1980

Úvod :   V roce 1980 ležely před našimi občany tři základní úkoly: bylo to dokončení integrace obcí, dále pak celostátní spartakiáda a posléze celostátní sčítání lidu. Všechny tři akce se úzce dotýkaly naši obce. Kladly velké nároky na všechny funkcionáře složek Národní fronty. Avšak největší práce ležela na bedrech výboru Vesnické organizace Komunistické strany Československa, protože to byly práce politické. Všechny tyto úkoly zvládla naše strana velmi dobře. Opět se ukázalo, že KSČ má v obci dobrou pozici a že má důvěru všech občanů. Bez této nezbytné důvěry by nebylo možné tak náročné úkoly splnit. KSČ dovedla zorganizovat a zapojit do práce nejen své členy, ale i ostatní občany, takže se práce podařila. Organizátoři těchto akcí byli pochváleni od OV KSČ a od Okresního národního výboru. Netřeba zdůrazňovat, že tato práce šla na úkor osobního volna funkcionářů a i na úkor rodinného života. Mnozí funkcionáři odpracovali stovky hodin bez nároků na odměnu, často dlouho do noci vysedávali na schůzích, aby co nejlépe zajistili všechny úkoly. Patří jim za všechnu obětavou práci náš dík.

Sloučení obcí
     Od 1.1.1980 vstoupil v platnost zákon o slučování obcí ve větší celky. Toto slučování bylo již provedeno v r.1979. V letošním roce nastala II.část scelovacího programu. Naší střediskovou obcí je Frýdlant n.O. Do tohoto střediska budou dále integrovány následující obce: Metylovice, Janovice, Nová Ves, Pržno, Pstruží a Lubno. Naše obec má od 1.1.1980 úřední název: Frýdlant n.Ostr.3 – Metylovice. Cílem tohoto slučování obcí je zmenšení a zjednodušení nutné administrativní agendy a ve neposlední řadě i finanční úsporu. Také soustředění veškeré agendy do jednoho místa zvýhodní práci národního výboru. Průběh jednání o sjednocení a názory našich občanů jsem popsal v této kronice v zápise za r.1979.

Čs. Spartakiáda
     Druhá událost, kde které byla upřená pozornost všech našich občanů, byla celostátní spartakiáda, jejíž vyvrcholení proběhlo v červnu 1980 v Praze. Tato obrovská tělovýchovná akce upoutala pozornost nejen všech našich občanů, ale byla k ní upřena pozornost celého světa. Mnoho národů vyslalo do Prahy své pozorovatele,kteří pak podávali své zprávy o průběhu cvičení. Všechny tyto zprávy vysoce hodnotily jak samostatná vystoupení, tak přípravy a pohostinnost našeho lidu.
     Celostátnímu hromadnému vystoupení všech složek /žactva, dorostu, žen, mužů a vojska/ předcházely místní, okrskové, okresní a krajské spartakiády. Na nich bylo cvičení upřesněno, byly uskutečněny secviky, takže pražská vystoupení  byla bez kazu. Tuto celostátní akci všem našim občanům přiblížila čs.televize, která přenosu této jedinečné události věnovala mnoho přenosových hodin. Zvláště pěkně se cvičení a jednotlivé dresy vyjímaly na barevných televizorech. Byly to opravdu pěkné zážitky, které jsme prožívali během spartakiády na našich obrazovkách .
     Je však veliká škoda a přitom dosti smutné, že náš Sokol, to je naši tělocvikáři, se této velkolepé události nezúčastnili. Nezúčastnili se žádného veřejného vystoupení ani v místě ani v okrsku. Vedení TJ Sokol účast svých cvičitelů na spartakiádních nácvicích i přes to, že v naší obci je velmi pěkný tělovýchovný stánek a dostatečný stav cvičícího členstva. Zatímco složky z okolí, které nemají ve svých místech možnost nácviku, naši členové této možnosti nevyužili. Je to opravdu veliká škoda, že jsem v místě nemohli sledovat vystoupení ani jedné cvičící složky.

Sčítání lidu
     Mezi 31.říjnem a 1.listopadem 1980 byl kritický čas,kdy se všichni občané přítomní v obci měli přihlásit ke sčítání lidu. Platilo to i pro dočasně přítomné. Za tím účelem roznesli sčítací komisaři ve svých obvodech sčítací archy, do kterých měl majitel bytu zapsat všechny přítomné občany, kteří zde byli právě v této době. Proto byla naše obec rozdělena na 3 sčítací obvody:
1. Paseky sčít.komisař s.Stanislav Slípek
2. Vrchovina   s.Josef Blahota
3. Střed obce   s.Jaroslav Ščerba
4. Dolní konec  s.Štěpánka Blahutová
     Všechny obvody byly přibližně v počtech domů i obyvatel stejné, jen obv.3 byl plošně největší. Proto také sčítací kom.tohoto obvodu se s odevzdáním tiskopisů dosti opozdil. Bylo to také zaviněno tím, že ostat.sčít.kom.jako důchodci pracovali celý den, sčít.kom.obv.č.3 jako aktivní pracovník jen po svém zaměstnání. Mělo to býti jakési samosčítání obyvatel, ale velká většina občanů nedovedla správně vyplnit nutné tři tiskopisy, museli je nakonec vyplňovat sami sčítací komisaři. Tito pak vyplněné tiskopisy odevzdali na Měst.NV ve Frýdlantě n.Ostr., kde je okrsková sčítací komise sčítávala na další archy. Z těchto archů jsme se dověděli, že naše obec měla k 1.11.1980 1547 obyvatel. Další rozvrstvení obyvatelstva nebyl ještě do zápisu kroniky známo. Toto bude zapsáno na konci roku.

Výstavba obce
     V letošním roce byl hlavní zřetel ve výstavbě upřen na dvě stavební akce. Bylo to: Dostavba a otevření víceúčelového sálu v Sokolovně a stavba obecního vodovodu na Baděnovice.
Sokolovna
     Tělocvična v Sokolovně byla již dokončena v předminulém roce, tj. v r.1978, kdy se tam poprvé začalo cvičit. Jednalo se tedy jedině o otevření tohoto sálu, na kterém se horečně pracovalo. Hlavní tíha práce ležela opět na bedrech dobrovolných brigád. Byly to hlavně brigády z řad mládežníků a komunistů i obětavých bezpartijních, kteří této práci věnovali volné soboty a neděle. Tyto brigády a celou práci vedl obětavý pracovník, důchodce Vojtěch Čupa, který byl na stavbě každý den. Hlavně ten se zasloužil o to, že víceúčelový kulturní sál mohl být slavnostně otevřen dne 10.února. Při otevření byl slavnostní koncert hudby nár.pod.Ostroj z Frýdlantu nad Ostr., který řídil Boris Hajdušek. Tomuto slavnostnímu otevření bylo přítomno 140 obč. V tomto víceúčelovém sále také mělo promítat naše kino. První promítání mělo být zahájeno 16.března. Jelikož však došlo k určité závadě, odsunulo se otevření kina o týden, dne 23.března. Byl promítnut film o spartakiádě a pak o vzniku naší armády u Sokolova. Současně byly také upraveny příjezdové cesty s penetračním povrchem. TJ Sokol se také zavázal, že jeho členové dokončí terénní úpravy kolem Sokolovny. K těmto úpravám však v letošním roce nedošlo.

Vodovod
     Dne 2.října 1979 byl předán Měst NV ve Frýdlantě n.Ostr.projekt vodovodu na Baděnovice stavbyvedoucímu Antonínu Juřicovi. Předala jej pracovnice Měst NV s.Wiesnerová. Dne 10.3.1980 se uskutečnil přímo na staveništi první kontrolní den. Zúčastnili se jej: za VO KSČ s.Josef Blahota, poslanec rady Měst NV s.Miroslav Rožnovský, zástupce občanského výboru s.Ludvík Mužný a za Měst NV s.ing.Spiel se s.Wiesnerovou. Přítomen byl také stavbyvedoucí s.Ant.Juřica. Na tomto kontrolním dnu bylo projednána Bezpečnost práce, změny v projektu a další podrobnosti. Hned příští den se začalo se stavbou boudy na nářadí a materiál. Pracoval zde se stavbyvedoucím Ludvík Mužný, který byl obětavým pracovníkem i při dalších, hlavně pak při stolařských a tesařských pracích. Nutno však říci, že práce byla často přerušována pro nepřízeň počasí, či pro zaneprázdněnost stavbyvedoucího. Práce byly povětšinou vykonávány ručně v těžkém kamenitém terénu. Výkopové stroje poskytovalo JZD Palkovice a Měst NV ve Frýdlantě n.Ostr., odbor neplacených služeb, stejně jako nákladní auta. Byly dokončeny průtlaky čís.1 – 3 pod hlavní cestou, z nichž právě průtlak č.3 dal nejvíce práce pro poruchu průvlakové soupravy a těžkou, tvrdou a kamenitou zeminu. Často musela být v těchto výkopech čerpána voda. 27.srpna pro onemocnění stavbyvedoucího bylo dohodnuto zatím v tomto průtlaku nepokračovat a stavba byla na delší dobu přerušena. Vzhledem k tíživé situaci s počasím bylo v občan.výboru dohodnuto přes veškeré těžkosti v práci pokračovat. Bylo vykopáno asi 240m hlavníku s jedním průtlakem potoka a přítok potoka Metylůvka. Hlavník byl položen s výpomocí organizací Nár.fronty, KSČ, požár.ochrany, Čs.strany lidové a Svazarmu. Potrubí bylo položeno, odtlakováno, uloženo do pískového lože a zasypáno. Druhý den již uhodily mrazy – 10 až -12°C, které trvaly až do konce roku. Další práce započala 12.září čerpáním vody a bedněním záhozu č.2. Pak pokračovala až 28.září /neděle/ výkopem rýhy pro potrubí a uhazováním hlíny. Pak již práce pokračovala dosti plynule. Bylo položeno 55m potrubí a 30.října provedena tlaková zkouška požární cisternou do tlaku 5atm.přes vybudovaný hydrant.Potom byl tlak zvýšen na 7 atm.a posléze na 10atm. Tlak byl po 20 min stálý, tedy potrubí bylo v pořádku. Práce s delšími i kratšími přerušeními pokračovala až do 22.listopadu, kdy byla zazimována.

JZD
     V letošním roce dostavělo JZD tři senážní věže u starého kravína. Tyto věže umožní sklizeň sena i za mokré senoseče, kdy se seno nehodí uskladňovat na normální seník. Tím se také urychlí v nepříznivém čase senoseč. JZD postaví podobné senážní věže i u dolního kravína.

Stavba mostu
     Projevila se nutnost postavit most k občanu Leopoldu Němcovi /čís.250/, který už sice zemřel, ale zatím se tam tak povídá. Bylo rozhodnuto, aby se tento most postavil novou metodou – svařováním. Tento pokus se plně zdařil a tak most byl postaven velmi rychle. Zde pomáhali snad všichni občané, kteří měli zájem, aby tento most byl hotov co nejrychleji. Co je také důležité, stavba novým způsobem ušetřila také finanční prostředky. Materiál pro stavbu mostu dodaly neplacené služby města Frýdku.

Úprava okolí prod.Vrchovina
     V loňském roce byla na Vrchovině otevřena nová samoobsluha Jednoty. Okolí podejny však čekalo na svou úpravu. V rámci směn Národní fronty, které se zúčastnilo mnoho občanů z Vrchoviny a jimž přišlo pomoci 20 učňů dolu Julius Fučík /zařídil Bohumil Svoboda ml./, bylo okolí prodejny nesvahováno a oseto trávou. Tím nejen tato prodejna, ale i celá tato část obce dostala pěkný vzhled. Tato práce byla vykonána v rámci zkrášlení obce.
    
Zbourání domku č.20
     V rámci této akce byl také zbourán neobydlený dřevěný domek čp.20, naproti obecního domu. Naposled v něm bydlela Marie Židková, zvaná kresbička. Byl to nejstarší domek v obci a jeho podoby jsou zachyceny na fotografiích uložených ve „fotokronice“. Toto zbourání bylo nutné vzhledem k výhledové úpravě středu obce.

Úpravy cest
     Měst NV spolu s místní Národní frontou svolával veřejné členské schůze. Na nich se dovídal o přáních občanů, o práci, která by usnadnila jejichž život a zároveň zkrášlila naší obec. Mezi taková přáni patřily také úpravy cest. Z popudů veřejných schůzí byla opravena cesta od holičství ke skládce. Cesta dostala jiný vzhled, když dostala penetrační povrch /asfaltový povrch/. Tato cesta byla opravena nákladem 240 000Kčs.Stejně tak byla upravena i obecní cesta v Pasekách nákladem 110 000Kčs.
     Zde bych se zmínil o skládce, která byla utvořena na katastru naší obce. Byla utvořena v r.1979 v lesíku, kterému říkáme „Medvěďok“. Tam byl hluboký padol,který slouží nyní za zmíněnou skládku odpadu a jiných nečistot z Frýdlantu n.Ostr.a z ostatních integrovaných obcí. V letošním roce se stav na skládce částečně zlepšil. Loňského roku však bylo nad skládkou vidět často kouř i plameny. O vysoké životní úrovni našich občanů, avšak současně také i o jejich nešetrnosti, svědčí to, že v popelnicích a posléze i na skládce se objevuje hodně zbytků potravin, často velmi hodnotných. A to není jen zdejší problém, ale problém celonárodní. Je pochopitelné, že toto plýtvání způsobuje velké národohospodářské škody. Touto situací se zabývala vláda často píše o ní i náš tisk. Doufejme, že si naši občané uvědomí, jaké škody způsobují a že se situace napraví.
     Dosavadní rozvodová nízkonapěťová síť je už značně zastaralá. Proto přistoupily Energetické rozvodné závody k rozsáhlé rekonstrukci této sítě. Začala se letošním rokem a obsáhla celou naši obec. Staré vodiče se vyměňují za nové. Rovněž staré dřevěné sloupy jsou nahrazovány novými betonovými sloupy. Výměna probíhá po etapách, podle rozvodných obvodů. Proto také je v obvodech, kde se výměna děje, vypínán každodenně elektr.proud pravidelně od 6.30hod.do 14.30hod. Občané tuto nutnost chápou, proto přizpůsobují svou práci tak, aby v této době nepotřebovali elektr.energii. Touto výměnou se sleduje další úspora elektrické energie, které je celostátní, ba celosvětový nedostatek. Tato práce se protáhla do roku 1981.

Stavba kabin
     TJ Sokol, odd.kopané, který má již hotové hřiště a hraje na něm mistrovské zápasy, přistoupil v letošním roce ke stavbě kabin, šaten a umýváren na tomto hřišti. Práce pokračují rychle díky obětavostí členů tohoto oddílu i pomoci ostatních občanů. V letošním roce bylo provedeno hrubé zdivo. S dokončením této stavby se počítá v r.1981. Bude to pěkná budova,která zkrášlí nejen naše hřiště, ale celou obec. Finančními dotacemi přispívá  Okresní výbor Českoslov.svazu tělesné výchovy a sportu. Část nákladů kryjí sami členové ze svých podniků, které pravidelně pořádají. Nejobětavějšími pracovníky na stavbě jsou Josef Svoboda, vedoucí odd. a Petr Němec.
     Jak je vidět, i v letošním roce se udělalo hodně nejen pro zkrášlení obce, ale i pro pohodlí občanů. Hlavní zásluhu na tom má Místní výbor Národní fronty v čele se s.Břetislavem Bačou a výbor vesnické organizace KSČ pod vedením s.Miroslava Rožnovského,který dovede také tyto dobré věci prosadit v radě Městského národního výboru ve Frýdlantě n.Ostr.Také občané se na výzvu v pěkném počtu dostavili, takže se dílo dařilo. Jistě má z toho prospěch a radost celá naše obec.

Školství – kultura
     Školství v naší obci nedoznalo žádných změn. Je zde mateřská škola, ředitelkou je s.Alena Fajkusová. Má dvě oddělení, je celodenní. V posledním ročníku se již děti připravují k přechodu do základní školy. Jsou zde již seznamovány s písmeny i číslicemi. Tedy i zde se vyučuje podle nové koncepce, která byla ve školství zavedena před 4.lety. Ve školce se také vyvařuje a obědy se převážejí i do základní školy. Do školy dochází 33 dětí. Horší situace je však na základní škole. Zde totiž neustále dětí ubývá. Do II.pololetí šk.r.1979-80vstupovala ZŠ ještě jako čtyřtřídní. V I.pololetí 1980-81 však pro nedostatek dětí musela být spojena III.se IV.tř.v jednu třídu. Děti i rodičové si těžce zvykali na tuto změnu. Ředitelem je nadále s.Stanislav Šťastný, dále zde působí s.Jan Sedlář a s.Anežka Židková. V II.pololetí šk.r.zde působila uč.s.Vlasáková. V II.pololetí zde vyučovali první tři učitelé. Spojené třídy vyučoval s.uč.J.Sedlář celodenně s hodinovou polední přestávkou. Měl dosti těžkou práci, protože výuka podle nové koncepce klade jak na přípravu učitele, tak na žáky veliké nároky. Podle sdělení vyučujících jsou vyučovací výsledky pode této koncepce dobré. Jako vždy vyskytují se v jednotlivých třídách slabší a nadaní žáci. Ve škol.roce byla škola vybavena nábytkem, který získal řed.školy ze školy v Čeladné, kde byla otevřena nová škola, samozřejmě s novým nábytkem.
     Ve Frýdlantě n.Ostr.je dosud velmi malý počet tříd. Aby bylo zabráněno střídavému vyučování, tj. dopoledne a odpoledne, jsou děti vyváženy do okolních škol. Je to způsobeno tím, že Základní škola má jen čtyři ročníky. Pátý ročník je převeden na úplnou školu a učí se odborným způsobem. Do zdejší školy ve škol.roce 1979-80 byla dovážena III.tř.z Frýdlantu n.O. ze školy na ul.Padlých hrdinů. Vyučovala zde učitelka s.Krompolcová, důchodkyně. Dovážel je i odvážel zvláštní autobus. V r.1980/81 zde byly vyváženy z této školy již dvě třídy, opět třetí. Dohled na třídy má ředitel školy na Padlých hrdinů s.Poledník.
     Na škole působí také školní družina, kde je zapsáno 35 dětí. Vedoucí školní družiny je s.Jana Pituchová. Školnicí je nadále Jana Veličková a topičkou, současně i svačinářkou je Jarmila Prečová, která dováží také obědy z mateřské školy.

Kultura
     Otevření víceúčelového sálu v Sokolovně přispělo bezesporu k zvýšení kulturní činnosti tak zvýšení kulturního života našich občanů. Již pravidelné promítání filmů našlo příznivý ohlas u našich občanů, což se také projevilo v návštěvnosti. Vedoucí kina s.Vlasta Kovalová citlivě vybírá filmy – jak pro dospělé, tak i pro děti. Předsedou Osvětové besedy je ing.Otakar Bílek. Členové OB scházejí se jednou měsíčně. Na svých schůzích projednávají jak kulturní činnost za minulé období, tak i činnost na období příští.
     Jaká byla kulturní činnost v naší obci během roku 1980:

Zábavy
     V naší obci uspořádal různé organizace NF deset tanečních zábav a veselic. Těchto zábav se zúčastnilo celkem 2567 obč. /čítáno podle prodaných vstupenek/. Jako obvykle byly nejvíce navštíveny sokolské Šibřinky, v pořadí jubilejní – 50. Letos měly ráz: Karel Hašler mezi námi. Zpěvy nacvičil ing.O.Bílek, režii měl Jan Bílek, úvodní slovo přednesl prof.Božetěch Bílek. Šibřinek se zúčastnilo celkem 580 platících občanů. Byly po dlouhé době opět pořádány v Sokolovně. Scéna i organizace byla občany hodnocena velmi kladně. Z dalších to byl pak dětský ples, konaný 3.února na Čihadle. Na něm bylo přítomno 430 občanů. O pěkný program se postaraly školní děti. Nacvičili jen všichni učitelé.Je nutno dodat, že pouze tři zábavy neměly větší účast než 200 občanů.

Přednášky a oslavy, divadla, koncerty, soutěže
     I v letošním roce byla v naší obci bohatá kulturně vzdělávací práce. Téměř všechny složky pořádaly pro své členy odborné přednášky nebo školení. Ale také Osvětová beseda pořádala kulturně vzdělávací akce pro širokou veřejnost. A právě tuto možnost poskytl nově otevřený víceúčelový sál.
Přehled vykonaných kulturních akcí jen následující:

10.2. Koncert dech.hudby n.p.Ostroj, víceúč.sál, pořadatel- Sokol, účast 146 obč.
9.3.   Koncert pěv.sboru Smetana z Místku /oslava MDŽ/, víceúč.sál, pořadatel – NF, účast 165 obč.
23.3.  Začalo promítat kino, víceúč.sál
26.4.  Div.hra: Tvrdohlavá žena, v prov.Kozlovic, víceúč.sál, pořadatel- OB, účast 135 obč.
1.5.    Prvomájový průvod, pořadatel – NF, účast 280 obč.
9.5.    Oslavy 35.výr.osvobození, lamp.průvod, víceúč.sál, pořadatel – NF, účast 168 obč.
23.5.  Koncert Forstr.tria s Alešem Bílkem, Beseda, víceúč.sál, pořadatel-OB, účast 120 obč.
1.6.    Sokolský den k MDD, tělocv., pořadatel- Sokol, účast 155obč.
5.7.    Požární soutěž, Mysl.chata, SPO, 280 obč.
12.7.  Turnaj kopané, hřiště, Sokol, 126 obč.
27.7.  32.roč.memor.M.Čupy a M.Bílka, odbíjená, za školou, Sokol, 94 obč.
8.11.  Oslava 63.výr.VŘSR, víceúč.sál, NF, 58 obč.
17.11. Předn.Infarkt, předn.MUDR.Műller, sál OB, ČsČK, 53 obč.
Celkem 1790 obč.

Knihovna
     Knihovníkem i nadále zůstává Bohuslav Halata. Struktura knihovny i výpůjček je stejná, jako v loňském roce. O knihy je značný zájem, i když se zdá, že výpůjčky oproti loňskému roku mírně poklesly. Je to patrno z níže uvedené tabulky:

   Knihy  Časopisy  Celkem
Společen.politic. 147  110   257
Přírodovědecká 113  67   180
Zeměděls.  72  –   72
Technická  59  80   139
Jiná   91  78   169
Celkem pro dospělé 482  335   817
Krásná   2502  –   2502
Naučná mládež 230  268   498
Krásná mládež 1325  –   1325
Úhrnem  4539  603   5142

JZD
     V našem Jednotném zemědělském družstvu nedošlo k žádným změnám. Střediskovou obcí jsou Palkovice. Sdružují stále stejný počet JZD z okolí. Letošní rok však zemědělské výrobě vůbec nepřál. Většinou pršelo, takže se z polí muselo brát, co se jen trochu dalo. Proto se také všechny zemědělské práce opozdily nejméně o 14 dnů. I staří pamětníci říkají, že takovéto počasí už dlouho nepamatují. Tímto počasím byl také  celkově snížen hektarový výnos všech zemědělských produktů. Výnosy jsou opět vedeny globálně, za celé družstvo, proto nemáme o výnosech v naší obci žádných zpráv.
     Jak je již psáno v dřívějších létech, máme u nás dva kravíny. V obou pracují poctivě jak krmičky, tak i dojičky. Tyto kolektivy také soutěží o titul Brigáda socialistické práce. Práce se jim opravdu daří a své plány pravidelně překročují nejen v dodávce mléka – v dojivosti, ale také, co se týká váhového přírůstku dobytka. Tento přírůstek je dodržován i v našem vepříně. Pracovníci metylovské farmy se opravdu poctivě přičiňují, aby své plány plnili, a tím i zajistili výživu našeho lidu.
     Je však nutno s povděkem konstatovat, že naše družstvo jak celek i přes značnou nepřízeň počasí, všechny své povinnosti vůči státu splnilo. Výpadek-  malý – byl jen u vepřového masa a u brambor. Obilí bylo však dodáno podle předepsaného plánu, ve Frýdku-Místku pochváleno za plnění úkolů a za pečlivou přípravu v podzimních pracích, které se konaly za velmi ztížených podmínek. Letošní rok dokonale prověřil nejen funkcionáře družstva, ale i řádové členy, jak dovedli rychle a  operativně zasahovat při sklizni a dalším obdělání půdy. Letošní rok také ukázal, jak správná byla cesta při tvoření socialistické vesnice a zvlášť socialistického zemědělství.
     Životní úroveň zemědělských rolníků se v družstvu velmi zvýšila. Hlavně v živočišné výrobě při plnění všech parametrů si družstevnice vydělají 2 000Kčs i více. Také v rostlinné výrobě si pracovníci pěkně vydělají, družstevníci neplatí daň ze mzdy, dostanou koupit od družstva určité množství obilí i brambor za levnou cenu. Přičemž mají veškeré výhody, jak ostatní pracovníci. Stále se ukazuje, že naše socialistické zřízení dokázalo setřít rozdíly mezi městem a vesnicí. Alespoň výdělky jsou téměř na stejné úrovni.
     Práce zemědělců velmi usnadňují moderní stroje, které stále proudí do družstva. Dnes zemědělci až neradi vzpomínají na dřívější doby, kdy na malých, rozdrobených parcelkách se daleko více nadřeli, než dnes na velikých lánech. Při rozhovorech s „většími“ rolníky, kteří vlastnili okolo 10ha polí, říkají, že to, co jim zůstalo na penězích za celý rok poctivé práce, to si dnes v družstvu vydělají za dva měsíce. Na dotaz, jestli by chtěli ještě někdy soukromě hospodařit, všichni svorně odpovídají, že ne.
    Je pravdou, že na druhé straně jsou některé potraviny dražší /brambory/, ale naši pracující mají dnes dost prostředků, aby si vše mohli koupit, i když někdy „brblají“. Na jiném místě /skládka/ vypisuji, že potravinami nešetří tak, jak by se mělo. V naší vesnici nebylo nikdy tolik aut a motocyklů, jako v tomto období. Rovněž vnitřní zařízení rodinných domků je velmi pěkné, takové, jako nikdy nebývalo. Každé zemědělské stavení je adaptováno. V žádné domácnosti nechybí koupelna, která je počítána jako samozřejmost. Rovněž oblečení se velmi změnilo. I po této stránce se úplně smyl rozdíl mezi vesnicí a městem. A je to tak správné. Za to vše vděčíme moudrému vedení našeho státu, naší vládou a Komunistickou stranou Československa, která to byla, že u nás se buduje socialismus, který je rovný pro každého pracujícího člověka.

Zásobování, tržby
     Zásobování našich občanů základními potravinami bylo dobré. Zásobování jednotlivých obchodů bylo pravidelné a v dostatečném množství. Občas se stávalo, že přivezli později pečivo nebo mléko, ale to bylo opravdu občas. Občané si na zásobování nijak nestěžovali. Trochu horší to už bylo se zásobováním masem. Naše prodejna nedostávala objednané a požadované množství. Také vepřového masa byl nedostatek. Před naší podejnou byly často fronty. Tento nedostatek však byl celostátní. Salámů a ostatních uzenin, stejně jako různých konzerv byl dostatek. Jaké měly jednotlivé obchody tržby je patrno z níže uvedené tabulky:
Obchod  Plán tržby  Skutečnost
U Mužného  1 231 000Kčs  1 459 173Kčs
U Čihadla  2 336 000  2 452 843
Na Vrchovině  1 973 000  2 095 709
Celkem obch.  5 540 000  6 007 725
Maso a uzen.  1 582 000  1 568 771
Celkem  7 122 000Kčs  7 576 496Kčs

     Jak je tedy vidět z tabulky, splnily obchody svůj plán na 108,4%, ale prodejna masa na 99,2%. Zde se jeví rozdíl v zásobování obchodů různým zbožím a prodejny masa.
     Také pohostinství své plány vcelku splnila. Pouze pohostinství „Pod Hrodkem“ zůstalo svému plánu něco dlužno. Plán nebyl dodržen, protože vedoucí tohoto pohostinství – jediná síla – s.Helena Večeřová, byla nemocná. Také po dobu dovolené nedostalo se do prodejny žádného zástupce, proto bylo pohostinství „Pod Hrodkem“ delší dobu uzavřeno. Do prodejen pohostinství byl dán do prodeje nový druh cigaret zn.“Sparta“. O tuto značku byl hned od začátku značný zájem, takže se rázem staly nedostatkovým zboží. Je také škoda, že v letních měsících nestačily zásobovat pohostinství i obchody pivovary a sodovkárny. Přes léto byl značný nedostatek láhvového piva a sodovek. Tento nedostatek se opakuje už několikátý rok, ale stále se nemůže tát náprava. Touto skutečností trpí pověst – dobrá pověst – našeho pohostinství. Zvláště, když se u nás zastavuje dosti cizinců. Sudového piva bylo většinou dostatek. Ve všech pohostinstvích si mohli koupit hosté teplá jídla. Zatímco se „Pod Hrodkem“ a „Na Čihadle“ ohřívaly konzervy, nebo podávaly klobásy a párky, v „Obecníku“ se vyvařovaly celé obědy. V „Obecníku“ také zavedli prodej zmrzliny. Přehled tržeb je následující:

Pohostinství   Tržba   % Struktura AB   %
   Plán  skutečnost  plán  skutečnost
U Čihadla  309 000 317 980 102,9 11 000  12 508  113,3
Obecník  771 000 776 847 100,8 112 000 105 264 93,9
Pod Hrodkem  254 000 221 700 87,3 12 000  13 000  108,3
Celkem  1 334 000 1 316 527 98,6 135 000 130 772 96,9

     Z tabulky je tedy vidět, že jen pohostinství U Čihadla překročilo svůj plán v obou ukazovatelích. Na strukturu AB u Obecníka mělo vliv nepříznivé letní počasí, protože se zde zatavovalo daleko méně turistů než v minulých letech. Vedoucí pohostinství Na Čihadle je s.Věra Lepíková,v Obecníku s.Květa Herotová, výčepní zde je Jaroslava Němcová, a půl síly Ladislav Hajdušek. Pod Hrodkem je vedoucí s.Helena Večeřová. V obchodech: Na dolním konci u Mužného s.Milada Máďová, U Čihadla Milada Kapsová a na Vrchovině s.Jarmila Urbančíková.

Z práce složek
     I když téměř ve všech složkách proběhly výroční členské schůze, výbory jednotlivých složek nedoznaly podstatných změn. Jedině TJ Sokol měl – bude mít – svou schůzi v únoru 1981. Výbory složek zůstaly tedy ve stejném nebo jen poněkud obměněném složení, jak jsou uvedeny v r.1979.

KSČ
     Komunistická strana Československa, vesnická organizace v Metylovicích, takový je ozev naší vedoucí strany. Výbor strany, jak se lidově říká, dostal v letošním roce dosti zabrat, protože na něm leží organizace nejen politické, ale i budovatelské práce. A té, jak je již dříve psáno, nebylo málo. Při tom již letos se pracuje na přípravě voleb do všech stupňů Národních výborů a do Národního shromáždění, které proběhnou v r.1981. Toto vše je práce nemalá, má-li skončit plným zdarem. Výbor strany pracoval uvážlivě, zvažoval bedlivě každou situaci a proto se mu práce dařila. Škoda jen, že neměl větší oporu ve svém členství. Účast na členských schůzích byla jen okolo 80%. Výbor strany pracoval v tomto složení:
Předseda Miroslav Rožnovský
Místopředseda   Jiří Červenka
Jednatel Emilie Oprštěná
Hospodář Boh.Carbol
Člen výboru ing.Cyril Klimeš
     Strana také školila své členy, kromě přestárlých a nemocných. Školení se zúčastňovalo 24 členů. Lektoři, kteří školili a seznamovali členy se současnou mezinárodní situací, byli: Stanislav Šťastný, Dr.Antonín Fajkus, František Trčka, Jaroslav Ščerba. Průměrná účast na všech 10ti lekcích byla 87%. Výbor strany pravidelně kontroloval průběh školení a při konečném hodnocení vyjádřil svou plnou spokojenost jak s přednášejícím, tak i s diskusí. V letošním roce, který byl dosti těžký /polské události/ splnila strana stoprocentně svou vedoucí roli nejen u nás, ale v celém státě.

SPO
     Svaz požární ochrany si vede již tradičně dobře. Mužstvo i dorost pravidelně cvičí, aby byli dobře připraveni hájit náš společný majetek. Družstvo dorostu se zapojilo do celostátní hry „Plamen“, v níž skončilo v okresním kole na 2.místě. Družstvo mužů se zúčastňuje zase různých soutěží, z nichž si odváží cenné věcné trofeje. Je to sehrané a obětavé družstvo. Naši požárníci mají družbu se slovenskými požárníky z Turzovky. Vzájemně se navštěvují, doplňují si navzájem výzbroj i zkušenosti z výcviku. Je to plodná spolupráce, která nese dobré ovoce.
     V letošním roce zasahovalo naše družstvo pouze jednou. Byl to malý požár ve Frýdlantě nad Ostr.
     Velmi záslužnou práci koná náš sbor při preventivní výchově našich občanů. Provádějí nejen preventivní prohlídky rodinných domků a objekty socialistického sektoru, pak jejich dohlídky, ale začíná už od mládeže. V tomto rámci uskutečnili požárníci dvě přednášky pro žáky naší školy. Proslovil je s.Miroslav Juřica. Mimoto provedlo také družstvo mužů ukázkové cvičení na hřišti za školou, kde byly také předvedeny hasící přístroje. Že přednášky splnily svůj účel, svědčí četné dotazy dětí k přednášejícímu i při samotné ukázce.
     Výbor požárníků také prováděl politickotechnické školení svých členů. Zde zase přednášel s.Jarosl.Ščerba.
    Ve výboru SPO došlo ke změnám oproti minulému roku:
Předseda Frant.Michalec ml.
Místopřed. Frant.Židek
Polit-vých. Miroslav Juřica
Jednatel Marie Konvičková
Hospodář Alžběta Židková
Velitel  Jaroslav Herot
Ved.mlád. Marie Michalcová
     S.Jaroslav Ščerba se vzdal funkce politickovýchovného referenta, protože se bude v r.1981 ze zdejší obce stěhovat.
     Dne 5.7.uspořádal SPO soutěž v požárním útoku. Bylo zúčastněno 23 družstev, z toho byla dvě družstva žen. Soutěž byla u myslivecké chaty, bojovalo se o putovní pohár. Výsledek soutěže:
1. SPO Kozlovice
2. SPO Oprechtice
3. SPO Metylovice

TJ Sokol
     I výbor TJ Sokol pracoval ve stejném složení, jako v letech minulých. Výroční schůzi bude mít až v r.1981, kde se očekávají určité změny. V Sokole pracují tyto složky: odd.kopané, odbíjené, stolního tenisu a nově se utvořil kroužek džesgymnastiky.
     Kopaná – vedoucím fotbalového oddílu je Josef Svoboda. Je to neobyčejně obětavý funkcionář, který pro tento odd.žije. Hraje v III.tř.okresní soutěže, kde obsadil 8.místo. V soutěži slušnosti byl 4. Také dorost hraje v okresní soutěži. Toto družstvo skončilo na 4.městě a v soutěži slušnosti byli třetí.
     Odbíjená – vedoucím tohoto oddílu je Zdeněk Pavlásek, kapitánem Valentin Mališ. Tento oddíl  má již svou tradici a dobře ji zatím šíří. Hraje v okresním přeboru, kde obsadil 3.místo. Tu si můžeme jen postesknout, že kdyby všichni odchovanci byli věrni svému oddílu, mohl se u nás hrát přinejmenším krajský přebor. Vždyť někteří bývalí hráči hrají v ligových TJ Vítkovice /bratři Metrové/ či v TJ Havířov. Tam hrají mezi elitou a mohou se dále v tomto sportu zdokonalovat, což je ve prospěch celého čs.sportu.
      Stolní tenis – tento oddíl zatím stagnuje, nehraje mistrovské zápasy. Hráči i starší hrají pro své potěšení a i to je dobré pro udržení dobré tělesné konstituce a pro zdraví občanů.
     Džesgymnastika – tento kroužek je nový, založilo jej sedm obětavých a zapálených pro věc, děvčat, která se schází pravidelně v neděli odpoledne, aby při hudbě procvičila své tělo v tanečním rytmu. Tento kroužek již má za sebou několik veřejných vystoupení při různých příležitostech u nás.
     Turnaje – oddíl kopané uspořádal 12.července turnaj kopané, jehož se zúčastnila 4 družstva: Sok.Řepiště, S.Staré Město, S.Pržno a S.Metylovice. Umístění:
1.TJ Sokol Staré Městě
2.TJ Sokol Metylovice
3. TJ Sokol Pržno
4. TJ Sokol Řepiště

     Také oddíl Odbíjené uspořádal tradiční již XXXII.ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Byli to zakladatelé moderní odbíjené u nás. Miloš Čupa, učitel, byl popraven za odbojovou činnost v Breslau dne 10.12.1942. Vladimír Bílek byl rovněž učitel a byl zastřelen jako rukojmí v Českém Těšíně 30.dubna 1945. tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev. Hrálo se na hřišti za školou za nepříznivého počasí. Ve finále se střetla mužstva: Metylovice-Vítkovice ROH 2:0, o 3.-4.místo Minerva Opava – Sokol Pstruží 2:0.
1. TJ Sokol Metylovice
2. TJ Vítkovice ROH
3. TJ Minerva Opava
4. TJ Sokol Pstruží
Sestava Metylovic: Vladan Merta-kapitán, Pavel Kožuch, Věnomír Merta, Karel Procházka, Jan Bernátek, Aleš Pyta. Za uvedenými družstvy zůstala ještě družstva: TJ Hnojník, Frýdlant „A“, Pržno a Metylovice „B“.
Nejlepším hráčem turnaje byl Vladan Merta. Během turnaje bylo oblačno. Dopoledne silně pršelo. Bylo +25°C.
      Všechny ostatní složky, které jsou v obci ustaveny, tak, jak jsou uvedeny v min.letech, pracují podle svých odborností. Jejich odbornost je uvedena také v minulém roce. Všechny také na výzvu Místního výboru národní fronty /MVNF/ se zúčastňují brigád na veřejně prospěšných pracích a na úpravě vzhledu obce. Jejich práci dobře koordinuje výbor MVNF, který vede s.Břetislav Bača. Všechny složky, včetně Československé strany lidové, mají stejné složení, jak v roce minulém. V obci nebyla ustavena žádná nová složka.

Povaha roku, přehled počasí
     Dále podávám zprávu o počasí podle jednotlivých měsíců:
     Leden – na začátku ledna napadlo asi 30cm sněhu. Stále připadával nový, takže 13.1. ho bylo už 60cm. Od 13.1. uhodily mrazy. Do 12.1. se pohybovaly teploty od -5 do -8°C. Od 13.1. byly mrazy -12°C, 17.1. -18°C, 21.1. -14°C. Od 25.1. pak mrazy poklesly na -2 až -3°C. 31.1 byl silný vítr, který přinesl změnu počasí. Ten den byly časté dešťové přeháňky, teplota +4°C, sníh rychle mizí.
     Únor – 1.2. byl bez sněhu, +6°C, dešťové přeháňky. Toto počasí trvalo do 14.2. Pak teplota -2 až -8°C. Od 18.2. zase teploty nad 0°C až +6°C. do 20.2. bylo velmi pěkné slunné počasí s ranními mrazíky. Přes den +10 až +12°C, bezvětří. Od 27.2. pak nastaly sněhové přeháňky se slabými mrazíky.
     Březen – toto počasí přetrvalo do 3.3. Ten den bylo 5cm sněhu, silný vítr. Ten den také 4x zahřmělo, přes den bylo 0°C. 8.3. přišel déšť, bylo opět bez sněhu. Od 9.3. nestálé počasí, déšť se sněhem, nebo jenom sněží, ráno -3°C, přes den až +5°C. 16.-18.3. mlha, která spadla, přes den bylo pěkně. 19.3. se ochladilo, poprašek sněhu, -4°C. Do 21.3.napadlo asi 15cm sněhu, teplota 0°C až -5°C. Od 23.3 pěkně, bez sněhu, teplota až +15°C. Toto počasí trvalo až do 27.3. Do 31.3 pak déšť, dešťové přeháňky, teplota až +14°C.
     Duben – od 2.4. déšť se sněhem, 3.4. jen sněží, 4.4.již 15 cm sněhu, okolo 0°C. Od 7.4. opět taje, ale 10.4. zase sněží. Do 11.4.pravé aprílové počasí, chvíli sněží, chvíli prší nebo sníh se sněhem se střídají se sluncem. Od 12.4. oteplení, na slunci až +26°C, toto počasí trvalo do 17.4. Od 18.4. ochlazení. Časté dešťové přeháňky, 21.4. mráz -3°C. 22.4. hustě sněžilo, napadlo 15 cm sněhu – mokrého, na cestě břečka, 0°C. 25.4.bez sněhu, všude břečka, fouká severní vítr, chladno, do 30.4. dešť.přeháňky, odpoledne hřmělo.
     Květen – 1.5.ráno mlha, +31C, přes den jasno, +16°C. Od 2.5. do 8.5. ranní mrazíky, do 15.5.ranní mrazíky, přes den +9°C-+12°C, oblačno, časté dešť.přeháňky, severní větřík. Celkově chladno. Od 16.5.chladná rána, teplá dopoledne, až +16°C. Od 15.5.nepršelo. 27.5. bylo +25°C. Již se projevuje trochu sucho, ale 28.5 přišel déšť, který se změnil v liják. Do konce května +24°C, bez deště, až 31.5. odpoledne mírný, ale hustý déšť, který pole krásně zavlažoval.
     Červen – začátek byl chladný, +12°C, časté dešťové přeháňky. 7.6.bouřka se silným lijákem. Stále se otepluje, až na +27°C. 10.6. senoseč v plném proudu. Od 12.6. pěkné počasí s teplotou až +30°C /15.6.bouřka se silným úlisným deštěm/. Od 16.6 se ochladilo, občasné dešťové počasí kazilo senoseč. Takové počasí trvalo do22.6. 23.6.krásně až dusno, +32°C. 24.6.přišla v noci silná bouřka s větrem a průtrží mračen. Odpoledne slunečno, až +34°C. Od 25.6. do konce června přeháňky, déšť, teplota do +16°C.
     Červenec – do 6.7. chladno a deštivo. 7.7.bylo krásně, 32°C, Pilně se sváželo seno. Přes noc silná bouře s prudkým deštěm. 8.7. 28°C, od 9.7. opět přeháňky, bouřky,chladno 15°C, sklizeň sena přerušena. Takové počasí trvalo do 16.7., když některý den nepršelo, bylo chladno, seno se nedalo sklízet. Polní práce jsou nejméně o 14 dnů opožděny. Takové počasí trvalo do 24.7. 25.7. byl jeden den pěkně, pak do 31.7.přeháňky, teploty +20°C. Seno z polí se sklízí úkradkem.
     Srpen – až do 7.8.krásné a teplé počasí, až +30°C. 8.8. v noci bouřka se silným větrem a deštěm. Do 12.8. přeháňky, +24°C. Od 15.8. do 19.8. bez deště, teplo +29°C až 32°C. Od 20.8. přeháňky, teplota +18°C, až do 25.8. Od 26.8. až do konce polojasno, bez deště, 21 až 24°C.
     Září –  1., 2.9. po celý den deštivo. 3.-6.9. bez deště, polojasno, 26°C až 28°C. 7.9.déšť, odpoledne bouřka, 25°C, od 8.do10.9.jasno, 28°C. Od 11.do 16.9. celodenní přeháňky, nebo déšť /18°C/. Zbytek září, až na poslední den, bez přeháněk občas jasno, většinou oblačno. Nízké teploty do 20°C.
     Říjen – začátek studený, do 6.10. teplota od +10 do +18°C. 7.10. přeháňky, silný vítr, mnoho ovoce na zemi, +14°C. Do 10.10. déšť, mlha, 11.10. do 10.hod.hustě sněžilo, 5cm sněhu. Odpoledne déšť, sníh zmizel, 0 až +5°C. Až do 13.10. déšť, chladno, +6 až +12°C. Od 15.10. do 18.10.bez deště, ale větrno, ovoce na zemi. Teplota až +20°C. od 20.10. ranní mrazíky, až -4°C, odpoledne polojasno. 24. a 25.10. déšť, +14°C. 26.-28.10. bez deště, +11°C. Od 29.10. do konce měsíce přeháňky, větrno, +10°C,
     Listopad –  začátek chladný, sněží, až -7°C. Větrno. 6.11.vítr ustal, -2°C. 7.11. musel projet pluh cesty. Od 9.11. dešť.přeháňky, +6°C. 11.a 12.11. polojasno, +5°C. 13.11. déšť se sněhem +3°C, ranní mrazíky -2°C. 16. a 17.11.dešť.přeháňky, +6°C. Od 18.do 26.11. oblačno až zamračeno, bez deště, teploty 17, 18°C. 27.11.ochlazení na -3°C. Poprašek sněhu. 28.11. 7cm sněhu, ráno -7°C, přes den -1°C. Na cestách břečka. 29. a 30.11. sněží, vítr, tvoří se závěje. Na cestách hodně uvázlých aut. Teplota -10°C.
     Prosinec  – začátek studený, napadlo 15 cm sněhu, silnice posypané, místy se tvoří závěje. 5.12. napadlo 30 cm sněhu. Mrzne, zdravé počasí. Silnice také solí, pak je na nich břečka. K 10.12.leží asi 50 cm sněhu, větrno, tvoří se závěje. Od 11.12. oteplení, 12.12. občasné dešť.přeháňky, sníh rychle mizí. Takové počasí trvalo do 18.12., velmi nezdravé. Sníh úplně zmizel. Byly sice ranní mrazíky -4°Cm, ale přes den padal sníh s deštěm. Vánoce byly na blátě. 28.12. napadlo sice asi 5cm sněhu, ale ten do 31.12.zmizel.
     Celý rok po stránce počasí byl pro zemědělce velmi nepříznivý. Jak narostlo hodně trávy, tak ji nebylo možno včas sklidit. Rovněž žně byly obtížné. Kombajny často nemohly vyjet do polí, protože bylo velmi mokro. Žně tak vázly, stále se zpožďovaly. Nakonec se obilí sklízelo velmi velké. Zrní muselo být dosušováno na sušičkách, což jim na kvalitě nepřidalo. Také vykopávka brambor velmi vázla. Brambory se kopaly nekvalitní a brzy hnily. Spotřebitelé si na kvalitu velmi stěžovali.  Celkově byly všechny zemědělské práce opožděny o tři týdny až 1 měsíc. Také děti, až na několik dnů, neužily léta, ani zimy. Rok to byl velmi zlý. Staří lidé si hlavně v prosinci stěžovali na dýchací potíže. Celkově byl to nezdravý čas. Starší lidé si takové počasí nepamatují. Je to již šestý rok po sobě, který nás pronásleduje nepřízní počasí. Přesto však družstva se snaží dodati státu všechno zboží,  i když v nižší kvalitě.

Pohyb obyvatel
Narodilo se  19
Zemřelo 30
Přihlásilo se  18
Odhlásilo se  24
     Údaje byly zjištěny na matrič.odd.Měst. NV ve Frýdlantě n.Ostr. Úbytek obyvatel zapříčiňuje, že mladí manželé se stěhují do měst, povětšině do Frýdlantu n.O., kde v současné době probíhá velká družstevní výstavba obytných domů. Menší část se přestěhovala do okresního města Frýdku-Místku. Přesto je zde hodně rekreačních chat, takže v letním období se počet občanů naší obci značně zvětší. S nimi se také počítá při zásobování.

Dne 15.srpna 1981
Ukončil zápis do kroniky za rok 1980 t.č.kronikář Jar.Ščerba

Komentáře nejsou povoleny.