Rok 1945

Ústup německé armády a příchod Rudé armády
Ústup německé armády
Konec nacistické vlády u nás oznamoval již dávno před 1.květnem stále se blížící hukot děl. Vlastní ústup německých vojsk přes naši vesnici můžeme datovati 1.5.1945. Němci začali ustupovati z těšínského úseku po okres.silnici z Frýdlantu n.Ostr., naší obcí směrem na Lhotku a Kozlovice. Byl to velmi kvapný ústup dnem i nocí a byl tak rychlý – zvláště v posledních 2.dnech, že německá armáda musela použíti i všech polních cest, které směřovaly ústupovým směrem. Avšak ani tyto nemohly pojmout všechno ustupující vojsko, proto část odcházela přes Palkovice na Myslík. K ochraně ustupujících byly v obci ponechány hlídky a několik dělostřeleckých baterií. Při tomto ústupu byl vyhozen most na okr.silnici Metylovice-Palkovice /u Mužného č.p.44/. Výbuch poškodil čtyři nejblíže stojící budovy, u více dalších poškodil střechy a mnoho oken. Také hospodářské zvířectvo poznalo německý ústup. Protože vázlo zásobování vojáků, rekvirovali si Němci sami vepře, slepice, krávy i koně. Poztrácelo se také hodně civilních obleků a jízdních kol, aby tak němečtí vojáci mohli snadněji sběhnout. Poslední němečtí vojáci prošli naší obcí dne 5.května okolo 6.ti hodin ráno. Před tím také velmi kvapně opustilo naši obec i německé dělostřelectvo.

Příchod Rudé armády
Dne 5.5.okolo 7.hodiny ranní přišly polními cestami od Pržna a téměř současně i od Palkovic první hlídky Rudé armády, která neustále pronásledovala prchající německá vojska osvobozujíc vesnice i města naší vlasti. Naše obyvatelstvo radostně vítalo osvoboditele po šestiletém útlaku. Provolávalo slávu R.A. a jejímu vůdci maršálu Stalinovi. Vítali je vším, co bylo po ruce. Květiny, jídlo, cigarety, i přes značný nedostatek, přinášeli rudoarmějcům. Na domech opět zavlály vlajky s modrým klínem. Jim po bok vyvěšovali občané rudé prapory, aby ukázali tak vděčnost sovětským osvoboditelům.
Nejen vítáním, ale i pomocí, které se ihned ochotni a již svobodni občané ihned chopili, odstraňovali stopy války. Na popud prof.Luňáčka byl postaven most na dol.konci. Dlouhé trámy byly stínány v lese, i když ještě občas zazněl rachot německého kulometu. Jen několik posledních dělových výbuchů, které nenadělaly žádné škody připomnělo občanům dřívější nesvobodu. Zde za zmínku stojí, že ke stavbě mostu přinesl Frant.Šimek obraz maršála Stalina. Projíždějící rudoarmějci mu vzdávali čest a velmi se divili, kde ihned po osvobození se obraz objevil. F.Šimek jej schovával pro tuto příležitost po celou dobu okupace.

Spolkový život:
Ihned po osvobození začal v naší obci čilý život. Podle Košického vládního programu, který byl vyhlášen v prvním sídle naší vlády, byly i v naší obci ustanoveny čtyři politické strany. Byly to:
Komunistická strana Československa:
Předsedou byl zvolen Bajtek Fr., místopředsedou František Šimek.
Československá strana lidová:
Předsedou Ondřej Lepík
Československá strana národně socialistická:
Předseda Cyril Bílek, strojvedoucí
Československá strana sociálně demokratická:
Předseda Jan Bílek čp.2
Tato strana měla dne 20.května své zasedání, na němž bylo schváleno usnesení ve spojení této strany se stranou komunistickou v jednu stranu marxistickou.
Mimo tyto politické strany nepřestal pracovati po celou okupaci Sbor dobrovolných hasičů, v jejímž čele stál Jan Bílek z čís.2.
Nacisté úplně ochromili život spolkový v naší obci. Zakázali tělovýchovné i společenské organisace. Z nich po osvobození obnovily činnost následující:
Tělovýchovná jednota Sokol, s předsedou Metodějem Bílkem a místopředsedou Boh.Karasem, zdejším poštmistrem.
Tělovýchovná jednota „Orel“ s předsedou Ondřejem Lepíkem.
Svaz české mládeže vedl Valentin Němec /Válek/
Svaz československo-sovětského přátelství v čele s Ladislavem Židkem, rolníkem č.60

Místní národní výbor MNV
Ihned po osvobození byl plněn zákon o národních výborech. I v naší obci byl ustaven podle zatímní ústavy Místní národní výbor, který podléhal Okr.nár.výboru v Místku a Zemskému nár.výboru v Brně.
Dne 7.5.1945 byli do Míst.nár.výboru jmenováni tito zástupci ustavených polit.stran:
Za Komunistickou stranu Čs:     Bajtek František, čp. 2
Šimek František, čp. 292¨
Závodný Jan, čp. 291
Šigut Karel, čp. 112
Za čs.soc.dem.:     Bílek Jan, čp.2
Pochman Otakar, čp.81
Kuhejda Frant., čp.273
Židek Josef, čp.267
Za čs.nár.soc.:        Hajdušek Vavřín, čp.153
Cedivoda Evžen
Za čs.str.lidovou:     Lepík Ondřej
Čupa Isidor

Tento první národní výbor spravoval obec do 30.5.1945. Na občanské schůzi dne 31.5.1945 schválili občané rozšířený nár.výbor se 24.členy posle paritního, stejným zastoupením všech politických stran. Byli také jmenováni náhradníci, v počtu 8. Ze starého V. odešli Otakar Pochman, Vavřín Hajdušek a Evžen Cedivoda. Josef Židek byl převeden do náhradníků. Dosazeni byli:
Závodný Bernard č.24,
Leopold Šigut, č.301
Eman Chlapčík č.104
Alois Halata č.224
Eduard Bílek č.344
Václav Gurecký č.237
Domin.Mališ č.181
Helena Bílková č.114
Cyril Bílek č.177
Valent.Němec č.55
Frant.Michalec č.278
Ludvík Mužný č.29
Vavřín Bílek č.338
Alice Čupová č.130
Karel Pink č.259
Bohum.Karas č.158
Frant.Tajchman č.26
Ani tento národní výbor nebyl ještě stálý. Jelikož asi třetina jeho členů odešli na osídlení do pohraničí /Němci – nacisté byli vypovězeni do Německa/, bylo nutné doplnit jej novými členy. Byli to: Josef Židek, Metod.Havlák, Jan Hajdušek, František Macura a Richard Babinec, Božetěch Bílek, Rudolf Závodný, Stanisl.Hajdušek, Pavel Židek. Za zemědělce byli jmenováni Josef Kuhejda a Albín Fojtík. Předsedou byl zvolen Lepík Ondřej. Pod jeho vedením pracoval tento NV do konce roku.
Ihned po osvobození chopil se MNV s chutí práce na obnově obce. Po 6.letech okupace zavládl v naší obci čilý ruch. Aby práce postupovaly dobře a postupně, vytýčili si členové NV tento plán: Zřízení obec. vodovodu, pořízení regulačního plánu obce, postavení nového hřbitova, postavení nové školní budovy a zřízení hřiště. Toto jest program na několik let.
¨    Pro brzké splnění plánu podnikli členové MNV tyto kroky.
Za přítomnosti okresního a zemského referenta byly prohlédnuty vodní prameny. Aby se přesně určila jejich vydatnost, budou měřeny po dobu jednoho roku. Bylo také dohodnuto zjistit prameny i v Ondřejníku, odkud by mohly brát vodu celé Metylovice i Paseky u Frýdlantu.
Pro obecní hřbitov zakoupil MNV z kostel.majetku vhodný pozemek. Rovněž zadal vypracování projektu firmě Medena a Chamraď.
Pro postavení nové škol.budovy byl založen z darů občanů fond. Tento fond činil do konce r.1945 47 000 Kč. Byl výtěžek ze společného podniku – cvičení.
Rovněž pro postavení cvičiště zřídili občané fond, jehož základ také byl ze společného podniku. Fond obnáší 50 000Kčs.
I při jiných příležitostech ukázali naší občané své dobré srdce. Tak při sbírce pro vdovy a sirotky, kterou organizovala okresní sociální pomoc bylo z naší obce odvedeno celkem 40 300Kčs.
Slezsko bylo z našich krajů válkou nejvíce postiženo. Vždyť ono první muselo zadržet ústup německých vojsk, tehdy ještě dost silných. Proto také byla provedena sbírka na znovuvybudování Slezska. Naši občané přispěli na tento fond částkou 35 574Kčs.
K poctě návratu presidenta Dr.E.Beneše byl založen fond: „V dětech je národ věčný“, z naší obce bylo celkem odesláno 13 361Kčs tomuto fondu.
Místní národní výbor přispěl částkou 10 000Kčs na výživu svých chudých a přestárlých občanů.
Z další práce MNV:
Ze všech členů MNV zvolili si tito osmičlennou radu, která schůzovala každý týden a připravovala práci. Radu tvořili tito členové:
Bernard Závodný čp.24, Frant.Kuhejda čp.273, Jan Bílek čp.2, Jan Závodný čp.291, Leopold Šigut čp.301, Helena Bílková čp.114, Ondřej Lepík a Frant.Michalec.
Byly utvořeny také komise:
Finanční a hospod: Dom.Mališ, Frant.Tajchman, Jan Bílek 89, Jan Bílek čp.2
Sociální a zdravot: Bernard Závodný čp.24
Zemědělská a živnost: Alois Halata
Školská a kult. : Bohumír Karas
Ve schůzi rady byl dán poprvé návrh na zestátnění autob.linky, jejímž majitelem byl Max.Konečný z Kozlovic. Linka vedla z Kozlovic přes Myslík, Palkovice do Frýdku s přípojkou na Metylovice. Jako důvod byl uveden: Hrubé zacházení s dělníky v době okupace.
Dojednáno také zřídit příjezdnou cestu k novému hřbitovu. Potřebné parcely ve výměře 4 a 46m2 vymění manž.Niklovi za 10 obecních pozemků nižší jakosti. Eventuelní zbytek manželé doplatí.
I na poli kulturním obec neustrnula: za spolupráce všech spolků a osvětové rady uspořádali občané Den tělovýchovy. Velmi se podařil a navštívilo jej mnoho občanů i z okolních obcí.
Dne 28.9. vzpomněli občané obětí za okupace na trýzně. Tryzna měla důstojný a dojímavý průběh. Oslaveny byly všechny památné dny naše i našich spojenců, zvláště pak Sovětského svazu. O ty pečoval nově u nás založený Svaz přátel SSSR, jehož prvním předsedou byl inž.Židek.
MNV měl v tomto roce 22 schůzí, rada se sešla celkem 18..
Tak a po dlouhých letech německé okupace znovu rozjel čilý život i v naší obci.

Komentáře nejsou povoleny.