1920

Ústava republiky, II.pokus o zřízení telefonní a telegr.stanice

Starostou byl p.Dvořáček Miloslav
Správcem školy p. Kolčava Bohuslav
Duchovním správcem p. Maršálek Mikuláš
Předsedou místní šk.rady p.Bílek Jan
Předsedou finanční komise Svoboda Frant.
Předsedou osvětové komise, komise soc.péče p.Műller Josef

Nedostatek bytů nutil vládu k opatřením, aby nouze o ně byla zmírněna. Vláda vydala dne 17.prosince 1919 nařízení, které dovolovalo vyvlastnit pozemky a přidělit je občanům, kteří měli v úmyslu postaviti si domek.
Jiným činem vlády bylo zřízení melioračního fondu, kterému každoročně až do r.1928 měl býti přidělen obnos 15 milionů korun. Zákon ten byl vydán 19.prosince 1919. V naší obci nebylo použito ani prvního ani druhého zákona.

Zákonem ze dne 27.ledna 1920 zřízena byla živnostenská rada československá, která má podávati návrhy a dobrozdání v zákonodárných sborech.
Nařízením vlády ze dne 4.února 1920 staženy byly z oběhu 50tikorunové rakouské bankovky.
Zákonem ze dne 30.ledna 1920 nařízeno obcím založiti a vésti pamětní knihu obecní.

Premiová půjčka
Zákonem ze dne 6.ledna 1920 a prováděcím nařízením vydaným 20.února 1920 vypsána byla 41/2% prémiová půjčka na hrazení státních výdajů nekrytých příjmy, dle rozpočtů na rok 1920. Půjčky této zúčastnili se občané naší vesnice úpisy od 200-1000kč.

II.pokus o zřízení telefonní a telegr.stanice
22.února 1920 ve schůzi obecního zastupitelstva bylo kromě schválení účtů schváleno zřízení telefonní a telegrafní stanice, kterou nabídlo zříditi poštovní ředitelství. Náklad na zřízení uvolila se zapraviti z polovice obec, z polovice živnostníci zastoupeni p.Bílkem Vavřínem čís.99.
Zřízení stanice se neuskutečnilo.

Dne 24.února 1920 vládním nařízením vydány byly 10tikorunové státovky.
Nový sazebník poštovní byl vydán nařízením vlády ze dne 17.února 1920.

Ústava republiky
Zákonem ze dne 29.února 1920 dána byla našemu státu ústava. Přijetí ústavy Československé republiky národním shromážděním uvedeno bylo tímto prohlášením:
     My, národ Československý, chtějíce dokonalou jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém Národním shromáždění dne 29.února 1920 ústavu pro Československou republiku, jejíž znění následuje.
     Při tom my, národ Československý, prohlašujeme, že chceme usilovati, aby tato ústava i šechy zákony naší země prováděny byly v duchu našich dějin stejně jako v duchu moderních zásad obsažených v hesle sebeurčení, neboť chceme se přičleniti do společnosti národů jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový.
     Dle ústavy naší lid je jediný zdroj státní moci Československé a stát československý je demokratická republika, jejíž hlavou je volený president.

     Volební řád do sněmovny poslanců vydán byl dne 29.února 1920.

     Narozeniny pana presidenta oslaveny byly lampiónovým průvodem a řečí legionáře p.Tomáška z Frýd.

Pro každý samostatný hornický závod, který zaměstnává aspoň 20 dělníků a trvá aspoň půl roku, musí se zříditi závodní rada, která spolupůsobí při provozu závodu.

O volbě presidenta vydán byl zákon dne 9.března 1920. Téhož dne vydán byl zákon o ústavním soudu.
29.února 1920 vydán byl zákon o rozdělení státu na župy a zřízení úřadů župních. Zákon nebyl pro obtíže finanční uskutečněn.
11.března 1920 nabyvatelům půdy byl poskytnut státem úvěr až do 9/10 ceny půdy.
19.března 1920 vydán byl nový branný zákon.

21.března 1920 konalo obecní zastupitelstvo schůzi, v níž sestaveno bylo terno ze žadatelů o místo správce školy v Metylovicích takto:
Na I.místo dán Odstrčil Konrád, spr.šk. v Kunčicích u kostela.
Na II.místo dán Kolčava Bohuslav, učitel v Metylovicích
Na III.místo dán Fux Adolf, správce školy v Trojanovicích
V téže schůzi přijato bylo zvýšení nákladu na zřízení stanice telefonní, zvolen obecním tajemníkem pan Halata Josef, ředitel kůru a na půjčku práce upsáno 4000 popřípadě 8000kč.
Ku podpoře stavebního ruchu vydán byl 30.března 1920 zákon, kterým se povoluje až 40% subvence na stavbu budov. Škoda, že zákona toho nebylo u nás vůbec použito.

Státní vlajka a pečeť byly předepsány zákonem ze dne 30.března 1920 čís.252.
Státní vlajka je obdélník, jehož šířka ku délce má se jako 2:3. Obdélník rozdělen je na horní pole bílé, dolní červené a od žerdi do středu veden je modrý klín.

Zákonem ze dne 8.dubna 1920 nařízeno vládou sčítání lidu.
Ze dne 14.dubna 1920 zřízena cedulová banka.
Dne 18.dubna 1920 v neděli konány volby do národního shromáždění a za týden na to 25.dubna 1920 do senátu. Byly to první volby dle nového řádu volebního.
Výsledky byly tyto:

Strana       nár.shrom.  senát
Sociálně demokratická     264   222
Republikánská str.českosl.venkova   125   115
Československá strana lidová   171   174
Živnostenská strana středostavovská   81   58
Soc.dem.str.Modračkova    12   –
Národní demokracie     7   –
Čsl.str.nár.socialistů     4   –

Ku konci své působnosti darovalo Národní shromáždění jako revoluční sbor panu presidentovi čestný dar chtíc projeviti vděčnost zakladateli a prvnímu presidentu. Stalo se tak zákonem ze dne 13.dubna 1920 čís.318.

1.května 1920 tímto dnem nabyly na území Hlučínska, přivtěleného zákonem ze dne 30.ledna 1920 č.76,  platnosti veškeré zákony a nařízení platné pro republiku a také zákony platné pro zemi slezskou.
U nás 1.květen byl oslaven tím, že účastníci v průvodu a s hudbou odešli do Frýdlantu, kde ku shromážděným z celého okolí mluvil řečník soc.demokratický. Účast z Metylovic byla pěkná.

13.června 1920 ve schůzi obecního zastupitelstva toho dne konané usneseno bylo, aby v obecním domku čís.158 zřízen byl byt pro poštmistra, místo projektované obecní kanceláře a obecní knihovny. Celý byt se vypraví. Ustanoveno zároveň, že nájemné z bytu bude činit 400kč ročně.
Ujednáno také opravit školní budovu, která byla ve velice zbědovaném stavu.
Smlouva o nájem obecního hostince byla s dosavadním nájemcem p.Tajchmanem prodloužen o další 3 léta.
Přijat do svazku obce p.Karel Chrobok.
Zvolen nový obecní pokladník pan Silvestr Onderka, když se byl dosavadní pokl. Pan Svoboda funkce vzdal.

22.června 1920 obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu s nájemcem obec.hostince p.Tajchmanem a vyřídilo spory mezi občany.

Ve dnech 3.až 6.července 1920 konal se v Praze VII.všesokolský slet, prvý ve svobodné vlasti. Cvičilo na něm 27000 mužů a ….žen. Z Metylovic zúčastnilo se ho 8 mužů a 3 ženy.

Dne 11.července 1920 konána přednáška pana odborného učitele Sedláčka O Mistru Janu Husovi. Návštěva byla obrovská a řeč zanechala hluboký dojem, proto řečník se své úlohy skvěle zhostil. Přednáška konala se v Obecním hostinci.

Dne 23.července 1920 konalo obecní zastupitelstvo schůzi, na níž schváleno zvýšiti přirážky obecní na 260% a schváleno také provedení oprav na obecních budovách.

Dne 23.července 1920 opatřením Stálého výboru Národního shromáždění ze dne 23.července 1920 rozšířena platnost říšských a zemských zákonů také na Vitorazsko a Valticko, podle mírové smlouvy v Saint.Germain-en Laye dne 10.září 1919. Smlouva ta nabyla působnosti dne 16.července 1920.

27.července 1920 vydala vláda prováděcí nařízení k zákonu ze 24.června 1920 o 4.státní půjčce.

Proveden rekonstrukce vlády, která počala úřadovati 12.června 1920.
Předsedou vlády zůstává  Tusar Vlastimil.
Ministrem vnitra  Švehla
Ministrem financí  Dr.Engliš
Ministrem   Habrman
Ministrem   Dr.Hotowetz
Ministrem pošt  Staněk
Ministrem    Prášek
Ministrem    Johanis
Ministrem spravedlnosti Dr.Meissner
Ministrem obchodu  Sonntág
Ministrem soc.péče  Dr.Winter
Ministrem železnic  St Dr.Winter
Ministrem železnic  Stříbrný
Ministrem veřejných prací  Dr.Vrbenský
Ministrem veřejného zdrav. Dr.Šrobár
Ministrem    Dr.Dérer
Ministrem zahraničí  Dr.Beneš
    Dr.Markovič

Vláda ta ale neměla dlouhé trvání, neboť již na podzim tohoto roku tj. 17.září 1920 vystřídána byla vládou tzv.úřednickou.

Předsedou ministerstva byl jmenován Černý
Ministrem zahraničí  Dr.Beneš
Ministrem spravedlnosti Dr.Popelka
Ministrem financí  Dr.Engliš
Ministrem obchodu  Dr.Hotowetz
Ministrem železnic  Dr.Burger
Ministrem   Průša
Ministrem   Dr.Fatka
Ministrem veř.prací  Dr.Kovařík
Ministrem    Dr.Fajnar
Ministrem soc.péče  Dr.Gruber
Ministrem školství a nár.osv. Dr.Šusta
Ministrem    Dr.Procházka
Ministrem    Dr.Brdlík
Ministrem nár.obrany  Husák
Ministrem    Dr.Mičura

Nový školní rok započat měl být tento rok 1.září, ale protože opravy na škole nebyly hotovy, započato až 7.září.

Dne 21.října 1920 konalo obecní zastupitelstvo schůzi, v níž urovnány spory osobní mezi sousedy, upsána IV.státní půjčka, vyhověno žádosti místních obchodníků, aby  příděly obecní samy si rozdělili a rozprodali – až na brambory a osivo, vyhověno žádosti pana řídícího Kolčavy o zaplacení peněz za vedení školní matriky a žádosti místního sokola o dovolení cvičit v sále obecního hostince odkázána na přímé vyjednání s nájemcem p.Tajchmanem.

28.říjen 1920 oslaven jako předešlá léta. Večer shromáždilo se obecenstvo před obecním hostincem, taktéž i školní dítky s lampiony. Po proslovu, který měl pisatel těchto řádků, šlo se s hudbou na horní konec, pak k Čihadlu, nazpět ku hostinci a tam za provolání slávy a Zdaru republice se průvod rozešel.
Okna domku byla svícemi osvětlena.

Ve schůzi obecního zastupitelství konané dne 17.listopadu 1920 usneseno odkoupiti pozemek parc.č.1278, určený na obecní hřbitov, půjčku státní upsati u zemědělské banky v Brně, přijata subvence na býka v obnose 1000k a odmítnuta subvence na kance v obnosu 300kč, zrušiti čestné členství hejtmana Knesla, vyzvati pana Gřunděla, aby podal informace a dohodl se s ostatními spolunájemníky o honitbě, zakázati vybírati p.Larischovi nájemné z cesty jdoucí fojtstvím a ustanoviti pana Františka Halatu, řemenáře z čís.141, obecním hospodářem.

Poslední schůze obecního zastupitelství toho roku konala se 19.prosince 1920. V ní vzal se na vědomí dopis pan Larische z Frýdku, že pojistné na obec.býka bude platit p.Josef Halata. Panu Frant.Novotnému prodána parcela za 2000k na stavbu domku, přijat k jeho žádosti do svazku obecního, sirotku Janu Závodnému dána na vzdělání podpora 240k pro rok 1921, pokladníku obecnímu dána za rok 1920 odměna 300kč.

Školství
     Počet žáků, kteří navštěvovali školu toho roku byl 323. Na škole působili do konce škol.roku pp.Bohuslav Kolčava, Miloslav Dvořáček, Josef Miller, slečny Frant.Cibulková, Terezie Špačková, Marie a Lidmila Krčovy jako učitelky literní, sl.Frant.Jakubková jako učitelka industriální a pan Mikuláš Maršálek jako učitel náboženství. Po prázdninách pak vyučovali pp.B.Kolčava, Mil.Dvořáček, Jos.Műller, Lidmila Műllerová, roz.Krčová, která se 2.srpna 1920 provdala za pisatele, pí Jitka Halatová, roz.Klečková, která se provdala za zdejšího ředitele kuru p.Josefa Halatu. Slečna Marie Krčová byla přeložena 1.září 1920 do Bašky u Frýdku a slečna Fr.Cibulková do Frýdku. Abnormální poměry na škole byly v prosinci t.r. Oba manželé Műllerovi byli přeloženi do Petřkovic na Hlučínsko. Paní Jitka měla dovolenou, takže sedmitřídní školu vyučovali pouze 3 učitelé.
Správu školy po celý rok vedl pan Bohusl.Kolčava, protože správce školy Petr Bőhm měl od 1.ledna 1920 zdravotní dovolenou.
     Hmotné poměry učitelstva  byly po válce velice ubohé, nestačily ani na zaplacení stravy, neřku-li pořízení oděvu a obuvi. Na důkaz pravdy uvedu, co který učitel měsíčně odebíral. Pan řídící P.Bőhm 299k 60h, p.Kolčava 180,50kč, Mil.Dvořáček 167,33kč, Josef Műller 157,33kč, slečna Cibulková Fr. 147,16kč, sl.Terezie Špačková 124kč, slečna Krčová Lidmila 97,73kč, sl.Marie Krčová 97,73kč, slečna industriální Fr.Jakubková 76kč. Tedy od 76 – 299kč. V době, kdy 1m sukna na šaty mužské stál 400kč, 1l mléka až 5k, 1kg másla až 80kč, za fůru z Frýdlantu n.Ostr. z nádraží do Metylovic, tj. za 3 a půl km cesty 200kč.

Komentáře nejsou povoleny.