1982

Úvod :      Naši občané pozorně sledují mezinárodní dění a mezinárodní situaci. Všichni jsme očekávali, že v letošním roce se situace uklidní, ale bohužel, naopak, se přiostřuje. V mnoha zemích zuří válka. Na středním východě hřmí děla, padají nevinní lidé. Svět je stále rozdělen na dva tábory: východní a západní. Představitelé obou bloků se sice scházejí na schůzích – v Ženevě, Madridu a ve Vídni – aby jednali o snížení počtu jaderných zbraní. Vždyť dosavadní zásoba stačí, aby byla naše zeměkoule zničena stokrát. Zatímco východní strana přichází k jednání s přijatelnými návrhy, západní blok je neuznává. Trvá na svých návrzích, které znamenají jednostranné odzbrojení východu, což je samozřejmě nepřijatelné. Vždyť vláda Spojených států amer.chystá rozmístění svých raket na západním pobřeží Německé spolkové republiky. Jsou to rakety s několika řiditelnými jadernými hlavicemi, zaměřenými proti Sovětskému svazu a ostatním socialistickým státům. Proto SSSR v rámci obrany celého socialistického tábora je nucen činiti protiopatření. Zatímco tyto zbraně jsou čistě obrané, západ počítá s raketami prvního úderu. Co by následovalo po použití těchto zbraní, nelze ani domyslet. Na naší zeměkouli by ustal život na několik staletí. Jak barbarské jsou tyto zbraně, svědčí i výroky západních činitelů, že neutronové bomby zničí „jenom“ všechno živé, ale budovy a továrny budou zachovány. Při radiově aktivním zamoření byl působilo na půdu tak, že by po celá desítiletí nemohla dávat svou úrodu.
     Mírové hnutí sílí po celém světě. Naši občané chtějí pracovat pro náš řád v klidu a míru. Jsou odhodláni dáti všechny své síly pro výstavbu socialistického státu. Jsou plně přesvědčeni, že jen v míru mohou vychovávat své děti k šťastné budoucnosti a k poctivé práci. Že jen v míru se mohou dožít svého šťastného stáří a že jen v míru mohou užívat plodů své dobře vykonané práce. Takto přesvědčeni jsou drobní pracující občané na celém světě. Stále ještě doufáme, že představitelé států najdou společný jazyk, že budou brát ohled na žádosti svých voličů – prostých pracujících a že zamezí celosvětové katastrofě.
     V západních státech, kde je u moci kapitalismus, jsou milióny nezaměstnaných, nedostatek bytů, škol, zdravotnických zařízení. V socialistických státech je hlad po pracovních silách, je zde nebývalá zdravotní péče bezplatná pro všechny občany. Staví se nové školy a nemocnice. Usiluje se o stále větší vzdělanost všech pracujících, kteří si zvyšují svou kvalifikaci ve večerních školách. Toto je podstatný rozdíl mezi oběma soustavami. Na jedné straně propagace války, na druhé straně velké úsilí o mír a odzbrojení, o šťastný život lidí na celém světě.
     Koncem letošního roku bylo mírové hnutí oslabeno o velkou osobnost. Zemřel Leonid Iljič Brežněv, předseda KSSS a Sovětů národností. Mírové hnutí ztrácí v něm odhodlaného bojovníka za mír, za šťastný život všech pracujících. Veškerý pokrokový lid bude s pohnutím vzpomínat na jeho práci a činy při osvobozování národů ve Velké vlastenecké válce, které se účastnil od samého začátku.

Školství, kultura
     V naší obci jeví se stálý úbytek občanů /dále v odd.“růst obyvatelstva“ bude tabulka/. Tento úbytek má nepříznivý vliv i na naši školu, která zůstává i nadále třítřídní. První a čtvrtý ročník jsou samostatné. Druhý a třetí ročník jsou spojeny do II.třídy. Není snad třeba zdůrazňovat, že při nové koncepci vyučování kladou spojené třídy na třídního učitele i na žáky velké požadavky. Přesto však naše škola dosahuje jak po stránce výuky, tak po  stránce výchovy pěkných výsledků i v rámci celého okresu.

Stav dětí a třídní učitelé:
Třída  Poč.žáků Třídní učitel  Poznámka
I.  14  Libuše Kaplanová
II./2.a3.roč. 27  Anežka Židková Vyučování bez poled.přest.
III.  18  Jan Sedlář
Celkem  59

     V letošním školním roce se rozloučil se svou učitelskou prací ředitel školy soudruh Stanislav Šťastný. Působil na zdejší škole od 1.září 1977. Na zdejší školu byl přeložen ze ZDŠ na Myslíku. Měl jít na zasloužený odpočinek již před rokem, ale pro nedostatek kádrů ještě sloužil ve škol.roce 1981-1982. Místo něj byla jmenována ředitelkou naší školy s.Libuše Kaplanová. Ta působila před tímto přeložením jako ředitelka školy v Prostředních Bludovicích – Špluchově. Jinak stav učitelů se oproti loňskému roku nezměnil .

Družina
     Také v letošním roce vyvíjí svou činnost školní družina. Toto zařízení si neobyčejně pochvalují zaměstnané matky, které tak mohou být bez starostí o své ratolesti. Vedoucí školní družiny a současně vychovatelkou je s.Jana Pituchová. Je to obětavá pracovnice, která s dětmi často nacvičuje i různé kulturní vložky při různých veřejných slavnostech či schůzích. Pečuje celkem o 24 zapsaných dětí. Tato družina patří nejen vybavením, ale i svou činností k nejlepším v okrese Frýdek-Místek. V rámci družiny se dávají dětem svačinky, kde při rozdělování pomáhají s.Jarmila Prečová, která je současně i topičkou a Jana Velíšková, školnice. V tomto rámci jsou prodávány také obědy, které dováží školnice z mateřské školy.
     V mateřské škole je zapsáno celkem 35 dětí, které jsou rozděleny do dvou oddělení – mladší a starší. Udaný počet dětí je největší, které mohla škola přijat v letošním roce, ač zájem rodičů byl značně větší. Pro příští rok však se uvažuje s rozšířením kapacity, takže budou moci býti přijaty všechny děti, které projeví zájem o zápis do této školy. Ředitelkou školy je i nadále s.Alena Fajkusová.

Osvětová beseda
     Správcem osvětové besedy je i letos s.Ing.Otakar Bílek. Můžeme konstatovat, že občané naší obce měli v tomto roce širokou možnost vyžití jak na úseku politicko-výchovném, tak i kulturně-společenském. Celkem bylo uspořádáno 19 politicko-výchovných akcí, kterým bylo přítomno 916 osob. Nejmasovějšími akcemi byly: Oslava 1.máje a Oslavy osvobození naší obce Rudou armádou.
     Na úseku kulturně-společenském bylo uskutečněno rovněž 19 akcí, které shlédlo celkem 2995 osob. Byla uvedena 3 divadla, z nichž dvě sehráli herci Ostravského státního divadla a jedno ochotníci z Kozlovic.
     Je nutno dodat, že kulturní činnost v naší obci je na slušné úrovni. Tato skutečnost je možná jen za široké spolupráce a podpory všech složek Národní fronty a určitých podmínek práce, kterou měl vedoucí OB do konce r.1982 /tzn. Používání služebního telefonu a rozmnožování propagačního materiálu/. Je však třeba vytvořit takové podmínky, aby stejné možnosti měl vedoucí OB i v příštích létech.
     Tuto širokou kulturní činnost umožňoval i víceúčelový sál v místní sokolovně. Ten opravdu slouží svému účelu. Jsou zde pravidelně promítány filmy jak pro dospělé, tak i pro děti. Bývají dobře navštívené a požadovaný plán návštěvnosti se plní. Zásluhu o to má vedoucí kina s.Vlasta Kovalová.
     Vedoucí OB je současně vedoucím agitačního střediska, které je umístěno v Obecním hostinci. Je vkusně vyzdobeno s často měněnými nástěnkami a hesly. Má k dispozici  – pro menší kulturní akce – jako přednášky apod. – sál, kde se konají také volby, schůze a jiné společenské akce. Sál má kapacitu asi 80 návštěvníků.
     Větší akce, školení občanů, taneční zábavy apod. konají se většinou v sále pohostinství na Čihadle. Pro menší akce je přizpůsobena menší místnost vedle sálu, tzv.extrovna. I ta je využívána pro přednášky a menší školení. Převážně ji používá Čs.strana lidová. Chronologický přehled je uspořádán v následující tabulce:

Datum Název kulturní akce    Pořadatel  Počet návštěv.
9.1. Taneční zábava    SSM   120
23.1. Požárnický ples    SPO   145
31.1. Výroč.schůze s kult.programem  ČSZ   42
7.2. Dětský karneval    SRPŠ   280
13.2. Přátelský večírek    ČSL   115
20.2. Šibřinky /ráz „U táboráku“/   Sokol   450
6.3. Div.hra: Dva tucty rudých růží  OB   120
20.3. Beseda: Měsíc knihy    SSM   22
21.3. Cestopisná beseda    ČSL   22
21.3. Tělových.akademie    Sokol   30
26.3. Módní přehlídka    ČSŽ   48
10.4. Taneční zábava    SSM   120
23.3. Večer o V.I.Leninovi    SČSP   45
23.4. Slavnostní schůze s programem  Sokol   32
29.4. Večer poezie     Sokol   25
1.5. Průvod na 1.máje    MVNF   152
4.5. Oslava osvobození naší obce   MVNF   180
21.5. Beseda:Co víš o SSSR   SČSP   30
22.5. Zájezd do ovoc.školek   ČZS   40
29.5. Kácení máje     Sokol   80
5.6. Táborák s přednáškou    SSM   22
10.6. Přednáška: Čistokrevné chovy  ČsCHDZ  25
2.7. Veřejná schůze s filmem   ČSZ   80
3.7.  Soutěž požárních družstev   SPO   130
10.7. Zájezd na Floru Olomouc   ČZS   40
31.7. Memoriál M.Čupy a M.Bílka   Sokol   80
22.7. Národopisný zájezd    KSČ   40
7.8. Pouťová zábava    Sokol    120
4.9. Výstava jiřin     ČZS   350
10.9. Táborák s přednáškou    Sokol   25
29.10. Divadlo OB Kozlovice: Tak kdo, k čertu, odejde  OB  60
5.11. Oslava VŘSR – slavnost.schůze  SČSP   98
6.11. Předkrmášová zábava    SSM   180
7.11. Krmášová zábava    Sokol   200
8.11. Pondělní krmášová zábava   Sokol   140
26.11. Koncert pěv.sdruž.“Janáček“ z Frýdlantu Sokol   110
12.12. Slavnost 20ti letého výročí založení  ČZS   80
26.12. Div.hra: Mikuláš Dačický z Heslova  OB   180
          4558

Knihovna

   Knihy  Časopisy Celkem
Marx.-len.  –  –  –
Společ.pol.  160  141  301
Přírodov.  122  86  208
Zeměd.  87  –  87
Techn.   84  131  215
Jiné   127  180  307
Celkem  580  538  1118
Krásná   2921  –  2921
Naučná mládež 367  365  732
Krásná mládež 1166  –  1166
Úhrnem  5034  903  5937

Knihovník: Bohusl.Halata
Čtenáři dosp. 140
Mládež 75
Výstavy knih 20
Nástěnky 34
Počet návštěv za rok 1982 1165
Životní úroveň
     V letošním roce zůstává životní úroveň zhruba na stejné úrovni jako v loňském roce. Ze socialistických států máme ji snad nejvyšší, jak o tom se mohli přesvědčit četní naši občané,  kteří navštívili různé státy. I to, že mnozí občané si mohou dovolit ne zrovna laciné cesty do zahraničí, svědčí o vysoké životní úrovni. Zásobování obchodů spotřebním zbožím se podstatně zlepšilo. Není již nedostatkového zboží. Snad se ještě nedostává takového zboží, které nepotřebujeme nutně k životu. Jsou to např. různé módné výkřiky, jak pánské tak dámské módy, apod. Snad ještě chybí polévkové koření, hřebíky a jiné, což je však nedostatek přechodný. I tržby v našich obchodech zůstávají v podstatě stejné. Svědčí o tom následující tabulky.

Obchod   Tržba    Vedoucí
   Plán  Skutečnost
Dolní konec  1 720 000 1 839 905  Milada Maďová
Vrchovina  3 576 000 3 682 700  Jarmila Urbančíková
Celkem  5 296 000 5 522 605

     Velmi nám chybí obchod uprostřed vesnice. Občan Mitrenga, který dal výpověď této prodejně ze svého domu, který před časem koupil, jej nyní celý adaptuje. Tato prodejna bude umístěna v pohostinství „Na Čihadle“, kde se ubere malá část sálu, do kterého bude prodejna vestavěna. S prací se začalo letos na podzim a v r.1983 má být otevřena. Prodejna se staví v rámci svépomoci v akci „Z“.

Prodejna masa   Tržba    Vedoucí
   Plán  Skutečnost
Střed obce  1 502 000 1 625 312  Stanislava Kellerová
Vrchovina     900 000    931 200  Barbora Kožuchová
Celkem  2 402 000 2 556 512

Pohostinství  Tržba   Z toho strukt.AB Vedoucí
  Plán  skutečnost plán skutečnost
Na Čihadle 350 000 305 620 13 000   10 380 Věra Lepíková
Obecník 815 000 829 845 108 500  115 096 Květ.Herotová
Pod Hrodkem 233 000 268 646 10 500      7 518 Jarmila Němcová
  1 398 000 1 404 101 132 000   132 994

     Všechny naše prodejny tedy své stanovené plány překročily. I to je důkazem, že zásobování v letošním roce nevázlo.
     Již v oddíle školství jsem psal, že v naší obci je stálý úbytek obyvatelstva. I letos tomu není jinak. Pro přehled uvádím nejen letošní rok, ale i celkový počet obyvatel od roku 1975.

Pohyb obyvatelstva
     Do tohoto roku se určoval počet obyvatel mechanickým přičítáním a odečítáním. V roce 1975 provedl se přesný součet podle přihlašovacích karet. Dalo to sice hodně práce, ale věřím, že není marná. /přesný roční počet obyvatel byl zjišťován letos vždy k 31.12. běžného roku./
     Tabulka pohybu obyvatelstva k 31.12.1982 za běžný rok 1982:

Narodilo se  21
Umřelo 25
Přihlásilo se 25
Odhlásilo se 41

Celkový počet občanů obce Metylovice k 31.12.1982 činí: 1475.

Rok  Počet obyvatel
1975 1490
1976 1497
1977 1500
1978 1498
1979 1494
1980 1487
1981 1476
1982 1475

Přehled počasí
     Leden: až do 6.1.byla teplota od +4 do +8°C, bez sněhu. Zato byly časné deštivé přeháňky. Teprve od 7.1. začalo sněžit a teplota klesla pod 0°C, zpočátku -7°C, ale 13.1. jsme naměřili  –23°C ráno, přes den -10°C. Tyto noční mrazy trvaly až do 19.1. Přes den -7 až -10°C. Od 24.1.se teplota pohybovala okolo 0°C. V té době často padal sníh s deštěm. 29.1.napadlo 15 cm sněhu. Stále foukal střídavý větřík.
     Únor – 1.2. silný západní vítr asi 15 cm sněhu. Do 7.2.ranní mrazíky až -13°C, ale přes den jasno, teplo až +5°C. Do 17.2. pěkné, až jarní počasí, +6°C. 18.2. se ochladilo, -2°C, poprašek sněhu. Do konce měsíce nepříjemné počasí, sníh se střídal s deštěm. Slabý severozápadní a střídavý vánek.
     Březen – začátek byl beze sněhu. Teplota až +2 do +6°C, dešťové přeháňky, občas se sněhem. Od 7.3. jasno, 9.3. přes den +9°C. 12.3. sněžilo, ale sníh hned tál. Od 13.3. do 17.3. pěkné, jasné jarní počasí. Na poli se pilně pracuje, teplota až +8°C. Od 18.3. zamračeno a dešťové přeháňky. Od 22.3. do 24.3. noční a ranní mráz až -10°C, přes den jasno +9°C. Od 23.3. nastalo teplé počasí, pelota stoupla až na +18°C. 30.3. při teplotě +14°C poprvé zahřmělo.
     Duben – teplé počasí bylo i začátkem dubna. Jasné počasí trvalo ještě 6.4., teplota do 15°C. 7.4. dešťové přeháňky. 9.4. při teplotě 0°C poletoval sníh. Sněhové přeháňky trvaly do 14.4. Ráno byly slabé mrazíky, přes den +4až +5°C. 18.4. při teplotě +2°C hustě sněžilo. Do 25.4. byl aprílový čas.Sníh se střídal s deštěm, chvíli zamračeno, chvíli slunečno, tak bylo do 30.4. Je to nezdravý čas. Vypukla chřipková epidemie.
     Květem – 1.máj byl chladný, +6°C, severní vítr. Pak bylo pěkně, teplo. 5.5.bylo +24°C. Od 7.5. bylo teplo s občasnými dešťovými přeháňkami. 11.5. celý den pršelo teplota +11°C. Od 12.5. pěkné teplé počasí, až +26°C. 19.5. déšť, oblačno +20°C. 21.5.-23.5. opět teplo až +28°C. 24.5. konečně vydatně zapršelo, teplota +19°C. Do 28.5. však opět teplo, bez deště. Zapršelo až 29.5. Konec května teplý, bez deště, +26°C.
     Červen – začátek června byl velmi krásný. Teplota až 32°C. 7.6. přišel vydatný déšť. 8.a 9.6. pěkně a 10.6 opět vydatně zapršelo. Od 14.6. přišlo chladné počasí, 10°C. Od 21.6. vystoupila teplota na +20°C, přesto však chladno. Konec června byl chladný, +14°C, chladný severní vítr.
     Červenec – přeháňky a chladna byly i začátkem července. Od 3.do 13.7. bylo pěkné, teplé počasí. Teplota 26°C. 14.7. v noci přišla prudká průtrž mračen se silnou bouřkou. Od 15.7. opět krásně, až vedro. Teplota na slunci až +35°C, ve stínu +26°C. 18.7. k večeru bouřka a pak opět teplo +30°C až do 22.7., kdy se zase přihnala bouřka. Po ní se ochladilo, do 26.7. 20°C. 28.7. silně pršelo, +18°C. Konec července oblačno, bez deště, +26°C.
      Srpen – do 4.8. teplo, až dusno. 28°C. 4.8. silná bouřka s deštěm. Do 7.8.teplota 28°C, teplo, dusno. 8.8. opět silná bouře s lijákem. Tyto bouřky s prudkými dešti trvaly a 11.8.se po cestě silným proudem hrnula voda. 12.8. zase krásně, 28°C. 13. a 14.8. teplota 36°C, teplo, dusno. Do 15.8.bouřky a lijáky. Toto počasí s deštěm a teplem až 28°C trvalo do 22.8. S výjimkou 28.8., kdy v noci prudce pršelo, bylo oblačno, bez deště, teplota nepřestoupila 22°C. Od 30.8. ranní mlhy, přes den jasno, teplota až 28°C.
     Září – stejné počasí se přeneslo i do začátku září. 5.9. bylo 26°C. 6.9. za teploty 27°C se přihnala prudká bouřka. Od 7.9. až do 23.9. bylo krásně, bez deště, teplota kolem 25°C. Bylo téměř sucho. 24.9. v noci trochu zapršelo. Až 25.9. přišel vydatný déšť, který dobře zalil. Do konce září bylo zase pěkně, bez deště, s teplotou okolo 23°C.
     Říjen -. Krásné počasí bylo i začátkem října. Do 5.10. bylo jasno, teplota 24°C.6.10. přišel v noci prudký déšť a 7. a 8.10. byl prudký vítr, který srazil ze stromů většinu ovoce, kterého se letos hodně urodilo. Až do 19.10. byly ve dne časté dešťové přeháňky s větrem a chladnem +15°C. Takové počasí zůstalo až do konce října.
     Listopad – začátek listopadu byl opět pěkný. Přišly již mírné ranní mrazíky, ve dne teplota 15°C. Ale 6.11. byl ráno mráz -11°C, přes den +5°C, jasno. 8.11. se strhl silný vítr. Denní teploty od +8°C do +11°C. Neprší, vody kvapem ubývá. Do 18.11. nezapršelo a bylo větrno. Úbytek vody je nejlépe vidět v přehradách. Na Olešné ubylo 5m vody. 19.11. konečně trochu zapršelo. Osení se zazelenalo. Do 24.11. však zase pěkně, vítr pole vysušuje. Teplota +10°C. 25.11. opět nemnoho zapršelo. Do konce měsíce mlhavo, odpoledne jasno, bez deště, teplota přes den +4°C, k ránu -2°C až -4°C, bez deště.
     Prosinec- i tento měsíc začal pěkně, i když dny byly chladné, +4°C až +5°C. Ráno mrazíky -4°C. Až 10.12. trochu zapršelo. Přehrady v Šancích i Žermanicích jsou hluboko pod normál – 8m. Do 16.12. bylo jasno, větrno, denní teploty +4°C. 17.12. pořádně zapršelo. Až do 21.12. přeháňky se sněhem. 22.12. začalo při teplotě 0°C sněžit, přes noc napadlo 30cm sněhu. Svátky vánoční byly letos na sněhu, teplota okolo 0°C. 29.12. teplota +4°C,sníh pomalu taje. Stejné počasí bylo i poslední den v roce. Sníh pomalu taje, není břečka, ale ve vlhkém sněhu se velmi těžko chodí.
     Letošní rok zemědělcům vcelku přál. Sena sklízeli suchá a v dobré kvalitě. Také zboží – obilí pěkně dozrálo a dávalo dobré výnosy /v průměru 45q/1hektar/. Kombajny je mohly dobře sklidit, protože nebylo hodně polehlé. I brambor se urodilo dostatek. Ovoce však bylo nadprůměr. Včelaři si pochvalovali dobrou snůškou medu. V celku lze říci, že letošní rok byl příznivý pro všechny skupiny obyvatel.

Práce v obci, vodovod
     V popředí zájmu a jeho první místo zaujímala stavba vodovodu na Baděnovice. Zvláště v letošním suchém roce se projevil značný nedostatek pitné vody v této části naší obce. Toto byl také jeden z nejdůležitějších důvodů, že na staveništi byl poměrně dobrý stav pracovníků, kteří obětovali své volné soboty i neděle, aby voda v trubkách co nejdříve tekla. Vodovod se napájí na přehradu v Šancích, kde ji snad nepochybí, i když v letošním roce zaznamenala značný pokles /8m pod normál/. Naší občané se při této stavbě opravdu činili. Vedoucím stavby zůstává s.Antonín Juřica, který obětavě zajišťuje stroje, pracovní síly i materiál, aby stavba mohla zdárně pokračovat. Je mu velmi nápomocná Místní organizace KSČ, Národní fronta se svými složkami, které vždy pomohou tam, kde je toho nejvíce zapotřebí. Voda dosud neteče, ale je už vše zajištěno tak, aby v příštím roce, na podzim, měli občané po starosti.
     V letošním roce bylo dokončeno:
Hlavní trasa vodovodu byla dokončena v srpnu 1982.
V prosinci byl dokončen přiváděč v délce 280 m. Byl započat v září t.r.Byla to trasa od vodojemu. Tato práce byla udělána mimo plán, tedy byly ušetřeny finanční prostředky. Stávající přiváděč, který měl prům.100m/m by nestačil zásobit vodou. Nový přiváděč má prům.150 m/m.
     Na vodovodu bylo celkem odpracováno:
672 hod. zdarma a 3382 hod.placených. Nejvíce hodin zdarma odpracovali: Ladisl.Bílek /dol.konec/ 76 hod., Jarosl.Závodný 72 hod., Lub.Bílek 48 hod., Jan Šigut 41 hod., Karel Kupča 35 hod., J.Šimčák 34 hod., Vác.Žižka 33 hod., Oldř.Kulhánek 31 hod., J.Kartečka 31 hod.
    Nejvíce placených hodin odpracovali na odbor.pracích: Zdeněk Bílek 980 hod., Bohumil Čupa 219 hod., Valent.Němec 571 hodin. Řídící práce Ant.Juřici si vyžádala 1126 hodin.

Pohostinství Pod Hrodkem
     Pohostinství Pod Hrodkem /Dvořáček/ bylo opraveno z venku. Byla provedena omítka a nátěry oken. To vše v minulých letech. Když zemřel majitel budovy a bytu Vlastimil Dvořáček, přistoupilo se k opravě vnitřní části budovy, specielně bytu. Starý byt byl přebudován na pěkný, moderní s koupelnou i WC. Do celé budovy bylo zavedeno ústřední topení. Vedoucí pohostinství Jaroslava Němcová /roz.Wozniaková/ se o modernizaci pohostinství velmi starala. Tuto práci financovalo ústředí Jednoty ve Frýdku-Místku. Na pracích se brigádnicky za placenou mzdu podíleli: Jaroslav Wozniak, Arnošt Cembal a Josef Tkáč z Frýdlantu n.O. Pohostinství po vymalování dostalo i pěkný vzhled z vnitřku a stalo se výletním místem mnoha občanů i z Frýdlantu n.O. a rádi sem zacházeli i chataři z blízkých chat. Celková práce, která započala 15.listopadu 1982 bude dokončena v r.1983, probíhala za plného provozu této prodejny.

Komentáře nejsou povoleny.