1977

Úvod :  V letošním roce jsme si připomněli významné výročí ve vývoji lidstva na celém světě. Před 60.ti lety zahřměla děla památné Aurory, aby tak dala povel k zahájení nové epochy lidstva. Byla to Velká říjnová revoluce, která ukázala před 60ti lety novou cestu, po které se nadále bude ubírat celosvětový vývoj. Po svržení nenáviděného kapitalismu se na celé jedné pětině světa ujala vlády dělnická třída. Ta musela však ještě tvrdě bojovat se zahraniční intervenci, aby udržela tento mladý stát při životě. Je příznačné pro tento mladý Sovětský svaz, který vedl Vladimír I. Lenin, že jeho vláda jako první dva dekrety vydává dekret o míru a dekret o půdě. Bylo to krušných 60 let, které musel tento socialistický stát prožít v kapitalistickém obklíčení. Přetrpěl i II.světovou válku, Vlasteneckou válku, ve které se plně potvrdila správnost komunistických ideí.

Celý sovětský lid se dovedl sjednotit a porazit dobře vyzbrojené fašistické Německo. Sovětský svaz touto válkou velmi materiálně vytrpěl. Ale opět se projevila síla Leninových myšlenek. V jeho intencích byla zničená města i zničené vesnice v krátké době opět obnoveny. Po této válce se  výrazně změnil poměr sil ve světě ve prospěch Sovětského svazu. Vznikaly nové demokratické a socialistické státy, které si své vnitřní poměry upravovaly podle osvědčeného vzoru – SSSR. Nyní se plně podílí na výzkumu vesmíru, první uskutečňuje program interkosmu. V duchu prvního dekretu ukazuje SSSR cestu, po níž je třeba jít, aby byl udržen celosvětový trvalý mír. I u nás v Metylovicích byl celý rok zaměřen k tomuto slavnému výročí. Při každé členské schůzi či veřejném podniku se vždy hovořilo o přínosu VŘSR pro lidstvo a tím i pro naše občany. Při těchto akcích byl význam VŘSR našim občanům dokonale přiblížen.

Školství
     I v letošním školním roce doznalo osazenstvo naší školy ZDŠ s 1.-5.roč. značné změny. Zatímco v I.pololetí 1977 byl stav učitelů stejný jako v loňském roce, byl od 1.září 1977 přeložen dosavadní ředitel školy Jaroslav Ščerba  do Frýdlantu n.O., Komenského ulice. Jmenovaný působil na zdejší škole plných 25 let. Z pověření strany vykonával v obci hodně veřejných funkcí. Některé z nich vykonává i nadále, po dobu, pokud bude bydlet ve zdejší škole. Místo něj byl jmenován ředitelem s.Stanislav Šťastný, bytem ve Frýdlantě n.O., ulice Padlých hrdinů. Dříve byl ředitelem v Malenovicích. Po zrušení této školy byl přemístěn jak ředitel ZDŠ na Myslík. Odtud pak přešel od 1.září 1977 na zdejší školu. Dále působí v II.pololetí 1977 tito učitelé: nově sem byla přidělena učitelka s.Irena Slívová, která učí I.tř., II.tř.vyučuje ředitel školy s.St.Šťastný. III.tř.s.uč.Jan Sedlář a IV.tř.s.uč.Anežka Židková. Školnicí zůstává s.Bohumila Vyvialová, topičkou a svačinářkou Jana Veličková. Ve škol.družině je vychovatelkou s.Jana Pituchová. Do družiny bylo přihlášeno 27 dětí. V letošním roce vstoupila nová koncepce vyučování do 2.ročníku. Jak již bylo dříve vypsáno, školní docházka se zkrátí na 8 roků, místo dřívějších 9.let. Žáci však obsáhnou učivo devítileté. Žáci po dokončení povinné škol.docházky si mohou vybrat učební obor, který je ukončen maturitou. Tím se naplňuje usnesení XV.sjezdu, že každý občan bude mít ukončeno ucelené základní vzdělání. Většina občanů obsáhne středoškolské vzdělání, ukončené maturitou.
     V mateřské škole se situace oproti loňskému  roku nezměnila. Nezměnil se učitelský sbor, ani počet zapsaných dětí. Do této školy jsou přednostně přijímány děti, které po prázdninách přejdou do I.třídy ZDŠ. Mateřská škola stále zápasí s nedostatkem místa, takže ani v letoším roce nedošlo k jejímu rozšíření.

Kultura
     I v letošním roce pokračovala místní osvětová beseda v různých kulturních akcích. V čele OB byl stále Jaroslav Ščerba, jako předseda. Členové OB se scházeli pravidelně jednou měsíčně, aby projednali vykonanou práci a načrtli si práci pro příští období. Celkově bylo uspořádáno ve spolupráci se složkami 12 přednášek. Dobře si vedl ČsČK se svými 5 zdravotnickými přednáškami. Svaz požární ochrany /SPO/ měl 4 přednášky pro veřejnost. O ostatní se postarali zahrádkáři a chovatelé drobného zvířectva. V říjnu ´77 uspořádali zahrádkáři výstavu ovoce a řezaných květin. Tato výstava byla doplněna prodejní výstavkou odborných knih, kterou instaloval zdejší knihovník Bohuš Halata. Zvláštní oblibu si získaly 2 cykly cestopisně-zeměpisných přednášek, či besed. S našimi občany besedovali manželé Sýkorovi ze Sviadnova, kteří procestovali téměř celý svět. Každý cyklus měl 6 přednášek-besed. Byly uspořádány v jarních a podzimních měsících. Cykly pořádala Osvětová beseda. Na jednu přednášku připadalo 42 posluchačů. V těchto besedách na přání občanů se bude pokračovat i příští rok. Tyto besedy byly doplňovány diafilmy v barvě. Manželé Sýkorovi velmi poutavě vyprávěli o vnitřním politicko-kulturním životě v jednotlivých státech. Získali si u našich obyvatel značnou oblibu.

Místní rozhlas
     Po celý rok informoval místní rozhlas naše občany o novinkách v obci i v Měst NV ve Frýdlantě n.O. Rovněž zpestřoval hudbou různé slavnostní příležitosti, jako např. při zahájení a ukončení škol.roku, při významných výročích apod. Hlasatelem byl také letos Jaroslav Ščerba, předseda OB, který se často z dotazů občanů přesvědčoval, že občané rozhlas poslouchají. Bude však zapotřebí znovu nasměrovat tlampače, protože se některé hlasově překrývají.

Knihovna
     V obci velmi dobře pracuje místní lidová knihovna. Knihovník Bohuš Halata se snaží všemožně vyjít čtenářům vstříc v jejich přáních. Nestalo se po celý rok, aby tento obětavý pracovník neobstaral požadovanou knihu buď prostřednictvím městské knihovny ve Frýdlantě n.O. nebo i jiným způsobem. Rovněž tak tomu bylo i s odbornými časopisy. Přehled výpůjček je patrný z následující tabulky:

Druh  Knihy  Časop.  Celkem
Společ. 309  203  512
Přírod.  186  174  360
Zeměd. 80  10  90
Techn.  116  154  270
Nauč.  167  199  366
Odb.celk. 860  740  1600
Krásná  2897  –  2897
Nauč.dět. 189  332  521
Krás.dět. 1382  –  1382
Celkem 5328  1072  6400
Občan.výbor
     V letošním roce byly v naší obci rozšířeny občanské výbory. Zatímco od r.1975 pracoval pro celou obec jeden občan.výbor, byla nyní naše obec rozdělena do tří obvodů podle velikosti obcí řízených Měst NV ve Frýdlantě n.O.
Pro jednotlivé obvody byli jmenováni tito občané.

Obvod č.10 – Paseky
Předseda Ladislav B řezina
Místopřed. Karel Pečinka
Tajemník Gabriela Bílková
Akce „Z“ Štěpán Juřica
Míst.hosp. Antonín Kredvik
Mládež Vlasta Mertová
Veřej.pořádek Antonín Tošenovský
Občan.zál. Marie Foldynová
Bran.vých. Miloslav Židek

Obvod č.11 – Střed obce
Předseda Milan Chrobák
Místopředs. Emilie Oprštěná
Tajemník Antonín Juřica
Akce „Z“ Milada Veličková
Míst.hosp. František Bílek č.378
Mládež Jarmila Prečová
Veř.pořádek Václav Pečinka
Obč.zál. Štěpánka Mertová
Bran.vých. Václav Halata

Obvod č.12 – Dolní konec
Předseda Josef Chýlek
Místopředs. Ludvík Mužný
Tajemník Elena Durďáková
Akce „Z“ Alois Trnečka
MH  Petr Luňáček
Mládež Vrat.Čupa
Veř.poř. Josef Pečinka
Obč.zál. Pavel Šigut
Bran.vých. Břet.Krpec

Práce na zvelebování obce
     Také letošním roce se naši občané stále snažili, aby naše obec byla stále pěknější. Byly to drobné úpravy rod.domků  a jejich okolí, odstraňování posypového materiálu od zimy a jiné drobné práce. V popředí zájmu našich občanů však byly dvě stavby: víceúčelový sál v sokolovně a stavba samoobsluhy Jednoty na Vrchovině.
     Tyto stavby jsou již v hrubých rysech hotovy, avšak ještě zdaleka ne tak, aby mohly sloužit veřejnosti. Na stavbě víceúčelového sálu v sokolovně je stále velmi citelný nedostatek pracovních sil. Na stavbě stále pracuje jedině Vojtěch Čupa a Stanislav Hajdušek. Příležitostně pak někteří brigádníci. Okresní stavební podnik, který stavbu vede, nemá rovněž pracovníků, takže je nemůže na stavbu přidělovat. Tato stavba jde tedy pomalu dopředu. Začalo se s betonováním terasovitých stupňů prosedala, úprava jeviště, omítky vnitřní a elektor.instalace. Byla dokončena práce na ústředním topení. Otevření tohoto sálu je však i v letošním roce v nedohlednu. Je to však velmi nepříjemní pro naši obec, protože je zařazena do akce „Z“ a další potřební stavby nám nebudou povolovány. Také naši občané by se již těšili, aby mohl se přijít podívat na pěkné filmy na širokém plátně. Vnitřní vybavení již je připraveno, je tedy zapotřebí dokončit stavbu, kde snad již není tolik práce, ale je třeba pevnější organizace.
     V podstatě jiná situace je na stavbě samoobsluhy Jednoty na Vrchovině. I když i tam se potýkají s nedostatkem pracovních sil, přece jen občané Vrchoviny, kterým tento obchod bude především sloužit, mají více pochopení pro tuto stavbu, která je rovněž zařazena do akce „Z“. Mistrem na této stavbě je Ant.Lhoťan z Frýdlantu, Nové Vsi. Ved.stavby Mir.Rožnovský.  Ti se dobře starají o přísun materiálu i o pracovní síly. Určitě se počítá s tím, že stavba bude otevřena v r.1978.
     V letošním roce byly také zpevněny obecní cesty asfaltovým povrchem. Byly to cesty vedoucí z hlavní cesty k Liberdovi /Mohelníčkovi/, cesta k hřišti až ke Klementu Mertovi, upravena byla také cesta od hlavní silnice k Emilii Juřicové, kde je ustájen družstevní dobytek. Tak pomalu z naší obce mizí blátivé cesty, které znepříjemňovaly život našich občanů. Velkou zásluhu na tom, že tyto práce byly uskutečněny, má Miroslav Rožnovský z Pasek, který je členem rady Měst NV ve Frýdlantě n.O., kde dovede zastat naše občany a obhájit jejich potřeby. Je to opravdu odpovědný zástupce našich občanů, kteří mu dali stoprocentní důvěru. Je nutno říci, že tuto důvěru nezklamal, že svou práci dělá nezištně ve prospěch všech našich občanů.
    Také soukromá výstavba domků v naší obci úspěšně pokračuje. Byly určeny nové zastavovací plochy. Pěkné rodinné domky budou za školou, nad hřištěm. V letošním roce tu začal stavět občan Václav Gurecký, který staví tento domek pro svou dceru Marii. Na tomto místě je počítáno s výstavbou ještě tří rod.domků. Náš socialistický stát velmi podporuje iniciativu těchto stavebníků. Přiděluje jim přednostně stavební materiál, umožňuje jim bezúročné půjčky jinak jim pomáhá při získání plánů a rozpočtu. Stavebníci tuto podporu velmi oceňují.

Životní úroveň
     Jednotlivé tržby ve zdejších obchodech nejsou v letošním roce úplné. V ochodech se hodně střídaly vedoucí, takže se tyto údaje hodně těžce sháněly. Pokud byly k dispozici, vypisuji je dále.
     Jednota prodejna u Čihadla měla plán 1 819 000Kčs, Tržba činila 1 867 881,35Kčs.
Pohostinství „Obecník“: plán 687 000Kčs, skutečnost 714 122Kčs, z toho jídlo, struktura AB 94 335Kčs, lihoviny 257 087Kčs.
Pohostinství „Čihadlo“: plán 289 000Kčs, skutečnost 219 311Kčs, z toho AB 8 564Kčs, lihoviny 129 813Kčs. /Provozovna byla 3 měs.uzavřena pro nemoc/.
Pohostinství „Pod Hrodkem“: plán 239 000Kčs, skutečnost 233 132,90Kčs, z toho AB 13 715,20Kčs, lihoviny 100 584, 30Kčs

JZD
     V JZD Rovnost se sídlem v Palkovicích, pod které také patří naše obec, se v podstatě nic nezměnilo. Složení představenstva je stejné a také na výměře půdy se nic nezměnilo. Družstvo i nadále zakupuje nové, moderní stroje, jako například výkonné vybírače brambor, obilné kombajny a jiné. I když i letos počasí žním nepřálo, bylo obilí sklizeno s velmi Malými ztrátami. Umožnilo to skupinové nasazování kombajnů.Na lánu pracovaly i čtyři kombajny. Práce tak rychle postupovala dopředu s minimální lidskou prací. Obilí se pak dosoušelo na sušičce v Palkovicích. Veškeré dodávky družstvo státu splnilo.
     Také živočišná výroba se stále modernizuje. Tato modernizace velmi usnadňuje práci pracovnicím v kravínech i vepřínech. Dolní kravín opět i ve letošním roce patřil k nejlepším ve sjednoceném družstvu. I letos překročily pracovnice stanovený plán o 3%. Jednotné zemědělské družstvo se tak přičiňuje o to, aby v obchodech bylo stále dostatek potravin.

Spolkový život
     V letošním roce byly ve všech složkách výroční členské schůze, na nichž si členové zvolili členy výboru, jejichž funkční období potrvá dva roky. K podstatnějším změnám ve výborech složek však nedošlo. Zaznamenávám jen důležité funkce v jednotlivých složkách

KSČ:
Předseda Josef Blahota
Jednatel Emilie Oprštěná
Hospodář Miroslav Rožnovský
Kulturní Jiří Červenka
Člen  Ing.Cyril Klimeš

ČSŽ
Předseda Štěpánka Blahutová
Místopřed. Emilie Oprštěná
Jednatel Anežka Židková
Hospodář Jaroslava Čupová
Rev.účtů Božena Trčková

TJ Sokol
Předseda Antonín Juřica
Jednatel Květoslava Neuwirtová
Náčelníci Jaroslava Binárová, Oldřich Kulhánek
Kulturní Milan Chrobák, Jana Bílková
Výstavba Ing.Otakar Bílek

ČSL
Předseda Bedřich Halata
Místopřed. Josef Bílek č.42
Jednatel Pavel Šigut ml
Pokladník Lubomír Halata
Revizor Pavel Šigut st.

ČsČK
Předseda Gabriela Bílková
Jednatel Milada Petrová
Pokladník  Jan Ustrnul
Hospodář Jindra Pešlová
Kulturní Vlastimil Koval
Revizor Božena Trčková

Svazarm
Předseda Vítězslav
Jednatel Petr Karas
Pokladník Elena Durďáková
Náč.střed. Jaroslav Durďák

ČSLM /Myslivci/
Předseda Václav Borák
Jednatel Pavel Melo ml.
Kulturní Josef Fučík
Pokladník Václav Halata ml.
Revizor Alois Liberda

SPO
Předseda Frant.Michalec ml.
Jednatel Konvičková
Pokladník Alžběta Židková
Kulturní Jaroslav Ščerba, Lubín Halata
Velitel  Jaroslav Herot
Ved.žáků Vavřín Pečinka

SČSP
Předseda Frant.Trčka
Místopřed. Miroslav Rožnovský
Jednatel Karla Mertová
Pokladník Karel Muras
Kulturní  Anežka Židková

     Mimo tyto složky pracovaly ještě Socialistický svaz mládeže v čele s předsedou Pavlem Blahutou. Tato složka však nevykazovala větší činnost. Dále tu pracuje agilní Čs.svaz zahrádkářů a Čs.svaz chovatelů drobného zvířectva. Tyto zájmové složky pořádají pro své členy přednášky e exkurze. Starají se také o vhodné odrůdy stromů a čistokrevný chov drobného zvířectva. O spolupráci mezi složkami se stará Místní výbor národní fronty, jehož předsedou je Břetislav Bača. Odbočka Protifašistických bojovníků spadá pod odbočku v Palkovicích, ale v naší obci často schůzují.
     TJ Sokol se ve své činnosti opíral o oddíl kopané, jehož vedoucím je Josef Svoboda. Škoda, že jeho agilnost mužstvo kopané nedovede ocenit a pohybuje se stále ve spodní polovině tabulky. Mimo mužstva má ještě odd.dorostu a žactva. Tyto oddíly si vedou lépe. Jsou naopak v první polovině tabulek. Odd.odbíjené vede Jan Ištvánek. Ani tomuto oddílu se
nedaří. Snad nejlepším oddílem je odd.stolního tenisu, který vede Aleš Bílek.
     Velmi dobře pracuje kroužek základní rekreační tělesné východy /ZRTV/. Zde cvičí všechny složky – od žákyň do rodičů s dětmi. Cvičení rodičů s dětmi je nově založený kroužek a získal si značné obliby. V nové tělocvičně trénují také volejbalisté, fotbalisté a stolní tenisté.
     Svaz požární ochrany pořádá časté přednášky pro občanstvo i školní děti. Má časté relace v míst.rozhlase. Je dobře vybaven k zásahům proti požárům. Každoročně provádí v obytných domech i obchodech preventivní prohlídky. V naší obci museli zasahovat jednou při požárů uhlí ve sklepě občana Františka Rady.Mimo naši obec byli povoláni k zásahům třikrát: 4.dubna k požáru stolárny ve Frýdku u nádraží, 26.července požár stodoly v Malenovicích a 26.listopadu k požáru v Palkovicích.
     Ostatní složky přispívaly svými přednáškami i kult.pořady k mimoškolnímu vzdělávání našich obyvatel.
Úmrtí
     Dne 29.prosince 1977 měl pohřeb z kostela dlouholetý starosta naší obce pan František Židek, který se dožil 90.let. Pro  zdejší obec vykonal tento skromný člověk opravdu hodně práce. Jeho zásluhou byl vysazen ovocný sad v Pasekách. Postaral se o cestu přes naši obec, aby byla stále upravena. Dal vyregulovat potok přes naši obec a vyrovnat jeho tok. Byl to pečlivý hospodář, kterému blaho občanů a celé obce vždy leželo na srdci. Byl v obci velmi oblíben, protože nikomu z občanů vědomě neublížil, ale kde mohl, tam pomohl. Čest jeho památce!

Pohyb obyvatel
     Pohyb občanů v naší obci byl následující
Do obce se přihlásilo  21 občanů
Z obce se odhlásilo  54 občanů
Narodilo se   24 občanů
Zemřelo    27 občanů
Sňatek uzavřelo   29 dvojic

Povaha roku
     Rok 1977 byl opět svým způsobem zvláštní. Leden i únor byl téměř bez sněhu. Bylo poměrně teplo. Děti jen málo užily svých zimních radovánek. Avšak v měsíci březnu a i v dalších měsících bylo počasí studené. Zvláště květen byl hodně studený. Přesto se však nesplnila pranostika: „Studený máj – v stodole ráj“. Zemědělci museli využít každého pěknějšího dne, aby sklidili bohatou úrodu trávy z luk, která byla velmi pěkná. Hodně této trávy bylo hned na poli posekáno na sečku a ta se pak silážovala. Hodně jí bylo také uloženo do silážních věží. Moderní technika tak pomohla k tomu, že zásoba krmiva pro hospodářské zvířectvo bylo na zimu dostatek .
     Také žně byly zpožděna. U nás zboží polehlo a těžce se sklízelo. Kombajny často nemohly na pole. Některé zboží i porostlo. Podzim byl deštivý, moderní stroje pro sběr brambor nemohly účinně zasáhnout. Zimní měsíce- listopad a prosinec – přinesly jen déšť, někdy i sněhové přeháňky. Sníh však neměl dlouhého trvání. Vánoce byly zelené. Na Silvestra a Nový rok napadlo trochu sněhu. Průměrná roční teplota byla + 7°C. Celkově to byl nezdravý rok, který se projevil také ve vysoké absenci dětí ve školách.

Ve smyslu směrnic o vedení kronik ze dne 3/1-1956čj.49421/1955 kronikářské záznamy za rok 1977 zhodnoceny a schváleny ve schůzi rady Měst NV dne 27.12.1978.

Komentáře nejsou povoleny.