1978

Úvod :  Na letošní rok připadají dvě slavná výročí naší socialistické vlasti. Je to 30.výročí Vítězství pracujícího lidu. Tento významný den ČSSR se v naší obci vždy oslavoval , protože dne 25.února 1948 přešlo definitivně řízení našeho státu do rukou pracujících. Velkými manifestacemi dělníků a rolníků vyvrcholil boj mezi buržoazií a dělnickou třídou. Ministři, kteří opět jako v r.1919 chtěli zvrátit vývoj v naší republice, byli nuceni odstoupit. S.Klement Gottwald, jako předseda ÚVKSČ byl pověřen sestavením nové vlády. Místo odstoupivších ministrů jmenoval pokrokové odborníky. Velkou roli sehrály Lidové milice, jejichž vznik se klade rovněž do roku 1948. Ty převzaly do své ochrany velké závody, aby nedocházelo k sabotážím z řad poražené reakce. Tato nekrvavá revoluce položila základy k budování socialistického státu, který zajistí všem pracujícím ničím nerušený život a blahobyt na podkladě práce všech pro všechny.
     V naší obci jsme toto výročí oslavili 23.února v sále OB. Oslavy se zúčastnilo 123 občanů. Po kulturním pořadu, který připravila místní škola s mládežníky, měl slavnostní projev předseda VO KSČ s.Jos.Blahuta, který v něm shrnul přehled budování socialismu během 30 let, ve kterých si vládne sama dělnická třída. Zdůraznil, že všichni nezaujatí musí vidět horečné budování v celé naší republice. Vždyť za éry socialismu mohly vyrůst takové objekty, jako je Nová huť Klementa Gottwalda v Kunčicích nebo Východoslovenské železárny v Košicích. Musí vidět nové město socialismu – Havířov, nová sídliště – O-Poruba, výstavbu desítek tisíc nových bytů, škol a školek. Zlepšení zdravotní péče výstavbou nových nemocnic, zřizováním nových zdrav.obvodů, kde je lékařská péče zdarma. V naší vlasti není nezaměstnaných, nepronásledují nás krize nebo inflace. To vše nám mohl dát socialismus. Naši občané si to uvědomují a svou prací pomáhají uskutečňovat další zlepšení naší životní úrovně.
     Druhým výročím byl letos 28.říjen, na který připadá 60.výročí vyhlášení samostatnosti Čechů a Slováků. S tímto dnem jsou spjata další výročí: 33.výr.znárodnění těžkého průmyslu, bank a pojišťoven a 10.výročí schválení zákonu o českost.federaci. Přímý vliv na naše osvobození měla Velká říjnová revoluce. Proto také v naší obci byla obě tato výročí spojena do jedné oslavy. Dne 8.listopadu uspořádal Svaz čs.-sov.přátelství v sále OB oslavu obou těchto svátků. 83 přítomných občanů vyslechlo kulturní program, který připravili učitelé zdejší školy a projev s.Frant.Trčky, který vzpomenul všech těchto výročí. U této oslavy byla také instalována výstava knih, kterou pod patronací OB připravil knihovník Bohuš Halata. Také Českoslov.strana lidová uspořádala pro své členy oslavu 60.výr.vyhlášení naší samostatnosti. Oslava byla na čihadle  30.října a účastnilo se jí 50 členů. Slavnostní projev po kult.programu přednesl ing.Hartman.

Školství
     Naše Základní devítiletá škola s 1.-5.roč.je opět úplná. Má tedy všechny třídy samostatné. Pátý ročník je podle zákona převeden na úplné ZDŠ do Frýdlantu n.O. nebo do Palkovic, podle bydliště žáků. Ředitelem školy je Stanislav Šťastný, který vyučuje II.tř.se 17.žáky. I.tř.vyučuje s.Anežka Židková. Je v ní 18 žáků. Nově přidělena byla s.uč.Ludmila Vlasáková, která ve III.tř.vyučuje 22 žáků. Ve IV.třídě vyučuje s.uč.Jan Sedlář 21 žáků. Celkem navštěvuje zdejší školu 78 žáků.
     Ve Frýdlantě n.O.se staví hodně bytů, do nichž se stěhují převážně mladí manželé. Přibývá tam tudíž hodně dětí. Proto tam nastáván nedostatek tříd. Děti, které nemohou být umístěny přímo ve Frýdlantě n.O. se vozí do okolních obcí, kde jsou volné kapacity. K nám ze školy Padlých hrdinů dojíždí III.třída se svou třídní učitelkou s.Dagmar Rozehnalovou. Ve třídě je 28 žáků.

100 let školy
     Na letošní rok připadá ještě další výročí. Je to 100 let otevření zdejší školy. Oslava se konala v sobotu 24.června na hřišti za školou. Na oslavu se sjelo z celé republiky 530 bývalých žáků a učitelů. Také ze zahraničí poslali někteří žáci pozdravené dopisy. Žel, počasí těmto oslavám nepřálo. Ze hřiště se návštěvníci přestěhovali do hostince na Čihadlo, kde už nebyla tak příznivá atmosféra, jako venku. I přesto se oslava ke spokojenosti pořadatelů vydařila i finančně.

Příjmy
Od MVNF  1 000Kčs
Vstupné  2 525,50
Od mysl.sdruž.    252
Dotace od ONV 1 987,90
Příjmy celkem  5 765,40Kčs

Výdaje
Z místních zdrojů 2 796,70
Z dotace ONV  1 987,90
Výdaje celkem 4 784,60Kčs

Rozvaha
Příjmy   5 765,40
Výdaje   4 784,60
Zůstatek     980,80Kčs

     Zůstatková částka byla předána Míst.výboru Národní fronty. Vyúčtování podali Miroslav Juřica s Stanislav Šťastný. Zůstatek převzal s.Břetislav Bača, předseda MVNF.

Školní družina
    Při naší ZDŠ pracuje nadále školní družina. Je to výhodné zařízení pro děti zaměstnaných matek. Vedoucí škol.družiny je Jana Pituchová.  Do družiny je zapsáno 26 dětí. Je umístěna v bývalé sborovně, protože ve třídě, kde dříve byla, vyučuje se dovážená třída z Frýdlantu n.O. Uklizečkou a současně školnicí je Jana Veličková, její manžel Ludvík Velička vykonává na požádání údržbářské práce  zdarma. Topičkou je Jarmila Prečová, svačinářkou Bohumila Vyvialová.

Mateřská škola
     Ve zdejší mateřské škole se situace oproti loň.roku nezměnila. Je v ní zapsáno 48 dětí. Ředitelkou zůstává Alena Fajkusová. Dosavadní budova je velmi nevhodná. Má málo místností a také po hygienické stránce nevyhovuje. V letošní roce se začalo reálně uvažovat o výstavbě nové budovy. Bedlivě se vybírá vhodné místo, které byl po všech stránkách vyhovovalo. Zatím se k jednotnému názoru nedošlo. Do této školky mají chodit povinně ty děti, které po prázdninách budou navštěvovat I.tř.ZDŠ. v mateřské škole se pracuje již také podle nové koncepce. Tím je usnadněn přestup dětí z této školy do škol úplné.

Škola u ozdravovny
     U zdejší ozdravovny pracuje také škola pro zdravotně narušené děti. Mění se v turnusech po dva měsíce. V jednom turnuse je asi 60 dětí. Děti se vyučují 2 hod.denně. Ředitelkou je s.Helena Samešová, učitelkami jsou s.Miluše Bílková, manželka prof.Božětěcha Bílka a s.Marie Toysčuková. Děti plně využívají zdejšího čistého vzduchu a denně se vracejí odpočaté a s upevněným zdravím.

Kultura
     I v letošním roce vedla kulturní život v naší obci Osvětová beseda. Předsedou byl s.Jaroslav Ščerba, radu OB tvořili dále: s.Jana Holmová, jednatelka, s.Jiří Červenka, místopředseda VO KSČ a s.Bohuš Halata, knihovník. Rada se scházela podle potřeby. Plénum OB, tj. kulturní referenti složek NF se scházeli  podle plánu jednou měsíčně. OB pracovala podle jednotného kulturního plánu. Plány složek byly ve zvláštní schůzi OB sjednoceny. I v letošním roce pokračoval u nás cyklus přednášek manželů Sýkorových. Ve svých velmi pěkných besedách seznamovali naše občany s cizími kraji, které procestovali, s kulturními památkami i se životem a způsobem života v těchto zemích. Besedy doplňovali barevnými diapositivy. Tyto besedy si získaly značné obliby u občanů. Průměrná účast na besedách byla 38 občanů. Z dalších akcí uvádím: O některých akcích bylo již psáno v předcházejících kapitolách /30.výr.února, 100 let školy, 60.výročí Osvobození/. Z dalších důležitějších uvádím:
4.3. Oslavy Mezinárodního dne žen na Čihadle. Pořadatelem byl MVNF a TJ Sokol. Účast 125 občanů. V kulturním pořadu vystoupili žáci zdejší ZDŠ a mat.školy, janovický soubor Ondráček a frýdlantský soubor Sluníčko. Projev měl ředitel ZDŠ a Stan.Šťastný.
1.květen – Svátek práce jsme oslavili průvodem do Frýdlantu n.O. na náměstí Klem.Gottwalda. Průvodu se účastnilo 368 občanů.
Den Vítězství – Stát.svátek ČSSR jsem oslavili 7.května v sále OB. Účastnilo se jen 49 dosp.obč.a 54 mládeže. Po kulturním programu vykonali pionýři zdejší školy svůj slib. Pak byly slavnostně předány patnáctiletým občanům nové Občanské průkazy. Po tomto aktu se odebrali přítomní k pomníku padlých, kde položením věnce a minutou ticha uctili památku padlých bojovníků v obou světových válkách. Další kulturní akce jsou patrny z následující tabulky:
Přednášky
Akce    Počet  Účast
Marx.filosofie   1  58
Přírodní vědy   2  80
Společenská výchova  1  65
Branná výchova  1  53
Zvyšování všeob.vzdělání 2  64
Tělesná výchova  1  64
Celkem   8  384

Kroužky  
Taneční hudba  1  8
Dechová hudba  1  15
Kolektiv náz.agitace  1  8
Kolektiv míst.rozhlasu 1  6
Celkem   4  37

Ostatní kulturní akce
Výstavy   5  949
Tan.zábavy a lid.veselice 16  2807
Ostatní    7   1382
Celkem   28  4138

     U OB je také dechový hudební soubor. Vede jej Gustav Šprla. Čítá celkem 15 členů. Osm z nich hraje také v dech. Orchestru n.p.Ostroj ve Frýdlantě n.O. Tento soubor se zúčastnil mezinárodní soutěže v Sokolovně, kde obsadil první místo. Také vícekrát vystupoval v čs.televizi. Kulturní práci stále brzdí – jak už několik roků, nedostatek kulturních místností. Měst.NV ve Frýdlantě n.O. předal sice OB budovu „Obecník“, ale tam je možno konat jen menší oslavy. Sál na Čihadle je sice velký, ale nemá jeviště. A tak se čeká netrpělivě, až bude dostavěna sokolovna, v které se buduje víceúčelový kulturní sál. Tím bude této nouzi odpomoženo.

Knihovna
     Také v letošním roce se o knihovnu pečlivě staral Bohuslav Halata. Všemožně se snažil vyhovět přáním svých čtenářů, což se mu velmi dařilo. Organizace knihovny byla stejná jako v minulém roce. Knihovník instaloval  u různých příležitostí výstavy knih s prodejem. O dobré jeho práci svědčí růst jak mladých, tak dospělých čtenářů. O jeho práci informuje tato tabulka:

   Knihy  Časopisy  Celkem 
Společen.-pol.  252  273   525
Přírodovědec.  180  207   387
Zeměděl.  91  –   91
Technická  142  220   362
Jiná naučná  178  237   415
Naučná celkem 843  937   1780
Krásná dospělí 3496  –   3496
Naučná pro mládež 217  410   627
Krásná pro mládež 1364  –   1364
Celkem  5920  1347   7267
Počet čtenářů 130, z toho do 14.let 40, do 15. do 20.let 36.

Práce na zvelební obce
     Hlavními akcemi v naší obci zůstávají i nadále dostavba prodejny Jednoty na Vrchovině a dostavba víceúčelového sálu v sokolovně. K dostavbě této prodejny schází ještě příjezdové cesty. Jinak budova je již hotová i s vnitřním vybavením, jako ústřední topení, vodovodem i zavedením el.vedení. Vedoucím této stavby je s.Miroslav Rožnovský, který jí věnuje každou volnou chvíli. Ten také očekává, že prodejna bude otevřena v I.čtvrtl.1979. Jiná situace je při dostavbě víceúčelového sálu. Tam totiž chybí finanční prostředky i přesto, že se ing.Otakar Bílek, organizátor této stavby, všemožně o ně stará. Otevření tohoto sálu se stále posunuje na pozdější dobu. Stavba již trvá hodně dlouho a ani přibližné datum otevření není stále známo. 

     Jak byl plněn volební program v jednotlivých obvodech občanských výborů je patrné z dalšího popisu:
Úsek obč.výboru č.10
     V tomto úseku byla vybudována šachtice pro odvod vody u Sosny v Pasekách. Občané položili odtokové žlaby a vystavěli odtokovou šachtici u Stan.Pinka.
S.Boh.Svoboda spolu s občany vydláždil prostory před čekárnami autobusů u host.Pod Hrodkem. V tomto obvodu, stejně tak jako ve všech ostatních obvodech, byly natřeny všechny čekárny ČSAD. Tyto práce provedl za úhradu s.Lad.Wozniak. Dále v tomto obvodu byla dokončena úprava příjezdu přes potok k obč.Černému, stejně jako Úprava a osazení žlabů u cesty na Hrodek kolem obč.Veličky a Březiny.

Úsek OV č.11
     V tomto obvodu se stále jedná o zrušení starého hřbitova. Přes mnoha jednání a dopisování  nedal dosud souhlas generální prokurátor. Mnohé pozůstatky zemřelých jsou již přeneseny na nový hřbitov. Někteří, snad ti, kteří nemají přímých příbuzných, zůstávají ještě na tomto místě. Na místě starého hřbitova je plánováno zřídit oddechový park pro naše občany. Asanace hřbitova má úzkou návaznost na architektonickou studii řešení celého středu obce.
Dále provedeno odvodnění příkopy u obč.Valent.Halaty /U Obecníka/. Byla také zbourána kůlna u školy, která také  sloužila jako stánek při různých podnicích pořádaných za školou.Bylo ji ještě škola, protože materiál na ní byl ještě velmi dobrý a tato stavba by ještě dlouho vydržela. S.Ladislav Wozniak také natřel zábradlí u sokolovny a mateř.školy.

Úsek OV č.12
     V tomto úseku byl dokončen odvod povrchových vod u obč.Jos.Chýlka a Aloise Trnečky. Tuto práci za vedení Josefa Chýlka vykonali samí občané v brigádách. Byla také plánována výměna 5ks pouličních osvětlovacích těles. Tento úkol však letos splněn nebyl pro nedostatek finančních prostředků Měst NV.
Již delší dobu se počítá se zavedením vodovodu na Baděnovice, který by odstranil tamější tíživou situaci v zásobování pitnou vodou. V letošním roce byl zpracován projekt. Vedením stavby byl pověřen s.Antonín Juřica z Vrchoviny. Se započetím přípravných prací se počítá již v r.1979.
Z dalších prací: Také na Vrchovině je dosti tíživá situace s pitnou vodou. I zde se počítá do budoucna se zavedením vodovodu. Projekt na tuto práci není v letošním roce ještě vypracován, ani práce není zadána. Zadaná však byla k provedení projektová dokumentace k vyřešení středu obce.
Obč.výbor č.11 jednal s ústředím Jednoty ve Frýdku-Místku o znovuzavedení samoobslužné prodejny na Čihadle. Tato prodejna byla změněna před časem v prodejnu s normální obsluhou. Po několikrát se tam totiž objevilo manko. Bylo zde podezření k krádeží zboží zákazníky. Někteří také byli přistiženi. Ústředí jednoty zaujalo k této otázce zamítavé stanovisko.
     V naší obci bylo povoleno vystavět v individuelní výstavbě čtyři bytové jednotky. V loňském a letošním roce byly však rozestavěny tři byt.jednotky, z nichž jedna již byla kolaudována. /Jan Boháč – u hřiště kopané/. Stavbu pomalu dokončuje Václav Gurecký. Nad ním začal stavět Alois Mitrenga. Je to staveniště za školou. Bratři Onderkové rovněž začali stavět u hřiště kopané. U tohoto hřiště se počítá s další výstavbou rod.domků. I jinak se v obci hodně rod.domků přestavovalo a upravovalo.

Životní úroveň
     V letošním roce měly prodejny Jednoty oproti loňsku opět zvýšený plán. Jak se která prodejna se zvýšením vypořádala, je patrné z této tabulky:
 
Prodejny potravin:
Provozovna   Plán  Skutečnost
Vrchovina   1 607 000 1 529 368
U Čihadla   1 963 000 1 935 581
Dolní konec   1 557 000 1 511 887
Maso-uzeniny   1 811 000 1 844 432

Pohostinství
Provozovna   Plán obratu Plán AB Skuteč.obratu  Skuteč.AB
Pod Hrodkem   246 000 13 000  254 550  16 140
Obecník   661 000 96 500  711 783  92 508
Čihadlo   279 000 15 000  263 723    9 314
  
     Průměrný plat aktivního zaměstnance činí asi 2 360Kčs. V této částce jsou započteny i příjmy žen, které v mnohých případech pracují na snížený úvazek, tj. 6 hodin. V letošním roce také došlo k úpravě důchodů. Pro osamělou osobu činí od 1.1. důchod měsíčně 600Kčs. To je také nejnižší důchod. Průměrný důchod, podle poštovního úřadu, kde se důchody vyplácejí, jest 1 051Kčs. V tom jsou zahrnuty i důchody těch, kteří byli dlouhá léta soukromníci a proto také mají poměrně nízké důchody.

JZD
     V letošním roce doznalo Jednotné zemědělské družstvo „Rozvoj“ se sídlem v Palkovicích značných změn. Slučování jednotlivých družstev stále pokračuje. Vznikají tak stále větší celky, kde je umožněno velké využití mechanizace. Lze také plně využít spolupráci mezi jednotlivými družstvy. V jednotlivých úsecích se pěstují kultury, které zaručují větší výnosy podle bonity a složení půdy. Zatím byla sloučena tato družstva: Baška, Metylovice, Palkovice, Skalice a Staré Město. K nim nyní ještě přistupují: Staříč, Fryčovice, Lhotka, Kozlovice. V katastru takto sjednoceného družstva, se střídají terény s rovinami a úrodné celky s méně úrodnými. Sídlo družstva zůstává nadále v Palkovicích. Jeho půdní fond je následující:

Orná půda 3545 ha
Louky  1042 ha
Pastviny   893 ha
Jiná zem.půda     33 ha
Zem.půda celkem 5513 ha
Mimo tuto zeměd.půdu obhospodařuje JZD 1190 ha lesa.

Rostlinná výroba
     V letošním roce opět počasí rostlinné výrobě nepřálo. Klimatické podmínky byly velmi nepříznivé.Všechny agrotechnické lhůty byly zpožděny. Tyto podmínky zaviňovaly také větší poruchovost mechanizace. Žně: začaly u ozimého ječmene až 26.7. a u ostatních obilovin 14.8. Ukončeny byly 7.9. Na polích pracovalo 18 kombajnů vlastních, 5 ze Slovenska a poslední den ještě 5 ze sousedních JZD. Ani sklizni slámy počasí nepřálo. Sláma byla sklizena až 26.10. Brambory: i zde se lhůty neobyčejně prodloužily. Sklizeň brambor byla ukončena 20.11., tj. o měsíc později, než v loňském roce. Poprvé byly nasazeny tak bramborové kombajny, které sklidily ze 14 ha brambory. Bylo také zapotřebí větší počet brigádníků. Sklizňových prací se zúčastnili také žáci a učni, kteří při těchto pracích odpracovali 80 380 hod. Poprvé bylo také zavedeno pěstování žampiónů na farmě ve Skalici. Toto pěstování však nesplnilo očekávání. Žampiony byly napadeny škůdci. Pro příští rok se plánuje rozšíření této výroby pod odborným dohledem.
     Jaké byly průměrné hektarové výnosy některých plodin v celém JZD Rozvoj:

Druh  Plán  Skutečnost
Pšenice 33,4q  36,3q
Žito  28,5  35,8
Ječmen 30,9  34,2
Oves  27  28,1
Brambory 170  190,8
Kukuřice 370  297,6
Řepka  110  191

Živočišná výroba
     I výrobky živočišné výroby nebyly plněny stoprocentně Níže podám přehled, jak se živočišná výroba jevila nejen v celém JZD, ale ve větší míře i v našem družstvu v Metylovicích. U nás máme dva kravíny-na roním konci – starý, ve středisku JZD Metylovice a na dolním konci nový. Nový má číslo 102 a starý 96. Jaká byla výroba a dodávka mléka:

Kravín č.  Plán      Skutečnost
  Výroby dodávky   výroby  dodávky
102  285 000 l 265 000 l   278 895 l 261 163 l
96  235 000 l 216 200 l   191 408 l 173 615 l
Celkem 520 000 l 481 200 l   470 303 l  434 778 l

     Průměrná dojivost v kravíně č.102 /nový/ byla 7,54 l na dojnici a den, v kravíně č.96 pak 5,77 l na dojnici. Ve starém kravíně jsou umístěny krávy starší a nemocné, přesto však dojivost není nejhorší. Dodávka mléka z celého JZD Rozvoj byla splněna na 92%.
     Výroba hovězího masa byla v celém JZD menší o 667 q než stanovil plán, za  to však družstvo překročilo výrobu vepřového masa o 689 q vůči plánu. V družstvu byl zaveden také chov drůbeže. Pro Státní drůbežářský podnik v Příboře bylo dodáno 10 000 kuřic podrobný prodej soukromým pěstitelům.
     U nás v Metylovicích se začala stavět odchovna mladého dobytka. Začala se stavět v obvodu starého střediska JZD, tedy téměř ve středu obce. Naší občané z okolí si velmi stěžovali na tuto stavbu, když poukazovali na pozdější zhoršení hygienických životních podmínek. Proti této stavbě vystoupila také Vesnická organizace Komunistické strany Československa i Místní výbor národní fronty v Metylovicích. Přesto byla tato stavba vyšším orgánem povolena. Stavba byla urychleně zahájena ještě před vydáním povolení Měst NV ve Frýdlantě n.O. V této odchovně má být v budoucnu chováno 560ks mladého hovězího dobytka. Je sice pravda, že mladý dobytek je zatím ustájen v provizorních a kapacitách značně přeplněných. Na druhé straně však značně utrpí životní podmínky občanů. V letošním roce bylo prostavěno 1 400 000Kčs. Stavba není dokončena.
     V dalších letech se u nás počítá s výstavbou senážních věží.
     K 31.12.1978 byl stav členů JZD Rozvoj následující:
Celkem mělo 1713 členů, z toho 853 důchodců. Z celkové počtu členů je 1046 žen.
    V JZD Rozvoj bylo celkem 3 zahoření  a 1 požár. 16.3. došlo k zahoření kravína v Místku-Bahně, které se skončilo beze škod. 21.4.pak zahořel vepřín v Metylovicích, rovněž beze škody. Beze škody byl také požár /zahoření/ na kombajnu E 512, kde vyhořela elektroinstalace. Všechny tato zahoření byla včas zpozorována a likvidována členy a pracovníky JZD. K jedinému požáru došlo 23.3. v kravíně č.174 v Rychalticích, kde vznikla škola za 50 000Kčs. Požár včas zlikvidovaly 4 požární družstva, která se k požáru brzy dostavila.

Spolkový život, KSČ
     Výbor vedoucí složky v našem státě pracoval ve stejném složení jako v minulém roce, který byl zvolen na výroční členské schůzi. Staral se o stranické vzdělávaní svých členů. Lektory byli Antonín Fajkus, Stanislav Šťastný a Jaroslav Ščerba. Účast na školeních byla v průměru 85%. Aby seznamovala občany o své politice, o budování naší obce i o věcech, které se týkají samých občanů, svolala KSČ veřejné schůze. Byly svolány v jarním a podzimním období. Na Čihadle byly svolány dne 28.3. a 24.10., v Obecníku 29.3. a 26.10., Pod Hrodkem 31.3. a 25.10. Účast na těchto schůzích byla: na Čihadle 93 obč., v Obecníku 94 obč., Pod Hrodkem 151 obč. Na těchto schůzích byli občané seznámeni s prací, která se v obci udělala a kterou je nutno ještě udělat. Byly také sděleny občanům výsledky jejich návrhů z minulých schůzí a přijímány nové návrhy. V podzimních měsících se hodně na těchto schůzích diskutovalo o zásobování uhlím, dále o vodovodech v Baděnovicích a na Vrchovině. Tyto schůze byly velmi plodné a přinášely pro všechny občany hodně užitku. Strana vedla veškerou budovatelskou činnost v obci, starala se o informování občanů o své mírové politice a o všem dění ve světě.

ČSŽ
     V Českém svazu žen došlo oproti loňsku ke změně předsedy. Dosavadní předsedkyně s.Štěpánka se ze zdravotních důvodů své funkce vzdala. Funkcí předsedkyně byla pověřena s.Jaroslava Čupová. Také v jednatelské funkci došlo ke změně. Místo dosavadní s.Anežky Židkové převzala tuto jednatelskou funkci s.Foldynová. Jinak výbor je beze změny.

SSM
     Po odchodu předsedy Pavla Blahoty, který se z obce odstěhoval, přestal se výbor scházet pravidelně. Činnost svazu značně upadla. Výbor KSČ proto pověřil svého člena výboru s.ing.Cyrila Klimeše stranickým instruktorem této organizace. Jeho rozhled, způsob jednání a důslednost dává předpoklad, že s jeho pomocí se práce svazu zlepší.

TJ Sokol
     Také výbor Sokola pracoval ve stejném složení jak v loňském roce. Oddíl kopané, který hraje ve III.třídě okresní soutěže, v níž se umístil ze 14.družstev na 11.místě. Uspořádal také turnaj kopané za účasti 4 družstev, která v tomto zápolení se umístila následovně: 1.Kozlovice, 2.Šenov, 3.Metylovice, 4.Ostravice. Lépe si vedli v oddíle odbíjené, který vede Zdeněk Pavlásek. V okresní soutěži, kde bojovali, obsadili v tabulce pěkné 3.místo z 8.družstev. Škoda však, že v letošním roce neuspořádali u nás tradiční memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, který přilákal na naše čtyři kurty za školou nejlepší mužstva ze severomoravského kraje, ale i ze Slovenska a z jihomoravského kraje. Dobrým oddílem je také stolní tenis, který vede Jirka Liberda. Vcelku si vedl TJ Sokol dobře. Opět obnovil základní tělovýchovu ve všech složkách. Staral se o to náčelník Jednoty s.Oldřich Kulhánek, dále náčelnice s.Jarka Binarová, která cvičí ženy i Mojmír Bílek, který cvičí žáky. Nově začalo cvičení rodičů s dětmi, které vede velmi zodpovědně prof.Božetěch Bílek. Je to tedy hodně práce, kterou koná Sokol pro zdraví našich dětí i občanů. Výbor Sokola však by měl více hledět na úpravu okolí sokolovny, která – ač ještě nedokončená- vévodí naší obci.

SPO
     Výbor Svazu požární ochrany pracoval rovněž ve stejném složení, jako v loňském roce. A pracoval dobře. Požární družstva cvičila pravidelně. Jedná se o družstvo mužů a žáků. Velitel svazu Jaroslav Herot i předseda SPJ František Michalec ml, který je součastně také ve funkci okresního instruktora pro mládež, pro náš sbor doslova žijí. Aby byli dobře připraveni hájit jak národní tak i soukromý majetek našich občanů, zúčastňovali se soutěží v širokém okolí, z nichž přiváželi hodnotné ceny za umístění na předních místech. Sami také uspořádali soutěž u nás u myslivecké chaty dne 15.července. Účastnilo se jí 16 družstev. Konečné pořadí: 1.Kozlovice, 2.Turzovka. Naši požárníci zůstali na 6.místě. Bohužel, musel také vyjíždět k požárům v okolí. U nás v Metylovicích zasahovat nemuseli. Snad také proto, že důkladně dbali na preventivní prohlídky i dohlídky. Je nutné zdůraznit, že občané vady, které by mohly způsobit požár, na upozornění požárníků pečlivě odstraňovali. Dne 23.3.zasahovalo naše družstvo při požárů kravína v Rychalticích, 1.4. při malém požáru v sousední Lhotce, 22.4.při zahoření vepřína v Metylovicích /nemuseli zasahovat vodou/ , stejně tak 11.6. v místní ozdravovně. Větší požár byl 27.9. v Kozlovicích, kde hořel rodinný domek. Posledním požárem byl požár ve Frýdlantě n.O., dne 21.12., kde také přímo nezasahovali. Náš požární sbor je spolu se sborem ve  Frýdlantě n.O. sborem výjezdovým. Může mu tedy okresní inspekce požární ochrany nařídit – nebo vyhlásit – požární pohotovost. To se také stalo dne 11.března, kdy na Lysé hoře hořela chata Petra Bezruče, která shořela do základů a vyžádal si tento požár dva lidské životy. K požáru vyjel sbor z Frýdlantu n.O., ale vůz tam nedojel, stejně tak jako vody jiných sborů, protože na Lysé hoře bylo 1,5 m sněhu. Náš sbor měl pohotovost pro případ požárů v okolí. Ohlašovna požárů je u Silvestra Pavláska, který je rovněž řidičem obou požárních vozů. I on je velmi obětavým požárníkem, který věnuje každý svůj volný čas údržbě požární techniky, kterou si požárníci převzali do socialistické péče.

SČSP
     Také Svaz československo-sovětského přátelství pracoval ve stejném složení. Byl spoluorganizátorem oslav letošních slavných dnů. U svých člen.schůzí přístupných pro veřejnost konal přednášky o Sovět.svazu a jeho lidu, které byly doplňovány diapositivy. Také s.Rožnovský, který byl na zájezdu v SSSR, se podělil s ostatními členy o své dojmy. Dne 10.6. uspořádal svaz zájezd pro pionýry naší školy na Javoříčko. Zájezdu se zúčastnilo 25 pionýrů a 15 dospělých.

Svazarm
     Předsedou Svazu pro spolupráci s armádou je s.Vladislav Březina. Je to velmi agilní složka, která se stará, aby řidiči naší obce- amatéři, byli stále seznamováni s novou vyhláškou č.100. 21.1. uspořádal první takovou besedu, které se zúčastnilo přes 130 řidičů. Dále pořádali zábavy, branné hry, soutěže ve střelbě apod. Soutěže byly dotovány cenami. Pořadatelem motokrosového závodu o přebor ČSSR byl rovněž náš Svazarm.
     Ostatní zájmové složky, jako Čs.Červený kříž, chovatelé drobného zvířectva, Svaz českých zahrádkářů pořádaly pro své členy své odborné přednášky, školení, zájezdy a exkurze. Každá složka pracovala podle svého plánu a přispívala tak ke kulturnímu vyžití našich občanů.

Úmrtí
     Dne 16.7. měl pohřeb na zdejším hřbitově občan Rudolf Konečný. Byl to dobrý veřejný pracovník, který, ač po těžkém úrazu na šachtě, vykonával dlouhé roky vedoucího zdejší spořitelny / reifeizenky/, byl tajemníkem na obci a mnoho pomáhal při stavbách rod.domků jako pokrývač a tesař.
    11.srpna jsme se rozloučili s dlouholetým veřejným a stranickým pracovníkem s.Antonínem Kužmou. Za jeho obětavou práci se jménem občanů a Sboru pro občanské záležitosti se s ním rozloučil v obřadní síni ve Frýdlantě nad Ostr. S.František Trčka.

Pohyb obyvatel
     V letošním roce byl následující pohyb obyvatel:
Do obce se nově přihlásilo 48 obč.
Odhlásilo  45 obč.
Narodilo 22 obč.
Zemřelo  28 obč.

Povaha roku
     Jak jsem se již zmínil v oddíle JZD nebyl letošní rok příznivý. Měl značné výkyvy v teplotách. Toto počasí se značně odrazilo v zemědělství, kde byly zpožděny jarní práce, žně i podzimní práce. Pouze seno se sklidilo v dobré kvalitě. Takové počasí trvá již několik let. V lednu na začátku byla obleva, do poloviny větrno. Zvláště 15.1. byl silný vítr. Od poloviny ledna se střídaly zimní i jarní dny s ranními mrazíky a denními teplotami +10°C. 22.1. byl ranní mráz -14°C. Toto počasí trvalo i v únoru. 8.2. napadlo sice 10cm sněhu, ale neměl dlouhého trvání. Do 23.února se pohybovaly mrazy od -3 do -18°C. Konec února byl opět bez sněhu a teplota vystoupila až na +12°C. Toto teplé počasí se přeneslo i na začátek března. Od 6.3. se ochladilo a začalo nepříjemné aprílové větrné počasí. Konec března byl opět teplý, až +20°C. 3.dubna se značně ochladilo. Ráno až -10°C, přes den +8°C. 12.4. začalo sněžit, ale již druhý den pršelo. Na silnici byla úplná břečka. Byl to velmi nezdravý čas, který trval až do 23.4. Střídal se sníh s deštěm, bylo větrno. Ve škole značná absence. Konec dubna a začátek května bylo již lépe, ale stále chladno. Teplota se pohybovala od +3°C do +18°C. Sluníčka však bylo poskrovnu. Od 10.5. se prudce ochladilo. Hustě sněžilo, ale sníh hned tál. Na horách bylo úplně bílo. Toto počasí trvalo  až do 17.5. Pak přišlo oteplení s teplotami až +24°C. Začátek června byl velmi pěkný. Od 11.6. opět chladno. Teplota okolo +6°C. nepříznivé počasí s výjimkou několika pěkných dnů trvalo až do konce června. I začátek července byl studený a deštivý. Od 18.7. se oteplilo. Teplota byla až +35°C. Toto počasí s občasnými bouřkami trvalo 14 dnů. Od 9.8. bylo opět chladno. Od 14.8. bylo vždy z rána chladno +3°C, přes den jasno a teplo +30°C. Do +6.září bylo velmi chladno. Pak přišlo oteplení +14°C. Od 26.9. opět chladno. Celé září byly časté přeháňky, takže se nedalo jít do pole. Také říjen začal chladnem a přeháňkami. Od 7.října se počasí začalo lepšit. Rána byla chladná a mlhavá. Teplota +15°C. Od 19.10. opět nepříjemné deštivé počasí. Takové počasí bylo i v listopadu. Celý listopad byl chladný. Průměrná teplota byla kolem +5°C. 27.11.napadlo asi 10cm prvního sněhu. 5.prosince bylo již asi 50 cm sněhu. Teplota poklesla až na -20°C. 11.prosince se však oteplilo, sníh rychle stál a 16.12. bylo úplně bez sněhu a cesty suché. Vánoce byly doslova na blátě.Poslední den v roce padal sníh s deštěm. Na cestách byla poledovice. Celkově tedy možno říci, že celý letošní rok byl velmi nepříznivý.

     Dne 4.října 1980 se sešli žáci zdejší školy narození v r.1920 –tedy šedesátníci. Na paměť tohoto setkání se podepsali do této obecní kroniky.

Komentáře nejsou povoleny.