1981

 Mezinárodní situace se v letošním roce zvláště přiostřila. Na naší zeměkouli stále existují dva bloky. Socialistický – východní a kapitalistický – západní. Je tu však i blok třetího světa- bývalé kolonie, které se osamostatnily a mnohé z nich budují svá zřízení podle socialistického systému. První blok je veden Sovětským svazem a druhý Spojenými státy severoamerickými. Zatím co socialistický blok se všemožně snaží, aby byl udržen celosvětový mír, aby se přikročilo k všeobecnému odzbrojení a hlavně pak zákazu použití zbraní hromadného ničení, druhá světová velmoc pod záminkou vyrovnání vojenských prostředků, dala do výroby zatím nejstrašnější zbraň – neutronovou bombu. Tato bomba ničí vše živé, ale stavby, továrny zůstanou. Je pochopitelné, že i druhá strana se zajišťuje tak, aby se mohla bránit. Její hlasy na odzbrojení, na zákaz použití zbraní hromadného ničení nacházejí porozumění nejen ve státech, které se nedávno osvojily a potřebují mírový čas k budování svého hospodářství, ale i uvnitř samotného západního bloku. Západní tábor se všemožně snaží oslabit socialistický blok. Záminkou k tomu jim dobře posloužily události v Polsku. Tam odborové sdružení „Solidarita“ se snaží svést Polsko z cesty budování socialismu. Chce vrátit socialistický majetek zpět do soukromých rukou. Na provozování svých požadavků vyvolávají stávky, které ochromují celé hospodářství. V Polsku je hlad, bují tam šmelina, jakou jsem poznali u nás za doby neblahého protektorátu. 13.prosince t.r. zavedla pravoplatná vláda v celém Polsku výjimečný stav. Toto opatření zabránilo snad i občanské válce a velkému krveprolití. Naší občané se dívají střízlivě na toto všesvětové dění. Nedávají se vyprovokovat těmito událostmi. Hodnotí správně vzniklou situaci a bezpečně ví, kde je jejich místo, kde je klid po každodenní práci a kde je také bezpečí jejich rodin a tím i celého státu. Nechtějí novou válku, kterou by přežil jen málokdo. I ti, kteří by snad přežili, by pomalu hynuli na nedostatek potravin a různé nemoci z radioaktivního záření, jak tomu je i do dneška na místě, kde byla svržena atomová puma, tj. v Japonsku v Hirošimě a Nagasaki. A to je již 35 let od doby, kdy tyto bomby byly na ta dvě města svrženy. Pole nerodí a příroda se jen pomalu oživuje, ale lidé na následky radioaktivity tam uvírají dodnes. I nově se rodící děti jsou vlivem této radioaktivity deformovány. To byl výsledek použití jaderných zbraní, které jsou daleko ničivější, než před 35.lety. Proto se všichni občané bez rozdílu politických stran a náboženského cítění staví na stranu míru, pokroku a socialistického budování.

Vnitřní události
     Před naší společnosti stály v letošním roce dva významné úkoly. Byl to XVI.sjezd KSČ a volby do všech stupňů Národních výborů i do Národního shromáždění. Je pochopitelné, že tyto úkoly zabraly hodně času nejen vedoucím funkcionářům naší VO KSČ, ale i všem funkcionářům Místního výboru národní fronty a všech společenských složek. Také aktiv.agitátoři se často scházeli, aby pak občanům přímo v domácnostech objasňovali význam těchto akcí i pro celosvětové dění a také objasňoval práci výboru naší strany, jako vedoucí složky v našem státě.

Sjezd KSČ
     Komunistická strana Československa, vedoucí složka v našem státě, svolala svůj XVI.sjezd na dny 6.-10.dubna 1981.  Na tomto sjezdu zhodnotili představitelé naší strany práci, která byla vykonána od XV.sjezdu. Dále vytýčila směrnice, kterými se bude naše další práce řídit až do r.1985, to je po celou naší nynější pětiletku. Hlavní důraz byl kladen na naše hospodaření, na udržení vysoké životní úrovně našich občanů i na další zdokonalování celé naší vnitrostranické práce, jako je zlepšení řídící práce, prostoje v zaměstnání a celkové zásobování. Během zasedání sjezdu byly projednány veškeré úseky našeho veřejného života. Pro každý obor v našem hospodářství byl vypracován plán, který v tomto období, to je za celou šestou pětiletku, má být splněn. Jsou to plány nemalé a budou vyžadovat zvýšené úsilí pracujících, aby byly splněny. Nižší složky pak rozpracovaly tyto plány na jednotlivé závody a Místní a městské národní výbory. Těmto základním složkám pak bylo uloženo, aby s nastávajícím plánem byl seznámen každý občan na vesnici i každý dělník na závodě. I když plán je oproti minulým pětiletkám značně vyšší, což konečně souvisí i s mezinárodní situací, chceme-li s ostatními udržet krok, jsou zde všechny předpoklady, aby byl úspěšně splněn.

Volby 1981
     Volby do všech stupňů Národních výborů i do České národní rady byly vypsány na dva dny. V pátek 5.června v době od 14. do 22.hod. a v sobotu 6.června od 7. do 14. hodiny. První
První volební den přišlo do volební místnosti, která byla opět umístěna v kulturním sále OB v obecním hostinci, 957 občanů, to je 86,3% všech zapsaných voličů. Svědčí to o tom, že volby v naší obci byly po všech stránkách dobře připraveny. Stalo se tak na předvolebních schůzích na Čihadle a Pod Hrodkem, na kterých se také představili kandidáti na poslance do všech stupňů. Ti také seznámili občany s plánem, co který národní výbor po celé funkční období udělá. U voleb zasedala volební komise, v jejíž čele byl předseda KSČ s.Miroslav Rožnovský. Průběh a účast občanů je patrný z následující tabulky:

Vol.ob.č.   Voliči   jméno a příjmení kandidáta, č.pop.
  Zapsaní Účast.
79.  61  61  Zdenek Biolek, 452
80.   77  77  Antonie Tundrová, 365
81.   59  58  Stanislav Pink, 435
82.   47  47  Vladimíra Lorencová, 455
83.  42  42  Karel Mročka, 428
84.  51  51  Miroslav Juřica, 450
85.   52  51  Karel Pečinka, 397
86.   49  49  Jan Boháč, 457
87.   42  42  Jaroslava Čupová, 83
88.  74  74  Petr Muryc, 266
89.   65  64  Bohumil Carbol, 283
90.  76  76  Jaroslav Durák, 233
91.  83  81  Petr Němec, 391
92.   72  72  Helena Červenková, 234
93.   58  57  Jiří Skotnica, 34
94.   63  62  Jaroslava Habrnalová, 117
95.  76  76  Emilie Tabachová, 424
96.  62  62  Emanuel Karteczka, 173
18 obv. 1109  1102

     Voleb se zúčastnilo 99,36% voličů. Celková volební nálada byla velmi dobrá. Místní rozhlas pravidelně seznamoval naše občany s průběhem voleb. Před volební místnosti občas po celý den koncertovaly hudby JKS /Jednotné kulturní středisko/ Frýdlant n.O. a hudba n.p.Ostroj. Jen málo voličů použilo zástěnu, což znamená, že volili veřejně. Výzdoba volební síně byla vskutku slavnostní. Přičinili se o ni s.Josef Blahota a dále propagační pracovníci Dopravního  podniku města Ostravy, kteří zapůjčili pro velební místnost běhouny, poskytli materiál a z velké části provedli výzdobu hesly a jiným látkovým materiálem. Prvovoličům a přestárlým, kteří sami přišli do volební místnosti, předávali pionýři místní školy kytičky. Po vesnici jezdila také za nemocnými a za občany neschopnými pohybu pojízdná urna. Volby měly slavnostní průběh a svědčily o pečlivé přípravě všech veřejných funkcionářů, kteří tuto celostátní akci v obci organizovali.
     Současně s kandidáty do Městského národního výboru byli voleni kandidáti i do vyšších národních orgánů, to je do ONV, KNV a České národní rady. Jako poslanci do těchto orgánů byli zvoleni:

Vol.ob.č. Orgán správy  Poslanec – zaměst.
93. Okresní národní výbor ing.Miroslav Rožnovský
119. Krajský národní výbor Alena Grycová, Slezan Frýdek
175. Česká národní rada  Karel Chýlek, zámeč.KP Frýdlant. n.O.
     Uvedené poslance zvolil stejný počet voličů, kteří se zúčastnili voleb do Měst.nár.výboru.

Výstavba
Vodovod

     Největší zřetel po celý rok byl věnován výstavbě vodovodu, který bude zásobovat  pitnou vodou občany Dolního konce, hlavní část Baděnovice. Stavbu nadále vede Antonín Juřica. Stavba celkově pokračovala dosti pomalu. Často musela být přerušována pro nedostatek materiálu či nedostatek strojů a jejich poruchovost. Trasa vodovodu vede ve velmi těžkém, kamenitém terénu, musí být překonávány různé přírodní překážky, jako potok, cesty apod. I nepochopení některých občanů, přes jejichž pozemek trasa vede práci značně brzdí. Na této stavbě bylo letos odpracováno 667 hod.zdarma a 1048 proplacených hod.převážně odborníkům.
     V měsíci listopadu bylo za tři dny položeno asi 100m potrubí. Při této práci velmi pomohli Valentin Němec, Karel Kupča, Metod Bílek s manželkou a synem, Jiří Skotnica a Eduard Mališ. I zde se tedy projevila obětavost a uvědomělost našich občanů, kteří rádi nezištně pomohou při práci pro blaho občanů. Celkem je dosud položeno kolem 700 m potrubí. Toto potrubí bylo položeno bez větších poruch. Po položení určitého celku bylo hned tlakově přezkoušeno na tlak až 9 atm. Po položení potrubí byl terén ihned upravován. Jak již bylo řečeno, někteří občané nepovolili vedení vodovodu přes svou zahradu, což značně ztěžovalo celkovou práci. Na druhé straně však obětavostí jiných občanů bylo možno pokračovat dále v této práci. Letos mohlo být uděláno více. Zájem občanů pomoci této stavbě byl značný, počasí také práci přálo. Avšak po dobu čtyř týdnů musela býti stavba zastavena, jelikož nebylo dodáno potrubí. Pro rok 1982 je již materiál z větší části zajištěn. Bude-li pomoc a zájem občanů alespoň takový, jako letos, mohla by být tato práce v r.1982 dokončena. Je třeba položiti ještě 500 m potrubí. Celková trasa vodovodu bude tedy měřit okolo 1200m.

Ostatní práce
     Dne 9.února byla zahájen úprava pozemku naproti pošty, kde dosud stála jedna z nejstarších dřevěných chaloupek v Metylovicích – domek čp.20. Majitelkou byla Marie Židková /viz fotokronika díl I./. Tento domek byl zbořen. Demolici provedl Bohumil Zajíc, který si také ponechal materiál z této bouračky /nestál za mnoho/. Studna před tímto domkem byla zasypána pro závadnou vodu. Do studny totiž přitékala spodní voda ze starého hřbitova. Také staré stromy byly vytrhány. Předpokládá se, že na tomto místě bude jednou zřízen pačík s okrasnými keři a lavičkami.
     Současně se také začal rušit i starý hřbitov. Většina pozůstatků ze pohřbených občanů byla již pohřbena nebo přenesena na nový hřbitov. Pomníky a obrubníky si majitelé odváželi, nebo byly urovnány a čekají na odklizení. Tím starý hřbitov přestal plnit svou funkci, kterou vykonával téměř dvě a půl století. I zde se počítá s vybudováním parčíku pro odpočinek a pěkné posezení našich občanů. Zde také bude zřízeno pietní místo, kde bude přemístěn pomník padlým z I. a II. svět.války. Ten stojí zatím u hlavní silnice. Zde se konají vzpomínkové oslavy a jsou rušeny značným provozem na kolem jdoucí okresní silnici. Střed naší obce tak doznal značných změn, avšak jedině k svému prospěchu. Až bude tento prostor ještě upraven a osazen, dostane střed obce docela jiný, velmi pěkný vzhled.

Kabiny na hřišti
     Hřiště pro kopanou již delší dobu slouží svému účelu. Zatím ale hráči postrádali vlastní kabiny, které až dosud byly umístěny ve vyřazeném železničním vagónu. Chyběl zde také stánek pro občerstvení diváků při zápasech, které dosud bylo v nevyhovujících přístřešcích. Toto vše se změnilo výstavbou nových zděných kabin. O jejich výstavbu se velmi přičinili neúmorný vedoucí oddílu kopané Josef Svoboda a obětavý zedník Josef Venhoda, kteří odpracovali na jejich výstavbě nespočetně hodin. V úpravách i při samotné práci pomáhali členové odd.kopané i její příznivci /Teofil Liberda a další/. Okolí hřiště bylo osázeno topoly, na svahu byly postaveny pro diváky pěkné lavičky. Těmito úpravami získalo toto sportoviště úplně jiný vzhled. Toto zařízení využívají také jiné složky Národní fronty.
    
Cesty
     V říjnu 1981 byly opraveny některé místní komunikace uzavíracím koberce. Náklady na tyto opravy činily okolo 220 000Kčs. Takto byly upraveny cesty na Čupovice, od Sosny k obč.Mojmíru Židkovi a Rudolfu Pinkovi v Pasekách.
     Je škoda, že dalších 7 akcí, které byly zahrnuty do zvelebovacího plánu, nebyly provedeny. Často nebyl zajištěn materiál. Také toto nesplnění zavinily různé technické překážky. Jsou to vcelku drobné akce, jako: Svedení vody z příkopů před čís.pop.204 do meliorační sítě – u Slípků. Nebyl vybudován chodník od Dětské ozdravovny k zastávce ČSAD-Vrchovina, úprava příjezdové komunikace k odkalovacím nádržím u skládky odpadu v „Medvědí strži“, úprava můstku a příjezd komunikace od okres.silnice k obč.Jaroslavu Šigutovi /u Sokolovny/. Tyto práce byly přeneseny do roku 1982.

Školství
     Zdejší základní škola zůstává i v letošním roku trojtřídní, ačkoliv má pěkných učeben dostatek. Zato je zde však stálý nedostatek školou povinných dětí. Na druhé straně jsou školy ve Frýdlantě n.O. přeplněné a trpí nedostatkem učeben. Musí proto děti vyvážet do okolních nevytížených škol. K nám do Metylovic dováží zvláštní autobus dvě třetí třídy ze Základní školy Padlých Hrdinů ve Frýdlantě n.O. Jejich třídní učitelé jsou s.Mazgaj a s.Židková. Protože i ve zdejší první třídě je pouze 14 dětí a na samostatnou třídu je to malý počet, dojíždí do ní a doplňuje počet dětí této třídy na dostatečný počet, 10 dětí – prvňáčků – rovněž z této školy. Ředitelem školy zůstává i v letošním škol.roce s.Stanislav Šťastný, který již měl odejít do důchodu, ale pro nedostatek kádrů zůstal ředitelem i letošní šk.rok. Stav dětí a třídní učitelé jsou uvedeni následovně:
I.třída: 14 míst.žáků + 10 z Frýdlantu = 24 žáků, tř.uč.s.Anežka Židková
II.třída: 17 zaps.žáků, tř.uč.s.Stanislav Šťastný
III.třída: 2 odd: 3.roč.19 žáků, 4.roč.9žáků =28 žáků, tř.uč.s.Jan Sedlář – vyučuje celodenně s polední přestávkou.
     Družina – vedoucí školní družiny při zdejší ZŠ je s.Jana Pituchová. V letošním roce se vystěhoval ze služebního bytu v míst.škole bývalý ředitel školy s.Jaroslav Ščerba /12.září 1982/. Odstěhoval se do Frýdlantu n.O., Zápotockého ulice. V tomto bytě byla zřízena školní družina, která tak získala velmi potřebné místnosti. Doposud byla stísněna v jedné místnosti. S.Pituchová tyto uvolněné místnosti pěkně, vkusně a účelně upravila. Z obývacího pokoje je prostorná jídelna, z ložnice herna, z kuchyně kancelář a jsou zde také uskladněny hračky a pomůcky. V chodbě mají děti svou zvláštní šatnu. Koupelna i záchod v bývalém bytě jsou dětem rovněž k dispozici. Při vybavování družiny pomáhali jednak zaměstnanci: Jana Velíšková, Jarmila Prečová, ale i dále Bohumila Vyvialová, Jan Pitucha, Luděk Velička, který také provádí i drobné opravy ve škole. Družina tak získala pěkný a velmi potřebný prostor, který dovedla vedoucí družiny patřičně zkrášlit. Děti se zde cítí jako doma.

Osvětová beseda
     Předsedou Osvětové besedy je s.Ing.Otakar Bílek. V letošním roce vykazuje tato organizace velmi pěknou kulturně politicko výchovnou činnost. Jelikož s.předseda je sám dobrým hudebníkem, jeví se zvýšená činnost po stránce koncertní a pěvecké. Tuto činnost dovoluje víceúčelový sál v Sokolovně, který byl postaven právě pro tento účel. Plesy a taneční zábavy se odbývaly opět na Čihadle. Šibřinky, které pořádá již tradičně každým rokem Sokol poslední masopustní sobotu, se konaly ve všech místnostech sokolovny. Letošní šibřinky se opět po všech stránkách vydařily. Díky ochotníkům , režiséru i autoru scénky: „V koňském nebi“ Janu Bílkovi od Antonie, měly velký úspěch. Šibřinky se vydařily nejen co do provedení scény, ale i do návštěvnosti. Šibřinek e zúčastnilo kromě pořadatelů víc než 450 obč. Hrály opět dvě hudby místní osvětové besedy posíleny o hudebníky z koncer.podniku Ostroj. Nyní ještě k názvu scény „V koňském nebi“: v Metylovicích se odpradávna vyráběly koňské biče. Tato výroba byla světoznámá. Někteří výrobci vyváželi biče až do Číny, Indie, Itálie i do dalších států snad na celém světě. Metylovicím se tak přezdívalo „Koňské nebe“. Říkalo se – ironicky – že koně,které měly projíždět Metylovicemi, se vždycky vzpírali. Proto  bylo v letošních šibřinkách vypracováno toto téma, historické, které také v jednotlivostech přibližovalo návštěvníkům tuto výrobu. Spokojenost se šibřinkami a provedením byla jak na straně pořadatelů, tak na straně návštěvníků.
     Další kulturní činnost v naší obci je rozdělena do částí: taneční a lidové veselice, přednášky, oslavy, zájezdy a knihovna. Činnost je patrná následujících tabulek.

Lidové veselice
Datum Název    Pořadatel  Účast  Místnost
16.1. Přátelský večírek  SSM   50  Čihadlo
24.1. Požárnický večírek  SPO   193  Čihadlo
1.2. Dětský karneval  SRPŠ   280  Čihadlo
7.2. Přátelský večírek  ČSL   152  Čihadlo
28.2. Šibřinky   TJ Sokol  458  Sokolovna
7.3. Pochování basy  Svazarm  156  Čihadlo
19.4. Pomlázková zábava  SSM   150  Čihadlo
30.5. Kácení máje   SSM   123  Čihadlo
20.6. Taneční zábava  SSM   146  Čihadlo
11.7. Noční karneval  Sokol-kop.  234  Na hřišti
9.8. Pouťová zábava  ČsČK   157  Čihadlo
26.9. Odvedenecká zábava  SSM   124  Čihadlo
8.a 9.11. Krmášové zábavy  Sokol-kop.  360  Čihadlo
21.11. Družební večírek   SPO   120  Čihadlo
Celkem 14      2505

Přednášky
Datum Téma    Pořadatel účast místnost pozn.-referent.
18.1. Cestopisná přednáška  ČSL  51 Čihadlo okr.ref.
8.2. Ošetřování ovoc.stromů ČSZ  48 kult.sál-Obecník, Čeněk Rašner
11.2. Dědické právo   OB  36 kult.sál.-Obec. Dr.Macourek
22.3. Občanský zákoník  ČSL  48 Čihadlo Okr.ref.
23.4. 111.výr.nar.V.I.Lenina SČSP  52 Sokolovna Mir.Rožnovský
29.4. Zhodnocení a odhad ovčí vlny ČSCHDZ 35 Obecník okr.ref.
12.6. táborák s předn.o turistice SSM  15 hřiště za školou, okr.ref.
25.7. ukázka letního řezu ov.str. ČSZ  37 Obecník-ob.sad, okr.ref.
22.10. Českosl.letectví za 2.svět.války, OB  49 kult.sál-Obecník, A.Ivánek
20.11. Večer poezie, básně Vít.Nezvala a Kajnara, TJ Sokol, 38, kult.sál-Obecník,H.Čupová
4.12. Stalingrad   SČSP  38 kult.sál-Obecník, okr.ref.
17.12.  Pěstování skalniček  ČSZ  29 Obecník Č.Rašner
Celkem 12     469

Oslavy
14.3. Mezinárodní den žen, ostravští herci s div.hrou Gab.Polanské: Manželská partie, Sokolovna, 205 obč.
1.5. Svátek práce, autobusem od Obecníka k Sosně, odtud průvodem do Frýdlantu n.Ostr., Náměstí Frýdlant n.O., účast 168
5.5. 36.výročí osvobození, referát vydání nových občan.průkazů, lampión.průvod, položení kytice, Sokolovna, pomník padlých, účast 172.
19.5. 60.výročí založení KSČ, slavnostní koncert dechové hudby Válcoven plechů Frýdek-Místek, Sokolovna, účast 57.
9.10. Den osvobození, znárodnění a vyhlášení federace, Závodní klub Kotouš Štramberk, divadelní hra: Ondráš, Sokolovna, účast 120.
24.10. Podepsání smlouvy o vzáj.pomoci s SSSR, OB Kozlovice, div.hra: Šťastná rodina, Sokolovna, účast 114.
Celkem akcí 6, účast 833.

Zájezdy
Datum téma zájezdu     pořadatel účast
31.5. Autob., Poznej svou vlast   ČSL  42
6.6. autob., Po stopách Ostravské operace SČSP-SPO 45
4.7. autob., Zájezd do Hrabyně   Sokol-kop. 40
15.8. autob., Flóra Olomouc   ČSZ  40
Celkem 4       167

     U zájezdů se zmiňuji o úspěšném turné závodní hudby koncernového podniku Ostroj ve Frýdlantě n.O. U nás máme dechovou hudbu, která pod vedením Augustina Šprly hraje pod Osvětovou besedou Metylovic. Téměř všichni její hudebníci hrají současně i v hudbě Ostroje. Vede ji Boris Hajdušek z Frýdlantu n.O. Tato hudba dostala pozvání k zájezdu do Švédska, když se předtím umístila v přehlídce dechových hudeb v celé naší republice na předním místě. Na své cestě se zúčastnila hudebního festivalu dechových hudeb v Rostocku v Německu. Již v tomto městě dosáhli hudebníci zaslouženého úspěchu. V samotném Švédsku byli velmi upřímně přivítání. Jejich koncerty byly hodně navštěvovány a hlavně naše národní písně sklízely velký úspěch. Tento zájezd si zaslouží zaznamenání v kronice proto, že téměř třetinu této úspěšné hudby tvoří právě metylovští hudebníci, tedy naši občané. Zájezdu se zúčastnili: A.Šprla, Vincenc Závodný, Jaroslav Šigut, Ladislav Chýlek, Frant.Liberda /Mohelníček/, Viktor Liberda, 2 synové a otec Uhlářovi, Zdeněk Bílek, Miloš Židek, Vladimír Štefek /zeť A.Šprly/.

Knihovna
     Místní lidová knihovna je stále umístěná v rodin.domku obč.Nytry. Půjčovní struktura je stejná jako v minulých letech. Knihovníkem je nadále Bohuslav Halata. Je to obětavý knihovnický pracovník, který dovedl obstarat veškeré knihy podle přání čtenářů. Výpůjčky jsou následující:

  Knihy  Časopisy  Celkem
Společen. 143  146   289
Politic.  98  64   162
Zeměděl. 61  0   61
Techn.  67  23   90
Jiné nauč. 101  193   294
Celkem nauč. 470  426   896
Krásná  2467  0   2467
Nauč.mládež 313  326   639
Krásná mládež 1081  0   1081
Celkem  4331  752   5083

JZD
     Jak je již psáno v minulých letech, soustředila se zemědělská výroba do Jednotného zemědělského družstva  – se střediskem v Palkovicích. Proto také půdní výnosy jsou vždy uváděny souhrnem za celý sjednocený celek. Samostatně za jednotlivé obce se nevede. Výnosy jsou však vidět v živočišné výrobě, protože v naší obci máme dva kravíny. Mimo to jsou ještě ustájeny jalovice u Emílie Juřicové a v zimním období v odchovně mladého dobytka /OMD/. Býci na žír jsou provizorně ustájeni v bývalém hospodářství na Hrodku. Proto můžeme níže uvést jen výrobu mléka a masa:

Ustájení  Výroba mléka   Na dojnici a den poznámka
   Plán  skutečnost
Kravín 96/h.konec/ 250 000 254 986 7,84 l   číslo za stájí
Kravín 102 /d.konec/ 270 000 270 500 7,66 l   je počet doj.ač.)
Celkem   520 000 525 486 7,75 l   198 doj.

Výroba masa
Druh  Stáj  Množství
Telata  kravín 96 1 481 kg
  Kravín 102 1 570 kg
Jalovice Em.Juřicová 3 445 kg
  OMD  18 031 kg
Býci  OMD  2 530 kg
  Hrodek 1 358 kg

     Naše zemědělství velmi úzce spolupracuje s vědeckými zemědělskými ústavy a s jinými výzkumnými středisky, které dbají, aby hektarové výnosy z naší půdy byly co největší.  Jedno z usnesení zasedání ÚV KSČ přímo zemědělce nabádá, aby celá naše vlast byla v zemědělské výrobě soběstačná. Proto i v naší obci byly odebrány vzorky půdy, míst a polí obhospodařovaných naší farmou. Po zpracování v laboratořích doporučí vědecké ústavy nejvhodnější plodiny a jejich nejlepší odrůdy a také i nejvhodnější hnojiva i jiné výživné látky, které přispějí k zvýšení hektarových výnosů plodin. Také konstrukční a projekční ústavy navrhují výrobě nové stoje i stavby, které usnadní a ulehčí zemědělcům práci jak v živočišné, tak v rostlinné výrobě. Přispějí tím také ke zvýšení výroby v obou výrobních sektorech zemědělské výroby. Vedení družstva v Palkovicích se řídí podle těchto skutečností a dosahuje také velmi dobrých výsledků. Výsledky v dojivosti i přírůstku  jsou zatím největší, jakých bylo kdy docíleno, a řadí toto družstvo mezi nejlepší v kraji.
     Družstvo využívá také svých fondů k rozšiřování a modernizování svého strojového parku. V neposlední řadě jsou to vybírače brambor, které brambory při vykopávce také hned třídí na velké a malé. U stroje tak pracuje jen několik žen, které dbají, aby se mezi brambory nedostaly kameny a větší hroudy hlíny. Tento stroj byl odstranil velkou námahu lidí při vybírání brambor jen kdyby mu počasí vždy přálo. Na počasí je právě zemědělství v našem podbeskydském kraji hodně závislé.
     Také mechanizace v živočišné výrobě je na výši. Je sice ještě dosti poruchové, ale velmi usnadní ošetřovatelkám práci. Co však je důležité, že tímto je plněn jeden bod usnesení ústředního výboru KSČ, že se zemědělská výroba přiblíží výrobě tovární, která je již z velké části automatizována. Rovněž se bezezbytku setřel rozdíl mezi odměňováním dělníků v závodech a dělníků v zemědělství. V tom také spočívá velká práce naší vedoucí strany, která svou iniciativou dovede stírati rozdíly mezi venkovem a městem.

Životní úroveň
     Životní úroveň našich občanů se udržuje stále na standardní výši. Vlivem mezinárodní situace a stálým zvyšováním cen surové ropy, se zvýšila i u nás cena benzínu a všech ropných výrobků, stejně jako topná nafta. Toto zvýšení je celosvětové a náš stát se tomuto zvýšení musel přizpůsobit. Přesto však cena je přístupná a nevyžaduje si žádné omezení ani ze strany občanů. U nás je stále dost pracovních příležitostí pro všechny, kdož chtějí pracovat. A v naší obci se nenašel ani jediný případ, že by některý občan pracovat nechtěl. Dočítáme se však v tisku, že celostátně se takoví lidé vyskytnou. Jsou však za zanedbávání práce i soudně stíhání. Průměrný výdělek dělníků v průmyslu i zemědělství se odhaduje na 2 900-3 200Kčs měsíčně. V naší obci pobírá zasloužený důchod 470 důchodců s průměrným důchodem 1 200-1 500Kčs měsíčně. Kupní síla našich občanů je tedy dostatečná, aby se projevila i v tržbách našich obchodů. Je však škoda, že naše obchody nejsou veškerým zbožím včas a v dostatečné míře zásobovány. V letošním roce se jevil značný nedostatek pracích prášků, zeleninového koření zn.Maggi, sirupů apod. Z dalších to byl nedostatek hřebíků jiného železářského zboží. Často to však není zaviněno výrobou nebo distribucí. Naší občané často podlehnou panice a šeptandě, že toho a toho zboží bude nedostatek. Pak se stává, že občané začnou některé zboží vykupovat, jak se to stalo např. u soli. Najednou jí byl ve všech obchodech nedostatek, ale v domácnostech se hromadila. Je tomu tak i u jiného zboží. Ale za týden – za dva je tohoto „nedostatkového“ zboží v obchodech dostatek. A tak se často stává, že se občanům v domácnostech zboží znehodnocuje a utrpí tak úplně zbytečné škody. Naši veřejní a straničtí funkcionáři často upozorňují na planost takové paniky, ale někteří lidé jako by neměli uši. K podobným „panikám“ by u nás nemuselo docházet. Někdy je však vina i na straně distribuce- rozdělování /včasné/ zboží. Jak příklad nepružné distribuce uvádím předvánoční nákup tradičních kaprů. Naši občané je chodili nakupovat do okolních měst, protože v obci jich bylo málo. V městech se tvořily dlouhé fronty, které ke spokojenosti občanů nijak nepřispěly. Po několika hodinovém čekání pak nakoupili kaprů, co mohli. Mezi svátky však bylo u nás kaprů dostatek a obchody je velmi nabízely. Podobně tomu bylo s kořením, kakaem a jiným zbožím. Vedle nedůsledné distribuce se tu projevila také nekázeň a malá uvědomělost občanů, kteří raději uvěřili šeptandě, než rozumným funkcionářům. Jaký byl plán a jeho plnění v našich obchodech a pohostinstvích, ukazují následující tabulky:

Přehled tržeb v obchodech:
Prodejna  Plán  Skutečnost  Vedoucí
Dolní konec  1 546 000 1 668 853  Milada Maďová
Vrchovina  2 615 000 2 934 664  Jarmila Urbančíková
Maso-uzeniny-střed 1 575 000 1 444 767  Stanisl.Kellerová
Maso-uzeniny-Vrchov.  670 000    731 536  Milada Kapsová
Celkem  6 406 000 6 779 820

Přehled tržeb v pohostinstvích:
 Provozovna  Celková tržba   Struktura AB  Vedoucí
  Plán  Skutečnost plán  skutečnost
Čihadlo 325 000 300 078 13 000  11 768  Věra Lepíková
Obecník 790 000 785 677 105 500 104 267 Květa Herotová
Pod Hrodkem 250 000 223 632 12 000  13 200  Helena Večeřová
          Jarosl.Němcová
Celkem 1 365 000 1 309 387 130 500 129 235

     Jak je tedy z přehledů vidět, obchody stanovený plán splnily. Prodejny uzenin však zůstaly pod plánem. Dle rozhovorů s vedoucími nedostávali takový příděl, který by potřebovali a který požadovali. Přitom však občané nedostatkem masných výrobků vůbec netrpěli, protože chybějící množství si zakupovali ve Frýdlantě n.O., popřípadě v Místku, kde však často museli čekat ve frontách. Jiné to však je v pohostinstvích. I přesto, že byly plány v podstatě sníženy /oproti loňskému roku/, přesto nebyly splněny, ač nákup oproti loň.roku se v některých provozovnách zvýšil. V celkové tržbě byl plán splněn na 96,7% a ve struktuře AB – to je v jídle na 99%.

Práce společenských a zájmových organizací, sdružených v Nár.frontě: Základní org.Komunistické strany Československa /ZO KDČ/
      V letošním roce připadalo 60.výročí založení KSČ na naší vlasti. Na letošní rok také připadly volby. To byly dvě akce, které zabraly členům místního výboru hodně času.
Výbor pracoval ve stejném složení jako v minulém roce. Mimo jiné pravidelně se zabýval průběhem stranického školení, v nichž členové dovídali se o historii strany i o současné mezinárodní situaci i o celostátní politice strany. Linií celostátní politiky strany je upevnění celosvětového míru a mírová spolupráce mezi národy. Toto je také základem politické práce naši ZO KSČ  v naší vesnici. ZO KSČ pravidelně seznamuje občany s mírovými návrhy Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí. Ty jsou právě největšími  zastánci všech návrhů týkajících  se odzbrojení či omezení výzbroje. Členové ZO KSČ vysvětlují občanům neobyčejný význam zákazu atomových zbraní, či zbraní hromadného ničení. Vysvětluje nutnost vytvoření bezatomových pásem a plní využití atomu v mírových prostředcích. Dnes již v mnoha zemích – a také u nás – pracují atomové elektrárny, které zásobují elektor.energií naše města a vesnice. To je tedy hlavní účel naší ZO KSČ. Její práce se ji plně daří. Kromě toho je nositelem všech větších oslav v obci. Vysílá mezi občany své agitátory, kteří je na oslavy pozývají a kteří hovoří s nimi o všem, co je zajímá.

SPO
     Svaz požární ochrany má stejný výbor jako v min. letech a předsedou je Frant.Michalec. Je to sice dobrovolný požární sbor, ale je velmi dobře vybaven a také členové jsou dobře připraveni bojovat s ohněm i jinými pohromami. Je v okrese počítán mezi elitní sbory schopné kdykoliv na telefonickou výzvu v co nejkratší době vyjet na požářiště. V pátek 6.března zaburcovala siréna na naší zbrojnici v 03,30hod. nejen naše občany, ale hlavně naše požárníky, kteří byli voláni k rychlému zásahu. Hořela totiž Sokolská chata na Ostravici. Naši požárníci vyjeli k požáru s cisternou během 3min. od vyhlášení poplachu v plném obsazení. Chata byla plně obsazena dětmi z Olomouce, kteří ze trávili školu v případě. Následky požáru po příjezdu našeho sboru byly hrozné. Uhořely zde 4 děti a 4 dospělí. Naši požárníci pod vedením velitele Jaroslava Herota byli ihned nasazení na nejtěžší práci – vynášení uhořelých. Podle jejich pozdějšího vyprávění, byla to velmi těžká práce a otřesný pohled. Ostatní děti byly zachráněny, i když některé se zraněními. Naši zde zpracovali celý den a přijeli až pozdě v noci. Ale ráno ve 04hod.je znovu probudila siréna. Oheň na této chatě se opět rozhořel. Pracovali zde opět až do pozdního odpoledne. Škoda se odhaduje na 2mil.Kčs na shořelém majetku. Dle vyšetřování požár snad zvinil číšník, který usnul s hořící cigaretou. Ten byl také mezi uhořelými. Dne 7.května vyjeli naši požárníci k dalšímu velkému požáru v Hodoňovicích. Tam hořela ocelokůlna plná krmné slámy. I zde si naši chlapci opravdu zapracovali. S naší cisternou zde velmi úspěšně zasahovali. Požár ocelokůlny vznikl od výfuku nákladního auta, které také shořelo. Kromě slámy shořelo i několik dalších strojů. I v tomto případě byla škoda značná. Mimo tyto dva velké požáry zasahovali naši požárníci ještě osmkrát, avšak již u menších požárů.
     Aby byli dobře připraveni k zásahům, pravidelně cvičili buď na hřišti za školou, nebo s vodou na Olešné v Palkovicích. Veškeré stroje a další výzbroj převzali do socialistické péče. Často kontrolovali stroje a hned je také opravovali. Zde velkou práci odvedl strojník a řidič Silvestr Pavlásek s předsedou Svazu a s velitelem. Samozřejmě, že pomáhali i ostatní. Hodně se také zúčastňovali soutěží v blízkém i širším okolí, odkud často přiváželi velmi pěkné a hodnotné ceny. Náš sbor je považován za jeden z nejlepších v celém okrese co do vybavení a kázně, ale i co do péče o mládež, která je u nás už tradiční. Družstvo mladých požárníků se zúčastnilo celostátní pionýrské hry „Plamen 81“, kde velmi dobře uspěli. Sbor udržuje stále velmi pěknou družbu se slovenským SPO v Turzovce. Vzájemně se navštěvují a na besedách si předávají své zkušenosti. Tato družba přináší pro oba sbory mnoho dobrého. Dne 4.července uspořádal náš sbor požární soutěž v požárním útoku u myslivecké chaty. Zúčastnilo se jí celkem 16 družstev. Na prvních třech místech bylo následující pořadí:
 
Sbor    Čas
SPO Kozlovice  41,6 sek.
SPO Ostroj Frýdlant n.O. 41,8
SPO Metylovice  50,0
     Soutěžilo se o putovní pohár.

SSM
     Svaz socialistické mládež pracoval letos pod vedením předsedy Václava Běčáka. Na požádání se členové zúčastňovali různých brigád při výstavbě a zlepšování vzhledu obce. I letos uspořádali celoobecní sběr železného odpadu, který auty odvozili na skládku do Palkovic. Zbavili tak při jarní směně Národní fronty různého nepotřebného a zavázejícího odpadu a pomohli našim hutím. Pořádali ve své klubovně umístěné v obecníku pravidelná politická školení, která vedl předseda ZO KSČ s.Miroslav Rožnovský. Mimo zábavy a lidové veselice více veřejně nevystupovali.

TJ Sokol
     Tělovýchovná jednota Sokol pracovala po celý letošní rok velmi dobře. Naše sokolovna není v obci jen kulturním stánkem, kde se promítá film, hraje divadlo či pořádají koncerty. Prostorná tělocvična dovoluje zde plné využití v tělovýchově a sportu. Tuto tělocvičnu využívali nejen žáci naší základní školy, ale i studenti frýdlantského gymnasia, kteří k nám za tělovýchovou dojížděli dvakrát týdně. Výbor Sokola vedl velmi pečlivě Ing.Otakar Bílek. Jeho velkými pomocníky byli manželé Jaroslava a Bedřich Binarovi, jednatelka Květoslava Neuwirtová, hospodář Blažena Svobodová i další členové výboru.
     V TJ Sokol pracují oddíly: Základní rekreační tělovýchovy /ZRTV/, oddíly kopané a odbíjené. Začal zde působit i oddíl džes-gymnastiky. Bohužel však v odd.ZRTV není dostatek cvičitelů. S tímto nedostatkem však nezápasí jen naše TJ. Ostatní oddíly pracují dobře, scházejí se k pravidelným tréninkům a dobře representují naši obec. Svou tradici si nadále udržuje oddíl odbíjené. Jeho vedoucím je Zdeněk Pavlásek. Oddíl mužů hrál v okresní soutěži, kde se umístil na druhém místě. Také byly založeny oddíly žen a dorostenek. Ty rovněž hrály v okresních soutěžích. Je však škody, že se letos nekonal tradiční turnaj odbíjené Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka.
     Pod vedením velmi obětavého Josefa Svobody dobře pracuje oddíl kopané. Oddíl můžů má stabilizovanou sestavu, což se klaně projevuje na výkonnosti celého družstva. Oddíl hraje ve III.třídě okresní soutěže. Po dvoukolových bojích se umístili stejně jako odbíjenkáři na druhém místě. Žákovské družstvo hraje okresní přebor, který vyhrálo. Umístili se na prvním místě. Dne 4.7. uspořádali na našem hřišti turnaj Žákovských družstev. Zúčastnily se ho čtyři družstva. Družstvo Metylovic tento turnaj vyhrálo. Také mužstvo mělo o týden později – 11.7. svůj turnaj. Také tohoto turnaje se zúčastnila 4 mužstva, která se umístila následovně:
1.Sokol Staré Město
2.Sokol Pržno
3.Sokol Metylovice
4.Sokol Řepiště
     Turnaj řídili delegovaní rozhodčí Radoslav Kuběna a Pavel Sacký. Mužstva byla odměněna věcnými cenami a pěknými diplomy.

Svazarm
     Svaz pro spolupráci s armádou je aktivní složkou  v naší obci. Pořádal pro své členy řadu přednášek, pro své členy i pro veřejnost. Organizoval také různé pochody za zdravím. Byl také pověřen uspořádáním mistrovství republiky v motokrosu. Uspořádal také dvě pěkné výstavky ze svého oboru, školení a přeškolování řidičů motorových vozidel. Pro příští brance konal zvláštní školení.

ČSCHDZ
     Český svaz chovatelů drobného zvířectva zaváděl v naší obci čistokrevné chovy drobného domácího zvířectva. Obstarával krmivo. Plnil plán výkupu ovčí vlny, vajec a skopového masa. Všechny úkoly, které dal jejich ústřední výbor, naše organizace splnila.

     Mimo tyto složky pracovaly aktivně: Čs.červený kříž, Čs.svaz zahrádkářů. Jejich práce je zachycena v celkové kulturní práci v obci.

Přehled ročního počasí
     Leden – počátek ledna byl velmi nezdravý. Déšť se sněhem, časté mlhy, teplota se pohybovala okolo 0 až +3°C. Teprve 6.1. napadlo asi 15 cm sněhu při denní teplotě -1°C. níh stále padal a také přituhlo. 9.1. bylo dopoledne -23°C, odpoledne -10°C. Napadlo asi 15 cm sněhu. Starý už byl uležen. Pak mrazy klesly na ranních -9°C a denní -2°C. 20.1.hustě sněžilo, napadlo asi 30cm sněhu. Občas sněžilo až do 25.1. V té době ranní teplota od -4°C do 0°C. 28.1 zrána naměřeno -15°C a přes den -5°C. 29.1. a 30.1. ráno -16°C, ale přes den až +7°C.
     Únor – začátek byl velmi pěkný. Jasno, ráno okolo -2°C, přes den až +6°C. Sníh rychle taje, ale na chodnících je náledí. Občas padal sníh s deštěm. 9.2. bylo úplně bez sněhu. Od 11.2. začalo opět hustě sněžit  za teploty okolo 0°C, ale za silného studeného severního větru. 13.2. bylo 15cm sněhu. Takové počasí –  sníh, severní vítr, teploty od -10°C ráno do denních -1°C trvalo do 21.2., kdy napadlo 30cm sněhu. Od 22.2.teplota na nule, sníh taje, tvoří se námraza. Koncem února opět mráz ráno -17°C, přes den okolo -5°C.
     Březen – začátek března nepřívětivý. Padal sníh s deštěm, teploty okolo +4°C. Převládal západní vítr. 9.3.naměřeno +11 až 14°C. U nás bez sněhu. Sníh leží jen na Lysé hoře. Nezdravý, chřipkový čas. 12.3. k večeru silný déšť a poprvé zahřmělo. 18.3. ráno -5°C. Od 19.3. ráno mlhy, pak polojasno až jasno, teplota okolo +13°C, často poprchávalo. Od 26.3.pěkně, až +21°C. 29.3. přes noc velmi silný vítr. Konec března opět teplý, okolo +18°C.
     Duben – pěkné počasí z konce března se přeneslo i na tento měsíc. Až do 13.4. bylo velmi pěkně. Ráno byly sice občasné mrazíky, ale přes den až +20 až +23°C. Rozkvetly třešně a hrušky. 14.4.se citelně ochladilo, denní teploty okolo +10°C. 16.4. přišly sněhové přeháňky, teplota okolo 0°C. Od 18.4. ranní mrazíky, přes den +4 až +6°C. Chladno bylo až do konce dubna. Od 28.4. déšť a sněhové přeháňky. Jsou obavy o úrodu ovoce.
     Květen – v květnu se oteplilo, začátkem bylo průměrně +13°C. Vláha zatím stačí, úroda na polích se zvedá. Do 7.5. polojasno, +8 až+14°C. Od 8.5. pěkně, slabý střídavý větřík, teplota 12.5. +27°C. V noci toho dne byla bouřka, stejně jako 13.5. s vydatným deštěm. Od 19.5. stále teplo bez deště. Zapršelo až 24.5. v noci. 27.5. se zvedl silný jihovýchodní vítr, který lámal haluze. Vítr stále fouká a vysušuje zem. Zapršelo až 30.5. byl to velmi potřebný deštík.
     Červen – do začátku se přeneslo velmi teplé počasí. 3.6. ve stínu +34°C, na slunci daleko více. Začíná být sucho. Teprve 4.6. zvečera za teploty +27°C mírně ale hustě zapršelo. Pro zemědělce to padlo zlato. Teplé počasí přes +20°C  s mírnými dešťovými přeháňkami trvalo až do 15.6. Převládal slabý severo a jihozápadní větřík. 16.6. k ránu byla silná bouřka se silným deštěm. Přes den 16.6. bylo značně dusno. Ve 12.30 hod. se přihnala silná bouřka s krupobitím s kroupami o průměru 8-10mm. Silný severozápadní vítr. Od 17.6. se ochladilo až na +13°C s občasnými dešťovými přeháňkami. 22.6. bylo celý den mlhavo, teplota +9°C, stále mžilo. Teprve 28.6.se oteplilo, až 30.6. vystoupila teplota na 30°C při silním jihovýchodním větru.
     Červenec – hned začátek byl teplejší. 3.7. byl silný dopolední jihovýchodní vítr. Teplota +28°C. 4.7. při teplotě +22°C hodně pršelo, ale pak bylo delší dobu teplé počasí. 11.7. bylo ve stínu +30°C. 14.7. ranní bouřka s velmi potřebným deštěm. Do té doby bylo již sklizeno všechno seno. Do 28.7. byly pěkné dny s občasným deštěm, ale ochladilo se /27.7 +14°C/.
     Srpen – začal opět pěkně. Z rána bylo chladněji, ale přes den dosahovala teplota i +30°C. /6.8.ve stínu +31°C/. 9.8. se přihnala prudká bouře s kroupami a silným lijákem /to byla pouť/. Od 13.do 16.8. opět pěkně s teplotami okolo +27°C. Konec srpna byl chladný z rána časté mlhy s teplotami +5°C, denní +15°C – +20°C. Obilí je z větší části pod střechou.
     Září – začátek škol.roku začal deštěm a teplotou +18°C. Do 11.9. byly ranní mlhy, přes den polojasno s teplotami okolo +20°C. Od 12.9. nastalo nepřívětivé počasí. Časté dešťové přeháňky, +15°C. Takové počasí trvalo až do 28.9. Pak se vyčasilo. 25.9. byl prudký liják. Do konce měsíce bylo jasno a polojasno s teplotami okolo +20°C.
     Říjen –  do 3.10. byly časté přeháňky, +15°C. Od 4.10.oblačno, polojasno, okolo +25°C. Od 9.10. denní přeháňky i celodenní deště, teplota od 10°C do 12°C. až do 16.10. Do konce měsíce s výjimkou několika dní byl deštivo, studeno, málokdy přes +10°C. 24.10 byl první bílý mráz. Ke konci hodně vál silný jihovýchodní a východní vítr.
     Listopad – do 5.11. bylo polojasno, +13°C. 6.11. odpoledne se přihnala bouřka s kroupami, teplota +5°C. 7.11. nastaly sněhové přeháňky, napadalo 5cm sněhu, ranní teploty -1°C, denní +3°C. Takové počasí trvalo do 11.11., ráno -3°C, přes den +4°C, naměřeno 35cm sněhu. 12.11 přišel do sněhu déšť, na cestách samá břečka, +6°C. Do 19.11. občasné sněhové přeháňky, denní teploty okolo 0°C. Do 21.11 však začalo pršet. Toto počasí se nezlepšilo do konce měsíce. Teploty se pohybovaly od -3°C ráno do +4°C přes den. Bylo větrno, občas sněhové přeháňky. 30.11. leželo u nás 15 cm mokrého, těžkého sněhu. Toto počasí velmi ztížilo vybírání brambor, kdy nebylo možno použít připravené stroje a celá práce musela být vykonána ručně.
     Prosinec – sněhové přeháňky přetrvaly až do začátku prosince. Do 4.12.sněží, teplota ráno okolo – 3°C, přes den okolo nuly. Je okolo 20 cm sněhu. Od  7.12. začala obleva, na cestách je náledí – velmi hladko. Do 11.12. ranní teploty okolo nuly, přes den +5°C. Od 12.12. opět pokles teploty, 14.12. bylo 50 cm sněhu. 18.12. bylo -23°C ráno a přes den -12°C. 20.12. bylo na Čupku 80 cm sněhu a dole 60 cm sněhu. 21.12. byla naměřena dosud nejnižší teplota -25°C ráno, přes den -12°C. Takové počasí trvalo do 28.12. Tedy po delší době byly zase vánoce  na sněhu. Od 29.12. začala obleva a silnější jihovýchodní vítr. Teplota +4°C. Na chodnících i na cestách je náledí. 31.12. bylo +6°C, v noci na Nový rok přišel prudký liják. Sníh rychle mizí.

Charakteristika roku
     Podle měsíčního přehledu můžeme soudit, že pro zemědělce to byl vcelku rok příznivý. Jarní práce se nezpožďovaly a byly vykonány včas. Seno bylo sklizeno v dobré kvalitě. Také žně proběhly dobře. V plné míře mohly být využity moderní stroje včetně kombajnů a sběračů slámy. Na polích nezůstalo nic. Hned po sklizni slámy následovala podmítka. I otavy sklidili družstevníci včas. Jen vykopávce brambor počasí nepřálo. Ale i ty se díky brigádám občanů a studentů vybraly včas. Podzimní práce, jako orba, setí ozimů, byly provedeny včas a v agrotechnických lhůtách. Počasí nám tedy na Moravě přálo, až na podzim,když v cukrovkářské oblasti zůstalo dosti cukrovky pod sněhem a byla sklizena ve snížené kvalitě. Hroší počasí bylo v Čechách, kde 26.7. Labe i Vltava vystoupily z břehů a zatopily okolní úrodné roviny i města. Škody na polích a úrodě jsou veliké. Morava a Slovensko byly této kalamity ušetřeny. Také ze zahraničí jsou hlášeny velké povodně. Zvlášť těžce byly povodněmi postiženy Polsko a Francie. Tam jsou škody daleko větší než u nás a byly tam oběti na životech.

Pohyb obyvatel
     Z následující tabulky je patrné, jak se stav obyvatel našich Metylovic mění, avšak bohužel v náš neprospěch:
Narodilo se  23 občanů
Umřelo 23 obč.
Odhlásilo se 40 obč.
Přihlásilo se  20 obč.

Komentáře nejsou povoleny.