1921

Sčítání lidu, nový starosta

Starostou byl p.Jan Kuhejda
Správcem školy p.Bohusl.Kolčava
Duchovním správcem p.Mikuláš Maršálek
Předsedou míst.šk.r. Frant.Seibert
Předsedou finanční komise
Předsedou komise pro soc. a osv. Josef Műller

Nový rok začal ve znamení výměny osob na vedoucích místech v obci. Dosavadní starosta pan Miloslav Dvořáček se vzdal své funkce a úřad starostenský zastával jeho náměstek pan Svoboda Karel. Také místní školní rada doznala změny. Na základě nového zákona o místních školních výborech, byly staré místní školní rady zrušeny.

Sčítání lidu
Aby vláda republiky zjistila správný počet obyvatelstva, zejména po stránce národnostní, nařídila provést 15.února 1921 sčítání lidu po celé republice.
Obec naše byla rozdělena na tři obvody, v nichž ustanoveni za sčítací komisaře pánové Bohuslav Kolčava, správce školy, Vojslav Stratil, učitel a Karel Svoboda, náměstek starosty a obchodník.
Každý komisař musel zjistiti u obyvatele národnost, povolání, náboženské vyznání a datum narození.
Dle sčítání toho měly Metylovice méně lidí než před 10.lety. Ve skutečnosti ovšem měly více, ale všichni dělníci počítání byli tam, kde pracovali toho dne a těch je u nás jistě přes 200.
5000cikorunové nové státovky
Dne 3.února 1921 dány do oběhu nové státovky pětitisícové.
28.února 1921 vydány 6% státní pokladniční poukázky splatné 15.prosince 1921.
1.března 1921 vydán zákon, kterým se vláda zmocňuje vydati první kovové peníze a sice 20halíře, 50halíře a 1korunové ze směsi bronzu, která je složena z 80dílů mědi a 20dílů niklu. Z kilogramu této směsi snáze raziti 300dvacetihaléřů, 200 padesátihaléřů a 150 korun.

Dne 10.března 1921  byla smlouva o státním občanství a ochraně menším mezi Československou a Rakouskou republikou ratifikována, čili nabyla mezinárodní působnosti.

Nový starosta
Dne 13.března 1921 sešlo se obecní zastupitelstvo naší obce, aby si zvolilo nového starostu obce. Schůzi zahájil a řídil první náměstek starosty pan Karel Svoboda.
Na vyzvání pana náměstka vyslaly strany do komise volební své zástupce. Za stranu soc.demokratickou pana Karla Chroboka, za stranu republikánskou pana Karla Svobodu, za lidovou pana Jana Závodného a za živnostenskou pana Vavřína Bílka čís.99.
Volby provedeny lístky a voleni tři kandidáti, p.Onderka Silvestr, p.Kuhejda Jan a p.Bílek Vavřín.
Při užší volbě byl zvolen pan Jan Kuhejda, rolník čís.22.

Dne 18.března 1921 vypsána byla státní investiční půjčka.

17.dubna 1921 ve schůzi obecního zastupitelstva toho dne konané zvoleni byli zástupci do místní školní rady, upuštěno bylo od zřízení stanice telefonní, obec se přihlásila za člena čsl.Červeného kříže, doporučeno rozšířiti a doporučiti koncesi hostinskou pro pí Vrablovou, vdovu. Přijat pan Frant.Seibert do svazku obce, vyřízeny ještě drobnosti.

5.května 1921 obecní zastupitelství se usnáší zrušiti školné, na zaplacení účtů prodati část lesa a zbytek /13000kč/ vypůjčiti, obsaditi místo obecního tajemníka veřejnou vyhláškou, komisařům vyplatiti za sčítání lidu obnos 300kč, doplniti komisi pro sociální péči pp.Němcem Klementem a Rudolfem Halatou, chudinský fond dáti do správy komise pro sociální péči a poukázati osvětové komisi 100kč na vazbu knih pro obecní knihovnu a připamatovati prodavačům lihovin, aby neprodávali lihovin mládeži do 18.let.

Dne 26.května 1921 ratifikována smlouva mezi ČSR a německém o přenesení soudnictví na Hlučínsku. Smlouva vyhotovena byla dne 3.února 1921 a nabyla platnosti 31.května 1921.

Dne 30.června 1921 byl vydán zákon o ochraně hraničních mezníků státních a trigonometrických značek.

Placená dovolená horníkům zavedena byla 1.července 1921, čís.262.

Důležitým zákonem ze dne 19.července 1921je zákon o státní podpoře v nezaměstnanosti, kterou může obdržeti každý dělník, který je členem některé organisace odborové. I cizí příslušníci zahraniční mohou tuto podporu obdržet, jestli v jejím státě je podobné opatření. Zákon má č.267.

3.července 1921 konalo obecní zastupitelstvo schůzi, v níž se usneslo prodati všechno  pokácené dřevo z obecního lesa p.Janu Gřundělovi z Pržna, povoliti p.Karlu Šigutovi výměnu pozemku za příčinou úpravy veřejné cesty, přijati do svazku obce občany: Josefa Bažinu, Frant.Chovančíka, Marii Řehákovou, vyslati komisi ku ohledání obec.pozemku, který chce p.učitel Dvořáček odkoupit ku stavbě domku a poslati do svých domovských obcí p.Josefa Petra a Anežku Michnovou a vybírati obecní dávky z hroznových vin 20h, z ovocných 10kč, z piva 8kč, z pálených nápojů lihových 40kč z každého 1hl.

Dne 28.července 1921 čís.269 vydán byl nový branný zákon.
Zákonem ze dne 12.srpna 1921 zřízena státní úsporná komise parlamentní.
Na základě zákona ze dne 12.srpna 1921 bylo možno zabrati budovy nebo jejich části pro účely veřejné. U nás nebylo zákona toho použito.
Dne 12.srpna 1921 vypsána byla půjčka státní na úhradu schodku z moučného hospodářství /tzv.moučná půjčka/.
Zákonem ze dne 12.srpna 1921 čís.321 zavádí se daň z obratu.
Dne 12.srpna 1921 byl vydán zákon čís.322 o podpoře nezaměstnaných.
Dne 25.srpna 1921 vydáno bylo prováděcí nařízení ku zákonu ze dne 14.dubna 1920, jímž se nařizuje, aby každá obec, osada, ulice byly označeny a domy očíslovány.

Předsedou vlády    Udržal
Ministrem vnitra   Černý
Ministrem průmyslu a obchodu Novák
Ministrem školství a národní osvěty Dr.Šrobár
Ministrem spravedlnosti  Dr.Dolanský
Ministrem financí    Novák
Ministrem železnic    Šrámek
Ministrem veřejných prací   Tučný
Ministrem    Staněk
Ministrem sociální péče  Habrman
Ministrem    Dr.Vrbenský
Ministrem pošt   Srba
Ministrem    Dr.Dérer
Ministrem     Dr.Mičura
Ministrem zahraničí   Dr.Beneš

9.října 1921 v zasedáno obecního zastupitelstva odhlasováno bylo rozšíření vyúčtování žen ručním pracím ze 12.hodin na 15, stanoveny poplatky z hraní v karty a to 2kč z hráče a dne, z hraní v kuželky 1kč z hráče a dne, z taneční zábavy se vstupným 1k z osoby, bez vstupného 1kč z jedné osoby, funkce bytové komise přidělena komisi pro sociální péči, propůjčiti místnost školní ku pořádání kursů vaření, šití prádla a esperanta, které pořádá osvětová komise.
Kurs, který pořádala místní osvětová komise vydařil se po každé stránce, 46 účastnic docházelo pilně po dobu 3.měsíců, kde učily se umění kuchařskému. Kurs vedla vzorně osvědčená pracovnice v tom oboru slečna Vlachová z Paskova, která tam působila jako industriální učitelka. Vždy 2 účastnice obstaraly nákup vařiva k obědu, který pak snědly a peníze za obědy utržené daly dalším 2. účastnicím. Kurs konán ve škole.
Bohužel další kursy, které byly projektovány a sice šití prádla a esperanta se neuskutečnily pro nedostatek učitelů.

Vyhláškou ministra národní obrany ze dne 25.října 1921 zavedeno bylo stanné právo pro celý obvod Slovenska a Podkarpatské Rusi do 27.11.1921.
Nařízením vlády ze dne 10.listopadu 1921 uvedena v zatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou a Rumunskem ratifikovanou dne 13.dubna 1921.

Dne  20.listopadu 1921 konána schůze obecního zastupitelstva, v níž schválen rozpočet pro rok 1922, přijat do obce pp.Emil Fojtík a Ludvík Šimek, panu Janu Mužnému zvýšen plat z ročních 150kč na 200kč ročně a p.Josefu Židkovi ze 720kč na 800kč, též panu Chrobokovi uděleno právo domovské v naší obci.
Nová úprava poštovních sazeb vydána byla 9.prosince 1921.

Školství
Na základě zákona o místních školních výborech byly staré místní školní rady zrušeny a na jejich místo postaveny místní školní výbory. Dle nového zákona má místní školní výbor míti 9 členů, z tohoto počtu přísluší občanům 6 hlasů sboru učitelskému 3, tj.občanů má býti dvakrát tolik, co zástupců učitelstva.
     Obecní zastupitelstvo vyslalo 17.května 1921 za sebe tyto členy:
Za stranu sociálně demokratickou  Chasáka Josefa
     Čupu Karla
     Bílka Petra
Za stranu lidovou   Němce Klementa
     Bílka Valentina č.182
Za stranu republikánskou   Seiberta Františka
Kromě těchto členů zvolilo tyto náhradníky:
Za stranu soc.dem.   Bažinu Josefa
     Zlého Josefa
Za stranu lidovou    Macháče Jana
Za stranu republikánskou
Za učitelský sbor vysláni byli do místního školního výboru slečna Špačková Terezie, pan Kolčava Bohuslav, Dvořáček Miloslav.
Ustavující schůze nového školního výboru konána za přítomnosti pana…jako zástupce dohledacího úřadu.
Za předsedu místního školního výboru zvolen byl pan Seibert František, rolník č.27, jeho náměstkem pan Bílek Valentin, úředník z čísla 82.

Učitelský sbor
Počínaje 1.lednem 1921 učili na škole naší sedmitřídní 3 učitelé: pan Bohuslav Kolčava jako správce školy, pak pan Miloslav Dvořáček, učitel a slečna Terezie Špačková, učitelka. Dne 23.ledna 1921 vraceni byli z Petřkovic z Hlučínska manželé Josef a Lidmila Műllerovi.
16.ledna 1921 přidělen sem na školu pan učitel Vojslav Stratil.
Bylo tedy na škole 23.ledna 1921 šest učitelských osob. Tento stav potrval ale jen do 16.dubna 1921, protože pan učitel Stratil dán byl toho dne do Místku. Tento stav zůstal až do konce školního roku 1920-21.
1.září vrátila se z dovolené paní Jitka Halamová a 1.prosince 1921 byl na naší školu přidělen pan Kuneš Odstrčil z Kunčic pod Ondřejníkem, jako řídící.

Povaha roku
Jaro tohoto roku začalo brzy a bylo dosti pěkné. Koncem dubna už kvetly u nás všechny stromy najednou. V té záplavě květu vyjímala se naše vesnice velice půvabně. V květnu dostavily se sněhové přeháňky, zima a nepohoda. Léto pak i podzim byl suchý. Protože u nás je suchý rok lepší než vlhký, urodilo se všeho hojnost. Bylo dostatek obilnin, zemáků i zelí. Sena ale následkem trvalého sucha jsou slabá a málo je jich. Protože byl nedostatek krmiva, obyvatelé dobytek prodávali. Ovoce všeho druhu byla hojnost. Tento rok byl celkem suchý.

Drahota
Ač poměry v republice po válce se již celkem ustálily, drahota celkem neklesá, ba naopak v mnohých oborech stoupá, čehož příčinou je blízkost průmyslového střediska Ostravy. Přicházejí sem překupníci z odtamtud, kteří všechno skoupí za každou cenu.
Tak máslo je u nás za 56kč – 60kč, vejce 1kč-1,50kč, 1l mléka 3-5 korun, 1kg tvarohu 10kč.
Šaty jsou pořád ještě /mužské/ 1200Kč až 1600kč, mužské boty 240kč, ženské 200kč-300kč, dětské 120kč-160kč, obyčejné rukavice 30kč, kožené 120-140kč.

Komentáře nejsou povoleny.