1979

Politický stav v obci : Sloučení okolních obcí v jedno Zemědělské družstvo se plně osvědčilo. Práce v přidružených obcích byla řízena z jednoho střediska, které je v Palkovicích. Půda byla rozdělena podle bonity a podle ní se také v jednotlivých obcích pěstovaly vhodné plodiny a tak byl vytvořen předpoklad pro zvýšené výnosy jednotlivých plodin. Nutno konstatovat, že členové Jednotného zemědělského družstva jsou s tímto spojením plně spokojeni. Mají stálou práci, více si vydělají a daleko méně se napracují.
     Po sdružení Jednotných zemědělských družstev do větších celků, přistupuje se k územnímu sdružování obcí. Naše obec spolu s jinými bude spadat pod střediskový Městský národní výbor ve Frýdlantě nad Ostravicí. Vedle naší obce budou k tomuto Měst NV ještě přidruženy: Pstruží, Pržno, Nová Ves a Janovice. Samotní občané měli možnost se svobodně vyjádřit  k této integraci. V naší obci obešli v březnu a dubnu poslanci jednotlivých volebních obvodů, aby si s občany pohovořili o přípravách, výhodách i nevýhodách této integrace a aby také zjistili stanovisko a postoj jednotlivých občanů. Občané této možnosti v naší vlasti, Komunistické straně Československa. Své ano nebo ne mohli také sdělit na veřejných schůzích, které za tím účelem svolávala KSČ. Průběh těchto pohovorů je zachycen v následující tabulce:

Č.Poslanec  voličů  pro   proti   nevyj.  voj.     mimo    odstěho-        jméno  kam
               služ.    domov  val se              
59.  Stan.Pink  102 99 9 1 1 1 0  0 0
60.  Mir.Rožnovský 92 85 4 3 0 0 0  0 0
61.  Boh.Svoboda 78 64 4 3 1 6 0  0 0
62.  Dušan Venháč 77 58 12 7 0 0 0  0 0
63.  Magda Vašíčková 59 43 3 11 0 1 1 Jiří Juřica Makov
64.  Karel Mročka 49 21 15 11 1 1 0  0
65.  Jarosl.Čupová 50 44 3 – 1 0 2            Mar.aMir.Horákovi,Místek
66.  Milan Chrobák 80 63 5 8 2 2 0  0
67.  Josef Carbol 70 67 – 3 0  0 0  0
68.  Mir.Juřica  77 49 20 7 1 0 0  0
69.  Josef Kapsa 87 74 7 6 0 0 0  0
70.  Helena Červenková 66 33 11 22 0 0 0  0
71.  Marie Běčáková 52 23 14 13 0 2 0  0
72.  Jan Boháč  71 64 5 1 1 0 0  0
73.   Oldřich Kulhánek 76 33 23 19 0 1 0  0
74.  Anežka Chýlková  62 9 51 1 0 1 0  0
Celkem  1148 829 177 116 8 15 3  0 0
=72,2%

     Z tabulky leze přečíst, že jedině obv.č.74, to je dolní konec-Baděnovice a jeho občané byli většinou proti sdružení pod Měst NV ve Frýdlantě. Je to tím, že občané z tohoto obvodu mají přirozený spád do Palkovic. Předmětem jednání k této integraci bylo také výhodnější autobusové spojení s tímto střediskovým městem. Zdejší Měst NV tuto otázku projednal s Československou autobusovou dopravou Frýdlant nad Ostravicí, odkud získal příslib, že autobusové linky budou rozšířeny. Tyto a další otázky budou dále upřesňovány na veřejných schůzích. Toto sjednocení se bude také týkat i jednotlivých společenských organizací a složek. Výbory těchto složek a organizací budou ve svých obcích spravovat své členy, celková práce, výměna zkušeností bude pak koordinována na hlavních výborech ve Frýdlantě nad Ost.Výbory budou tvořit jmenovaní členové z jednotlivých obcí. Tato integrace má vstoupit v platnost od 1.1.1980.

Výstavba
     V letošním roce byl vypracován projekt pro výstavbu vodovodu v dolní části obce a na Baděnovice. V této oblasti je totiž velmi málo kvalitní pitné vody. Zásobování pitnou vodou této oblasti je značně obtížné a proto vypracování projektu usnadní život tamějším občanům. S prací na vodovodu se má začít v r.1980.
     Dne 19.2. začala v naší obci první stavba rodinného domku typu „Okal“. Staví jej praní Prašivková-roz.Mužná, která zdědila nějaké valuty. Stavba Okalu s celým zařízením podle výběru zákazníka vyjde asi na 300 000Kčs, přičemž si stavebník postaví svým nákladem základy. Dne 6.3.byla tato stavba dokončena v celkové částce 340 000Kčs s celkovým zařízením interiéru. Stavbu prováděla firma Rudné doly Jeseník, závod Rýmařov v německé licenci.
     Dne 2.3. byla kolaudována prodejna Jednoty na Vrchovině. Velkou zásluhu na dokončení této prodejny má s.Miroslav Rožnovský, který se ujal vedení stavby, kdy tato dobře nepokračovala, chyběl konečný materiál i pracovní síly. Dovedl materiál sehnat, dovedl také soustředit pracovní síly, takže stavba byla dokončena. Dne 17.3. Byla prodejna otevřená a dána k užívání spotřebitelům. Otevřen prodejny provedli zástupci Měst NV, členové rady s.Mir.Rožnovský, předseda Výboru národní fronty s.Břetislav Bača a další. Prodej byl zahájen v 10.hod. Sešlo se hodně kupujících z místa i okolí. Vedoucí nové prodejny byla jmenována mladá s.Jarmila Urbančíková. I ostatní obsluhující personál je mladý, který má před sebou pěknou perspektivu.
     U občana Němce Leopolda, čp.251, byl zbudován bezplatně trubkový most přes Olešnou. Na této práci se podíleli téměř všichni občané z dolního konce obce. Byl postaven velmi rychle. Materiál dodal Městský NV ve Frýdlantě n.O. a práci zdarma provedli naši občané. Je to ukázka, jak společnou prací jde vybudovat rychle potřebnou stavbu.
     V listopadu byla dokončena stavba zdejší sokolovny. Do používání byla dána tělocvična. Velký podíl na dokončení má naše mládež, hlavně pak členové oddílu kopané. Ti se nejvíce zasloužili o to, že tato stavba dospěla ke svému konci a že může sloužit svému účelu. Téměř všechny složky Sokola začaly s cvičením. Rovněž i různé oddíly zahájily podle rozvrhu cvičení svůj trénink. Tento stánek dobře také svědčí i odd.stolního tenisu, který zde odehrál své mistrovské zápasy. Rovněž odbíjenkáři zde odehráli své turnajové zápasy. Věříme, že naši mladí si budou vážit tohoto díla a že je budou šetřit. Také víceúčelový sál je již před dokončením. Zde na dobrém postupu prací má velkou zásluhu člen Sokola Vojtěch Čupa, který zde pracuje každodenně a někdy sám.
     Také se začalo s úpravou příkopů u hlavní cesty. Na Vrchovině se začalo s pokrýváním a kladením rour v příkopu u obč.Mojmíra Mužného. Ten si tuto práci vykonal sám spolu se svými rodinnými příslušníky. Také byl vyčištěn, vykopán, položeny roury v příkopu pod občanem Milanem Chrobákem. I tento příkop byl pěkně přikryt a urovnán. Zde bylo provedení této práce velmi nutné ze zdravotnického hlediska. Do příkopu totiž ústila nejedná kanalizace z rodinných domků, příkop měl malý spád, takže odpadky v příkopu neodtíkaly a nepříjemně zapáchaly. Materiál /roury/ opět dodal Měst NV a práci zdarma provedli zainteresovaní občané. 
     I v letošním roce se tedy vykonalo dost práce pro zvelebení naší obce. Naši občané dokázali, že mají svou obec rádi a že je těší žít ve stále krásnějším prostředí. Tím také byly splněny závazky,které si občané dali k zlepšení vzhledu své obce. Věříme, že tomu tak bude i v příštích letech.
     Ještě dodatečně dopisuji práci – záslužnou pro tamější občany. V Pasekách byla vybudována nová komunikace od Milana Rysa až k občanu Paulerovi. Tato práce byla vykonána v rámci občanské vybavenosti nákladem 120 000Kčs. Komunikace velmi usnadní dopravu různého materiálu, zvláště otopu do rodinných domků v této  oblasti.

Kultura
     Také v letošním roce vadil většímu rozvoji nedostatek jevištního vybavení v naší obci. Doposud nebyl otevřen dosud víceúčelový sál v sokolovně, který tuto možnost jistě podpoří. Počítá se však s určitostí, že k otevření sálu dojde již do poloviny roku 1980. Ve vedení místní Osvětové besedy došlo ke změně. Za dosavadního předsedu OB s.Jaroslava Ščerbu, který tuto funkci vykonával 27 let byl jmenován zdejší občan ing.Otakar Bílek. Tato funkce je nyní daleko lépe honorována, než v dřívějších letech. Ke změně došlo 31.května. V ing.O.Bílkovi je zde záruka, že i kultura nebude v naší obci stagnovat,ale povede naše občany k dalšímu vzdělávání.

Jaké kulturní podniky byly  v naší obci uspořádány:
Taneční zábavy
     Celkem bylo uspořádáno 13 zábav z celkovou účastí 2640 občanů. Na organizování tanečních zábav se podílely téměř všechny složky, které v obci pracují. Nejvíce jich však uspořádal Sokol, oddíl kopané, celkem 5. Některé zábavy na Čihadle však se neobešly bez vzájemného napadení, zvláště mladých občanů. Pořadatelé měli často plné ruce práce. Je nutno říci, že takové „zábavy“ se naší mladí nezúčastňovali. Byli to cizí návštěvníci, kteří tyto rvačky vyprovokovali.

Přednášky
     28.1. uspořádali zahrádkáři přednášku na téma Pěstování ovocných stěn. Přednášky se zúčastnilo celkem 62 občanů.
     23.2. připravili chovatelé drobného zvířectva přednášku na téma Chov ovcí. Na toto téma přednášel ing.Šimeček. Přednášku vyslechlo celkem 61 občanů.
     9.3. byla beseda s manžely Sýkorovými na téma Život žen u nás a v kapital.zemích. Besedovalo celkem 46 občanů. Beseda byla doplněna barevnými diapositivy. Přednášku – besedu připravila Osvětová beseda.
     4.4. OB spolu s Českým svazem žen připravili přednášku Estetika životního prostředí. Přednášku proslovil s.Čeněk Rašner. Zúčastnilo se jí celkem 31 občanů.
     23.4. hovořil na téma Život a dílo V.I.Lenina s.Mir.Rožnovský. Přednáška se konal pod patronátem zdejší odbočky SČSP. Účastnilo se jí 57 občanů.
     26.4. bylo pokračování přednášky Estetika životního prostředí – přednesl opět s.Čeněk Rašner. Přítomno bylo 36 občanů.
     3.6. připravili OB a ČsČK přednášku Žaludeční choroby, kterou proslovil primář frýdecké nemocnice MUDr.J.Műller. Přednášku vyslechlo 49 občanů. Na této přednášce byla bohatá diskuse.
     1.10, 8.10., 15.10. v těchto dnech uskutečnil ČsČK kurz První pomoci, který vedli MUDr.Rudolf Pastor a zdravotní sestry z Palkovic. Kurzem prošlo celkem 47 občanů.
     24.10. uspořádal Svaz požární ochrany přednášku na téma Podzimní topné období. Přednášek s.Jaroslav Ščerba. Přednášky se zúčastnilo 53 občanů.
     SPO přednesl také dětem ve škole přednášky na téma Děti, častá příčina požárů. Přednášky připravoval s.Jar.Ščerba a proslovovali je s.Frant.Michalec a Miloslav Juřica. Tyto přednášky si získaly velkou oblibu nejen u dětí, ale také u rodičů. Pomáhaly také při získávání mládeže do požární ochrany.
    Na podzim letošního roku začal také kurz angličtiny. Pořádá jej Osvětová beseda.Přihlásilo se celkem 14 občanů. Kursisté  se scházeli v místní škole v místnosti družiny.

Zájezdy
     Organizace a složky národní fronty se také podílely na organizaci vlastivědných zájezdů, ať to bylo pro děti, nebo pro dospělé.
     Místní odbočka Českého svazu žen uspořádal pro pionýry pěkný jednodenní zájezd do jeskyní v Javoříčku a do arboreta u Opavy.
     22.6. SČSP podnikl zájezd opět s pionýry po stopách slovenského národního povstání /SNP/. Trasa vedla do střediska SNP, do Banské Bystrice. Zpět se vraceli přes Strčeno, kde uctili památku padlých francouzských partyzánů. Zde připravila učitelka s.Anežka Židková krátký, ale velmi pěkný kulturní program. Pionýři si také prohlídli národní hřbitov. Vedoucím tohoto pěkného zájezdu, který také připravil celou trasu byl s.Mir.Rožnovský.
     S.M.Rožnovský rovněž zorganizoval ve dnech 1.-4.července zájezd pro dospělé do Českého ráje, pod patronací vesnické organizace KSČ. Zúčastnilo se ho 39 občanů, kteří byli plně spokojeni jak s trasou, tak i s celkovou organizací zájezdu. Tyto zájezdy si získaly již mezi občany popularitu a staly se určitou tradicí. Také ostatní organizace pořádal pro své členy jednodenní zájezdy, takzvané „do neznáma“. Byla to Lidová strana čs., Jednota, fotbalisté i OB-hudba. Občané tak nejenže viděli část naší vlasti, poučili se o způsobu života v jiných krajích, ale také si po své práci kulturně odpočinuli.

Knihovna
     Také v letošním roce byl knihovníkem s.Bohuslav Halata. Struktura knihovnictví zůstává stejná jako v loňském roce. Středisková knihovna, která je ve Frýdlantě n.Ostr. je zásobována knižními novinkami. Toto pak podle požadavků našeho knihovníka půjčuje zdejší knihovně. Počet čtenářů v naší knihovně stále stoupá. Půjčovní doba je opět v neděli od 10.hod.Stav výpůjček je následující.

    Knihy  Periodika
Marx.len.   –  –
Ostatní spol.politic.  242  191
Přírodovědecká  150  58
Zemědělská   88  –
Technická   85  65
Jiná naučná   126  95
Celkem naučná  691  409
Krásná liter.   2786  –
Naučná pro děti do 14.let 197  207
Krásná pro děti do 14.let 1555  –
Úhrnem   5229  616

Školství
     Zdejší základní škola je čtyřtřídní. Vyučuje se ve čtyřech třídách po samostatném ročníku. Ve všech ročnících se vyučuje podle nové koncepce. Ředitelem školy je Stanislav Šťastný. Dále zde působí učitelé s.Sedlář, s.Židková a s.Vlasáková. Školní dužinu, kde je zapsáno 32 dětí, vede vychovatelka s.Jana Pituchová. Školnicí je Jana Veličková a obědy vozí a v topném období topí s.Jarmila Prečová. Školu navštěvuje celkem 73 dětí. Do pátých tříd dojíždí děti z naší obce do Palkovic a do Frýdlantu n.O.-ulice Padlých hrdinů. Děti zdejší školy často vystupují při různých kulturních vložkách, které obvykle připravuje s.uč.Židková a s.vychovatelka Jana Pituchová.
     V mateřské škole je zapsáno celkem 39 dětí. Zájem rodičů je však větší, ale prostory této školy nedovolují přijmout více dětí. Povinně navštěvují tuto školu děti,které nastoupí do I.třídy zdejší ZDŠ. Ředitelkou je s.Alena Fajkusová. Stále se uvažuje o stavbě nové budovy pro mateřskou školu. Zatím však nejsou finanční prostředky pro tuto stavbu. I když je mat.škola dobře vybavena po stránce nábytku, hraček apod., přece působí určitým stísňujícím dojmem z celkově malého prostoru.
     V obci je rovněž škola při státní dětské ozdravovně.Pedagogický sbor proti loňskému roku se nezměnil. Školu navštěvuje 76 dětí, které se střídají po dvouměsíčních turnusech.
     Ve Frýdlantě n.Ostr. je stále citelný nedostatek tříd. Proto děti z obou frýdlantských škol jsou se svými učiteli vyváženy do prázdných tříd v okolních obcích. Do naší školy přiváží denně děti třetí třídy ze školy na ulici Padlých hrdinů. Dováží se tu celkem 35 dětí se svou třídní učitelkou s.Karlickou. Spolupráce mezi dětmi i učiteli je dobrá.

JZD
     Do provozu byla dána sociální budova pro autodopravu. Do zkušebního provozu byla uvedena odchovna mladého dobytka pro 400ks v Metylovicích. U této odchovny byly postaveny 3 senážní věže. Rozšířená byla žampionárna ve Skalici. Bylo dokončeno 6 byt.jednotek v Kozlovicích. Zahájena výstavba byt.jednotek v Lysůvkách a Palkovicích.
     K 1.7.1979 mělo JZD 1713 členů.
Během roku zemřelo 40 členů
Zrušilo členství 29 členů 
Nově přijato 95 členů
K 31.12.1979 mělo JZD 1739 členů.
Učební poměr ukončilo a do JZD nastoupilo 11 učňů.
Nově přijato bylo 18 učňů.
Na učňovských školách je celkem 47 učňů.
     V družstvu pracuje 28 kolektivů brigád  soc.práce s 391 členy. 16 kolektivů s 222 členy má bronzový odznak, 6 členů stříbrný odznak.
     Vítkovické železárny Kl.Gottwalda si zde ověřují nejnovější zařízení pro senážování a nové druhy pluhových ostří.
     Jak je vidět z uvedených čísel, pracuje družstvo dobře po všech stránkách. Stará se také i o mateřské školy ve svém obvodu, do nichž nakupuje nové hračky, spolupracuje s občan.výbory jednotlivých obcí při akci „Z“, pořádá vlastivědné zájezdy pro důchodce i pro své členy. Zakupuje pro své členy vstupenky na různé kulturní akce, zajíždí s nimi do Ostravského divadla a podobně. Toho také plně využívají i metylovští členové družstva. Co však je nejdůležitější, členové jsou s prací i odměnou za ni plně spokojeni. V rostlinné výrobě činí průměrný plat asi 1 400Kčs, v živočišné výrobě pak 1 700 – 1 800Kčs a traktoristé asi 2 000Kčs. K tomu mají možnost mít záhumenek, nebo dostávají záhumenek sypaný za zlevněnou cenu. Toto vše přispívá ke spokojenosti členů i k jejich radosti z práce. Je tu velký rozdíl od doby – od r.1955 –  kdy se u nás družstvo zakládalo a do dnes, kdy plně prosperuje. Na tomto poli udělala naše vedoucí strana nevýslovně mnoho práce. Družstevníci jsou si toho plně vědomi a svou poctivou prací se snaží zásobit ostatní naše pracující všemi potřebnými potravinami.

Práce složek
     Ve všech složkách pracují výbory tak, jak byly zvoleny v roce 1978. V tomto roce byly totiž výbory voleny na dvouleté období. Nově budou zvoleny nevýročních členských schůzích v r.1980.
Ves.org.Komunistické strany Československa
     Tato strana je vedoucí složkou v naší obci. Ve schůzích projednávali další výstavbu naši vesnice, iniciativně navrhoval její výbor různé úspory i další zlepšení. Dobré výsledky ve zkrášlení obce, jak bylo dříve vypsáno, bylo možno dosáhnout právě obětavou práci komunistů, kteří nastupovali vždy tam, kde jich bylo nejvíce potřeba. Tak mohla být dostavěna prodejna Na Vrchovině i tělocvična v naší sokolovně. Výbor této strany pracoval velmi iniciativně a kolektivně. Proto má také podporu velké většiny našich občanů. Stará se také o politicko-výchovnou práci nejen pro své členy, ale pro všechny občany. Pořádá zájezdy s pionýry. S.Mir.Rožnovský úzce spolupracuje se Socialistickým svazem mládeže. Pravidelně školí členy této složky a pomáhá jim v různé administrativní práci. Její členové konají pro obec velmi důležitou politickou práci.

Československá strana lidová
     Je druhou politickou stranou v naší obci. V této straně se soustřeďují povětšinou lidé věřící. Členové této strany se scházejí na Čihadle. I její členové se zúčastňují brigád a jiné veřejně prospěšné práce. Pro své členy pořádá přednášky, které doplňuje krátkými filmy.

Československý svaz žen
     Soustřeďuje ve svém středu většinu pokrokových žen v obci. Schází se pravidelně v hostinci „Obecník“. Velmi aktivně se zúčastňují brigád, zvláště na zvelebení obce. Pod svůj patronát si vzaly také úpravu okolí Pomníku padlých a květinové záhonky naproti budovy Osvětové besedy /Obecník/. Jednotlivě pečují o květinové záhonky u školy a na jiných veřejných prostranstvích. Pořádá rovněž zájezdy s pionýry. Účastňují se všech akcí pořádaných Místním výborem národní fronty. Iniciativně se účastní některých organizačních prací při různých oslavách /MDŽ, 1.máj, 9.květen/.

Svaz československo-sovětského přátelství
     Má v současné době přes 100 členů  a počítá se mezi nejmasovější složky v naší obci. Aktivně se stará o popularizaci opravdového přátelství k našemu osvoboditeli. Na přednáškách přibližuje našim občanům život lidu této velké bratrské země. Přednášky doplňují barevné filmy ze všech míst Sovětského svazu. Mnozí naší občané, členové SČSP byli již v Sovětském svazu. Své zážitky si však nenechávají pro sebe, ale spolu s propagačním materiálem seznamují ostatní občany. Tyto besedy si již získaly mezi našimi občany popularitu a oblibu a jsou dobře navštěvovány.

Tělovýchovná jednota Sokol
     Je organizace sloužící k rozvíjení tělesné pružnosti a hlavně upevnění zdraví občanů. Výbor Sokola zpracoval rozvrh cvičebních hodin všech svých složek. Ke cvičení scházejí se všechny složky – od žactva až po muže – pravidelně. Zprvu bylo dosti těžkostí se sehnáním vhodných cvičitelů, ale postupně se i tato otázka vyřešila. V těchto cvičeních se také scházejí i jiné oddíly ke svým tréninkům. Své hodiny mají vyhraženy fotbalisté,  odbíjenkáři i stolní tenisté. Nejmasovější složkou Sokola jsou fotbalisté. Mají své žáky, dorost i mužstvo. Žáci se umístili na 2.místě okresního přeboru, dorost na 9.místě a mužstvo na 10.místě. Je to však jedno z nejslušnějších mužstev v okresním přeboru. Je také nejiniciativnější v získávání prostředků na své výdaje. Koná časté zábavy, z jejichž výnosů hradí část svých nákladů na svou činnost /cestovné hráčům, praní dresů apod./.
     Dne 30.6. uspořádali turnaj v kopané, kterého se zúčastnila 4 družstva a pořadí bylo následující:
1.Kozlovice, 2.Metylovice, 3.Ostravice, 4.Pržno. Vítězná dvě mužstva byla odměněna věcnými cenami a diplomem, ostatní dostala diplomy.
     Také odbíjená pracovala velmi dobře. V okresním přeboru byli ze 7.družstev třetí. Také tento oddíl uspořádal tradiční již XXXI.ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Zúčastnilo se jej 8 družstev. Dvě první družstva byla odměněna věcnými cenami. První bylo Pržno, druhé Metylovice. Stolní tenisté hráli často jen přátelské zápasy, když jejich nejlepší hráči jsou na studiích mimo obec. Základní tělovýchova uspořádala tělovýchovnou akademii všech svých složek dne 21.10. Vidělo ji 86 občanů.

Svaz požární ochrany
     Také v letošním roce pracoval velmi dobře. Převzali veškerou techniku do socialistické péče. Na své výzbroji odpracovali hodně hodin. O dobrý stav požární techniky se nejvíce zasloužili: Silvestr Pavlásek, Jaroslav Herot, Frant.Michalec a Jan Konvička. Díky jim může kdykoliv a v kterémkoliv čase požární technika vyjet k zásahům. Aby i sami členové byli dobře připraveni, pravidelně cvičí a pro své dobré výkony jsou také zvaní do širokého okolí k soutěžím v požárním sportu, z nichž si domů přivážejí velmi pěkné ceny. Také naši požárníci uspořádali soutěž v požárním sportu. Bylo to dne 7.července u myslivecké chaty. Zúčastnilo se celkem 23 družstev, z toho 2 družstva žen. Závodilo se o putovní pohár. Umístění družstev: 1.Kozlovice, 2.OprechticeI., 3.Metylovice. Tato vítězná družstva byla odměněna věcnými cenami. Náš sbor je dobře vybaven, proto se počítá mezi výjezdové, takže je často volán požární inspekcí z Frýdku-Místku k zákrokům i mimo obec. V letošním roce vyjížděl náš sbor celkem k pěti požárům:
Dne 10.2. bylo zahoření ve vepříně v Metylovicích. Včasným zásahem byla škoda nepatrná.
Dne 1.3. byl náš sbor volán do Místku, kde hořela restaurace „Český dům“. K tomuto požáru se sjelo 14 sborů. Přes včasný dobře prováděný zákrok byla škoda na tomto objektu značná.
Dne 29.9. hořela kůlna u soukromého domku v Palkovicích /na křižovatce/. Shořela, alev časným zásahem byl uhájen rodinný domek. Škoda činí asi 10 000Kčs.
Dne 28.11. vyjel náš sobor k poslednímu svému požáru do Kozlovic, kde na rodinném domku shořela střecha. Škoda byla dosti značná.
      Nutno dodat, že členové požárního družstva vyjeli vždy do 3.min. od vyhlášení poplachu. Se svou cisternou byli na požářišti mezi prvními a včasným zásahem uchránili mnoho hodnot. Za svou činnost dostal náš sbor již četná uznání od nadřízených složek.

Československý červený kříž
     Koná v naší obci záslužnou činnost.Pro všechny občany koná zdravotnické přednášky, kde kterým pozývá opravdové odborníky ze Socialistické akademie věd ve Frýdku-Místku. Jsou to lékaři, kteří se občanům snaží přiblížit určité choroby, ale hlavně jak jim předcházet. Tyto přednášky bývají velmi četně navštíveny a po nich pak jsou vznášeny četné dotazy nepřednášejícího. Velmi  dobrý průběh měl také kurz první pomoci, který vedl MUDr.Pastor se zdrav.sestrou ze zdravotního střediska v Palkovicích. I tento kurz měl pěknou úroveň  a byl dobře navštěvován. Probírané možnosti úrazů byly vždy názorně ošetřeny. Každý účastník si mohl sám zkusit ošetření na „simulantovi“. Kurz opravdu hodně našim občanům přinesl.
     Členové ČsČK se rovněž zúčastnili cvičení v rámci Civilní obrany, které proběhlo na hřišti za školou. Je to opravdu záslužná práce, kterou tato složka pro zdraví svých spoluobčanů vykonává.

     Mimo tyto složky pracují v naší obci tyto složky a organizace:
     Svaz chovatelů drobného zvířectva – který se stará o to, aby do maší obce přicházely čistokrevné chovy. Jeho členové se zúčastňovali četných výstav. Chovatelé poštovních holubů se zúčastnili mezinárodních závodů a dosahovali pěkných výsledků. Dodávali také pro nemocnice kvalitní dietní maso.
     Čs.svaz zahrádkářů měl zase na starosti, aby se do naší obce dostaly dobré a hlavně vhodné druhy ovocných stromků a tím i ovoce,které by dobře prosperovalo v dosti drsném podnebí naší obce. To se také našim zahrádkářům daří. Uspořádali také výstavu svých výpěstků v sále Osvětové besedy. Výstava byla hojně navštívena. Některé výpěstky budily značnou pozornost, a to nejen různé druhy ovoce, ale i zeleniny. K výstavce byl vždy zajištěn odborný výklad. Členové se svými výpěstky se zúčastnili výstav v okolí i v okresním městě.
     Čs.svaz včelařů je co do počtu členů nejmenší složkou v naší obci. Členové na svou činnost v posledních letech, kdy nepřeje včelám počasí, doplácí. Přesto ale chápou své společenské poslání, i když s menším počtem včelstev, než v minulosti. Vědí, že jejich práce přináší užitek nejen zahrádkářům, ale celému zemědělství.
    Práci všech složek obci koordinuje Místní výbor národní fronty po politické stránce a Osvětová beseda po stránce kulturní. Předsedou MVNF je s.Břetislav Bača, který složky řídí s přehledem. V MVNF se také koordinuje společná práce pro zvelebení obce a vedou se zde záznamy o vykonané práci. Členové se scházejí jednou měsíčně a nutno říci, že se jim práce daří.

Různé
     Od 8.5. byla opět v obchodě Jednota u Čihadla zavedena samoobsluha. V r.1978 tam byla totiž zrušena, jelikož tam sále bylo velké manko. Bylo podezření, že se někteří občané přiživují na úkor prodavaček, což se také později ukázalo správné. Při odnášení byla totiž přistižena jedna občanka /do které by to – mimo jiné – nikdo neřekl/, která odnášela nezaplacené zboží. Je pochopitelné, že musela zaplatit veškeré manka, která byla na  prodejně zjištěna, takže jí to vyšlo dost draho. Případ byl projednáván v trestní komisi příslušného občanského výboru, kde byla odsouzena k pokutě 200Kčs.
     Dne 24.6. odpoledne se snesl nad naší obci prudký dvouhodinový déšť – průtrž mračen. V krátké době nemohl zakrytý potok pojat spousty vod. Takže po cestě se hrnulo na 40 cm vody. Od Jana Liberdy /Mohelníčka/ se přes zahradu Vlast.Kovala u Obecníku hrnulo asi půl metru vody. Dolní konec byl pod vodou. U občanů Mojmíra Šiguta a Miloslava Juřici bylo na zahradě a na dvoře po kolena vody. Štěstí, že jak náhle liják přišel, tak také skončil, takže voda se brzy vrátila do svého koryta, aniž způsobila větších škod. Jen na polích, na rostoucí úrodě, byla způsobena značná škoda.
     Na dolní konci, při vjezdu do Metylovic z Palkovic, stojí socha sv.Jana. Ta se stala cílem některých nezjištěných mladíků, kteří sochu zničili, takže zůstal jenom podstavec. Tato akce byla všemi občany s rozhořčením odsouzena. Zde vykonal své alkohol a vůbec bujná povaha části naší mládeže. Byli to cizí mladí lidé, kteří do naší vesnice jezdí u příležitosti různých zábav nepřiměřeně oblečení a pak vyvolávají rvačky, či pustoší památky. MVNF a OB poučila pořadatele zábav, jak se proti takovém živlu chovat, aby k podobným výstřelkům v naší obci již nedocházelo.

Přehled počasí
     Letošní rok převládalo nestálé počasí s náhlými změnami.Počasí nepřálo zemědělské výrobě.Je to již několikerý rok za  sebou, kdy si občané naříkají na nepřízeň počasí.
Leden- počátek ledna byl mrazivý, teplota se pohybovala -14 až -19°C. Ne zemi je asi 10 cm sněhu. Občas sněží, ale přes den se oteplí a sníh opět mizí. Koncem ledna se teplota pohybovala kolem 0°C. Jinak průměrná teplota v lednu byla – 5°C.
Únor – začátek února byl studený . 5.února napadlo asi 25 cm sněhu, který však v příštích dnech zmizel. Na cestách byla břečka. Špatně se chodilo, staří občané si stěžovali na bolesti nohou a kloubů vůbec. Ke konci února byly mrazy až -15°C, přes den se vyjasnilo a teplota se pohybovala kolem +5°C. 25.února napadlo asi 35 cm sněhu, který však do konce února stál. 
Březen – tento měsíc se přihlásil mrazem -15°C. Pak následoval týden pěkných dnů s teplotou okolo +10°C, kdy bylo jasno a slunečno. Zbývající dvě dekády však byly velmi nepříznivé. Často pršelo či mrholilo, padal sníh s deštěm. Foukal silný vítr. Teplota se pohybovala 0°C – +8°C. Byl to nezdravý čas, vypukla chřipková epidemie,ve škole byla značná absence. Také starší lidé si stěžovali na různé bolesti, které pocházely právě z tohoto nepřívětivého počasí, jaké už dlouhá léta nebylo.
Duben – začátek byl opět nepřívětivý, kromě jednoho dne 2.4., kdy bylo jasno a teplota dosáhla 13°C. Ráno byly mrazíky až -7°C, občas sněžilo nebo padal sníh s deštěm. Avšak od 12.4. se počasí úplně změnilo. Začalo být slunečno a jasno a teplo. Stromy krásně rozkvetly, zvláště jabloně, bylo to skutečné jaro. Teplota dostupovala až 30°C. Toto počasí trvalo až do konce dubna.
Květen – pěkné počasí z dubna překročilo i začátek května. Pouze 4.5. přes noc napadl poprašek sněhu a noční teplota klesla na -3°C. Odpoledne bylo však opět jasno s teplotou 10°C. Opět od 12.5. nastalo pěkné, slunečné, teplé počasí. Teplota některých dnů překročila 30°C. Koncem května se už projevil nedostatek vláhy – začalo být sucho.
Červen – pěkné a teplé počasí trvalo také v červnu. Teplota dosahovala až 32°C. Bylo však již dosti sucho. Počasí se změnilo od 16.6., kdy se značně ochladilo. Toto chladné počasí provázely četné přeháňky a bouřky náhlými velkými lijáky, které značně stížily senoseč a vůbec sklizeň sena.
Červenec – i začátek tohoto měsíce převzal chladné počasí a deštivé od června. Od 12.7. však nastalo oteplení, teplota opět přes 30°C ve stínu. Družstevníci pospíchali se sklizni sena, protože zraje také zboží. Řepka už je sklizena. Chladná rána počkala na sv.Annu, ale začala již od 17.7. až do konce měsíce. Teplota ráno se pohybovala kolem 3°C.
Srpen – začal opět velmi pěkně. Bylo horko, teplota dosahovala až 30°C ve stínu. Byly však časté dešťové přeháňky, i několikrát za den. Toto počasí nedovolilo vyjet kombajnům do polí, ač byly připraveny stroje ke komplexní sklizni obilí. Konec srpna byl chladnější a opět deštivý. Žně se značně opozdily.
Září – rána tohoto měsíce byla velmi chladná, ačkoliv ne ještě mrazivá. Přes den však bylo opět velmi pěkně  a žně značně pokročily, jako vůbec všechny zemědělské práce. Od 15.9. bylo opět chladno, okolo 10°C. Bylo velmi nestálé, těžko předvídatelné počasí. Déšť se střídal se pěkným počasím, přeháňky však převládaly. Posledního září přišel první mráz -6°C. Na trávě byla jinovatka.
Říjen – začal ranními mrazíky kolem -5°C. Přes den však bylo pěkně. Teplota dosahovala kolem +20°C. Bylo však často větrno. Od 19.10.nastalo značné ochlazení. Denní teploty dosahovaly necelých 10°C. Jen málo dnů v druhé polovině října byl vydařených. Konec měsíce byl však velmi chladný a vál studený vítr. Teplota nepřekročila +10°C. Často bylo daleko méně. Koncem října začala vyorávka brambor. Byly použity nové bramborové kombajny.
Listopad – Začátek byl velmi chladný. Denní teploty kolem +5°C. ráno byly časté a husté mlhy. Foukal nepřívětivý vítr. Počasí bylo vlézané. 10.11. poletoval sníh, ale neměl dlouhého trvání. Ani jeden den v listopadu se neukázalo sluníčko. Celý měsíc byl chladný a nepřívětivý. Bylo to velmi nezdravé počasí, které také zdržovalo vykopávku brambor.
Prosinec – byl opět velmi nepříznivý. Nezdravé počasí pokračovalo z listopadu. Často padal sníh s deštěm, nebo jenom sníh. Druhý den nebylo po sněhu ani památky. Panovaly časté husté mlhy. Bylo větrno, na cestách břečka, která ztěžovala nejen chůzi,ale i jízdu dopravních prostředků. Vánoce byly opravdu na blátě a břečce. Sníh napadl až 30.12. Také na Silvestra hustě sněžilo. Napadlo asi 30 cm  vlhkého sněhu. Tedy alespoň konec roku byl bílý.
     V celku možno říci, že také letošní rok se nevydařil. Bylo to škoda. Děti nemohly – až na několik dnů v červenci, trávit u vody. Tedy nemohly využít teplého počasí ke svým radovánkám. Ale nepřála jim ani zima. Také zemědělci často žehrali na počasí. Je to již několikátý rok po sobě jdoucí, kdy počasí jim nepřálo a úroda nebyla taková, jak předpokládali. Takové počasí však panovalo u nás pod Beskydami v našem kraji. V jiných krajích – na Hané, na Slovácku i v jižním Slovensku panovalo převážně pěkné počasí, takže i úroda se tam vydařila. Celkově tedy v naší vlasti byl splněn plán výnosu polních plodin.

Pohyb občanů
     Letošní rok byl příznivý pro přírůstek občanů naší vlasti. Přehled je patrný z následující tabulky:
Do obce se přihlásilo 46 občanů
Z obce se odhlásilo 27 občanů
Narodilo se   34 dětí
Zemřelo   22 obč.
Uzavřeno sňatků 25

Komentáře nejsou povoleny.