1976

Úvod : Na letošní rok opět připadají volby do všech stupňů národních výborů i do národního shromáždění. Všechny akce, které byly v tomto roce pořádány, byly zaměřeny k této všelidové akci. Byly svolávány veřejné občanské schůze, na kterých obecní i okresní funkcionáři seznamovali občany s významem voleb v socialistickém státě i se způsobem voleb. Na těchto schůzích byl také vytýčen volební program na příštích 5 let. Účast na těchto schůzích byla velmi pěkná a také diskuse byla bohatá. Občané měli hodně doplňujících návrhů k volebnímu programu, z nichž mnohé byly do vol.programu pojaty.

Hrabyň
     V letošním roce byla zahájená stavba Památníku na osvobozovací boje Rudé armády na Ostravsku. Tento památník, který je budován v místě nejtěžších osvobozovacích bojů na Ostravsku, na přírodních hranicích našeho státu, bude odhalen v Hrabyni. Aby se tento cíl podařil, byla vypsána sbírka v celém Severomoravském kraji. Naše obec se podílela na této výstavbě následujícími příspěvky:
Organizace   obnos  poznámka
VO KSČ   300  po 4 roky
Čs.strana lidová  200  po 4 roky
Jednota č.175,176,177 600  
Čs.svaz žen   150  
Čs.svaz mládeže  125  po 4 roky
Lid.myslivecká spol.  50  po 4 roky
TJ Sokol   150  po 4 roky
Svaz čs.-sov.přátelství 300  
     Tento obnos však není úplný. Mnozí naší občané přispěli na tento památník sami složenkami, které byly na poště. Proto není možno zjistit přesně, kolik naše obec na tuto stavbu přispěla. Dokazuje to však, jaksi naši občané váží a ctí obětí, které musela přinést Rudá – Sovětská armáda pro osvobození našeho lidu na Ostravsku.

 

Školství
     Zatímco v prvním pololetí 1976 byla škola třítřídní, v druhém pololetí byla opět zavedena čtvrtá třída. V tomto roce doznal značných změn učitelský kádr. S.uč.Marie Bílková v březnu 1976 vážně onemocněla a po celý rok nenastoupila. Dnem 4.ledna 1977 odešla do důchodu. V prvním pololetí 1976 ji zastupoval Zdeněk Broumovský, ředitel v.v., který zde působil do 30.6.1976. V druhém pololetí 1976 nastoupil na školu s.Jan Mokroš, ředitel v.v., který zde působil do 24.10.1976. Pak byl odvolán na ZDŠ „Pod sovou“ ve Frýdku. Po něm nastoupila s.Emma Mokrošová, uč.v.v., která zde působila do konce škol.roku. Od 1.září 1976 nastoupil na zdejší škole jako učitel s.Jan Sedlář, ředitel školy ZDŠ s 1.-5. roč. ve Lhotce. Škola ve Lhotce se zrušila a přešla na úplnou ZDŠ do Kozlovic. Od 1.září 1976 je stav učitelů následující: ředitelem zůstává Jaroslav Ščerba. Učitelé: Anežka Židková, Jan Sedlář a Emma Mokrošová. Školnicí je Bohumila Vyvialová, uklizečkou a topičkou Jana Veličková. Sdružení rodičů a přátel školy pracuje v tomto složení: Předsedou je Miroslav Mališ, hospodářem Vladimíra Drastichová, jednatelem Jiřina Habrnalová, třídní důvěrníci: Alois Trnečka, Helmut Kisza, Jaroslava Němcová, Karla Kaszperová a Alžběta Halatová. Přičiněním tohoto výboru byl dokončen septik u zdejší školy za velmi malých nákladů. Ve školním roce 1976/77 – II.pololetí r.1976 byla zavedená do první třídy nová koncepce vyučování. Změny dozná hlavně vyučování matematice – dříve počty. Nový způsob vyučování značně urychlí výuku, takže bude možno přejíti opět na osmitřídní docházku, odtud žáci přecházejí na vyšší školy nebo do učení. Většina učebních oborů bude ukončena maturitní zkouškou. Počet dětí ZDŠ celkem 76, chl.39, děv.37.
     Mateřská škola: po ukončení mateřské dovolené, nastoupila opět jako ředitelka s.Alena Fajkusová, roz.Mužná. Učitelkou zůstává s.Věra Petriková. Provoz ve škole je celodenní. Navštěvuje ji 38 dětí zaměst.maminek. Přijímány jsou všechny děti, které budou navštěvovat po prázdninách zdejší ZDŠ. Ve škole se vyvařuje. Obědy odebírá i zdejší ZDŠ, kde se stavuje 49 dětí.

Kultura
     Také v letošním roce byl v obci pěkný kulturní život. Škoda jen, že stále ještě v provozu není víceúčelový sál v Sokolovně. Tento kulturní stánek nám citelně chybí. Tam se odbývala veškerá kulturní činnost. Nyní používáme sál Osvětové besedy v Obecníku a opraveného sálu na Čihadle. V těchto sálech však nejsou jeviště. Mimo akce, které jsou uvedeny v tabulce, pořádala Osvětová beseda ve spolupráci se složkami Národní Fronty různé zájezdy:
Do stát.ostravského divadla 7 zájezdů
Za poznáním krás naší vlasti 6 zájezdů
Při zájezdech do divadla se dobře spolupracovalo s ČČK a ČSŽ. Vlastivědné zájezdy pořádali KSČ, ČSŽ, ČČK, LMS a OB – hudba a dohlížecí výbory Jednoty.

Odhalení desky
     Dne 16.října byla na naší škole odhalená pamětní deska majoru in memoriam Ambroži Bílkovi. A.Bílek padl jako kapitán a velitel tankového sboru při osvobozovacích bojích na Dukle. V dětských letech navštěvoval zdejší školu. Tohoto pietního aktu se zúčastnilo přes 400 občanů, i když bylo velmi nepříznivé počasí. Hlavní projev měl Miroslav Rožnovský. Za Svaz protifašistických bojovníků zhodnotil jeho život i nezapomenutelnou zásluha na našem osvobození Zdenek Broumovský. Přítomno bylo také 60 jeho spolubojovníků a politických pracovníků z různých částí naší země. V družině naší školy byla instalována výstavka jeho osobních potřeb, deníků, které si Ambrož vedl, popis jeho anabáze do Sovětského svazu a vstupu do čs.armádního sboru. Hned ráno tuto výstavu navštívil zájezd pionýrů pořádaný SPB v Ostravě. Výstavkou je provázeli s.Frant.Michalec ml. A Jar.Ščerba. Při této příležitosti byla také otevřená „Síň bojových tradic obce Metylovice“, umístěná ve vstupní hale naší školy. Přítomni byli také zástupci Školského odboru ONV ve Frýdku-Místku s.Hruboš Jaroslav, škol.inspektor jako vedoucí delegace a vedoucí delegace Měst NV ve Frýdlantě n.O. Vlasta Dvořáková. Kulturní program přednesly děti naší školy pod vedením Jaroslava Ščerby. Tato pamětní deska byla odhalena na popud Svazu protifašistických bojovníků. Po schválení vyšších správních i politických orgánů bylo možno tuto desku na školu instalovat. Předtím ale bylo nutno provésti sběr odpadu vzácných kovů, aby bylo možno slíti dostatek bronzu. O to se postarali místní požárníci – zaměstnanci n.p.Ostroj ve Frýdlantě n.O. Duší celé akce byli Frant.Michalcové – st.a ml., kteří na sebe převzali celou organizaci. Byla to mravenčí práce, která se nakonec dobře povedla. Formu pro desku zhotovil akad.malíř, profesor Josef Luňáček, který zde bydlí na čís.99. Tuto formu na dřevěné desce zhotovil i s nápisem velmi precizně. O odlití se pak postarali zaměstnanci n.p.Ostroj. Zde je nutno zvlášť podotknout, že všechny tyto práce byly provedeny zdarma. S nevšední ochotou se do této akce zapojily všechny složky Národní fronty, v čele se svým předsedou Břetislavem Bačou. Rovněž naši občané se plně zapojili a podpořili tuto akci, proto i přes nepřízeň počasí vyzněla velmi dobře. Mezi četnými hosty byli i manželé Benedikt a Marie Bílkovi, bratr Ambrože Bílka. Paní Bílková pak druhý den přinesla pro pionýry a děti naší školy pohoštění.

     I další kulturní činnost v naší obci byla na vysoké úrovni. Svědčí o tom účast našich občanů na různých akcích, které pořádala jak Osvětová beseda, tak i některé složky NF. Je velmi potěšitelné, že návštěvnost na těchto akcích stoupá a že složky se starají o vzdělání svých členů nejen po své odborné stránce, ale i politicky. Přednášková činnost je patrná z následující tabulky.

Vzdělávací akce   počet přednášek  účast
Vnitř.a zahran.politika  6    222
Zemědělství    4    162
Tech.a ekonom.propagace  1    38
Kultura    1    42
Zdravotnictví    4    103
Jiné /požární pedagogické/  2    81
Celkem    18     648

 

Kroužky a kolektivy
Název kroužku   počet    členů
Vlastivědný    1    12
Názorné agitace   1    6
Místního rozhlasu   1    6
Sbor pro občanské zálež.  1    5
Celkem    4    29

U sboru pro občanské záležitosti chci vyjmenovat jeho členy: předsedou je Josef Drastich, členové: Vlastimil Koval, Jarmila Klímková, Frant.Trčka a Jaroslav Ščerba. Stalo se pěkným zvykem v naší obci, že se tito členové zúčastňují vítání novorozeňat do života, gratulují jubilujícím občanům /50, 60, 70….let/, předávají dárky k stříbrným a zlatým svatbám, loučí se s občany na jejich poslední cestě. Tyto akce jsou velmi kladně přijímány ostatními spoluobčany. O dobrou práci tohoto sboru se pečlivě stará předseda Josef Drastich.
Ostatní kulturně společenské akce:
Název akce    počet    návštěv.
Výstavy    2    320
Koncerty    1    450
Tan.zábavy a lid.veselice  10    1994
Ostat.kult.spol.akce   18    2690
Celkem    31    5454
Z toho v přírodě   9    1105

Mimo tyto akce byl uspořádán 1 zdravotnický kurs, který absolvovalo 29 posluchačů a 1 všeobecně vzdělávací kurz – čtyřdílný a 18 posluchači.

Knihovna
     K osvětové besedě patří také knihovna.Pečlivě se o ni stará Bohuslav Halata. Žádané knihy půjčuje ze střediskové knihovny ve Frýdlantě n.O. a tak uspokojuje všechny své čtenáře,kteří jsou zcela spokojeni. Jeví se to i ve výpůjčkách, což je patrno z následující tabulky:

    Knihy  časopisy celkem
Společ.   317  141  458
Přírodopis   168  94  262
Zeměd.   86  15  101
Techn.    157  195  352
Jiná    201  163  364
Celkem naučná  929  608  1537
Krásná    3113  –  3113
Mládež nauč.   168  377  545
Mládež krásná   1300  –  1300
Celkem   5510  985  6495

Práce na zvelebení obce
     Také v letošním roce se občané přičiňovali, aby naše obec byla pěknější a aby se v ní dobře žilo. Byly vykonány tyto práce:

1.Rekonstr.víceúčelového sálu – Sokolovna
Materiál: Brigády: VO KSČ 108, Sokol 630, ČSL 32, zaměst.školy 35, ostat.84. Celkem 880 hod.zdarma.
Hodnota díla 190 424Kčs
2.Prodejna Vrchovina
Materiál: Skrývka ornice dodav.způsobem
Hodnota díla: 29 000Kčs
3. Septik u ZDŠ
Materiál: 12q cement, 3m3 štěrokopísek, práce 1640 Kčs.
Hodnota díla: 21 000Kčs.
4.Zakrytí potoka
Materiál: Hor.konec od transformátoru k Svobodovi, 40ks rour průměr 40 cm.
Hodnota díla 1600Kčs.
5.Oprava cesty
Materiál: Od stát.silnice k Mertovi, penetrač.úprava, roury, štěrk, cement
Hodnota díla: 9 360Kčs
6.Šachtice
Materiál: Baděnovice u J.Svobody, 2m3 štěrk, 3q cement
Hodnota díla: 1520Kčs
7.Dol.konec
Materiál: zatroubení potoku „Drožky“, úprava chodníku v „Drožkách“, oprava cesty od silnice k mostu, 35 ks bet.rour, 5m3 škváry
Hodnota díla: 2 680Kčs
8. Hor.konec
Materiál: přejezd přes potok mezi Šigutem a Černým – nedokončeno
Hodnota díla: 2 000Kčs
9. Dol.konec
Materiál: Úprava cesty od Gureckého k V.Němcovi, 3 auta strusky 15 t.
Hodnota díla: 900Kčs
10. Dol.konec
Materiál: rozšíření míst.rozhlasu k Fr.Němcovi
Hodnota díla: 800Kčs
11. Vrchovina
Materiál: obnovení plotu u A.Němcové a S.Kovala, 40 m pletiva, štěrk, cement
Hodnota díla: 2420Kčs
12. Požár.zbrojnice
Materiál: rekonstr.odpadu, montáž sirény, 10q cement, posinkocement.trubky aj.
Hodnota díla: 21 160Kčs
13. Hřiště
Materiál: dokončení odvodnění, 50ks rour průměr 30cm drenážky
Hodnota díla: 10 960Kčs

Celkem  293 824Kčs

     Až na stavbu prodejny na Vrchovině byly šechy akce v rámci akce „Z“. Naši občané se opravdu přičinili o splnění volebního programu. Byl dokončen septik u zdejší ZDŠ, který se stavěl několik let. Na této práci mají zásluhu rodiče, zvláště pak Mir.Mališ, předseda SRPŠ, Josef Chýlek, bývalý předseda SRPŠ a ředitel školy. Jenom minimální část práce byla proplacena. Ostatní práce vykonali zdarma.
Volby
    Ve dnech 22.a 23.října 1976 se konaly v celé republice volby do všech zastupitelských sborů naší vlasti. Těmto volbám předcházely veřejné schůze občanů, které se konaly dne 21.září na Čihadle s účastí 152 občanů a 24.září v host. „Pod Hrodkem“, kde se schůze zúčastnilo 158 občanů. Na těchto schůzích se představili navržení poslanci do jednotlivých volebních obvodů do Měst NV ve Frýdlantě n.O. a někteří poslanci navrženi do vyšších zastupitelských sborů. Byl tam také probrán volební program na příští období, který občané svými připomínkami doplňovali. Mimo tyto schůze konala se ještě beseda s mladými voliči, kteří se zúčastní poprvé volebního aktu. Beseda se konala 19.října, besedoval s.František Masopust z Nové Vsi. Besedy se zúčastnilo 21 mladých občanů. Volby se konaly v Obecníku v sále Osvětové besedy. Měly hladký a slavnostní průběh. Pionýři zdejší školy předávali kytičky přestárlým občanům, často i nemocným, kteří přes svůj vysoký věk osobně přišli k volbám. Také ti, kteří šli poprvé k volbám, dostali kytičky. Občané nevelké většině volili manifestačně, to je, že nepoužívali připravené zástěny k úpravě kandidátek. První volební den, kdy se dostavila k urně většina občanů, vyhrávala před volební místnosti místní dechová hudba naší Osvětové besedy. Druhý den se střídaly hudby Jednotného kulturního střediska Ostroj a Normy ve Frýdlantě n.O. a naše hudba. Ve volební komisi a pak i ve sčítací komisi pracovalo celkem 26 funkcionářů. V těchto komisích byli také zapojeni všichni učitelé naší školy. Výsledky a průběh voleb lze posoudit z tohoto přehledu :

Vol.         počet voličů  volilo odevzd.hlasy  jméno a příjmení poslance
obv.č. zapsan. vol.pr.    celkem  pro proti
59. 90           –        90  90 90 –  Stanislav Pink
60. 89      1        90  90 90 –  Miroslav Rožnovský
61. 85      3        88  88 87 1  Bohumil Svoboda
62. 71      –        71  71 71 –  Dušan Venháč
63. 57      3        60  60 60 –  Magda Vašíčková
64.  48      1        49  49 49 –  Karel Mročka
65.  49      –        49  48 48 –  Jaroslava Čupová
66. 84      –        84  84 84 –  Milan Chrobák
67. 68      –        68  68 68 –  Bohuslav Carbol
68. 75      1        76  76 76 –  Miroslav Juřica
69. 71      1        72  72 72 –  Josef Kapsa
70. 68      –        68  67 67 –  Helena Červenková
71. 62      –        62  62 62 –  Marie Běčáková
72.  66      –        66  66 66 –  Jan Boháč
73. 74      1        75  75 75 –  Oldřich Kulhánek
74. 70      –        70  70 70 –  Anežka Chýlková
  1127     11       1138 1136 1135 1 

Přehled výsledků voleb do vyšších orgánů:
Zásup.orgán  voleb.  Jméno a příjmení počet   hlasy  %
   obv.č.  kandidáta  voličů   pro kand.

Sněmovna národů 66  Karel Rocek  1136  1132  99,64
Sněmovna lidu 119  Alena Grygarová 1136  1134  99,82
Česká nár.rada 175  Ing.Jan Uřičář  1136  1135  99,90
KNV   24  František Josefi 1136  1136  100
ONV   79  Ing.Otakar Bílek 1136  1133  99,71

     Většina zvolených poslanců jsou mladší 40.ti let. Tím se značně snížil věkový průměr celého Měst NV ve Frýdlantě n.O. Zatímco v minulém období byl věk.průměr 53 let, činí nyní tento věk 44,3 roků. Dává tedy naději, že nový výbor bude pracovat pružně, bez zdržování. A toho je našim občanům nejvíce zapotřebí.

JZD
     I v letošním roce Jednotné zemědělské družstvo „Rozvoj“ se sídlem v Pakovicích na pracuje na stejném půdním fondu, jak je uvedeno v roce 1972. Zceluje celkem 5 obcí. Je škoda, že pro tento rok nemohu zaznamenat výnosy jednotlivých plodin z naší obce. Výnosy naší obce nebyly zatím zvlášť vedeny. Jsou vedeny celkově za celou sloučenou oblast. Pro příští léta však máme příslib, že nám budou výnosy naší obce sdělovány zvlášť. JZD Rozvoj dokupuje nadále výkonné stroje, které zemědělcům velmi ulehčují práci. Ve žních na polích byly poprvé skupinově nasazovány obilní kombajny. Tak na lánu pracovaly současně 3 až 4 kombajny. Není třeba ani vypisovat, že toto nasazení velmi urychlilo práci. Bylo to však zapotřebí, protože ani letos počasí žním nepřálo. Bylo hodně studeno, často pršelo, takže kombajny nemohly vyjet do polí. Osádky kombajnů využívaly každé vhodné chvíle, aby mohli sklidit co nejlepší úrodu, která se ukazovala být pěkná. Obilí však polehlo a zrní pozbylo na kvalitě. Muselo být dosušováno na sušičkách na dvoře statku v Palkovicích. Také při vykopávce brambor počasí nepřálo. I tato práce se velmi zdržela a brambory byly dokopány až v listopadu. Byly nasazeny opět výkonné stroje, které brambory hned sbíraly a částečně třídily. Tyto stroje vykopávaly brambory nepoškozené a čisté. Celkově družstvo splnilo všechny předepsané dodávky veškerých plodin do výkupního závodu. Je nutno podotknout, že i letos si nejlépe vedla Brigáda socialistické práce v obou místních kravínech. Pracovnice překročily plánovanou výrobu a dodávku mléka o 8%, jako jediná ve sjednocením družstvu.

Zvýšení ceny brambor
     Výroba brambor jest vcelku značně drahá, přesto se prodávaly za 80Kčs 1q. Bylo to absolutně nerentabilní. Proto se naše vláda rozhodla zvýšit jejich cenu o 100% – na 160Kčs za 1q. Toto opatření mělo ten význam, že se zvýšila celková rentabilita této plodiny, která až dosud byla pro většinu pěstitelů velmi ztrátová. Hlavně pak při nižší úrodě za špatného počasí, jak tomu bylo právě letos.
Občané zprvu přijali toto opatření s despektem, ale po vysvětlení uznali, že toto opatření ze strany vlády bylo nutné. Průměr.výdělek prac.v zem.činil. 1700Kčs.

Životní úroveň
     Abychom mohli porovnat výdaje našich občanů za potraviny s minulými léty, uvádím celkovou tržbu v našich obchodech a pohostinstvích:

Obchod  Plán  Skutečnost
Vrchovina  1 513 000 1 478 389
U Čihadla  1 825 000 1 790 908
U Mužného  1 600 000 1 510 500
Maso a uzeniny 1 685 000 1 762 730
Celkem  6 623 000 6 542 527

    Tržba celkem   Struktura AB  lihoviny
Pohostinství  plán  skutečnost plán  skutečnost 
Obecník  682 000 672 932 99 500  109 706 245 458
Čihadlo  297 000 276 973 18 000    11 286 152 136
Pod Hrodkem  255 000 236 945   12 000   10 083 104 077
Celkem  1 234 000 1 186 850 129 000 131 075 501 671

     V pohostinství „Obecník“ se nadále vyvařuje jak pro důchodce, tak i pro rekreanty, kteří tráví v naší obci ve svých chatách svou dovolenou. Z místní prodejny Maso a uzeniny odebralo toto pohostinství zboží za 13 600Kčs. Pohostinství „Obecník“ se také stará o pohoštění hostů při pohřbech, při svatbách nebo při různých rodinných jubileích. Vedoucí je Barbora Bílková, která je příkladnou pracovnicí „Jednoty“ – Lidového spotřebního družstva.

     Naše vláda se stará opravdu dobře o zvyšování životní úrovně našeho lidu. Od 1.ledna 1976 zvýšila důchody těm, kteří to opravdu potřebovali. Dosud se platila daň z důchodů vyšších než 600Kčs. Tato daň byla zrušena a bylo uzákoněno, že nejmenší důchod bude činit 600Kčs. Jen v naší obci se vyplácí na důchodech více než o půl miliónů korun více, než dosud.
Práce složek NF
     Místní výbor Národní fronty dobře koordinoval práci jednotlivých složek.předsedou byl opět osvědčený pracovník s.Břetislav Bača. Tato dobrá práce se odrazila v návštěvnosti při účasti na veřejných akcích či při akcích pořádaných jednotlivými složkami. Vliv této spolupráce bylo vidět hlavně při brigádách, oslavách i při samotných volbách. Složky si volily své výbory v r.1975 na dvouleté funkční období. V r.1976 tedy pracovaly – složky se stejnými výbory. V r.1977 uspořádají složky své výroční členské schůze, na nichž si zvolí nové členy výborů. Z práce vyjímám:

SPO
     Předsedou sboru požární ochran je František Michalec ml. Sbor se pravidelně připravuje k aktivním zásahům proti požárům. Vlastní cisternu a dvě přenosné stříkačky. Je dobře materiálně vybaven. Aby byl dobře připraven, zúčastňuje  se soutěží v širokém okolí. Dovezené ceny svědčí o dobré snaze co nejlépe se připravit pro boj s požárem. Také v prevenci nezůstává pozadu. Bylo provedeno na 250 prevent.prohlídek v soukromých domech a prohlédnuty byly všechny veřejné provozovny. V přehledu uvádím, kde náš požární sbor zasahoval: již na Silvestra r.1975 vyjel náš sbor k požáru ve Frýdlantě n.O., kde hořela soukromá chata. Dále zasahoval 2.2. při požáru v Palkovicích u Kociána, 22.2 u požáru v Palkovicích u p.Pokludy, 19.4. při požáru, který mohl ohrozit les a způsobit velkou škodu při vypalování staré trávy v blízkosti stavební p. Rudolfa Halaty. 3.7. – ve den soutěže – byl náš sbor odvolán k hašení lesa v Chlebovicích. 20.7. požár hangáru, kde bylo uloženo seno v Hodoňovicích. K poslednímu požáru v roce vyjel náš sbor 30.12. k požáru rekreačního střediska Nové huti Klementa Gottwalda v Čeladné.
     Jubilejní X.ročník soutěže uspořádali naši požárníci 3.července u myslivecké chaty. Zúčastnilo se jí celkem 17 družstev. Náš sbor zastupovali dorostenci, protože muži museli odjet  k lesnímu požáru v Chlebovicích. Umístění v soutěži:
1.Frýdlant n.O. – záv.sbor n.p.Ostroj
2.Turzovka – Slovensko
3.Ostravice
4.Slezan, záv.sbor Frýdek-Místek
5.Metylovice-dorost
Tyto sbory byly odměněny za svůj výkon pěknými poháry. Na dalších místech zůstaly sbory: Frýdlant n.O. – město, Tisek, Nová Ves a další. Pohár útěchy si odvezl požár.sbor z Hukvald.

TJ Sokol
     V Tělovýchovné jednotě se upínala veškerá pozornost k dostavbě víceúčelového sálu, který však nebyl dokončen. V letošním roce se prostavělo 190 424Kčs. Stavební dozor měl předseda Jednoty Jan Bílek. Na stavbě byli stálými pracovníky Vojta Čupa a Stanislav Hajdušek. Z oddílu dobře pracovala kopaná pod vedením Josefa Svobody a Frant.Bílka. Muži tohoto oddílu se umístili v III.tř. na 7.místě. 3.července uspořádal turnaj kopané. Tento turnaj se nekonal pro nepřízeň počasí. Oddíl odbíjené – nejstarší – vedl Zdeněk Pavlásek. Družstvo bylo v okresní soutěži na 5.místě. Oddíl uspořádal dne 25.července již XXIX.ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Zúčastnilo se ho 8 družstev. Turnaj byl odehrán téměř celý v tělocvičně. Pořadí prvních čtyř:
1. VŽKG Ostrava
2. Sokol Jablůnka
3. Sokol Metylovice
4. Vál.plechů Frýdek-Místek
     Rovněž tomuto turnaji počasí nepřálo. Jako každoročně, i letos dostávala družstva tradiční koláče zdarma. Na jejich pečení se podílí téměř celá obec. Také oddíl stolního tenisu, který vede Aleš Bílek se dobře držel. V okresním přeboru se umístil na 3.místě.
     V tělocvičně se opět začalo cvičit. Až na muže cvičily všechny složky. Nová tělocvična tak plní svůj účel, ke kterému byla postavena, tj. k upevnění zdraví.

Povaha roku
     Ani letošní rok nebyl nijak příznivý. Celý rok – až na několik týdnů v červnu, byl studený. Leden byl velmi teplotně kolísavý. Například 5.ledna byl mráz -15°C, ale 6.ledna už bylo +2°C /měřeno u školy/. Jeden den napadá sníh, aby druhý den opět stál. Je to velmi nezdravé počasí. 29.ledna byl opět mráz -10°C. Napadlo asi 40 cm sněhu. Podobný charakter měl i únor, kdy se střídaly teplé dny s mrazy. I březen  nebyl jiný. 17.března začal padat sníh. 21.března ho bylo asi 30 cm. Ale 26.března už zase bylo – jak se u nás říká – kopno/bez sněhu/. Dokonce 27.března za teploty +8°C pršelo. V dubnu od 14. do 19.dubna bylo krásné jarní počasí. Bylo až +12°C. Ale 22.dubna napadlo opět 20 cm sněhu. 27.dubna opět sníh zmizel. I květen byl dosti studený. Nepotvrdilo se však pořekadlo Studený máj – v stodole ráj. Začátek června byl opět studený. Ve škole se muselo topit. Teprve od 11.června si to sluníčko vynahradilo, kdy zahřálo naši zem až na 30°C – ve stínu. Toto krásné – teplé počasí trvalo až do konce června a do půl července. Zemědělci měli krásnou senoseč, která jen někdy byla přerušována kratšími bouřkami. Od 21.července však nastal studené a deštivé počasí. I přes studené počasí byly v červenci občasné bouřky. Pouť 8.srpna se vůbec nevydařila. Bylo deštivo, chladno, všude hodně bláta. Toto studené počasí s deštěm velmi narušilo žně, které trvaly s většími přestávkami až do půl září. Zboží bylo polehlé, místy porostlé. Kombajny musely odpočívat. V pěkných dnech však udělaly veliký kus práce při skupinovém nasazení. Obilí se muselo doslova krást z polí. Jiný nebyl ani podzim. Ve škole se již koncem září muselo topit. Ve třídách bylo +13°C. Také podzimní práce byly hodně opožděny. V listopadu – a už koncem října – poletoval sníh, teplota klesala pod 0°C. Prosinec byl takový, jaký má být. Byly mírné mrazíky po celý den -1°C až – 6°C. 14.prosince napadlo asi 20cm sněhu, který vydržel i přes Vánoce. Teprve 30.prosince byla u školy naměřena nejnižší teplota -17°C. Silvestr byl tedy opět na sněhu.

Obyvatelé
     Ke konci roku bylo v naší obci 1578 obyvatel. Město Frýdlant n.O., pod které patří i Metylovice se neustále rozrůstá. Staví se nové, věžové domy, které tvoří souvislá sídliště. Mladí občané z naší obce využívají možnosti postavit si družstevní byt ve městě. Proto také se tam hodně mladých stěhuje. Naše socialistická vláda tomuto rozvoji velmi finančně pomáhá, takže mladí manželé se mohou nastěhovat ihned po svatbě do pěkně zařízeného vlastního bytu. Starší občané museli často na tuto vymoženost šetřit celý život. Jaký byl přírůstek a pohyb obyvatel v naší obci:
Narozeno 27 dětí z toho 16 chlapců
Zemřelo 25 občanů
Sňatek uzavřelo  17 novomanželů

Komentáře nejsou povoleny.