik domků. Kdyby se domky zabydlily trvale bydlícími občany, vzrostl by nejen počet obyvatel, ale i počet žáků ve škole. Za protektorátu bydlelo v naší obci přes 2000 obyvatel a obec neměla tolik popisných čísel jako dnes. I z těchto čísel je vidět, že životní úroveň velmi vzrůstá. Každý chce lépe žít i lépe bydlet. A to se právě daří za našeho řádu – za socialismu, kdy i v bydlení se vesnice vyrovnává městu.

Povaha roku
     Letošní rok byl svou povahou a počasím zvláštní. Zima téměř nebyla. Sníh byl pouze na začátku roku. Do 4.ledna se teplota pohybovala mírně pod 0°C. /1.ledna v noci -10°C/. Sem tam poletoval sníh. Avšak o 4.1.83 teplota se pohybovala nad 0°C. Téměř celý leden pršelo. Byl to velmi nezdravý čas. Vyskytla se epidemie angíny a různých druhů chřipek. Dne 28.ledna asi ve 14.30hod.zahřmělo. Podle zprávy státního rozhlasu uhodil blesk do televizní antény na Lysé hoře. Druhý program televize nevysílal asi 2 týdny, pak byl obraz velmi nekvalitní. V březnu se obraz zlepšil. Takovéto počasí s malými výjimkami trvalo i přes únor a březen. Občas napadlo trochu sněhu, ale ten zase brzy stál a na cestách zůstávala břečka. Nemoci stále trvaly. Do poloviny dubna trvalo takového „aprílové“ počasí. Koncem dubna a začátkem května udeřila značná horka. Teplota na teploměru stoupala až k 30°C. Přes tyto dva měsíce téměř nezapršelo. Když, pak jenom několik kapek. Vedra vyvrcholila v červnu červenci, kdy velmi často teploměr ukazoval +35°C ve stínu. Bylo dusno a těžko se dýchalo. Zvláště těžce pociťovali toto počasí lidé,kteří mají nemocné srdce. V té době bylo také hodně infarktů. Je pozoruhodné, že ani bouřky nebyly i přesto, že někdy „se nadalo ani dýchat“. Přehnalo se pět-šest bouřek, po nichž se trochu ochladilo, ale příští den bylo vedro nanovo. Sena se letos sklidila ve velmi dobré kvalitě, ale za to ho bylo celkem málo. Také obilí místy zaschlo, i když celková úroda nebyla špatná /v průměru 37q po hektaru/ . Byl zaznamenán velký úbytek vody v přehradách. V Šancích se vynořil z vody most, který byl zatopen. Také výše položené základy domků vystoupily z vody. Podle sdělení odpovědných činitelů, klesla hladina o 11 až 12 m. Stejně na tom byla i Žermanická přehrada, kde vystoupily břehy z vody až 6 m.  U přehradní zdi podle sdělení hrázného klesla vody o 12m. U nás na Vrchovině vyschly některé studny a požárníci je naplňovali cisternou /jedna cisterna – jen režijní výlohy – stála 75Kčs/. Také na dolním konci – konečně v celé obci – byl nedostatek vody. Nyní se občané opravdu přesvědčili, jak může být voda vzácná. Byl dán zákaz mytí aut a zalévání zahrádek vodou z vodovodu. Přesto se však našli občané, kteří tento zákaz přestupovali. Byli sice za to pokutováni, ale pokuta vodu nenahradila. Je to již druhý rok, kdy panuje sucho. Ale v r.1982 přece jenom více pršelo, i když byl na vodních nádržích úbytek vody. Kdo měl radost z tohoto počasí, to byly děti, které se mohly dostatečně vyskotačit u řeky. A také toho v plné míře využily. Konec roku – to je od srpna byl stále pěkný, i když již sem tam zapršelo. Nedostatek pitné vody stále trval – i když se  odběr pro osobní spotřebu nijak zvlášť neomezoval. Apelovalo  se na každého jednotlivce, aby v co jak největší míře šetřili vodou i při osobní hygieně. Otavy byly velmi špatné. Louky byly téměř sluncem spálené. Velká pozornost se věnovala sklizni slámy, která nahrazovala krmivo. Také na pastvinách bylo minimálně trávy. Brambory se vykopaly dobře a za sucha, takže neměly na sobě žádnou hlínu. Bylo jich však poměrně málo. Teprve koncem listopadu a začátkem prosince napadl sníh. Ale Vánoce byly opět zelené. Na Silvestra napadlo trochu mokrého sněhu, takže na cestách bylo trochu břečky.
     Vcelku možno říci, že letošní rok byl velmi suchý s minimálními srážkami, což u nás – pod Beskydami, kde bývá nejvíce srážek, je zjev skutečně velmi neobvyklý.

Komentáře nejsou povoleny.