2012

Starosta: Ing. Lukáš Halata
Ředitel školy: PaeDr. Renata Spustová
Farář: Mgr. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Leden
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Peníze chtěli použít na vybudování dětského hřiště u mateřské školy.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou DIGIS na aktualizaci map v katastru nemovitostí.
Schválilo žádost provozovatele vinárny Sokol na úpravy v kuchyni a pořízení nového linolea na schodiště vinárny na náklady obce.

Únor
Souhlasilo s úplatným převodem pozemku parc. č. 462/6 a části pozemku parc. č. 452/8 z Pozemkového fondu do vlastnictví obce. Jedná se o parcely u horního kravína.
Schválilo dohodu o uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla „Vodovod hřbitov – Wiesner“ s firmou SmVaK.
Schválilo navýšení provozní dotace základní a mateřské škole na rok 2012.
Schválilo Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na energetické zařízení distribuční elektrizační soustavy Metylovice. Jedná se o lokalitu Žukov.
Schválilo zhotovitele veřejné zakázky „Stavební úpravy mateřské školy Metylovice“. Bude jím firma Severomoravská stavební společnost.
Schválilo navýšení kapacity v mateřské škole z původních 25 dětí na 45 dětí.
Zvolilo nového člena školské rady. Stal se jím starosta Ing. Lukáš Halata.
Schválilo, aby základní a mateřská škola přijala drobné účelové dary od rodičů a zaměstnanců v celkové výši 6.000 Kč, ze kterých se koupí do výdejny jídel v mateřské škole myčka nádobí.

Březen
Schválilo záměr základní a mateřské školy pronajmout dvě černobílé laserové tiskárny.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o zjednodušené účtování dotací.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu z nadace OKD program „Pro budoucnost“ ke zřízení dětského hřiště u mateřské školy.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou Severomoravská stavební společnost, která provede stavební úpravy v mateřské škole.
Schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Použije se na projekt „Bezpečnost dětí při cestě do školy na pozemní komunikaci“. Za peníze se pořídily semafory, které zatím nejsou v provozu.
Schválilo cenovou nabídku VŠB-TU Ostrava na vypracování projektu „Obnova veřejného osvětlení obce“ ve výši 47.460 Kč včetně DPH. Bude obnoveno celé vedení sítě. Současné je zastaralé, často dochází k výpadkům proudu. Zároveň budou pořízeny úspornější lampy.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 42 na 48 dětí.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků z 66 osob na 114 osob.
Schválilo cenovou nabídku a návrh Smlouvy o dílo s firmou UDIMO OSTRAVA na zpracování projektové dokumentace „Vyřešení dopravní situace na křižovatce na Vrchovině za částku 29.000 Kč bez DPH. Bude vybudován chodník od palírny pana Fulneka k autobusové zastávce a pro větší bezpečnost chodců, především maminek s kočárky, se postaví uvnitř křižovatky ostrůvek.
Schválilo žádost základní a mateřské školy o finanční prostředky na provoz 2. oddělení v mateřské škole ve výši 18.747 Kč.
Schválilo záměr pronajmout redukční stanici – vodovod PVC v délce 46 metrů u školy, vodovod v délce 59 metrů před sokolovnou a vodovod v délce 553 metrů – prodloužení do lokality Wiesner.
Schválilo smlouvu s firmou AGPOL na zpracování žádosti na projekt „Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření metylovického potoka“. Jedná se o opravu potoka od sokolovny po Čihadlo.
Zplnomocnilo starostu ke všem právním úkonům, které souvisejí s výkonem práv akcionáře Obec Metylovice na valné hromadě společnosti Frýdecká skládka.

Duben
Schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene pro stavbu „Metylovice – prodloužení vodovodu DN“, která umožní přívod pitné vody k rekreačním objektům naproti Luta. Rekreanti si budou prodloužení platit sami.
Schválilo žádost mateřské školy o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v 1. oddělení mateřské školy z 25 dětí na 28 dětí.
Vybralo firmu Adam Kopřiva, stavby na zpevnění ploch před mateřskou školou.
Vybralo na nátěr vikýřů a fasády obecního úřadu pana Petra Jalůvku.
Vybralo firmu INSTALL CZ na zatrubnění příkopy u pana Herota naproti kostela.
Vybralo firmu Řepovo zednictví – Mgr. Miroslav Klimánek na provedení stavebních úprav v Hasičské zbrojnici.

Květen
Vybralo firmu Pražské silniční a vodohospodářské stavby na opravu cesty v Pasekách.
Schválilo bezplatné užívání části pozemku parc. č. 2058/2 panu Miroslavu Tomkovi, a to do roku 2025. Jmenovaný zřídí cyklobar a pozemek bude sloužit jako parkovací plocha.
Schválilo Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku se společností VV METAL s.r.o. Jde o vodovodní přípojku, která se provede bezvýkopovou technologií – protlakem v délce čtyři metry pod obecním pozemkem v lokalitě Zástroj.
Uložilo finančnímu výboru připravit do příštího zasedání návrh obecně závazné vyhlášky na zpoplatnění plakátovacích ploch.

Červen
Vzalo na vědomí informaci starosty o zpracování posudku na zjištění ceny nemovitosti „Restaurace pod lipami“.
Schválilo záměr prodat budovu čp. 226 „Restaurace pod lipami“.
Vyslovilo souhlas s rekolaudací zahradní chaty na rodinný dům v lokalitě Žukov.
Schválilo, aby firma Vymazal Jan opravila střechu mateřské školy. Práce obsahuje zateplení, položení difúzní folie, oplechování a zhotovení hromosvodu. Náklady budou 339.446 Kč bez DPH.
Schválilo Smlouvu na opravu cesty v Pasekách s firmou Pražské silniční a vodohospodářské stavby v hodnotě 2.495.863 Kč. Schválilo návrh na rozdělení finančních příspěvků charitativním a jiným organizacím takto:
Charita 5.000 Kč
Podané ruce 2.000 Kč
Svaz tělesně postiž. Frýdlant 2.600 Kč
Škola života – denní stacionář F-M 2.000 Kč
Český svaz včelařů Palkovice 1.320 Kč
Český svaz včelařů Frýdlant n. O. 3.800 Kč
Vzalo na vědomí informaci starosty o zvýšení poplatků za komunální odpad pro chataře.

Červenec
Schválilo prodej „Restaurace pod lipami“ panu Přibylovi.
Schválilo žádost pana Tomka o změnu Územního plánu obce Metylovice a souhlasí se změnou užívání parc. č. 1090/6, 1088/11 a 2173 z účelu „zeleň veřejného prostranství“ a z plochy „bydlení v RD“ na plochu „občanské vybavení – komerční zařízení“.
Schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projektovou dokumentaci „Stavba komunitní kompostárny shromažďovacího místa v Metylovicích“. Kompostárna bude zřízena v lokalitě horního kravína.
Vybralo pro stavbu „Prodloužení vodovodu Metylovice u hřiště“ firmu SmVaK.
Schválilo Smlouvu o dílo se společností PSVS na opravu asfaltového povrchu obecních cest zničených povodní.
Schválilo zpracování projektové dokumentace sadových úprav v místě zvaném třešňový sad Ing. Petrou Ličkovou za cenu 20.000 Kč včetně DPH.
Schválilo přijetí věcného daru – skříně pro pomůcky v mateřské škole od pana Radima Tomáška v hodnotě 13.000 korun a zakoupení skříňového systému v ceně 20.000 – 25.000 korun na bezúročné splátky.
Schválilo darovací smlouvu s panem Rafajem v celkové výši 70.000 korun na vybudování přípojky pitné vody k jeho domu na parc. č. 1127/10.

Září
Schválilo prodej budovy „Restaurace pod lipami“ panu Aleši Přibylovi za cenu 2.100.000 korun s tím, že kupující uhradí správní poplatek z návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zpracuje návrh kupní smlouvy. Smlouva bude uzavřena do 31.3.2013.
Schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Metylovice o místním poplatku za shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schválilo žádost o proplacení materiálních nákladů na opravu břehu obecního potoka, který teče kolem pozemku rodinného domu čp. 145.
Schválilo Smlouvu o dílo s panem Gromanem na projektovou dokumentaci „Sběrný dvůr a kompostárna pro obec Metylovice“ za cenu 238.200 Kč včetně DPH.
Schválilo podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukce šaten a přístavba umýváren“ z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu materiálně technické základny sportu.
Schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinancování a na zajištění provozu projektu „Rekonstrukce šaten a přístavba umýváren“. Na zaplacení projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje obce. Z vlastních zdrojů obce bude také zajištěno spolufinancování ve výši 20 % z celkových výdajů.
Schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve výši 5.100 Kč.
Schválilo rozdělení finančních prostředků mezi místní spolky a zájmová sdružení dle návrhu finanční komise.
Schválilo žádost Davida Onderky o změnu Územního plánu obce a souhlasí, aby pozemek parc. č. 544/2 a parc. č. 544/1 byl změněn ze zemědělské půdy na plochu bydlení v rodinných domech pro dva rodinné domky.
Schválilo žádost Josefa Němce o změnu Územního plánu obce a souhlasí se změnou užívání části pozemku parc. č. 1642/1 z plochy zemědělská půda na plochu bydlení v RD pro jeden až dva rodinné domy.

Říjen
Schválilo Smlouvu o dílo na zpracování územní studie Metylovice – Lokalita Z 12 s Ing. arch. Lubomírem Dennerem v celkové výši 78.400 Kč. Jedná se o plochu nad domkem bývalého spolku Chovatelů drobného zvířectva.
Schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Metylovice – VV METAL s firmou ČEZ Distribuce.
Schválilo poskytnutí příspěvku na sportovní aktivity žáků naší školy ve výši 37.000 Kč.
Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PSVS na opravu obecní cesty v Pasekách.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou AF AGROTEC na zpracování žádosti o dotaci na lesnickou techniku ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce se Sportovním klubem Metylovice.
Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Společně do školy“ z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V případě kladného vyřízení by škola pořídila počítačovou učebnu.
Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Škola jako moderní centrum“ z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Listopad
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci operačního programu „Životní prostředí – podpora regenerace urbanizované krajiny“ na projekt „Regenerace ovocného sadu v Metylovicích“.
Nemá námitky proti změně využití pozemku parc. č. 511/2. Ze stávající plochy zemědělské půdy na plochu průmyslové výroby. Jedná se o pozemek, na němž chce Zástroj postavit další halu.
Schválilo záměr prodat plynárenské zařízení, které je ve vlastnictví obce a které bylo postaveno v rámci stavby „Plynofikace obce Metylovice“.
Schválilo zpracování návrhu územní studie Lokality Z 12 zpracované Ing. Ditou Štaudovou. Plocha byla rozčleněna pro devět rodinných domků.

Prosinec
Schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci operačního programu na podporu regenerace urbanizované krajiny na projekt „Regenerace ovocného sadu“.
Schválilo prodej plynovodu společnosti SMP Net v Moravské Ostravě za částku 4.075.000 korun.
Schválilo investiční plán akcí pro příští rok.
Schválilo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o půjčce peněz se sjednaným úrokem s OBEC-INVEST a pověřilo starostu k podpisu Dodatku č. 5.
Schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.8.2011 s firmou Beskydská stavební.
Schválilo manželům Lazarovým proplacení nákladů za kamenivo, jež bylo použito na zpevnění obecní komunikace na Pajurkovicích.
Schválilo podání žádosti o dotaci z operačního programu ŽP na projekt přírodního hřiště v areálu mateřské školy s alternativou přístavby zimní zahrady.
Schválilo novou výši poplatku podnikatelům a firmám za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013.
Schválilo odstoupení od Smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Metylovice a Ing. arch. Dennerem na zpracování územní studie Metylovice – Lokalita Z 12.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INNOVA na zpracování žádosti o finanční podporu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na dětské hřiště.
Stanovilo 1. červen 2013 jako termín pro zahájení stavby nové školy.

ROZPOČET OBCE

Příjmy:
Daň z příjmu FO ze závis. čin. 2.584.000
Daň z příjmu FO z SVČ 67.000
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 275.000
Daň z příjmu PO 2.550.000
Daň z příjmu PO za obce 3.200
DPH 5.214.000
Poplatek za komunální odpad 880.000
Poplatek ze psů 25.000
Popl. za užívání veř. prostoru 3.000
Poplatek ze vstupného 8.000
Odvod loterií 37.000
Správní poplatky 20.000
Daň z nemovitosti 589.000
Neúčelová dotace 424.000
Dotace na volby – krajské zastupitelstvo 24.880
Dotace na volby prezidenta 300
Dotace – přestavba MŠ (NIV) 103.248
Dotace – přestavba MŠ (IV) 858.996
Dotace – zásahy hasičů 5.100
Převody mezi účty 5.111.000
Dotace – vodovod hřbitov Wiesner 2.697.000
Dotace na zpomalovací semafory –
Dotace na PD na stavbu kompostárny 157.500
Dotace na lesní techniku 75.000
Dotaze z úřadu práce 122.000
Dotace na cisternu – NIV 4.608
Dotace na cisternu – IV 277.528
Dotace na cisternu – EU 4.817.400
Dotace pro ZŠ 278.000
Lesní hospodářství 353.600
Pozemky 90.000
Těžební průmysl 84.000
Vodní hospodářství 7.000
Kanalizace 11.000
Kinosál 15.000
Knihovna 1.500
Muzeum 14.000
Kultura 4.600
Rozhlas 3.500
Zpravodaj 6.000
Tělovýchova 13.000
Bytové hospodářství 326.000
Nebytové hospodářství 1.372.500
Pohřebnictví 28.500
KTR 14.200
Kom. služby 25.000
Za odpad v kontejnerech 41.000
Od EKOKOMu za odpad 355.000
Požární ochrana 2.500
Místní správa 95.000
Příjmy z fin. operací – úroky, dividendy 64.000
Ostatní činnost 21.000
_____________________________________
Celkové příjmy 30.159.660
konsolidace 5.111.000
Příjmy po konsolidaci 25.048.660

Výdaje:
Veterinární správa 47.500
Správa lesa 9.000
Lesní hospodářství 373.000
Cestovní ruch 49.000
Silnice 4.172.000
ČSAD 73.000
Vodní hospodářství 470.000
Kanalizace 359.104
Základní škola 3.459.925
… z toho příspěvek na provoz 1.041.952
Kino 25.000
Knihovna 18.000
Muzeum 38.000
Kultura 42.500
Církev 45.830
Rozhlas 2.100
Zpravodaj 64.800
Klub důchodců 11.180
SPOZ 19.000
Tělovýchova 673.500
Ostatní zájmová činnost 162.797
Pomoc zdravotně postiženým 11.600
Bytové hospodářství 260.000
Nebytové hospodářství 65.000
Veřejné osvětlení 398.000
Pohřebnictví 419.000
KTR 21.000
Kom. služby – zahrádkáři 4.300
Nebezpečný odpad 36.000
Komunální odpad 1.128.400
Velkoobjemový odpad 210.000
Veřejná zeleň 1.212.600
Povodně 70.000
Požární ochrana 346.000
Zastupitelstvo obce 1.020.000
Volby do krajs. zastupitelstva 24.880
Volby prezidenta 300
Místní správa 1.264.000
Bankovní výdaje 23.000
Převody mezi účty 5.111.000
Daň z PO za obec 3.200
Finanční vypořádání dotací 5.500
Ostatní činnost 38.200
_________________________________
Výdaje 21.787.216
Rezerva 6.298.444
__________________________________
Výdaje celkem 28.085.660
konsolidace 5.111.000
Výdaje po konsolidaci 22.974.660

PŘÍSPĚVKY PRO MÍSTNÍ SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ

Sbor dobrovolných hasičů – starosta Milan Pečinka
na provoz a opravu has. zbrojnice 37.000 Kč
úprava šaten pro výjezdovou jednotku 56.000 Kč
na výjezdovou jednotku 109.000 Kč
na požární sport 18.000 Kč
– z toho příspěvek na práci s mládeží 2.250 Kč, na odměnu vedoucích, kteří se věnují mládeži 4.410 Kč, příspěvek na provoz a údržbu majetku 5.413 Kč, příspěvek za mimořádné výsledky, aktivitu a součinnost s obcí 6.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol – starosta Bc. Milan Hajdušek
na provoz a opravu sokolovny 665.000 Kč
na činnost 13.000 Kč
– z toho příspěvek na práci s mládeží 1.200 Kč, příspěvek na provoz a údržbu majetku 12.027 Kč
Sportovní klub – předseda Ing. Radomír Kulhánek
na provoz a činnost 114.000 Kč
– z toho příspěvek na práci s mládeží 8.300 Kč, příspěvek na odměny vedoucích a trenérů, kteří se věnují mládeži 27.660 Kč, příspěvek na provoz a údržbu majetku 78.200 Kč
Myslivecké sdružení – předseda Stanislav Pink
na provoz, činnost a opravy 13.000 Kč
– z toho příspěvek na provoz a údržbu majetku 13.337 Kč
Farnost Metylovice – P. Mgr. Bronislav Wojnar
na provoz, činnost a opravy 10.000 Kč
– z toho příspěvek na provoz a údržbu majetku 9.830 Kč
Malá Beseda a Besedička – PaeDr. Renata Spustová
na činnost 4.500 Kč
z toho příspěvek na práci s mládeží 2.300 Kč, příspěvek na odměny vedoucích a trenérů, kteří se věnují mládeži 1.200 Kč, příspěvek za mimořádné výsledky, aktivitu a součinnost s obcí Metylovice 1.000 Kč

UDĚLALO SE V OBCI

Opravila se jeden kilometr dlouhá obecní cesta Čupovice včetně opravy spojnice mezi Čupovicemi a Pajurkovicemi – 2.315.000 Kč. Byl položený nový asfaltový koberec ve zbývající části Pasek od bývalého obchodu pana Hradečného kolem pana Urbančíka až k panu Martinu Židkovi a na konec slepé ulice k paní Lucii Závodné. Ještě předtím byla položena dešťová kanalizace od pana Fárka až k paní Závodné. Před položením koberce si zřídili Aleš Pink a Břetislav Závodný nové vodovodní přípojky ke svým domkům, aby se později nemusel rozkopávat nový povrch vozovky. V dolní části od pana Krpce až po pana Hradečného byly kolem cesty položeny silniční obrubníky a přídlažba. Zbývá už opravit úsek cesty nahoru k panu Talavaškovi – 2.860.000
Oprava cesty u sv. Anny 88.000 Kč
Oprava cesty Kaštan – Foniok 95.000 Kč
Oprava křižovatky u Kaštanu 102.000 Kč
Oprava cesty k hřišti 42.000 Kč
Skončily práce na mateřské škole, a tak 1.5. bylo do rejstříku škol zapsáno nové oddělení MŠ o kapacitě dvaceti dětí. Po stavebních úpravách se musela oddělení vybavit matracemi, lůžkovinami, židlemi a stoly. Bylo také nutno vybavit kuchyni. Obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 90 % nákladů, které se na školku vydaly – 1.302.000 Kč (dotace 962.000 Kč).
Firma Jan Vyvial opravila difuzní folií střešní plášť mateřské školy včetně zateplení. Instalovala nový hromosvod, oplechovala všechny rohy a kouty viplanylovými plechy – 407.000 Kč.
Firma Adam Kopřiva Stavby položila na parkovací plochu před branou mateřské školy zámkovou dlažbu, čímž vzniklo sedm parkovacích míst. Zároveň byl zámkovou dlažbou nahrazen nevzhledný betonový příjezd do mateřské školy – 172.000 Kč.
Oprava kanalizace v Metylovicích – 90.000 Kč
Po osmnáctiměsíčním čekání byl schválen projekt obce na pořízení stroje ke snížení prašnosti, koupena lesní technika – 212.000 Kč (dotace 75.000 Kč).
Začaly výkopové práce na prodloužení vodovodu u hřiště. Položil se nový 330 metrů dlouhý vodovodní řád. Napojil se u pana Duroně na stávající vodovod a končí nad hřištěm naproti pana Aloise Merty. Na nový vodovodní řád se mohou napojit domky, které byly dosud odkázané na pitnou vodu ze svých studní. Vodovod mohou také využívat hasiči při pořádání hasičské soutěže nebo při tréninku – 468.000 Kč.
Šatna pro výjezdovou jednotku hasičů – 56.000 Kč
Oprava dveří v hasičské zbrojnici – 20.000 Kč
Odvodnění cesty ke skládce a na dolním konci – 41.000 Kč
Instalace nouzového osvětlení v kinosále – 10.000 Kč
Nátěr fasády a obložení obecního úřadu – 30.000 Kč
______________________
8.310.000 Kč
Projektová dokumentace na opravu veřejného osvětlení – 48.000 Kč
Projektová dokumentace na rozšíření hřbitova – 323.000 Kč
Projektová dokumentace na obnovu třešňového sadu – 20.000 Kč
Studie na úpravy křižovatky na vrchovině 35.000 Kč
Projektová dokumentace na sběrný dvůr a kompostárnu 142.000 Kč
(dotace 157.000 Kč)
_______________________
568.000 Kč

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Proběhly ve dnech 12. – 13. října. V Metylovicích bylo zapsáno do seznamu voličů 1418 občanů. Volební účast byla slabá, pouhých 39,98 %. Úřední obálky si vyzvedlo 567 voličů, odevzdáno bylo rovněž 567 obálek. Počet platných hlasů byl 555.
Naši občané volili takto:
č. 26 Nezávislí 19 hlasů
č. 43 Komunistická strana Čech a Moravy 125 hlasů 2. místo
č. 51 Strana zelených 23 hlasů
č. 60 Česká strana sociálně demokratická 135 hlasů 1. místo
č. 70 Občanská demokratická strana 35 hlasů 5. místo
č. 84 KDU-ČSL 91 hlasů 3. místo
č. 86 TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezsko 45 hlasů 4. místo
č. 93 Česká pirátská strana 15 hlasů
Dalších dvanáct kandidujících stran volilo 1 – 9 voličů. Polovinu hlasů získala levice. Když k hlasům, které získala Komunistická strana Čech a Moravy, připočítáme 9 hlasů pro KSČ, vidíme, že prakticky získali komunisté tolik hlasů jako sociální demokraté.
Volby v našem okrese
Vyhrála Česká strana sociálně demokratická, která získala 26,78 % hlasů. Hned za ní se umístila Komunistická strana Čech a Moravy s 20,29 % hlasů. KDU-ČSL získala 12,19 %, ODS 10,80 %, Strana práv občanů Zemanovci 6,93 %, TOP + STAN (starostové a nezávislí) 6,01 %. Počet hlasů v dalších stranách se pohyboval od 4,06 % do 0,12 %. Průměrná volební účast v okrese činila 33,91 %.
Brušperk – volební účast 45,41 %, ČSSD 25,24 %, KSČM 22,77 %, ODS 13,82 %, KDU-ČSL 9,73 %
Frýdek-Místek – volební účast 32,75 %, ČSSD 28,50 %, KSČM 23,85 %, ODS 11,14 %, KDU-ČSL 9,26 %
Frýdlant n. O. – volební účast 38,09 %, ČSSD 25,54 %, KSČM 21,99 %, KDU-ČSL 12,50 %, ODS 9,92 %
Třinec – volební účast 27,58 %, ČSSD 32,35 %, KSČM 17,85 %, KDU-ČSL 10,42 %, TOP + STAN 9,62 %
Paskov – volební účast 35,24 %, KSČM 27,48 %, ČSSD 22,51 %, ODS 12,95 %, NEZ (nezávislí) 8,82 %
Jablunkov – volební účast 30,64 %, ČSSD 27,33 %, ODS 22,99 %, KDU-ČSL 21,14 %, KSČM 10,24 %
Volby v 66 obcích okresu dopadly následovně

v 17 obcích (tzn. 25,8 % obcí) zvítězila KSČM
v 38 obcích (tzn. 57,6 % obcí) zvítězila ČSSD
v 7 obcích (tzn. 10,6 % obcí) zvítězila KDU-ČSL
ve 2 obcích (tzn. 3 % obcí) zvítězila SPOZ (Zemanovci)
v 1 obci (tzn. 1,5 % obcí) zvítězila TOP + STAN
v 1 obci (tzn. 1,5 % obcí) zvítězila ODS

Nejvyšší volební účast 50,24 % – Hrčava, zvítězila ČSSD
Volební účast 40,23 – 46,38 % v 17 obcích. V 6 obcích zvítězila KSČM, v 6 obcích zvítězila ČSSD, ve 3 ohcích zvítězila KDU-ČSL, v jedné obci zvítězila ODS, v jedné obci zvítězila TOP.
Nejnižší volební účast 26,08 % – Mosty u Jablunkova, zvítězila ČSSD
Volební účast 27,62 – 29,7 % mělo šest obcí. V pěti obcích zvítězila ČSSD, v jedné obci zvítězila SPOZ.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Místní farnost pravidelně organizuje skupinky dětí, které v rámci Tříkrálové sbírky letos vybraly od našich občanů 49.000 korun. Peníze z větší části jsou určeny na podporu charitativních projektů v našem okrese.
Místní schola připravila již 13. ročník Cesty do Betléma. Podrobnější průběh akce, která si nalezla široký okruh návštěvníků, je uveden v kapitole Kultura.
Kněz ve spolupráci se scholou připravil pro děti třídenní pobyt na místní faře o jarních prázdninách. Protože bylo velice mrazivé počasí, odehrával se všechen program pouze v budově. Aktivity, které byly plánovány v přírodě, se neuskutečnily.
Každoročně se několik mladých lidí z farnosti účastní před Velikonocemi setkání s biskupem. Letos se s ním sešli 15.4. v Ostravě. Program byl pestrý, každý si mohl z nabídky vybrat podle svého zájmu. Někteří si prohlédli televizní studio NOE, jiní zvolili možnost popovídat si s misionáři. Řada dvojic zvolila příležitost zamyslet se nad tím, co přináší a vyžaduje vztah mezi dvěma mladými lidmi. Povídali si o tom s manželským párem, který pravidelně pořádá přednášky pro snoubence.
Do Kroměříže zamířili letos účastníci farního zájezdu. Město bylo v roce 1997 vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.
Na farní zahradě se sešly 27. května při společném smažení vaječiny rodiny s dětmi. Na stolech je čekaly zákusky z domácí produkce, žízní také nikdo netrpěl. Zahradou se linula vůně domácího špeku a smažených vajec. Menší kluci si navíc s chutí zakopali, větší si vybrali volejbal. Kolem ohně se sesedli rodiče k povídání.
Několik mladých lidí odjelo v srpnu na celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou, kterého se zúčastnili i biskupové. Náplní přednášek byla rodina a komunikace mezi lidmi. Všude, kde se setkávají mladí lidé, hraje hudba. Ve Žďáru vystupovaly tři kapely a zpívala řada schol. Jako bubeník se tam uplatnil i Tomáš Kothera z Metylovic.
Farní prázdniny pro děti se konaly v Blahutovicích s velmi pestrým a zajímavým programem. Z Metylovic se přihlásilo pouze jedno děvče a jeden chlapec. Ostatní děti byly z palkovské farnosti.
V lednu zemřela paní Andělka Bílková, která se narodila v květnu 1913 v Metylovicích. Přestože odešla z obce ve dvaceti letech, pravidelně se tu vracela a nikdy s ní neztratila kontakt. Vystudovala zdravotní školu, později na zdravotní škole učila. Po nástupu komunistů musela odejít. Pracovala pak jako zdravotní sestra obvodního lékaře v Ostravě. Po odchodu do důchodu pečovala o domácnost na faře v Praskolesích, kde působil ThDr. Josef Zvěřina. Tento kněz po desetiletém věznění pracoval v Praze jako metař, když mu byl začátkem sedmdesátých let udělen státní souhlas pro tuto farnost. Ale již po dvou letech byl státními orgány vyzván, aby si zažádal o důchod. Vrátil se do domku svých rodičů i s Andělkou, která v Praze doopatrovala jeho nemocného otce. Kromě práce v domácnosti a péče o jeho otce pomáhala opisovat Zvěřinovy články, které vycházely v samizdatu, a byla také první čtenářkou jeho textů, aby ho mohla upozornit na případné nesrozumitelné pasáže. Když Otec Zvěřina podepsal Chartu 77 i Andělka statečně nesla šikanu a domovní prohlídky, které po tomto podpisu následovaly. Znala řadu chartistů, kteří se stýkali se Zvěřinou. O její pevnosti, skromnosti a obětavosti píše v knize „Žít jako znamení“ Marie Rút Křížková, matka dnes známé moderátorky Ester Janečkové. Všichni Zvěřinovi přátelé měli Andělku rádi a vážili si jí. Po Zvěřinově smrti žila v Ostravě. Kvůli oční chorobě – téměř neviděla, dožila v Domově sv. Lukáše v Ostravě – Heřmanicích. Ještě v 95 letech hovořila spatra v televizi NOE o životě ThDr. Josefa Zvěřiny. Měla výbornou paměť a i ve vysokém věku dokázala poutavě vyprávět o Metylovicích v době jejího dětství a mládí. Pokud jí to dovolil zdravotní stav, pravidelně Metylovice navštěvovala. Pokud se nemýlím, naposledy zde byla i se svou sestrou Terezkou v létě 2005. Zemřela 12. ledna a je pochována v rodinném hrobě ve Frýdlantě n. O.
Jen o několik měsíců později zemřela její sestra, řadovým jménem Edigna, která se narodila v Metylovicích v roce 1916. Po nástupu do noviciátu v roce 1938 byla poslána do ošetřovatelské školy v Českých Budějovicích. Krátce pracovala ve Vinohradské nemocnici a později v nemocnici Pod Petřínem. V létě roku 1952 musely sestry nemocnici opustit. Se spolusestrami odešla do Prachatic. Ale již půl roku poté byla zatčena. Krajský soud v Českých Budějovicích ji odsoudil na šest let pro velezradu. Předtím strávila rok ve vazbě. Podmínky byly hrozné. Ve strašné zimě měla na přikrytí pouze plachtu. Říkala, že by byla raději dvacet let ve vězení v Pardubicích než jeden rok v samovazbě v Českých Budějovicích. Aby se tam udržela při zdravém rozumu, recitovala si pořád dokola dlouhé básně, které si pamatovala ze školy, např. Záhořovo lože. Když přišla z vazby do kriminálu v Pardubicích, ptala se jí vězeňská lékařka, ze kterého koncentráku přišla. Vážila třicet kilogramů, měla zlomený obratel. Její rodná sestra se domnívala, že v takovém stavu nemůže kriminál přežít. Když se právní zástupce odvolal k Nejvyššímu soudu, podařilo se mu dosáhnout, že trestný čin velezrady byl překvalifikován na úklady proti republice, za tento čin byla sazba pouze tři roky. Za dva roky přišla amnestie a sestra Edigna se dostala z vězení. Na pár měsíců odešla do Frýdlantu n. O., kde o ní spolusestry pečovaly, než se zotavila. Pak pracovala jako účetní v malém domově důchodců, který spravovaly řádové sestry, až do roku 1975, kdy musely ústav opustit. Z pověření matky představené pak žila až do roku 1989 v několika tajných řádových komunitách. V posledních deseti letech žila mezi boromejkami v Praze – Řepích. Sestra Edigna byla přátelská a plná radosti. Ráda se vracela do Metylovic, často vzpomínala na své příbuzné a přátele. Stále vidím, jak asi před osmi léty na svůj věk svižně stoupaly do vrchoviny. Čilá, radostná, plná vděčnosti, s výbornou pamětí. Pak upadla a zlomila si krček. Asi po dvou týdnech se její život uzavřel.
Dne 28.8. zemřel v Nemocnici ve Frýdku-Místku p. Ladislav Navrátil, emeritní farář v Palkovicích. Narodil se 16.11.1925 v Radslavicích. Bohosloví studoval v Olomouci. Po kněžském svěcení mu nebyl udělen státní souhlas. Začal pracovat jako dělník v kamenolomu. V září 1950 byl povolán k PTP, kde pracoval až do konce roku 1953. Od roku 1954 mu byl udělen státní souhlas pro litoměřickou diecézi. Působil ve farnostech Újezd pod Troskami, Liberec a Jablonec nad Nisou. Jeho horlivost v duchovní službě i při opravách zchátralých kostelů mu po čtyřech letech vynesla další odnětí státního souhlasu. Vrátil se domů a začal pracovat v cukrovaru v Prosenicích. Po šesti letech mu byl státní souhlas znovu udělen a tak od 1.4.1964 nastoupil jako kaplan do Místku. Od 1.9.1967 se stal administrátorem v Metylovicích. Po smrti p. Romualda Filipa se přestěhoval na faru do Palkovic a nadále spravoval obě farnosti. Od ledna 1969 do 1.9.1973 zde působil p. Zdislav Škrabal. Poté tu opět dojížděl p. Navrátil jako administrátor excurrendo a působil zde až do roku 1991, kdy byl vystřídán p. Antonínem Bernačkem, který byl do Metylovic poslán po svém návratu z exilu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MAJORA AMBROŽE BÍLKA

Do místní školy chodí 39 dětí. Nejmenší – prvňáčky učí paní učitelka Taťána Liberdová. Druhou a třetí třídu vede paní učitelka Jarmila Faldynová a „mazáky“ ve čtvrté a páté třídě krotí pan učitel Aleš Prokop. Paní vychovatelka Naďa Reková vede úspěšně kroužek 13 kytaristů. O čistotu a vydávání jídla se stará paní Zdenka Kaniová.
V „Dílně Markéty Macháňové“ se nejen děti, ale i jejich maminky naučí vždy něco zajímavého. V lednu byl o ni zájem především mezi děvčaty. Z textilie si vyrobily přívěsky na krk a docela obyčejná ponožka se díky šikovnosti dětí a umu paní Macháňové změnila na pytlíček pro poklady.
Děti se vypravily do Planetária Johana Palisy v Ostravě. Zaujatě sledovaly pohyb hvězd a meteoritů v programu „Pojďte s námi za hvězdami“ na kopuli umělé oblohy. Z ní se snesly zpátky k zemi a pozorovaly, jak se v různých ročních obdobích mění příroda. Ukázka probíhala formou rozhovoru mezi dvěma dětmi a dospělými, který byl proložen jednoduchými básničkami. Pořad byl vtipný, srozumitelný a názorný a děti ho pozorně sledovaly.
Mezi děti přijíždí divadélko Smíšek, aby je pobavilo a zároveň poučilo. V lednu zahrálo pohádku „O lakomém liščím ocásku“. Protože se v tomto roce zvýšila dotace na jednoho žáka v programu „Ovoce do škol“, mají děti balíčky s ovocem a ovocnými nápoji mnohem větší než v minulém roce.
V únoru přišel do školy pan Mgr. Jaromír Poláček z Muzea ve Frýdku a zaujal hlavně kluky. Ale ani děvčata nestála stranou. Ukázal jim sbírku starých automobilů, které u nás jezdily před více než padesáti lety. Děti modely nadchly a byly přitom ochotny vyslechnout přednášku o bezpečnosti na našich silnicích.
12. března panovala ve škole mírná nervozita. Čtvrťáci a páťáci prošli testování scio projektu Čtenář. Hodnotilo se nejen samotné čtení, ale zda také mu děti rozumí. I naši žáci potvrdili, že si čtou velice málo, což je dnes, bohužel, velmi rozšířený jev. Žáci druhé až páté třídy se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan.
Vedení školy spolupracuje s ostravským sdružením FAUST. Jeho činnost je zaměřena na prevenci krizových jevů, se kterými se děti setkávají. Dnešní děti (a myslím, že nejen ony) se vlastně vůbec neposlouchají a tak často dochází ke zbytečným konfliktům. Ve výukovém programu pro čtvrté a páté třídy se děti snažily najít společnou řeč, navzájem si naslouchat. Řešily konflikty, které mezi sebou mají. Výuka v první a druhé třídě byla prevencí proti drogám, alkoholu a cigaretám. Děti se na konkrétních situacích učily, jak je odmítnout.
Dne otevřených dveří ve frýdlantské škole TGM využili páťáci s panem učitelem Prokopem k prohlídce tamějších prostor. Mnozí z nich půjdou po prázdninách právě do této školy, a tak už se s ní seznámili.
V dubnu přinesl do školy Mgr. Jaromír Poláček z Muzea Beskyd staré kalendáře. Děti si je prohlížely a přesvědčily se, že neobsahovaly pouze zábavné čtení, ale i spoustu praktických rad pro domácnost a hospodaření.
Děti z první, druhé a třetí třídy odjely na jaře do planetária, aby shlédly program „Na co kouká sova v noci“. V astronomické pohádce se zábavnou formou dověděly o známých souhvězdích a pohybu hvězd na obloze. Navíc slyšely zvuky z nočního světa a rozpoznávaly, kterému ptáku patří.
Poutavou přednášku si pro děti připravil pan Mgr. Michalička, který pracuje v muzeu v Příboře. Vyprávěl o životě ve starých dřevěných chalupách, a protože sebou přivezl i několik předmětů z té doby, např. kolovrat nebo starou lampu, mohly si děti na minulost sáhnout.
Zaměstnanci Drogerie DM přinesli dětem do školy balíčky se zubní pastou a kartáčkem na zuby, to děti samozřejmě znají. Ale balíček obsahoval ještě jednu zajímavost – speciální ústní vodu. Když ji použily, hned se ukázalo, která místa v ústech si řádně nevyčistily. Na interaktivní tabuli názorně viděly, jak si mají správně čistit zuby, aby předešly zubnímu kazu.
Díky iniciativě rodičů, především maminky Vlaďky Volné proběhla v místní sokolovně akce pro rodiče s dětmi nazvaná Den Země. Paní Volná se na ni připravila opravu perfektně. Zábavnou formou se děti dověděly mnoho zajímavého o životě rostlin, zvířat, o ochraně životního prostředí. Poučily se, jak třídit odpad a viděly, jak se odstraňují ekologické havárie. Navíc si mohly s rodiči na šestnácti stanovištích jednotlivé činnosti vyzkoušet. Akce zaujala děti i rodiče.
Žáci 2. – 5. třídy se 14. května opět setkaly s panem Michaličkou. Tentokrát nepřijel do Metylovic, ale děti se svými učiteli se vydali za ním do muzea v Příboře. Připravil si pro ně učební lekci „Člověk a lesní bohatství“. Děti se nejen dověděly, jak člověk dříve využíval les pro své potřeby, ale mohly si to také vyzkoušet. Někteří vydlabali z kmenu koryto, jiní rozdělávali oheň křesadlem nebo si rozšířili garderobu o klobouk vlastnoručně vyrobený z choroše. Největší šikulové upletli z trávy loutky nebo košík.
Učitelský sbor se rozhodl změnit způsob výuky v angličtině tak, aby se děti mohly učit podle učebnic renomovaného nakladatelství OUP, které je podle názoru učitelů zárukou kvalitní metodické pomoci.
Koncem září děti s učiteli oslavili Mezinárodní den evropských jazyků. Prvňáčci se seznamovali se slovenštinou a Slovenskem. Vyrobili si jejich vlajku a z puzzle skládali slovenský státní znak. Povídali si, jak tam lidé žijí a z modelovací hmoty vytvořili ovečky, korbačik a prenici. Také se naučili některé slovenské říkanky. Žáci druhé a třetí třídy se zabývali romskou kulturou. Pro děti tohoto etnika, které naši školu navštěvují, to bylo jistě povzbuzující. Děti hledaly na mapě, odkud k nám Romové přišli, a namalovaly romskou vlajku. Poslechly si lidové i moderní písničky v romském jazyce a dověděly se o tradičních romských řemeslech jako je košíkářství, kovářství, hrnčířství a věštění budoucnosti. S napětím poslouchaly typické romské pohádky. A protože Romové umí tančit a zpívat, zkusily to i děti ve škole. Čtvrťáci a páťáci navštívili virtuálně Francii, Španělsko a Německo. Poslechli si jejich státní hymnu, namalovali vlajky příslušných států, „cestovali“ do hlavních měst a prohlíželi si jejich památky. Poznali i tamní tradiční kuchyni.
V obecním domě v Kozlovicích uspořádali 30. listopadu II. ročník „Školy a umění“. I děti naší školy zde vystavily výtvarné práce. Děvčata z kroužku mažoretek vystoupila s programem Šmoulinky. Vystoupení zaujalo všechny přítomné. Bouřlivý potlesk svědčil o strhujícím úspěchu.
Během prosince vytvořily děti mnoho drobných předmětů ke zkrášlení vánočního stolu. Na vánočních trzích v areálu Kožaného města si je mohli návštěvníci koupit. Také papírové koule na vánočním stromě, který tam byl slavnostně rozsvícen, byly jejich dílem. Učitelský sbor vedený ředitelkou PadDr. Renatou Spustovou se snaží obohatit výuku dětí kvalitními programy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Do mateřské školy dojíždí pravidelně divadélko Smíšek a Šikulka. Jejich představení děti nejen pobaví. Učí je, jak řešit různé situace, se kterými se setkávají. V lednu viděly Doktorskou pohádku Karla Čapka. Nejenže se jim líbila, ale mohly si s postavami hry povídat a radit, co mají udělat, když je ohrožen jejich život a zdraví.
Koncem ledna si šly prohlédnout muzeum. Dověděly se, jak jejich předci vyráběli biče. Ale vyčiňování kůží v nich nezanechalo takový dojem, jako následné stavění sněhuláka venku před muzeem.
Společně s žáky základní školy dojížděly do plaveckého bazénu Základní školy Jiřího z Poděbrad do Frýdku-Místku. Plavat se naučily všechny a tak na závěr kurzu získaly Mokré vysvědčení.
Pan magistr Václav Michalička si připravil program uzpůsobený věku dětí z mateřské školy. Vyprávěli si, jak si hrály generace jejich babiček a prababiček, jak lidé rozdělávali v chalupě oheň a jak se tehdy vařilo.
Již 15. března usedli předškoláci poprvé do školních lavic. Ne aby se učili, ale aby si vyzkoušeli, jak se v nich sedí. Takže v září už do nich usednou bez obav. Paní učitelka Táňa Liberdová jim předvedla, jak se pracuje na interaktivní tabuli a děti to chytlo. Vyzkoušely si práci s písmenky, hrály pexeso a skládaly puzzle. Zcela je opustil počáteční ostych a práce je tak zaujala, že zvonění na přestávku přišlo nevhod.
Na příští návštěvu školy se všichni těšili, zcela bez obav usedli do lavic jako opravdoví školáci a ochotně plnili úkoly na předloženém pracovním listě. Jejich přechod do školy bude v září docela plynulý. Vždyť už se tam cítí docela přirozeně a hlavně se všichni těší na „kouzelnou“ tabuli.
V březnu se i s maminkami sešly v Dílně Markéty Macháňové, která jim poradila, jak si udělat veselý rámeček na fotografii nebo obrázek. Ve velikonoční Dílně za spolupráce pana učitele Adama Mráčka, paní učitelky Jarmily Faldynové a rodičů tvořily předměty s velikonoční tématikou. Barvení vajíček zvládly i nejmenší děti. Starší se pustily do výroby kuřátek nebo pletly pomlázky.
Do května se ve školce učilo v provizorních podmínkách, neboť se školka rozšiřovala o jedno oddělení. Vynutil si to nárůst přihlášených dětí. Několik měsíců pracovali učitelé ve ztížených podmínkách. Dětem to příliš nevadilo. Od 1. května bylo do rejstříku škol zapsáno nové oddělení. Holé stěny nové místnosti ozdobila kresbami Jana Pavlásková. Namalovala postavy známé z Večerníčků a pohádek. Radim Tomášek zhotovil a daroval školce do třídy skříně a odkládací prostor pro hračky. Učitelé a zaměstnanci školy a školky se složili na novou myčku nádobí. Sponzorský dar dostala školka i od pana Petra Černocha. Díky sponzorům se mohly pořídit do oken žaluzie a nový koberec.
V červnu čekal na děti týden plný pohádek. Připravil ho pan učitel Adam Mráček. To neznamená, že jim pohádky četl nebo je dokonce pustil v televizi. Byla to práce pro děti. Vybraná holčička vyprávěla pohádku podle (vybrané) obrázkové knihy, jiné děti postupně předváděly postavy, o nichž byla právě řeč, zbylé děti vše napjatě sledovaly. Další den přišli na řadu Šmoulové. Jejich figurky děti vytvořily z krepového papíru a pro krále s královnou vyrobily královské koruny.
Na konci školního roku prožily velmi dobrodružný týden. Společně si vyprávěli o dávné indiánské kultuře, vyráběli čelenky s péry a vybarvovali šamanské masky. Učitel Mráček vyrobil z kartonu koně, kterého si vybarvili a foukacími fixy vyzdobili trička. Následovalo údolí pravěku. Nejdříve si o něm děti vyprávěly a prohlížely encyklopedie. Následoval výlet do Dinoparku v Ostravě. Nakonec se už doma, v Metylovicích vydaly v indiánských čelenkách hledat pozůstatky brontosaura a objevily jeho zuby.
Po prázdninách byly děti rozděleny do dvou oddělení. Ve třídě Medvídků je 21 starších dětí, v oddělení Krtečků je 27 mladších dětí. Starají se o ně tři pedagogové – vedoucí učitelka Renata Ivánková, Pavla Hrčková a Adam Mráček.
Školní rok zahájili představením Broučci, na které se jeli podívat do Divadla loutek v Ostravě. V Dílně Markéty Macháňové společně s maminkami zdobily svícny a hrnečky.
6. prosince navštívil děti Mikuláš a díky Sdružení rodičů přinesl všem dětem balíčky plné dobrot. Na Vánoce se děti připravovaly společně s rodiči ve Vánoční dílně Markéty Macháňové. Nebyly to jen tradiční svíčky z včelího vosku. Pletly adventní věnce, vyráběly krásná vánoční přáníčka a svícínky na vánoční stůl. Některé se pustily i do výroby stromečku prošitého perličkami.
Děti svými vystoupeními obohacují kulturní život v obci. Vystupují při Vítání občánků a na Dni matek. Nechybí při Vánočním koncertě ani při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v areálu muzea.

SPOLKY

KLUB SENIORŮ
Květnové setkání seniorů ve víceúčelové místnosti na obecním úřadě mělo slavnostní ráz. Muži darovali ženám kytičky, pro všechny byly připraveny obložené chlebíčky. Senioři měli ještě jeden dobrý nápad – přinést vlastnoručně vyrobený moučník, který ženy překvapí. To se nepovedlo. Ale třeba se do příštího roku muži něco jednoduchého naučí.
Jana Juřicová, jejíž dobré organizační schopnosti znají naši hasiči, se věnuje pořádání zájezdů i v klubu seniorů. 15. května odjeli společně do Zlína, aby si prohlédli muzeum obuvi a mrakodrap Tomáše Bati. Zastavili se také v Miloticích, kde je krásný zámek. Škoda, že zároveň nenavštívili tamní hřbitov, kde je u hlavního kříže pochován p. Ondřej Bílek. Narodil se 10.11.1873 v Metylovicích. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1896, primici měl v Metylovicích 12. července 1896. V Milovicích působil od 30. dubna 1934 až do své smrti. Zemřel 2. května 1943 ve věku 69 let.
Společné smažení bramborových placků se mezi seniory těší veliké oblibě. Letos se sešli 6. září. Zdatnější senioři nastrouhali pro 36 lidí, kteří se na hřišti sešli, dvacet kilogramů brambor. Placky byly výborné, jenom se po nich zaprášilo.
Čas rychle běží, senioři se ani nenadáli a už tu byl prosinec. Měsíc, ve kterém se mimo jiné hodnotí uplynulý rok. Senioři se 10.12. sešli v kinosále, aby se poučili, pobavili a zhodnotili činnost svého klubu v roce 2012. Řady našich členů posílila delegace Klubu seniorů z Frýdlantu. Přítomní zhodnotili činnost v končícím kalendářním roce a se zaujetím vyslechli zajímavou přednášku MUDr. Jany Hajduškové, která je známou včelařkou. Po vylosování tomboly zazněl v kinosále cimbál, housle a basa. Malá cimbálová muzika pana Pustky měla bohatý repertoár. Hrála koledy i lidové písně a lidé zpívali. Nakonec si pochutnali na výborném kotlíkovém guláši, který připravili manželé Jana a Miroslav Juřicovi.

MYSLIVCI
Myslivecké sdružení uspořádalo pro členy i příznivce příjemný večer. Sešli se v romantickém prostředí Myslivecké chaty 1. září v pět hodin odpoledne. Nálada byla výborná. Lidé si zatančili a popovídali. A také si samozřejmě pochutnali na srnčím guláši. Byla to malá odměna za jejich záslužnou práci. Myslivost není jen romantika, ale především usilovná, nikdy nekončící práce, která se nedá dělat bez fandovství. O tom by mohli myslivci vyprávět. Ale kdo se jednou, třeba jen malým drápkem chytí, ten už zůstane lesu věrný.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŇSKÉ NEBE
V pondělí 9.1. se v rámci pořadu Křížem krajem rozhlasové stanice Ostrava reportérka Pavla Mročková zastavila v našem muzeu. Posluchači se prostřednictvím pořadu dověděli řadu zajímavostí nejen o muzeu, ale i o řemenářství z úst starosty obce Ing. Lukáše Halaty a starosty občanského sdružení Koňské nebe Ing. arch. Aleše Bílka.
V neděli 22. ledna odpoledne se výstavní místnost zcela zaplnila. Konala se vernisáž výstavy „Šikovné ruce z Metylovic“ a řada občanů přitom nechtěla chybět. Vavřín Michalec přivítal všechny přítomné, Dominik Baránek hrou na kytaru hosty ztišil a naladil. Nejvíce obrazů vystavovala paní Marcela Brodová, roz. Němcová, o níž podrobněji píšu v roce 2009. Na vernisáži představila nová díla, takže i pro ty, kteří před časem viděli její tvorbu v místním kostele, byla výstava přínosem. Navíc jsme si mohli na videozáznamu prohlédnout průřez celou její tvorbou. Jak sama řekla, maluje asi šest let. Je pozoruhodné, jak se za tak krátkou dobu vypracovala. Zajímavé obrazy zvířat vystavovala Michaela Halatová, sedmnáctiletá dívka, která žije s rodiči a sourozenci na čp. 14. Mladičká Michaela na vernisáži poděkovala paní Brodové a vedení v dívčině výtvarném projevu. Karel Koval, další rodák z Metylovic nyní žije s manželkou v Malenovicích. Vystavoval dřevěné sochy, které přítomné okouzlily čistotou linie. Návštěvníci dlouho setrvávali v přátelském rozhovoru i po prohlídce. Atmosféra na vernisážích nebývá oficiální, ale přátelská a srdečná. Což o této neděli platilo více než dvojnásobně.
22. dubna proběhla v prostorách muzea Kožané město vernisáž prací dětí z mateřské a základní školy pod názvem „Dětské oči“. Návštěvníci si mohli prohlédnout práce dětí vytvořené nejrůznějšími technikami a z velmi různorodého materiálu. Jejich díla zaplnila všechny panely. Díky upevněným sítím mohly být vystaveny i práce prostorové. Vernisáž zahájili žáci kulturním vystoupením. Všichni přítomní se shodli na tom, že je překvapila vysoká úroveň vystavených předmětů.
V rámci stého výročí založení místního Sokola proběhla v neděli 5. srpna vernisáž obrazů Josefa Műllera. Nebyl to metylovský rodák. Narodil se v roce 1888 v Příboře, ale působil v naší obci jako učitel od roku 1913 až do své smrti v roce 1935. Byl nesmírně pracovitý a obětavý, o čemž svědčí výčet jeho bohaté činnosti. Stál při založení místního Sokola, jehož byl postupně jednatelem, starostou, cvičitelem a kronikářem. Měl velikou zásluhu na tom, že Sokoli měli sokolovnu. Založil a vedl obecní kroniku. Mimoto byl předsedou osvětové komise a předsedou knihovní rady. Založil a vedl hasičskou kroniku. Jako malíř zachytil ve svých obrazech dnes již neexistující dřevěnice, např. čp. 115, v níž se začínalo v obci učit, nebo budovy fojtství, než se začaly bourat a přestavovat. Ilustroval obecní kroniku i knihu profesora Linharta z Místku. Pro místní kostel namaloval obraz, který byl umístěn ve venkovním výklenku na zdi. Bohužel, vlivem povětrnostních podmínek byl časem zničen. A co je možná ještě důležitější, pan Műller byl velice dobrým, laskavým člověkem, na kterého jeho žáci celý život s láskou vzpomínali. Výstava obrazů je doplněna videozáznamem jeho skic a dalších prací. Vernisáže se zúčastnil ředitel příborského muzea etnograf Mgr. Václav Michalička, který se o život Josefa Műllera dlouhodobě zajímá. Po účastníky si připravil fundovanou a zajímavou přednášku o jeho životě. Občanské sdružení Koňské nebe mimoto zajistilo v srpnu vystoupení známého písničkáře Jana Buriana a v prosinci Vánoční trhy. O těchto dvou akcích se zmiňuji v kapitole Kultura.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V dobách založení sboru hasiči výhradně hasili požáry, které „díky“ dřevěným stavbám na straně jedné a používání otevřeného ohně na straně druhé byly velice časté. V současné době se jejich okruh rozšířil o nejrůznější živelné pohromy a ekologické katastrofy. Sbor dokáže rychle svolat v případě potřeby veliký počet schopných mužů.
Naše výjezdová jednotka má osmnáct dobře vyškolených a vybavených členů. Už se nesvolávají sirénou. Ta dnes slouží k informování občanů při povodních a jiných ekologických katastrofách. O požáru se jednotka doví prostřednictvím SMS zprávy a následným zavoláním pomocí automatu. Potvrzením přijetí hovoru operační středisko hned ví, kde a kolik hasičů vyjíždí na událost.
V Janovicích se 24. února konala výroční valná hromada okrsku, kde nás zastupoval starosta hasičů Milan Pečinka, místostarosta Miroslav Juřica, velitel Vladimír Bílek a zasloužilý hasič Jaroslav Herot. Okresní sdružení hasičů F-M ocenilo práci našeho sboru diplomem a medailí za zásluhy, kterou převzal starosta Milan Pečinka.
V březnu prošli školením členové výjezdové jednotky, muži používající dýchací techniku a řidič zásahových jednotek. Při diskuzích o přestávkách přišli se zajímavým podnětem. Zřídit pro zásahovou jednotku šatnu. A protože hasiči nemají od slova k činu daleko, hned po návratu se sešli na obecním úřadě s nájemnicí, která dosud užívala sklad. Po vzájemné domluvě začali okamžitě vyklízet sklep a sklad. Práci si vzal na starost Aleš Velička se svými spolupracovníky a na jaře už tam mohl nastoupit zedník.
Opakovaným školením prošli také v březnu rozhodčí Vavřín Michalec, Pavel Šigut a Michal Bílek, kteří celou sezonu pomáhají při soutěžích.
Desítky hodin pečují vybraní hasiči o požární techniku, provádějí údržbu strojů a materiálu a vzorně připravují auta na technickou prohlídku.
V dubnu už klepou na dveře nadcházející soutěže a tak se naplno cvičí. Do Moravskoslezské ligy se přihlásilo družstvo žen, družstvo mužů a družstvo mužů starších třiceti pěti let.
Na celostátní pouti hasičů na sv. Hostýně zastupovali metylovský sbor Vavřín Michalec, Milan Pečinka a Dagmar Juřicová. Na zahradě místní školy postavili hasiči 30. dubna máj. Mladí a svobodní členové si ho letos uchránili a tak se mohli o měsíc později sejít ke kácení a smažení vaječiny.
Hasičské soutěže zahájila 8. května okrsková soutěž v Pržně. Družstvo mužů zvítězilo, ženy dosáhly na 3. místo. Naši žáci pomáhali doplňovat vodu soutěžícím družstvům.
12. května se oslav 90 let hasičského sboru ve Lhotce zúčastnili Miroslav Juřica a Vladimír Bílek. Naši hasiči také přijali pozvání hasičů z Malenovic na jejich pouť, která se konala 13. května.
V sobotu 19. května se konala v Turzovce veliká slavnost, při níž se světila hasičská technika z Turzovky, Porabky a z Metylovic. Od 13 hodin byla vozidla vystavena před Městským úřadem v Turzovce. Naši tam představili zásahové vozidlo CAS 20 MAN TGM 13.290, které bylo pořízeno díky příhraničnímu projektu Slovenské a České republiky. Pozdě odpoledne se vydal průvod od tamní hasičské zbrojnice ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na slavnostní mši. Z kostela se průvod s hudbou vydal k městskému úřadu. Primátor Turzovky v projevu připomenul úsilí, které předcházelo získání nové techniky, a poděkoval všem, kteří se o to zasloužili. Za příkladnou práci byla udělena medaile starostovi obce Metylovice Ing. Lukáši Halatovi. Primátoru města Turzovky byla předána medaile za mezinárodní spolupráci III. stupně. Pak přikročil kaplan Hasičského záchranného sboru Slovenské republiky, nadporučík Pavel Mikoláš k požehnání nové techniky. Naši hasiči pak zásahové vozidlo vystavili 3. června u sokolovny v rámci oslav Dětského dne.
Na fotbalovém hřišti se sjelo 7. července 62 hasičských družstev, aby se spolu utkala v pohárové soutěži. Letos byla příprava ztížena, těsně před stanoveným termínem se na hřišti konaly sportovní akce při příležitosti 100 let založení Sokola u nás. Hasiči mohli začít s přípravami až v sobotu. Už v pět hodin ráno bylo na hřišti živo. Terén byl předchozími akcemi narušen, a tak museli narychlo změnit umístění stánků. Počasí bylo příznivé, průběh soutěží dobrý. Vydanou energii soutěžící získali nazpět díky vyhlášené hasičské kuchyni.
5. srpna odjeli naši hasiči i se svými fanoušky na mezinárodní soutěž hasičských družstev „O beskydský pohár“. Miroslav Juřica a František Michalec zastupovali 18. srpna náš sbor na oslavách devadesáti let sboru v Hodoňovicích.
20. ročník recesní Soutěže netradičních družstev proběhl 18. srpna na louce pana Kahánka za obecním úřadem. Na startovní listině byla družstva z řad veřejnosti, která si chtěla vyzkoušet požární sport aktivně, nejen jako diváci. O originální nápady, vtipné kostýmy a humor tu nebyla nouze. Jak diváci, tak účastnici se dobře pobavili.
V srpnu se dožil v dobré duševní kondici čestný starosta sboru pan František Michalec osmdesáti let.
Na žádost obce dozorovali v září a v říjnu hašení po pálení klestí v Metylovicích na dolním konci.
Pravidelný podzimní sběr železného šrotu pokryje finančně starty soutěžních družstev. Na podzim také dokončili poslední práce na šatně výjezdové jednotky. Natřeli podlahy, zábradlí, balkon, zateplili dveře a vodovodní potrubí.
10. listopadu odjeli hasiči na 3. ročník hasičského turnaje v kopané do Turzovky. Jde o mezinárodní turnaj, protože kromě Slováků hrají dva týmy z Česka a jeden z Polska. V konkurenci devíti mužstev skončili naši na devátém místě.
Od 15. – 17. listopadu se v Jánských koupelích konalo školení velitelů, kterého se zúčastnili Jan Šigut a Rudolf Mališ. V listopadu byla na věži instalována akustická siréna.
Hasiči dobře spolupracují s ostatními spolky v obci. Při oslavách stého založení Sokola soutěžili na Netradiční olympiádě v netradičních disciplínách. Při průjezdu cyklistického svazu obcí řídili dopravu. Pomáhají při zahájení a ukončení školního roku, nechybí při pořádání Dětského dopoledne před sokolovnou, stále udržují kontakt se sociálním ústavem Náš svět na Pržně.
Jako jedna rodina slaví společně narozeniny, ukončení studia, rozloučení se svobodou, narození dětí. Řadu let se spolu scházejí na sletu čarodějnic.

Výjezdy
25. března – výjezd k požáru osobního automobilu v Metylovicích (vyjeli 4 členové sboru)
28. dubna – výjezd k požáru lesa ve Starých Hamrech (vyjelo 8 členů sboru)
26. května – výjezd k požáru kontejneru v Metylovicích u sv. Anny (vyjeli 3 členové sboru)
13. srpna – výjezd k likvidaci obtížného hmyzu (vyjeli 4 členové sboru)
23. srpna – výjezd k likvidaci obtížného hmyzu (vyjeli 4 členové sboru)
10. listopadu – výjezd k odstraňování spadlého stromu na elektrické vedení (vyjelo 6 členů)
13. prosince – výjezd k požáru kotelny v rodinném domě v Metylovicích (vyjelo 7 členů)

KULTURA

TŘI KRÁLOVÉ
I letos procházelo vesnicí osm skupinek dětí doprovázených jedním ochotným dospělým. Obešli všechny rodinné domky v Metylovicích, zazpívali koledu a napsali na dveře domů požehnání pro tento rok. Přestože nás média zaplavují informacemi o klesající životní úrovni a vzrůstajících nákladech, štědré ruce našich občanů se před spoluobčany neuzavřely. Naopak! Koledníci vybrali 49.081 korun, což je o dva tisíce více než v loňském roce.

CESTA DO BETLÉMA
13. ročník Cesty do Betléma připadl letos na neděli 8. ledna. Ve zcela zaplněném kostele sledovalo pozorně více než 280 diváků příběh z I. knihy Mojžíšovy o Izákových synech Jákobovi a Ezauovi. Byli svědky úskoku, kterým Jákob získal otcovo požehnání. Dověděli se, jak dlouho musel pracovat u strýce Lábana, aby si vysloužil milovanou Ráchel. Sledovali jeho boj s Neznámým, který mu dal sílu, aby se dokázal pokořit před Ezauem.
Mimo dospělých si ve scénce zahrály i děti, ať už v roli půvabných oveček nebo služebných. Ale když se na scéně objevil velbloud, který byl součástí stád obou bratří, získal obdiv všech diváků. Někteří si dokonce mysleli, že je opravdový.
Po starozákonním příběhu se rozvinula scéna Zvěstování s následnou návštěvou sv. Alžběty. Když se Josef s Marií odebrali do Betléma ke sčítání lidu, byli diváci vyzvání, aby šli hledat Svatou rodinu s právě narozeným Ježíškem. Nalezli ji ve stáji na louce manželů Kahánkových za obecním úřadem.

PLESY
Plesová sezóna v obci začíná tradičně hasičským bálem, který se letos konal v sobotu 28. ledna od 19 hodin v sokolovně. Akce je dobře zapsaná nejen u místních hasičů a občanů, ale v celém okolí a dokonce i v zahraničí – v Turzovce. A tak není divu, že je sál vždy plně obsazen. K tanci i poslechu vyhrávaly dvě kapely. V sále Premiér a v kinosále Štístko. Veliký úspěch sklidilo vystoupení skupiny Valašský vojvoda z Kozlovic. Ztvárnila v tanci známou ruskou pohádku Mrazík a sklidila oprávněný potlesk. Návštěvníci se nejen baví a tančí, ale také ochutnávají tradičně dobrou kuchyni, která nezklamala na žádné hasičské akci. Nejdříve hosty přilákaly nápadité názvy pokrmů a nápojů, které posléze ochutnají, a pak není chválení konec.
V sobotu 11. února roztančila skupina MARIAN & 333 ve velkém sále a KARM v malém sále všechny, kteří se sešli na fotbalovém plese. Mimo tance je čekal bohatý a zajímavý program, ať to byly exhibice fotbalistů, soutěže nebo zajímavá tombola.
Jistě nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že nejvíce si užívaly svého bálu děti a jejich rodiče. Dětský maškarní ples se konal v sobotu 18.2. odpoledne v sokolovně. Fantazie maminek, které dětem pořídily masky, naznala mezí. Průvodem masek to vše začalo a pokračovalo řadou soutěží a her, které pro děti připravila Rada rodičů ve spolupráci s učiteli. Všichni dostali možnost vyhrát v tombole nějakou cenu. Navíc bylo dětské plesání zpestřeno vystoupením žákyň zdejší školy, které předvedly taneční sestavu. Celé odpoledne provázela hudební skupina Hybrids Creas.
Plesovou sezonu u nás uzavírají Šibřinky, které pořádá Sportovní klub. Letos byl jejich ples obohacen vystoupením Antonína Langa a Lucie Gavelčíkové, kteří předvedli latinskoamerické tance. Spokojení návštěvníci se rozcházeli až nad ránem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ani letos nechyběly u tradičního vítání občánků děti ze základní školy. Paní učitelka Taťána Liberdová s nimi připravila vystoupení, kterým přivítaly své malé kamarády a potěšily jejich rodiče. Projev starosty, drobné dárky připravené kulturní komisí a seniorkami již tradičně k této slavnosti patří.

ČARODĚJNIČKY A ČARODĚJOVÉ
Letos se na fotbalové hřiště „slétly“ čarodějnice, ježibaby a jejich mužské protějšky, aniž musely překonávat nepřízeň počasí. Celou dobu se na ně usmívalo sluníčko. Během odpoledne měřily děti své síly v různých soutěžích. Značnou trpělivost vyžadovalo přemísťování vody slánkou z jednoho kelímku do druhého. Dobrou mušku potřebovaly, když se snažily prohodit brambor do otvoru v maketě šaška. Nechyběl jim sportovní duch při umisťování brambor do fotbalové branky pomocí dřevěné hole. Tady jim nepomohlo čarování, ale nadšení, trpělivost a přesná muška. Největší veselí vzbudil tradiční tanec s koštětem. Na závěr spálily děti na připravené vatře slaměnou čarodějnici a pochutnaly si na opékaných buřtech.

DEN MATEK
Ze všech stran přicházely 18. května maminky a babičky k sokolovně, aby byly přítomny slavnostnímu odpoledni, které pro ně připravily děti ve spolupráci se svými učiteli a s místní organizací KDU-ČSL. Pestrý a zajímavý program všechny zaujal. Jedno vystoupení stíhalo druhé a všechna sklidila veliký potlesk. Ať už to byly mažoretky pod vedením Dagmar Mačejovské nebo tanečky nejmenších dětí. Prvňáci s druháky zahráli pohádku „O veliké řepě“. Malá Beseda, v níž tančí žáci naší školy, vyvolala mezi diváky nadšení pásmem „Na louce plné her, písniček a tanečků“. Zábavné a srdečné odpoledne uzavřeli starší žáci divadelním představením „Putování vesmírem“. S dětmi si zahrál i pan učitel Pergler, který představoval Galilea a paní učitelka Faldynová v roli čarodějnice Rosalinoly. Hezké odpoledne přineslo plno radosti nejen maminkám, ale i dětem.

KONCERT V AREÁLU KOŇSKÉHO NEBE
Pátého srpna večer, když skončila vernisáž Műllerových obrazů, usedli příznivci známého písničkáře Jana Buriana na připravené lavičky, aby se zaposlouchali do jeho písní, které zatím znali jen z pořadů v televizi nebo v rádiu. Tento syn E. F. Buriana je mimo jiné znám tím, že od roku 2001 pořádá Festival osamělých písničkářů. Přirozeným vývojem pak došlo v roce 2006 k založení volného sdružení „Osamělí písničkáři“. Burian je zároveň autorem cestopisů a cestopisných dokumentárních filmů. Posluchačům se koncert líbil, což ocenili potleskem a doufám, že i známý písničkář se v našem prostředí cítil dobře.

POUŤ
Metylovská pouť na sv. Vavřince měla klasický průběh. A přesto přinesla dětem něco nového. Již v pátek se mohly zdarma vyřádit na skákacím hradě před sokolovnou. Od pátku do pondělí si mohli na fotbalovém hřišti návštěvníci vyzkoušet různé pouťové atrakce. V neděli byla nabídka rozšířena o stánky s pouťovým zbožím. Odpoledne se občané pobavili při tradičním posezení s dechovkou Fyčovjanka na netradičním místě. Letos pro ně byly lavice a stoly připraveny na malém hřišti před sokolovnou. Je tam více místa než před obecním úřadem a navíc nejsou posluchači bezprostředně vystaveni hluku a prachu projíždějících aut.

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
Dobrou zábavu přináší každoročně Soutěž netradičních družstev, kterou již po řadu let připravují místní hasiči. Letos připadla na 18. srpen a začala odpoledne na louce manželů Kahánkových za obecním úřadem. Recesní soutěž má své stále návštěvníky, kteří nejsou ve svém očekávání nikdy zklamaní. Amatérská družstva domácí i z okolí pobavila nejen diváky. Zároveň se vždy dobře baví i účinkující. Mnozí z nich si poprvé vyzkoušeli, jak se drží hadice a zjistili, že požární sport má něco do sebe.

CESTA K RYBNÍKU BRČÁLNÍKU
Odpoledne 29. září se to před sokolovnou hemžilo dětmi i jejich rodiči. Hastrman Vavřín Michalec, který budil respekt nejen u dětí, ale i u jejich rodičů svou impozantní postavou, rozdělil všechny do skupinek. A ty se postupně vydávaly přes Pajurkovice a k Vrbkám a pokračovaly na fotbalové hřiště. Cestu jim zpestřilo setkání s pohádkovými postavami, které vyžadovaly plnění různých úkolů. Hned na prvním stanovišti se polekaly vlka (Jaromír Kopčák), ale myslivec (Bohumír Kopčák) jim půjčil vzduchovku, kterou si vystřelily na terč a zjistily, že by si v případě potřeby s vlkem hravě poradily. Navíc je Červená Karkulka pohostila čajem a buchtou, a tak se zase ochotně vydaly dále. Potkaly čerta (Radomír Kulhánek), který vezl Káču (Martina Metrová) na tragači. Mnohé děti, ne-li většina i někteří rodiče se s tímto dopravním prostředkem setkali poprvé. V koruně vrby zahlédly vodníka a vílu (Milan Němec, Zuzana Bílková) a podařilo se jim pomocí udice vysvobodit z hrníčků dušičky. Procházely lesem plným Indiánů (Leona Pavlásková, Kristýna Žižková), kteří dětem neublížili. Naopak je naučili střílet z luku. Náročnější už to bylo s piráty (Kateřina Štarchoňová a Věra Kosňovská). Zavázali dětem oči a ony musely hledat truhlu s čokoládovým pokladem. Sněhurka měla u sebe jen jednoho trpaslíka (Tereza Žižková a Karel Bartoněk) a tak potřebovala pomoc. Děti jí nařezaly dřevo a šly dále. Minuly prince s drakem (Jan Izvorský, Lukáš Drastich) a potkaly princeznu s komornou (Hana Praussová, Zdeňka Závodná). Princezna byla tak rozmazlená, že byla líná poskládat si pohádku z puzzle. Děti to zvládly za chvilku. A protože princezna nežije na zámku sama, pohyboval se v její blízkosti král (Zbyněk Drastich) se šaškem (Radomír Kozel). Aby mohl často pozorovat svou tvář, stála tam jeho dřevěná podobizna, kterou se děti snažily zasáhnout vodní pistolí. A potom už se rozběhly k rybníku, kde je čekal Rákosníček s žábou (Otakar Kulhánek, Ondřej Němec). Děti od nich dostaly párky, které si společně upekly. A kde se u fotbalového hřiště vzal najednou rybník? Inu, v pohádkách je všechno možné. Stála tam trampolína, kterou pořadatelé koupili z výtěžku různých kulturních akcí. A děti se na ní skutečně vyřádily. Odpoledne pro děti uspořádali fotbalisté a jejich příznivci. Akce se zúčastnilo padesát dětí.

KRMÁŠ
Krmáš u nás již léta patří fotbalistům. Slavit se začal v sobotu 3. listopadu večer se skupinou Krakatit v Sokolovně a pokračovalo se v pondělí odpoledne od 17 hodin v sokolovně se skupinou Dva a čas. Krmášové veselí se v současnosti stalo doménou mladých lidé. Staří na slavné metylovské krmáše už jen vzpomínají.

MIKULÁŠ POD ŠIRÝM NEBEM
Osmdesát dětí v doprovodu rodičů čekalo 8. prosince na fotbalovém hřišti na příchod Mikuláše. Nejdříve zazpívali žáci místní školy pod vedením pana učitele Adama Mráčka a pak přišla ta dlouho očekávaná chvíle. Za radostí dětí, které našly v balíčku pamlsky a drobné dárky, stojí práce kulturního výboru a pozornost sponzorů. Navíc se mohli zúčastnění zahřát čajem a pochutnat si na domácí bábovce.

VÁNOČNÍ KONCERT
Již tradičně vytváří folklorní soubor Beseda ve spolupráci se základní školou sváteční atmosféru před Vánocemi. Jako každoročně i letos 14. prosince sál praskal ve švech. Posluchači se těšili na radostnou a zároveň jímavou vánoční náladu. Vystoupení malých mažoretek s rolničkami, které vedla Markéta Macháňová, okouzlilo všechny svou bezprostředností. Ty větší pod vedením Dagmar Mačejovské překvapily perfektně zvládnutou vánoční skladbu. Nejmenší děti z mateřské školy chytily všechny za srdce. Vždyť co snad chybí na dokonalosti, to zdaleka převýší jejich roztomilost a spontánnost. Menší Krtečci předvedli pohádku Budka, větší Medvídci znázornili Betlém s Jezulátkem i koledami. Iluzi Betléma prohloubilo vystoupení Besedy a Besedičky. Přiblížili staré štědrovečerní tradice, obohacené vyprávěním a koledami. Sváteční odpoledne uzavřelo společné pěvecké vystoupení Besedy, školního pěveckého sboru i sboru místních učitelů, korunované houslovým duetem Zdeňky Kalové a Lenky Liberdové.

VÁNOČNÍ TRHY
Před Vánocemi se občané sešli u muzea na Vánočních trzích, které občanské sdružení Koňské nebe pořádá již druhým rokem. Ve stánku Markéty Macháňové lákala k nákupu suchá vazba na vánoční stůl, včelaři z Chlebovic nabídli výborný med, nechyběly svíčky, keramika, vkusné drobné dárečky pod vánoční stromek a také výrobky školních dětí. Na slavnostním rozžehnutí vánočního stromu se svým vystoupením podílela Beseda, Malá Beseda, Besedička a děti z mateřské i základní školy. Rozzářené dětské oči i koledy, které si s chutí zazpívali všichni přítomní, jsou tou největší odměnou organizátorům. Navíc řada účastníků využila této příležitosti k návštěvě muzea.

VÝPLAZ NA MONTE ČUPELO.
Zájem o oslavu Lašského Nového roku, který přichází na Čupek již v poledne 31. prosince, je stále větší. Dosvědčuje to účast obyvatel nejen z Metylovic, Hodoňovic a Frýdlantu, ale i z širšího okolí. Ti přicházejí na Čupek z železniční zastávky Pržno. Po všech přístupových cestách tak vystupují před polednem k vrcholku Laši a Lašky. Většina pěšky, někteří na koních. Mnozí se svými dětmi, někteří se svými čtyřnohými miláčky. Letos šlo již o čtvrtý ročník oblíbené akce. Rozšiřují se i poskytované služby na „vrcholu“. Lašská jizba ze Sedlišť nabízela bramborové placky, popíjel se svařák nebo vařonka, lidé společně zpívali lašské lidové písničky. Zároveň s napětím očekávali příchod svého krále. Přesnost je vlastností králů a tak Zdena Viluš I., obklopen družinou Čendaspolku, která byla vyzbrojena transparentem „Pán Bůh vysoko, Praha daleko, Laši sobě“, dorazil přesně v poledne. Své poddané vyzval, aby šli volit prezidenta, i když žádný kandidát nemá v sobě ani kapku lašské krve. Přítomné Lachy pozdravili také starosta obce Ing. Lukáš Halata a zástupce obce Baška.

FOLKLORNÍ SKUPINA BESEDA
V letošním roce tančilo v Besedě pět dvojic: manželé Iva a Petr Štundovi, Táňa Kotzurová a Pavel Spusta, Věra Petrová a Martin Židek, Věra Kopčáková a Martin Závodný, Renata Spustová a Jarek Kopčák. Se souborem dále spolupracují Karel Mrkva a Andrea Dostalíková. Uměleckou vedoucí je MUDr. Melánie Ševčíková, vedoucí skupiny PaeDr. Renata Spustová. Paní ředitelka Renata Spustová, která je duší souboru, založila ve škole Malou Besedu se dvanácti žáky a Besedičku v mateřské škole. Třeba dětem nadšení vydrží a později rozšíří počet členů Besedy. Malá Beseda a Besedička vystoupila se svým programem na Dni matek a při slavnostní vernisáži v muzeu v Metylovicích. Beseda v únoru předvedla pásmo zbojnických písní a tanců při Masopustu v Hodoňovicích, který organizoval tamní Čendaspolek. V září se zúčastnila přehlídky souborů v Sedlištích.

SPORT

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Starosta: Milan Hajdušek
Místostarosta: Jiří Liberda
Jednatel: Aleš Bílek
Hospodář: Vladislav Foldyna
Členové výboru: Jaroslav Vrba, René Schmidt, Jaroslav Beran
Kontrola hospodaření: Taťána Liberdová
Tělocvičná jednota má 37 členů, z toho 30 dospělých. Členové i příznivci sportují ve třech oddílech.
Oddíl stolního tenisu
Předsedou je Aleš Bílek. Oddíl má 18 členů, z nichž 14 hraje aktivně. Někteří hráči odešli, např. Radek Piska, Mojmír Vančura. Na druhé straně oddíl posílili Jiří Kotzur a Adam Kožuch. Ten přes svůj hendikep tvrdě trénuje (hraje na vozíku). Zasáhl i do mistrovských zápasů B družstva a už vyhrál i jeden set. Při tréninku mu obětavě pomáhá kamarád Jirka Židek.
A mužstvo hraje v okresní soutěži druhé třídy. V sezoně 2011/2012 skončilo na 7. místě. Nejúspěšnějšími hráči jsou Vladislav Foldyna, Jaroslav Vrba a Jiří Liberda.
B mužstvo hrálo v okresní soutěži čtvrté třídy. V sezoně 2011/2012 skončilo na posledním místě a sestoupilo do páté třídy.
Oddíl stolního tenisu pořádal velikonoční a vánoční turnaj dvoučlenných družstev. Zúčastnili se ho hráči z celého okresu.
Náklady na činnost oddílu ve výši 10.000 Kč byly uhrazeny jednak z vlastních oddílových prostředků, z dotací České obce sokolské, Obce Metylovice a řady sponzorů, kteří přispívají na ceny pro účastníky turnajů. Jsou to společnosti Hanácká kyselka Horní Moštěnice, Metalcut Metylovice, Pálírna Fulnek Metylovice a Potraviny MaJ Metylovice.
Oddíl badmintonu
Předsedou je Jaroslav Vrba. Jde o nesoutěžní oddíl, který sdružuje 10 členů. Základní vybavení bylo pořízeno na základě grantu z programu České obce sokolské. Kvůli malým rozměrům tělocvičny má oddíl jen jeden kurt. Nemůže se proto zúčastňovat oficiálních soutěží. Oddíl však pořádá kromě pravidelných tréninků dvakrát ročně celodenní turnaje dvojic a čtyřher. Hrají jak členové oddílu, tak i další neregistrovaní zájemci. V posledním turnaji soutěžilo 19 hráčů z naší obce a okolních vesnic. Díky sponzorům Hanácká kyselka a Metalcut jsou pro vítěze připraveny atraktivní ceny. Vánoční turnaj dvojic vyhrál Jiří Židek z Metylovic. Ve čtyřhře byli nejlepší dvojicí Pavel Suchan a Lukáš Vyvial, oba z Metylovic.
Odbor všestrannosti
Vede ho Jaroslav Beran. Má 10 základních členů a řadu nečlenů. Scházejí se pravidelně každou neděli odpoledne. Většinou hrají florbal, někdy malou kopanou nebo badminton. V letních měsících sportují na pozemku svého vedoucího, kde pořádají i malé turnaje.
Z bývalé nepoužívané promítací místnosti postupně Sokoli vybudovali útulnou místnost pro spolkovou činnost. Mimo základní vybavenosti ji vyzdobili fotografiemi Jarka Červenky a rekonstruovanými obrazy a předměty z dřívější sokolské historie. Letos nechali vyrobit na zakázku nové stoly. Specialitou je karetní a šachový hrací stolek. V inventáři mají vědomostní a kreativní společenské hry. Místnost je vybavena počítačem. Je to útulná místnost pro spolkovou činnost. Slouží jako zázemí pro oddíly stolního tenisu a badmintonu, schůzky zde mívá i občanské sdružení Koňské nebe.
Nákladem 30.000 korun bylo v sokolovně instalováno nouzové bezpečnostní osvětlení. Zajišťuje ochod návštěvníků z budovy při výpadku elektrického proudu.
Koncem září byla kladně vyřízena žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí na zateplení budovy a výměnu stávajících kotlů. Očekává se, že rekonstrukce bude hotova do podzimu 2013. Dotační agendu konzultovali Ing. Miroslav Jílek a Bc. David Hyšpler. Tělocvičná jednota Sokol pochvaluje dobrou spolupráci s obecním úřadem i s ostatními spolky.
Protože letos uplynulo sto let od založení Sokola, připomínám zde stručnou historii spolku. Tělocvičná jednota Sokol byla založena 24.11.1912 v Obecním hostinci. Tam se tehdy setkávaly všechny místní korporace, neboť jiné vhodné místnosti v obci nebylo. Začali cvičit a taky hrát divadlo. Prvním představením byla „Lucerna“. Činnost spolku přerušila válka. Když se někteří členové „díky“ zranění dostali z vojny domů, iniciovali znovuobnovení činnosti, ke kterému došlo 15.4.1918. Začali cvičit, založili zábavný odbor a vytvořili stavební fond na postavení tělocvičny. V roce 1920 uspořádali I. Šibřinky. Tato tradice, v některých letech přerušena, trvá dodnes. Později využili příležitosti a koupili továrnu Antonia, ve které vybudovali tělocvičnu. Pro veřejnost ji otevřeli 1.7.1923. Za dva roky se konala v sokolovně výstava hospodářských strojů, výrobků řemeslníků a prací členů a členek. Měla veliký ohlas nejen v Metylovicích, ale v celém okolí.
Sokoli pořádali veřejná cvičení, zúčastňovali se sokolských sletů. V roce 1927 zahájili v sokolovně provoz biografu. V roce 1931 založili oddíl volejbalu, který se už o dva roky později stal mistrem Slezska a přeborníkem Moravskoslezské ligy. Činnost spolku byla bohatá a pestrá – veřejná cvičení, divadla, akademie. Dobře pracoval lyžařský oddíl a odbor stolního tenisu. Horší byla finanční situace. V roce 1935 se stala kritickou. Na poslední chvíli byla dary a půjčkami členů odvrácena exekuce. V březnu téhož roku nečekaně zemřel starosta a nadšený pracovník sokola Josef Műller.
Na prknech sokolského jeviště hostovalo Národní divadlo moravskoslezské a herci z olomoucké scény. Dobře fungoval pěvecký kroužek. V roce 1941 vytvořili starosta Sokola Metoděj Bílek a učitel Miloš Čupa pásmo se zpěvy o výrobě bičů „Kožané město“, které členové Sokola s velkým úspěchem sehráli. Představení vysílal i ostravský rozhlas. Nahrávka se bohužel nedochovala. Byla zničena při bombardování Ostravy. Ve válce byla činnost Sokola zastavena, řada členů doplatila na odbojovou činnost životem.
Byla obnovena 1.1.1946. Jednota uspořádala I. ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka ve volejbalu. Začala vydávat místní Sokolské ozvěny, začalo se cvičit, hrála se divadla a loutková představení pro děti. V roce 1948 byl vytvořen Akční výbor složený ze zástupců Sokola, Orla a DTJ za účelem sloučení v jednu tělovýchovnou organizaci. Ke sloučení došlo 10. května. Vznikla Tělovýchovná jednota Sokol. Orli na sloučení nepřistoupili, činnost jejich Jednoty byla zastavena a majetek převeden do Sokola. V poválečném nadšení se zřejmě Sokolové domnívali, že když nově vzniklé organizaci zůstal v názvu Sokol, bude jejich činnost dále pokračovat a není důležité, zda je v názvu tělocvičná nebo tělovýchovná jednota.
Je pravda, že řadu let, kdy byla při síle stará sokolská garda, se dále hrála divadla, cvičilo se, pokračoval Memoriál, volejbalisté dorostenci Antonín Skotnica a Radúz Mališ byli vybráni jako reprezentanti do družstva Ostravského kraje pro mistrovství ČSR. Velmi aktivní byl oddíl turistiky, konaly se šachové turnaje i turnaje stolního tenisu.
Mimořádným úspěchem bylo provedení opery V studni. Hlavní role hráli Dagmar Němcová, roz. Koubková, Štěpánka Bílková, emeritní učitelka, Jenda Bílek od Antonie a Pepa Bílek od Polky. Zpíval metylovský sbor pod vedením Ing. Otíka Bílka, hráli převážně místní muzikanti pod taktovkou Františka Tajchmana. Byl to nevídaný úspěch.
To byla jedna stránka věci. Ta druhá už byla horší. Již v roce 1950 bylo zastaveno vydávání Sokolských ozvěn, bylo nutné posílat nadřízeným orgánům různá provolání poplatná době. V roce 1951 se svých funkcí vzdalo mnoho dlouholetých sokolských funkcionářů a byli nahrazeni spolehlivějšími kádry. Členové výboru vyhlašovali závazky, podporovali vytvoření zemědělského družstva, organizovali nepovinně povinné brigády na pomoc místnímu JZD.
Na valných hromadách už nezněly sokolské písně, ale Píseň práce. V době pražského jara se Jednota při demokratickém procesu plně postavila za ideové myšlenky Tyrše a Fűgnera. Pak přišla normalizace. Nastala veliká stagnace činnosti. Noví členové už neznali nadšení a ideály dřívějších členů. Aktivita slábla, divadelní kroužek zastavil činnost, nekonaly se ani Memoriály. Jedinou kulturní akcí byly Šibřinky.
V roce 1970 začal výbor jednat o přestavbě sokolovny. V této záležitosti se velice angažoval Ing. Otík Bílek. V následujícím roce se začalo s bouráním budovy. Tím se samozřejmě činnost spolku zcela zastavila. Oprava se komplikovala, prodlužovala a prodražovala. Bylo třeba shánět další peníze. Tělocvična byla slavnostně otevřena 24.11.1974. Ihned se začalo cvičit, takže po roce už cvičenci vystoupili na Tělovýchovném dni. Nakonec se podařilo potřebnou sumu peněz shromáždit a v roce 1979 se v přestavbě pokračovalo. Slavnostní otevření celé budovy se konalo 10.1.1980. V nově opraveném sále se po osmi letech konaly jubilejní 50. Šibřinky. Předsedou Sokola se stal Ing. Otík Bílek. Divadlo se už v té době nehrálo, zastavena byla i činnost oddílu stolního tenisu.
Postupně začala být činnost pestřejší, své místo si tu mimo jiné našly Večery poezie. Při oslavě 75. výročí založení Sokola v roce 1987 byla na sokolovně odhalena pamětní deska Miloši Čupovi, který byl za války popraven v Breslau.
V devadesátém roce se do Metylovic přistěhoval Ing. Lumír Hajdušek a začal trénovat s mládeží. Je synem Vávry Hajduška, který hrál v úspěšném předválečném týmu sokolských volejbalistů. Obnovil i tradici Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka.
Část sokolovny si v roce 1991 pronajal Jiří Čupa a zřídil v ní S klub, ve kterém bylo možno posedět s přáteli.
V roce 1994 vyhrála Česká obec sokolská soudní spor o navrácení konfiskovaného majetku. 6.12.1998 založili Ing. Lukáš Karlický, Jiří Liberda a Ing. arch. Aleš Bílek Tělocvičnou jednotu Sokol, která přijala stanovy České obce sokolské. Po 22 letech se v jednotě obnovil oddíl stolního tenisu, členové založili oddíl florbalu a oddíl všestrannosti.
Oddíl stolního tenisu pořádá pravidelně vánoční a velikonoční turnaje, Vlastík Foldyna si vzal na starost tenisový potěr. K 25 souborům, které v župě existují, se připojila hudební skupina Ptačorok, kterou založil Ing. Lukáš Karlický se čtyřmi syny. Po několika letech rodina Karlických sokolské řady opustila.
V roce 2008 se zřítila do hlediště v kinosále část stropu, místnost byla naštěstí prázdná. Po neuvěřitelně krátké době bylo vše uvedeno do pořádku, do opravy se zapojily i ostatní spolky v obci.
Oddíl tenisu se osamostatnil a přešel do občanského sdružení, nově vznikl nesoutěžní oddíl badmintonu. Členové Sokola si zřídili v bývalé promítací kabině útulnou klubovnu. V současnosti je starostou Sokola Bc. Milan Hajdušek. Ten v mimořádném vydání Zpravodaje podrobně zmapoval stoletou historii Sokola, text proložil desítkami historických fotografií i vzpomínkami pamětníků. Tento Zpravodaj byl opravu velice dobrý a hodnotný a našimi občany příznivě přijat.
V neděli 25. listopadu proběhlo v sokolovně Vzpomínkové odpoledne při příležitosti stého založení Tělocvičné jednoty Sokol. Hlediště se zcela zaplnilo. Setkali se pamětníci, bývalí Sokolové, kteří později pracovali v Tělovýchovné jednotě Sokol a nyní jsou členy Sport klubu i Sokolové současní. V hledišti nechyběl starosta obce a zástupci místních spolků. Nechyběli ani zástupci Sokolské župy Moravskoslezské. Přítomné přivítal starosta TJ Sokol Milan Hajdušek. Přítomní si se zájmem vyslechli průřez stoletou historií Jednoty, oživenou promítáním historických fotografií a dokumentů na plátně bývalého kina. Po zajímavé přednášce staří Sokolové ve stejnokrojích, kteří působí v taneční skupině Odra při Sokolu Vítkovice, zatančili přítomným. Vystoupení se všem líbilo, obdivovali jsme jejich duševní a fyzickou kondici. Ing. Radomír Kulhánek hovořil o činnosti Sport klubu a opět nastoupila taneční skupina Sokola Vítkovice. Mladí Sokolové zatančili skladbu, se kterou vystoupili letos na XV. Všesokolském sletu v Praze. Všem se líbili. O současné činnosti TJ Sokol hovořil jednatel Ing. arch. Aleš Bílek. Na závěr jednatel sokolské župy dr. Josef Přibyl s hospodářem župy Zdenkem Jakubkem předal starostovi Sokola diplom. A pak už se bývalí i současní Sokolové sešli v sokolovně při guláši a pivu a vzpomínkám nebylo konce.
Tělocvičná jednota Orel
V srpnu vyšel rovněž zvláštní Zpravodaj věnovaný historii TJ Orel. Byla založena 2. září 1912 v Obecním domě. S tímto nápadem přišlo několik našich mladíků, kteří cvičili v TJ Orel Palkovice. Spolek se začal slibně rozvíjet. Za dva roky jeho činnost přerušily výstřely v Sarajevu. Všichni muži postupně narukovali nebo museli odejít do továren pro výrobu válečného materiálu. Na jaře 1920 začali bývalí členové naléhat, aby se činnost Orla znovu obnovila. Začátky nebyly lehké. Neměli peníze a naráželi na nevraživost některých Sokolů. Ale šli do toho s nadšením a obětavostí. Hráli divadla na nově zakoupeném jevišti, pořádali přednášky, debatní večírky, vzdělávací besídky, dožínkové slavnosti, akademie, kácení máje. Pořídili si spolkovou knihovnu, cvičili na nářadí, pořádali veřejná cvičení. Založili lyžařský, šachový a zábavní odbor, volejbalový oddíl a oddíl stolního tenisu. Na orelských prknech se představili herci z divadla v Brně, mezi jinými i tehdy známá filmová hvězda Věra Ferbasová. Pořídili si spolkové rádio na baterie, v obci ještě nebyl elektrický proud. Na Čihadle začali pořádat radiovečírky pro veřejnost. Pořádali veřejná cvičení. Nejdříve na louce Josefa Halaty, varhaníka, následovala louka pana Kuhejdy za školou a pozemek „V Potokách“.
Jejich činnost se odbývala v Obecním domě, kde se střídali s jinými spolky. Když hostinský na Čihadle přistavěl k hospodě sál, nechal v něm udělat výklenek pro orelské jeviště. Navíc si tam mohli zřídit klubovnu a šatnu. Od listopadu 1925 se těžiště orelské činnosti přeneslo na Čihadlo.
Poté jim nabídl pan Halata svůj pozemek na Klimkovicích, který si vlastními silami upravili na cvičiště a uskutečnili na něm řadu veřejných cvičení. Na veřejná cvičení do okolí chodívali pěšky nebo na ozdobených žebřiňácích a celou cestu si zpívali.
Když se dostal v sousedním Německu k moci Hitler a mezinárodní situace začala houstnout, založili v Orle branný oddíl. Po vyhlášení mobilizace v roce 1938 byli členové z Jednoty povolání střežit železniční most v Pržně. 30. listopadu 1941 byla nařízením německých úřadů činnost Orla zastavena.
Po válce členové činnost obnovili. V sousedství Čihadla si zřídili nové cvičiště na pozemku pana Kociána, pořídili si nové nářadí, obnovili knihovnu. První a zároveň poslední veřejné cvičení na novém cvičišti se konalo v roce 1947. Po únoru 1948 byla činnost Tělocvičné jednoty Orel zastavena, tělocvičné nářadí bylo odvezeno do sokolovny. Ani jeden člen tohoto spolku nevstoupil do Tělovýchovné jednoty Sokol v Metylovicích.

Sport klub
předseda: Ing. Radomír Kulhánek
místopředseda: Vladimír Míček
jednatel, pokladní: Růžena Vrbová
členové výboru: Zbyněk Drastich, Ing. Lukáš Halata, Pavel Suchan, M. Boráková, Vladimíra Drastichová, Rad. Ševčík
revizní komise: Jana Drmelová, Petr Němec
Klub tvoří 229 členů – z toho je 176 dospělých a 53 mládeže. V oddílu volejbalu hraje 98 dospělých a 30 mladých, oddíl fotbalu sdružuje 97 dospělých a 23 mladých, oddíl SPV 33 dospělých. Oddíl nohejbalu má 6 členů. Sportovní klub si znovu podal žádost o dotaci na přístavbu sociálního zařízení a rekonstrukci šaten k Fotbalové asociaci ČR a žádost o dotaci na nákup sportovního vybavení a úhradu pracovních nákladů z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Z ČSTV již dotaci nedostali, dotace od státu jsou v současnosti směrovány přes sportovní svazy. V letošním roce získali od FAČR 19.200 Kč, Českého volejbalového svazu 8.300 Kč, České asociace SPV pouze 468 Kč. Přesto sportovci nezaháleli a snažili se v rámci možností vylepšit sportovní prostředí:
– zrušili zábradlí za brankou u restaurace a položili do chráničky v zemi elektrický kabel směrem k odrazové zdi
– vyrovnali a upravili terény mezi hřištěm a panem Halatou
– uvedli do provozu hlavní vstupní bránu u vjezdu do areálu
– opravili a zpevnili parkoviště před areálem
– opravili omítky v budově, vymalovali kabiny, chodby, sprchy, WC, nechali zhotovit věšáky a nové lavičky v kabinách a lavice rozhodčích
– nechali provést revizi elektroinstalace, opravili a doplnili svítidla v garáži a ve vagóně
– vyměnili venkovní dveře do šaten a zhotovili nové posuvné dveře v restauraci
– koupili 150 kusů pražců a začali z nich budovat zídku za kabinami a restaurací, bude dokončena v příštím roce
11. prosince byl předseda Radoš Kulhánek zvolen do představenstva Místní akční skupiny Pobeskydí a Vladimír Míček do hodnotící a výběrové komise pro přidělování dotaci z Evropského fondu.

Oddíl volejbalu
Krajské soutěže mládeže – děvčata v soutěžním roce 2011/12 hrála krajský přebor juniorek, družstvo bylo doplněno žačkami, v konkurenci osmi družstev skončila na 7. místě. V soutěžním roce 2012/13 to vypadá lépe. Hraje devět družstev a vše svědčí, že obsadí 5. místo.
Okresní soutěže mládeže – společné družstvo žáků a žaček skončilo v konkurenci osmi družstev na konečném 4. místě v roce 2011/12. V letošním ročníku 2012/13 je zatím na 5. místě.
Minivolejbal do 13 let hrála v sezoně 2011/12 dvě družstva. Žačky skončily na 2. místě, žáci na 5. místě. V soutěži hrálo 12 družstev.
Děvčata a chlapci trénují pod vedením Kuby Farného a Pavla Suchana dvakrát týdně.
Krajské soutěže dospělých – již sedmým rokem hraje v nejvyšší krajské soutěži družstvo mužů, které se převážně skládá z vlastních odchovanců. V roce 2011/12 obsadili mezi deseti družstvy 7. místo. V soutěžním roce 2012/13 skončili mezi deseti družstvy na 9. místě. Naše ženy se v soutěžním ročníku 2011/12 dostaly mezi sedmi účastníky na 5. místo, v soutěžním roce 2012/13 hraje osm družstev, naši jsou zatím na 4. místě, ale soutěž je zatím v polovině.
V oddílu aktivně hraje družstvo starších hráčů. Ti samozřejmě nehráli v mistrovských soutěžích, ale zúčastnili se Beskydské regionální ligy smíšených družstev a v ročníku 2011/12 si mezi devatenácti družstvy obsadilo krásné 6. místo.
Volejbalový oddíl uspořádal v Metylovicích tři turnaje:
23. ročník dortového turnaje mládeže – juniorek. Zúčastnilo se devět družstev, naše děvčata skončila na 4. místě
8. ročník Metylovcie CAP – hrálo devět smíšených družstev.
58. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka. Soutěžilo devět družstev, naši obsadili 2. místo.
Již tradičně se 27.12. každý rok sejdou všichni členové volejbalového oddílu od nejmenších až po nejstarší, kteří už nehrají na Vánočním turnaji. Aktivní hráči si zahrají, následuje vyhodnocení nejlepších hráčů a trenérů a poděkování sponzorům. Jsou to: ANAJ Czech s.r.o. Vavřína Pečinky, BJV Ostrava, Ing. Aleš Přibyla, GLOBSYS s.r.o. Martina Boušky, manželé Eliška a Radomír Kulhánkovi, Jakub Farný, OASA COMPUTERS Vladimíra Mičky, GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. Jiřího Čupy.

Oddíl fotbalu
Výbor pracoval v tomto složení:
předseda – Drastich Zbyněk
jednatel – Ing. Halata Lukáš
pokladní – Pavlásková Lea
členové – Ing. Kulhánek Radomír, Pečinka Milan, Zelenák Pavol, Němec Milan, Halata Marek
Do jarní části soutěže 2011/12 se přihlásila dvě družstva. Muži a dorost v okresním přeboru. Muže trénoval Tomáš Tvrdý, vedoucím byl Jiří Šigut. Dorost trénovali Ing. Radomír Kulhánek, Petr Němec a Aleš Vyvial. Vedoucím mužstva byl Pavol Zelenák. V ročníku 2012/13 hráli opět muži i dorost, opět v okresním přeboru. Žáky ani přípravku nemohl oddíl přihlásit pro nedostatek hráčů. U mužů se ani trenér ani vedoucí nezměnili. Dorost teď trénují Radomír Kulhánek a Pavol Zelenák. Petr Němec trenérskou činnost v dorostu ukončil. Vedoucím družstva se stal Aleš Vyvial. Mezi dětmi je o fotbal malý zájem. Zbyněk Drastich se snaží pracovat alespoň s těmi, co zájem o fotbal mají. Kroužek navštěvuje osm až deset cvičenců. Snad se podaří děti podchytit a ony se po nástupu do školy zapojí do přípravky v oddíle.
Dorost – po jarní části ročníku 2011/12 obsadili dorostenci 12. místo mezi čtrnácti družstvy. Po podzimní části ročníku 2012/13 jsou naši dorostenci už v základní části.
Oddíl uspořádal 10. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly. Zúčastnily se týmy z Korně, z Karviné, Staříče a z Metylovic. Naši získali poprvé1.místo.
Muži – v jarní části ročníku 2011/12 skončili mezi čtrnácti mužstvy na 11. místě. V novém ročníku 2012/13 zůstali po podzimní části opět na 11. místě.
Zimní přípravu si muži zpestřili turnajem ve Frýdlantě n. O. V soutěži sedmi družstev skončili na 3. místě. Byli také pozváni na turnaj do Korně, kde skončili jako poslední.

Oddíl nohejbalu
Sdružuje šest členů a pro zájemce uspořádal v tělocvičně Vánoční turnaj v nohejbalu.

Oddíl SPV
Sdružuje 33 členů a členek. Ženy cvičí každé úterý. V létě hrají tenis, chodí na bazén i na vycházky. Letos si společně vyšly na Čupek, Humenec, do Ondřejníka k panu Řezníčkovi, na dolní konec a přes sjezdovku zpátky. Zajely si do výrobny Marlenky ve Frýdku-Místku, aby se něco dověděly o původu a výrobě a zároveň tento skvělý moučník ochutnaly.
Kromě tradičních akcí jako smažení vaječiny, stavění a kácení máje, tenisového turnaje, krmáše a Mikuláše, se letos podílely na organizaci branného závodu Medvědí stezka. Účastnilo se ho více než čtyřicet dětí všech věkových kategorií, od těch nejmenších až po dorostence.
9. září uspořádaly 3. ročník tenisového turnaje. Se zaujetím hrálo osm hráček, již tradičně v dobových kostýmech.
Ještě jednou se musím vrátit do historie. Ve třicátých letech založil v Metylovicích soudruh František Šimek oddíl fotbalu, který si dal název Sport klub. Původně hráli na hřišti na Bahnách. V roce 1959 byl klub připojen k Tělovýchovné jednotě Sokol. V šedesátých letech byla jeho situace velice špatná, oddílu hrozilo rozpuštění. V roce 1970 bylo vybudováno nové fotbalové hřiště a poměry ve fotbale se začaly lepšit. Rok 1988 byl nejúspěšnější kapitolou ve více než padesátileté historii metylovského fotbalu. Mužstvo postoupilo do okresního přeboru a v následujícím roce do krajského přeboru. Vedle nového fotbalového hřiště byly vybudovány kurty pro volejbal.
Když v roce 1998 vznikla Tělocvičná jednota Sokol, bylo Tělovýchovné jednotě Sokol navrženo, aby přešla i ona pod Českou obec sokolskou. Ale valná hromada s tím nesouhlasila. Že nechtěl do Tělocvičné jednoty přestoupit oddíl fotbalu, dokážu pochopit. Začínal kdysi jako samostatný spolek a chtěl si zřejmě svou identitu zachovat. Proč nepřešel do Tělocvičné jednoty oddíl volejbalu, pochopit nedokážu. Vždyť volejbal u nás založili členové Tělocvičné jednoty Sokol – otcové a příbuzní řady dnešních hráčů.
A tak začaly vedle sebe působit Tělovýchovná jednota Sokol a Tělocvičná jednota Sokol a pro občany začalo být nečitelné, kdo kterou akci vlastně pořádá. Proto bylo rozumné, když se v roce 2007 rozhodli na valné hromadě členové Tělovýchovné jednoty Sokol změnit název spolku na Sportovní klub Metylovice.
Na druhé straně nechápu, co vedlo Sportovní klub k uspořádání oslav stého výročí založení Sokola. Konaly se 5. a 6. července na fotbalovém hřišti. Ve čtvrtek dopoledne zahájil slavnost 10. ročník Memoriálu Ondřeje Šprly. Utkala se družstva z Metylovic, Staříče, Karviné a Korně. Odpoledne se diváci pobavili při sledování přátelského utkání v kopané našich žen proti ženám z oddílu v Korni. V podvečer sehráli přátelský zápas staří páni z Metylovic proti stejně starým pánům z Frýdlantu. Od večera až do dvou hodin si návštěvníci zatančili při zvucích kapely DISCO.
V pátek odpoledne se za hojné účasti obecenstva soutěžilo v klasickém volejbalu, v plážovém volejbalu, v tenise a v nohejbalu. Plno zábavy si diváci užili odpoledne při soutěži netradičních družstev v netradičních disciplínách. Ve čtyřčlenných družstvech se soutěže zúčastnily všechny místní spolky – SK, TJ Sokol, SDH, Myslivci i Rada rodičů. Od půl páté spolu přátelsky, ale urputně bojovali ve fotbale naši muži proti Staré gardě Lipina. Dvoudenní slavnost byla zakončena taneční zábavou, tentokrát v rytmu skupiny ESO.

V kapitole Sport nesmím opomenout cyklistku Janu Čupovou, která ve Zpravodaji č. 1 napsala: „V sezoně 2012 jsem nastupovala do závodů s novým týmem Gold´s Gym Cyklopoint Brno, který mi na sezonu půjčil celoodpružené karbonové kolo Merida Ninty-Six Carbon Team. Cyklistická sezona začala soustředěním ve slovenském Štúrovu na konci března, kde jsme najeli za týden 1000 km. Týden po návratu ze soustředění začala závodní sezona ve Valticích, kde jsem hned na úvod sezony vyhrála. Ovšem závody, na které jsem se v této sezoně soustředila, nás teprve čekaly. Byly to závody seriálu Kolo pro život, které jsou po celé republice. Bohužel se mi na těchto závodech vůbec nedařilo, jelikož jsem doplácena na velkou rychlost hned po startu, na kterou jsem ze závodů s menší konkurencí nebyla zvyklá. Postupně se to zlepšovalo s pokračováním sezony. Mimo závodu Kola pro život jsem si zajela například závod doprovodný světovému poháru na horských kolech v Novém Městě na Moravě, jednoho z nejpopulárnějších závodů v ČR Author Šela Maraton v Lipníku nad Bečvou, skoro domácího závoru Galaxy Petyša Tour v Rožnově pod Radhoštěm nebo Přes tři vrchy Vysočiny v Horní Cerekvi. S postupným zlepšováním měla být druhá polovina sezony lepší, ale o tu jsem se připravila zraněním způsobený nehodou na kole na konci července. Následovalo tedy několik týdnů nuceného volna, kdy se absolutně nedalo sedět na kole. Ovšem nedalo mi to a i bez tréninku jsem se na začátku září postavila na závod Kola pro život v Jeseníku, kde jsem se vydala na kratší trasu 30 km. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, jelikož jsem na kole přes měsíc neseděla. Nakonec se závod podařil a ve své kategorii jsem jej vyhrála. To mne trochu nakoplo a už jsem plánovala další závod na kratší trasu hned o týden později ve Valticích. V týdnu před závodem se mi začala vracet bolest po pádu, ale nakonec jsem nastoupila. Uháněla jsem do cíle co nejrychleji, abych to měla za sebou a ulevila zádům. Nakonec to moje uhánění bylo opět na první místo v kategorii. Cyklistickou sezonu 2012 jsem tedy uzavřela dvěma vítězstvími a opět na nějakou dobu odložila kolo, abych se konečně dala dohromady. V listopadu začala příprava na sezonu 2013.
Pravidelně se každý týden zúčastňuji běhu na Lysou horu, Lysa Cup 2013. V sezoně 2013 se objevím v novém týmu a také si vyzkouším závodění na jiném rozměru kol 29 palců, který už zaplavil svět.“
Obdivuji se úspěchům Jany Čupové, ale zároveň i píli, vytrvalosti, bojovnosti a zároveň skromnosti.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Ceny potravin v místní prodejně MaJ
bonboniéry 40 – 113 Kč
čokolády 12,10 – 39,90 Kč
oplatky 5,60 – 9,10 Kč
bonbóny 13,20 – 21,60 Kč
sušenky 20,10 – 31,60 Kč
chipsy 17 – 29,50 Kč
slanky 11 – 13,40 Kč
rýže 21,60 – 31,90 Kč
kroupy 0,50 kg 11,60 Kč
hrách 0,50 kg 11,20 Kč
fazole 0,50 kg 21,40 Kč
čočka 0,50 kg 19,40 Kč
cukr krystal 26,50 Kč
cukr krupice 27,70 Kč
cukr moučka 28,50 Kč
cukr kostkový 31,90 Kč
sušené mléko polot. 400 g 100,80 Kč
mouka hladká 12,90 – 13,50 Kč
mouka polohrubá 12,60 – 13,50 Kč
mouka hrubá 14,70 Kč
ovesné vločky 0,50 kg 12,10 Kč
široké nudle 0,40 kg 20,40 Kč
špagety 0,50 kg 12,40 Kč
sůl 5,10 Kč
granko 0,50 kg 69,90 Kč
kakao 0,10 kg 29,20 – 34,90 Kč
strouhanka 0,50 kg 13 Kč
dětská krupička 0,50 kg 13,30 Kč
melta porcovaná 28,50 Kč
ovocný chlebíček 20,10 Kč
sušené brusinky 28,10 Kč
sušené švestky 15,90 Kč
sušené meruňky 18,90 – 26,80 Kč
nutela 0,40 kg 61,20 Kč
mák 0,30 kg 21,40 Kč
kokos 0,20 kg 14,20 Kč
madle 0,10 kg 20,20 Kč
lískové ořechy 0,10 kg 19,80 Kč
rozinky 7,50 Kč
kečup 1 kg 23,90 – 24,50 Kč
kapuchino 15,60 – 19,30 Kč
dětské piškoty 9,80 – 18,90 Kč
pudink 4,50 – 7,90 Kč
rajčata krájená 13,20 Kč
protlak 115 g 11,50 Kč
ocet 13,70 Kč
pomerančový nápoj 1 l 22,70 Kč
olej 1 l 37,90 – 42,50 Kč
rajčatová šťáva 1 l 22,70 Kč
čaj 14,30 – 30,60 Kč
okurky steril. 19,50 – 26,60 Kč
steril. zelí 19,20 Kč
lečo 27,90 Kč
zeleninová směs 30,60 Kč
hrášek steril. 0,40 kg 14,80 Kč
žampióny steril. 13,40 Kč
hořčice 0,30 kg 7,90 – 21,60 Kč
káva 0,25 kg 53 – 90 Kč
myslivec 0,5 l 146 Kč
slivovice 0,5 l 140 Kč
rum 0,5 l 123 Kč
metropol 1 l 125 Kč
víno 1 l 58 – 87 Kč
marmelády 22,70 Kč
sirupy 34,60 Kč
povidla 23,30 Kč
sardinky 10,10 – 23,20 Kč
paštika 12,70 – 16 Kč
vepřová konzerva 29,20 Kč
máslo 0,25 kg 31 Kč
hera 0,25 kg 16,70 Kč
rama 0,25 kg 33 Kč
flora 0,25 kg 30,80 Kč
omega 0,25 kg 25,40 Kč
sádlo 0,50 kg 28,90 Kč
balkánský sýr 0,18 kg 23,60 Kč
hermelín 0,10 kg 24,20 Kč
pomazánkové máslo 0,20 kg 20,30 Kč
tvarůžky 24,80 Kč
měkké sýry 0,15 kg 26,50 – 32,40 Kč
tvaroh 0,25 kg 18,60 Kč
podmáslí 1 l 14 Kč
kyška 0,40 l 14 Kč
šlahačka 0,20 l 16,30 Kč
smetana 0,20 l 13,40 Kč
zakysaná smetana 0,23 l 13 Kč
jogurt 0,15 6,90 – 11,30 Kč
niva 1 kg 143 Kč
brynza 1 kg 198 Kč
mléko 1 l 14,80 – 16,30 Kč
vejce 10 ks 34 Kč
ryby v rosolu 0,20 kg 23,10 Kč
kysané zelí 0,50 kg 17,50 Kč
nanukové dorty 20 – 46 Kč
nanuky 7,20 – 15,70 Kč
listové těsto 15 Kč
mražený špenát 13 Kč
mražená zelenina polévková 14,30 Kč
mražená zel. čínská směs 17,2 Kč
mražený hrášek 16 Kč
mražené fazolky 16,60 Kč
mražená zelenina pod svíčkovou 15,20 Kč
kuřecí polévková směs 1 kg 25 Kč
kuřecí játra 1 kg 59 Kč
kuřecí čtvrtky 1 kg 62 Kč
kuřecí stehna 73 Kč
kuřecí řízky 1 kg 137 Kč
kuře 1 kg 54 Kč
chléb Fryčovice 0,950 kg 29 Kč
chléb Pino 0,80 kg 26 Kč
chléb Pino 1,100 kg 34 Kč
sojový rohlík 4,30 Kč
pletýnka maková 3,70 Kč
kobliha 5,80 Kč
koláček 8,40 Kč
hřeben makový 6,40 Kč
banány 1 kg 35 Kč
čínské zelí 15 Kč
česnek 1 kg 136 Kč
zelí 1 kg 8 Kč
mrkev 1 kg 1 Kč
brambory 1 kg 7 Kč
jablka 1 kg 16 Kč
cibule 1 kg 10 Kč
mandarinky 1 kg 24 Kč
pomeranče 1 kg 22 Kč
rajčata 1 kg 38 Kč
paprika 1 kg 49 Kč
jelita 1 kg 72 – 87 Kč
jitrnice 1 kg 73 – 79 Kč
párky 1 kg 78 – 143 Kč
kabanos 1 kg 109 Kč
tlačenka 1 kg 99 Kč
myslivecký salám 1 kg 109 Kč
cikánská pečeně 1 kg 172 Kč
slanina 1 kg 108 Kč
šunka 1 kg 139 – 161 Kč
uzené kosti 1 kg 80 Kč
sekaná 1 kg 132 – 139 Kč
anglická slanina 1 kg 131 Kč
coca-cola 29 Kč
minerálky 14 – 25 Kč
pivo 0,50 l 9,20 – 15,20 Kč
mražená treska 0,40 kg 72,70 Kč
mražené filé 0,20 kg 35,90 Kč
cigarety 20 ks 55 – 77 Kč
prací prášek 3 kg 118 – 296 Kč
prací prášek 2 kg 32 – 162 Kč
toaletní mýdlo 6 – 14,70 Kč
šampóny 26 – 61,20 Kč
WC papír 6 Kč
jar 42,50 Kč
čistící písek 26 Kč
čistící prostředek Bref 86,30 Kč

V rámci sociální reformy došlo od 1.1.2012 ke sjednocení výplatního místa sociálních dávek. Nyní se dávky pro zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči vyplácejí na Úřadu práce ve Frýdlantě nad Ostravicí. Minimální mzda je v tomto roce 8.000 Kč. Cena jízdenky v autobusu činí 12 Kč do Frýdlantu a 18 Kč do Frýdku-Místku.

MATRIKA

Narození
V roce 2012 se narodilo šestnáct dětí, z toho devět chlapců a sedm děvčat. Jako první v rodině přišlo na svět pět dětí, deset dětí se narodilo jako druhorození. Pouze jedno dítě se narodilo jako třetí v rodině. V manželství se narodilo deset dětí. Mezi chlapci se objevili dva Václavové, i ostatní dostali česká jména. Totéž platí o holčičkách, s výjimkou Andrey. Dokonce se u děvčátek objevila Matylda a Amálie, která byla u nás běžná před více než sto lety. Zdá se, že cizí křestní jména už nejsou v módě.
měsíc      děvče           chlapec
leden           1                      –
únor             –                     2
březen         –                      3
duben          1                      1
květen          1                     –
červen          1                     –
červenec      1                     –
srpen            2                     1
září               –                      1
říjen             –                       –
listopad       –                      1
prosinec       –                      –

Úmrtí
Zemřelo třináct občanů, osm žen a pět mužů. Průměrný věk žen byl 82 let. Nejmladší zemřela v 39 letech, nejstarší se dožila 102 let. Průměrný věk mužů byl 76 let. Nejmladší v 62 letech, nejstaršímu bylo 89 let. Devět občanů zemřelo doma v Metylovicích, tři v Nemocnici Frýdek-Místek a jeden v Nemocnici Opava. Šest zemřelých mělo pohřeb v místním kostele, jedna zemřelá v kostele ve Frýdlantě n. Ostravicí. Se třemi zemřelými se pozůstalí rozloučili v obřadní síni ve Frýdlantě n. Ostravicí. Dva z nich byli zpopelněni a jeden pochován do hrobu. Se třemi zemřelými se rodina rozloučila privátně. Mezi zemřelými byla i nejstarší občanka obce paní Anna Mertová.

Sňatky
Letos vstoupilo do manželství neuvěřitelných 19 párů, pouze jediný pár uzavřel sňatek v místním kostele. Tři svatby se konaly ve Frýdku-Místku, tři ve Frýdlantě n. Ostravicí, dva na Borové, dva na Čeladné. Další se udály v Kozlovicích, na Ostravici, ve Starých Hamrech, na Hukvaldech, v Příboře, v Soběšovicích, v Kaplicích a v Praze.
Ve dvou případech byli oba snoubenci z Metylovic. U jedenácti dvojic byl z Metylovic ženich, u šesti párů pocházela z Metylovic nevěsta.
V jedenácti případech uzavřely sňatek dvojice, ve kterých byli oba partneři svobodní, ve třech případech byli oba snoubenci rozvedení. V jednom případě byla nevěsta rozvedená a ženich svobodný. U zbývajících čtyř dvojic byly údaje neúplné. Tři nevěsty byly rozvedené, údaje u ženichů chyběly. Jeden ženich byl svobodný, chyběl údaj o stavu manželky.
Průměrný věk ženichů činil 30 let. Nejmladšímu bylo 23 let, nejstaršímu 49 let.
Průměrný věk nevěsty činil 31 let. Nejmladší bylo 22 let, nejstarší 48 let.

Rozvody
Letos byla rozvedena dvě manželství po dlouholetém soužití. Jedna dvojice byla bezdětná, druhá měla už dospělé děti.

Diamantová svatba
V tomto roce oslavili šedesát let společného života manželé Drahomíra a Bedřich Halatovi. Pan Bedřich se narodil 26.12.1927 v Metylovicích jako jeden ze šesti synů řemenáře Františka Halaty na čp. 141. Otec ho od dětství přidržoval k těžké řemenářské práci. Od mládí pracoval v rodinné firmě. Zároveň se velmi angažoval v Tělocvičné jednotě Orel. Stal se nejmladším náčelníkem v okrsku a v této funkci působil až do zastavení činnosti spolku v roce 1948. Po komunistickém převratu byl majetek řemenářů zabaven a Bedřich, jako syn „kapitalisty“, musel jako první z vesnice nastoupit k PTP.
Jeho žena Drahomíra, rozená Lepíkopvá, se narodila 20.10.1929 v Palkovicích. S nastávajícím manželem ji mimo jiné spojovala víra v Boha. Sňatek uzavřeli 26.4.1952 a nastěhovali se do nového domu rodiny Halatů na čp. 378. Do roka se jim narodil syn Bedřich, následovala dcera Jana a nejmladší Miroslava.
Mimo práci v zaměstnání a péči o rodinu se oba dva velmi aktivně zapojili v roce 1968 do činnosti Československé strany lidové, která byla v Metylovicích v té době založena. Všude, kde bylo třeba přiložit ruku k dílu, ať už při přípravě bálů, letních veselic nebo při opravách kostela, tam pan Bedřich nikdy nechyběl. Paní Mirka zase vždy pomáhala péct cukroví na bály a veselice, ať už je pořádala Lidová strana nebo hasiči. Je neuvěřitelné, že přitom všem ještě stihli opravit rodný domek paní Mirky v Palkovicích.
Paní Mirka je horlivou čtenářkou. Miluje knihy Vlasty Javořické a v současnosti je nejstarší čtenářkou místní knihovny.
Postupem let se rodina rozrostla o sedm vnoučat a ta se během doby rovněž postarala o potomky. Pokud dobře počítám, čítá nyní rodina 24 členy. Protože mezi vnuky a pravnuky je více chlapců než děvčat, rod Halatů nezanikne.
Šedesát let společného života je jistě vhodnou příležitostí k bilancování. Manžele toho spolu prožili hodně. Nebyly to jen radosti, ale také starosti a hodně dřiny. Ale vždy si stáli věrně po boku. Pro současnou generaci, která často od zodpovědnosti utíká, mohou být příkladem stálosti, vytrvalosti a věrnosti.
Čas a dřina se podepsala na jejich fyzickém zdraví, ale duševní svěžest si zachovali do vysokého věku.

Stěhování
Do Metylovic se přistěhovalo 55 lidí – 17 žen, 15 mužů a 20 dětí převážně z našeho okresu nebo z okresů přiléhajících, ale také z Prahy. Mezi přihlášenými byli i dva vízoví cizinci. Jeden cizinec se přihlásil k přechodnému pobytu.
Odstěhovalo se 29 lidí – 10 žen, 12 mužů, 6 dětí, mezi nimi i dlouhodobě vízový cizinec. Většinou do okolí, ale také do Prahy, Brandýse, Opavy nebo k Českému Krumlovu.
K evidenčnímu pobytu bylo přihlášeno na čp. 495 sedmnáct lidí – šest žen, osm mužů a tři děti. V rámci obce se přestěhovalo pět mužů a dvě ženy. K 31.12.2012 žilo v obci 1742 lidí v 606 číslech popisných. Byly zkolaudovány čtyři rodinné domy – v Pasekách, v Třešňovém sadu a u fotbalového hřiště.

Nejstarší občané
Rašková Vlasta, nar. 24.7.1914, Metylovice čp. 269, 98 let
Vyvialová Bohumila, nar. 12.8.1922, Metylovice čp. 171, 90 let
Bílková Zdenka, nar. 27.2.1922, Metylovice čp. 398, 90 let
Němcová Jitka, nar. 22.6.1923, Metylovice čp. 264, 89 let
Němcová Vítězslava, nar. 28.2.1923, Metylovice čp. 273, 89 let
Bialek Josef, nar. 1.7.1923, Metylovice čp. 307, 89 let
Ustrnulová Zdenka, nar. 22.7.1923, Metylovice čp. 130, 89 let
Faldynová Milada, nar. 23.11.1923, Metylovice čp. 399, 89 let
Rybková Olga, nar. 15.3.1925, Metylovice čp. 193, 87 let
Krpcová Jaroslava, nar. 25.12.1923, Metylovice čp. 421, 87 let
Žižka Zdenek, nar. 3.5.1926, Metylovice čp. 232, 86 let
Lišková Milada, nar. 24.6.1926, Metylovice čp. 355, 86 let
Kovalová Ludmila, nar. 13.9.1926, Metylovice čp. 190, 86 let
Kovalová Vlasta, nar. 9.10.1926, Metylovice čp. 383, 86 let
Dudová Marie, nar. 18.3.1927, Metylovice čp. 245, 85 let
Boháčová Květoslava, nar. 6.10.1927, Metylovice čp. 405, 85 let
Bačová Františka, nar. 24.1.1932, Metylovice čp. 36, 80 let
Šimčáková Marie, nar. 24.5.1932, Metylovice čp. 369, 80 let
Michalec František, nar. 21.8.1932, Metylovice čp. 278, 80 let
Mertová Vlasta, nar. 28.8.1932, Metylovice čp. 356, 80 let
Lengyel Edmund, nar. 19.10.1932, Metylovice čp. 185, 80 let
Novosad Stanislav, nar. 3.12.1932, Metylovice čp. 537, 80 let
Poláková Juliana, nar. 9.12.1932, Metylovice čp. 557, 80 let

POČASÍ

LEDEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x oblačno, 9x zataženo, 1x déšť, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 3,9 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(3x oblačno, 7 zataženo, 2x déšť, 1x sněžení, 1x vichřice)
prům. teplota v 18.00 hod. 0 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(5x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(2x oblačno, 8x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 0,5 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 2x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 6,3 ℃ nejnižší teplota – 17 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 1,4 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. – 4,9 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo)

nejnižší teplota v lednu: 31. ledna ráno – 17 ℃
nejvyšší teplota v lednu: 2. ledna poledne, 23. ledna poledne + 10 ℃
neobvykle teplé počasí do poloviny III. dekády, 25. ledna se začalo ochlazovat, od 28. ledna byly trvale teploty pod – 10 ℃, nastaly arktické dny. Ve dnech 15. – 17. ledna napadlo 20 cm sněhu, jinak párkrát jen 1 – 2 cm, většinou byl jen poprašek. Od 28. ledna byly holomrazy.

ÚNOR
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 16,4 ℃ nejnižší teplota – 22 ℃ nejvyšší teplota – 12 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 11,6 ℃ nejnižší teplota – 14 ℃ nejvyšší teplota – 7 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 12,8 ℃ nejnižší teplota – 16 ℃ nejvyšší teplota – 9 ℃
(2x jasno, 8x zataženo)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 6,9 ℃ nejnižší teplota – 2,2 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(1x jasno, 9x zataženo, 2x sněžení, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 0,5 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 3,7 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,3 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(2x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 2,4 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x sněžení)

nejnižší teplota v únoru: 3. února ráno – 22 ℃
nejvyšší teplota v únoru: 24. února poledne + 9 ℃
přes noc z 15.2. na 16.2. napadlo 30 cm sněhu, do té doby byl jen sněhový poprašek
17.2. napadlo dalších 5 cm sněhu. Sněhová kalamita na většině republiky.

BŘEZEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 2,9 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 4x mrholení, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4,7 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 1 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x sněžení)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,9 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 19 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,3 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(2x jasno, 7x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 10,2 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť)

nejnižší teplota v březnu: 7. března ráno – 10 ℃
nejvyšší teplota v březnu: 19. března večer + 19 ℃
špačci přiletěli 6. března. V první dekádě byly ráno mrazy, 12.3. večer hustě sněžilo. Ve 3. dekádě vystoupily v poledne a večer teploty nad + 10 ℃.

DUBEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,2 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 8,4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 8,9 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha, 1x sněžení)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,6 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 12,6 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x mrholení, 2x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 11,6 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 2x déšť)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11,3 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(8x jasno, 2x oblačno, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,5 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 17,9 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 1x zataženo)

nejnižší teplota v dubnu: 9. dubna ráno – 6 ℃
nejvyšší teplota v dubnu: 30. dubna večer + 39 ℃
III. dekáda je velmi suchá

KVĚTEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,9 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,9 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,7 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 2x liják, 1x bouřka, 1x kroupy)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 7,7 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,4 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11,5 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,2 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(2x jasno, 9x oblačno, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,8 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo, 2x vítr)

nejnižší teplota v květnu: 18. května ráno 0 ℃ (v poledne už bylo + 20 ℃)
nejvyšší teplota v květnu: 1. května poledne + 31 ℃
první dekáda byla velmi teplá, teploty přesáhly 30 ℃. Ve II. dekádě se ochladilo, 18. ráno klesla teplota na nulu, pomrzly azalky, denivky, trvalky i letničky, brambory, ořechy. Toho dne byl rozdíl mezi ranní a polední teplotou 20 ℃. Měsíc byl velmi suchý.

ČERVEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12,4 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,9 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
(4x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 2x liják)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,8 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 25 ℃
(5x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,9 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 34 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x liják)
prům. teplota v 18.00 hod. + 22,4 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 2x liják)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť, 1x bouřka)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,8 ℃ nejnižší teplota + 19 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 25 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(2x jasno, 8x oblačno, 1x déšť, 1x liják, 1x bouřka)

nejnižší teplota v červnu: 2. června ráno + 9 ℃
nejvyšší teplota v červnu: 18. června poledne + 34 ℃
poslední dekáda velmi suchá, poslední tři dny velmi horké

ČERVENEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 19,7 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 29,6 ℃ nejnižší teplota + 26 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 29,9 ℃ nejnižší teplota + 24 ℃ nejvyšší teplota + 36 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 2x bouřka)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(7x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,4 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
(5x oblačno, 5x zataženo, 4x déšť, 1x liják)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,3 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 19 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 25,1 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
(3x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x liják, 2x bouřka, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 24,5 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
(1x jasno, 8x oblačno, 2x zataženo)

nejnižší teplota v červenci: 23. července ráno + 8 ℃
nejvyšší teplota v červenci: 6. července večer + 36 ℃
v I. dekádě úmorná vedla a suchu, koncem II. dekády deštivo, ve III. dekádě horko a velmi sucho

SRPEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,7 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x liják)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,6 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(2x jasno, 8x oblačno)
prům. teplota v 18.00 hod. + 24,6 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(1x jasno, 8x oblačno, 1x zataženo)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,4 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21,7 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 21,3 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,4 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(4x jasno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 25,6 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 23,8 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(1x jasno, 7x oblačno, 3x zataženo)

nejnižší teplota v srpnu: 28. srpna ráno + 6 ℃
nejvyšší teplota v srpnu: 6. srpna poledne, 6. srpna večer a 20. srpna večer + 33 ℃
velmi suchý měsíc s vysokými teplotami, pouze 13. – 16.8. ráno klesla teplota na 7 – 8 ℃ a 28.8. ráno klesla na 6 ℃

ZÁŘÍ
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11,6 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť, 3x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21,1 ℃ nejnižší teplota + 18 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 19,6 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(6x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x liják)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 17,7 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x liják)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,5 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x mrholení, 1x sněžení)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 8,8 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(4x jasno, 2x zataženo, 4x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x vítr, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 19 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 2x vítr)

nejnižší teplota v září: 21. září ráno + 1 ℃
nejvyšší teplota v září: 11. září večer + 33 ℃
III. dekáda byla velmi suchá a větrná

ŘÍJEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 7,2 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 3x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 12,9 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka, 1x vítr)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,1 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 1x mrholení, 1x mlha, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 10,2 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,6 ℃ nejnižší teplota – 2 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť, 3x mlha, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 7,5 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 5,3 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 9x zataženo, 2x mlha, 1x sněžení)

nejnižší teplota v říjnu: 12. října ráno – 3 ℃
nejvyšší teplota v říjnu: 1. října večer a 1. října večer + 18 ℃
deštivý měsíc, často smog, 1. sníh začal padat v sobotu 27. v podvečer

LISTOPAD
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(2x jasno, 8x zataženo, 1x liják, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 8,9 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(3x oblačno, 7x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x vichřice)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,4 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 2x vichřice)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 2x mlha, 1x vichřice)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9,8 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 14 ℃
(4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 1x vichřice)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(2x oblačno, 8x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,5 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,3 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x mlha, 1x vichřice)

nejnižší teplota v listopadu: 15. listopadu ráno – 4 ℃
nejvyšší teplota v listopadu: 11. listopadu poledne + 18 ℃
deštivý vlhký měsíc

PROSINEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,4 ℃ nejnižší teplota – 17 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(4x jasno, 6x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 0,6 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 4,4 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 1 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 3x sněžení)

II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,9 ℃ nejnižší teplota – 12 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 1x mlha, 2x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,6 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x jasno, 9x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť, 1x vítr)

III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,1 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 50 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. 0 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 8x zataženo, 1x sněžení)

nejnižší teplota v prosinci: 8. prosince ráno – 17 ℃
nejvyšší teplota v prosinci: 3. prosince poledne + 10 ℃
ráno 7.12. bylo 10 cm sněhu, který napadl přes noc, ráno 11.12. dalších 10 cm sněhu. Silné mrazy začaly 6.12., postupně sílily, 10.12. klesly, ale už další den opět zesílily. 14. a 15. přišla obleva, byla hlášena velká ledovka na silnicích. Na Štědrý den, Boží narození a Štěpána bylo sucho a teplo až do + 8 ℃.

VÝZNAMNÍ RODÁCI

Radúz Mališ
Narodil se v roce 1936 v rodině manželů Mališových. Několik desítek let hrál ve Filharmonii v Olomouci na violu a působil i v zahraničí. Nevyprávěl o ovacích, vyprodaných sálech, nádherných koncertních síních. Mluvil prostě a jadrně o událostech, které prožil. Jako člověk, který přišel na besedu popovídat si se sousedy. Nebylo by to ono, kdybych o něm psala já. Bude lepší, když na stránkách kroniky promluví on sám.
„Když k nám přišel pan Liberda, zahrál mi tón a řekl: „Zazpívej to!“ Byl jsem kluk a tak jsem byl z toho vykulený a on mě znovu vyzval: „Tak zpívej!“ Potom sdělil rodičům, že mne na zkoušku vezme. Naučil mne noty, i kterým prstem se která hraje. Samozřejmě taky mě občas poklepal smyčcem přes prsty. Teorii nás neučil žádnou. Jediné, co nám řekl, bylo: „Synkopa je rytmický útvar dle jistých pravidel.“ A my vždy opakovali: „Synkopa je rytmický útvar glejstych pravidel.“ Tak jsme to mydlili nazpaměť a vůbec nevěděli, o čem to mluví. Až se jednou brácha Víťa zeptal: „Pane Liberda, co je to glejstych?“
K hrám mě přidržoval táta. Neznal noty, ale uměl dobře zpívat. Máma také dobře zpívala. To si pamatuji, že pořád zpívali a krásně. Když už jsem uměl trochu na housle, tak jsem jim k tomu hrál. Táta taky dohlížel, abych dodržoval čas ke cvičení. Ať jsem fidlal, jak jsem fidlal, stanovený čas jsem musel dodržet.
Později jsem chodil šuntat k Oldřiškovi. Bydlel přes cestu a měl kapelu. Přišli kluci, on jim dal inštrumenty a už se v dílně hrálo. Kluci se přitom naučili noty a hrát. Chodil tam se mnou kamarád Ráďa Rymel, byl to dobrý muzikant. Hrál i na housle a cítil skutečně harmonicky. Nikdo ho to neučil. Měli doma harmonium, a když jsem hrál u nich nějaké písničky, dokázal mi dělat doprovod.
Já jsem vyučený frézař. Vyučil jsem se ve Frýdlantě n. O. a v MEZu ve Frenštátě p. R. Kdyby nebylo Tonči, ženy mého strýce Vojty Čupy, asi bych se profesionálním muzikantem nestal. Stýkali se totiž s profesorem Štefánkem z Místku a domluvili s ním, že si mne poslechne. Něco jsem mu zahrál a on pak Tonči řekl, že mě připraví ke zkouškám na konzervatoř. To už jsem byl vyučený a dělal jsem ve Ferrumu. Začal jsem tedy k profesorovi chodit a on mě připravil po všech stránkách. Vždyť teoretickou průpravu jsem neměl žádnou.
Zkoušky jsem udělal, ale protože měli plno houslistů, vzali mě na violu. V posledním ročníku jsem kromě školy hrával v ostravské opeře. Bylo to tvrdé. Tenkrát se hrálo obden, v neděli dvakrát.
Po ukončení studia jsem narukoval k tankistům do Stříbra. A jednou po nástpu chodil po place takový praporčík, mladý kluk a ptal se, na co kdo hraje. Já jsem v Ostravě na škole fušoval trochu do švalverku (bicí), a tak jsem se přihlásil. Vyzkoušeli mne a začal jsem hrát v plukovní muzice. Lépe než tehdy už se mít nebudu. Jezdili jsme po JZD, byla za to vždycky nějaká kačka, a když nás přivezli zpátky do kasáren pozdě, mohli jsme déle spát. Nebylo to špatné.
Když jsem se vrátil zpět do civilu, hrál jsem ve Frýdlantně se swingovou kapelou i s dechovkou. To jsem musel vždycky v neděli v deset nebo v jedenáct už odjet. Přihlásil jsem se totiž po vojně do filharmonie v Olomouci, dostal jsem se tam a už jsem tam ztvrdnul. Ale dodnes si rád zabubnuju, pochopitelně když jsem v Metylovicích. V Olomouci v paneláku to nejde.
Přes Pragokoncert jsem se dostal do Holandska. Potřebovali violistu. Udělal jsem konkurs a rok jsem tam zůstal. V zemi je veliké kastrování, tam se s vámi hned tak někdo nebaví. Platí to i v orchestru. Uvedu příklad. Bydlel jsem s kamarádem hornistou v podnájmu u starší paní, říkali jsme jí „starka“. Chtěli jsme na Vánoce domů, ale orchestr měl ještě nějaký program. Nebyli jsme příliš jazykově vybaveni, ale podařilo se nám nějak to starce vysvětlit. Rozhodla se, že půjde za naším ředitelem. Ale on se s ní zpočátku vůbec nechtěl bavit. Teprve po delší době na to přistoupil a nakonec dal souhlas k našemu odjezdu. Vrátila se domů celá šťastná. Již mnoho let se u ní střídali v podnájmu cizinci, ale teprve teď jí ředitel poprvé dovolil, aby s ním mluvila. To kastování tam bylo opravdu hrozné.
Nejlépe jsem se cítil v Norsku. V Trondheimu jsem byl čtyři roky. Přijela za mnou i manželka se synem. Bydleli jsme skoro u polárního kruhu. V oblasti byla veliká jezera, v létě na nich přistávaly hydroplány.
Bydleli jsme v celoroční chatě člověka, který měl obchod. Říkali jsme mu strýc. V zimě jsem musel začít odklízet sníh hned, jak začal padat. Jinak ho během hodiny napadne tolik, že už to pak nejde. Mají tam takové veliké lopaty na saních. Měli jsme auto, kdybych to hned neprotáhl, tak jsme se nikam nedostali. Ale jinak to bylo prima. Sešli jsme se schodů a už jsme mohli lyžovat. Připadali jsme si jako na dědině. Domky byly rozseté po kopečcích kolem Trondheimu. Tam bylo dobře. V zimě jsme začínali v deset hodin, to začínalo svítat. Čtyři nebo pět týdnů dovolené jsme měli v červenci. V červnu totiž ještě prší a v srpnu už prší.
A jak oni třeba slaví Vánoce! Všechny kšefty jsou zavřené, vlaky nejezdí. Když si někdo nekoupí včas potraviny, je hladem. My jsme to poprvé nevěděli. Tehdy jsem objížděl kdeco, než jsem narazil na malý butiček a tam jsem koupil, co tam bylo. Zkrátka, všichni světili a nic nedělali.
Když třeba přišli na návštěvu známí, ani se neohlašovali, přišli a seděli. I v jednu v noci, to bylo běžné. Zazvonil u nás třeba kamarád o půlnoci. Seděli jsme do tří do rána, popíjeli kafe, kouřili čibuky. Oni si rádi vypijí, ale alkohol a víno se dá koupit jen v některých obchodech. Tak třeba v Trondheimu byly takové obchody jenom dva.
Ale v létě, když bylo světlo, jsem třeba viděl sedláka, který v deset hodin večer vyvážel na pole hnůj.
Já bych v Norsku i zůstal. Ale když měl jít syn do první třídy, vrátili jsme se. Žena chtěla domů. Měl jsem tam dobrého spolužáka, kamaráda z orchestru v Olomouci a ten tam zůstal. Později jsem se dověděl, že každý rok jezdil do Rakouska k českým hranicím. Tam stál a dalekohledem se díval do Mikulova. Takže doma je doma.
Který byl můj oblíbený skladatel? Žádný. Já jsem to bral jako zaměstnání. Když každý den sedíte v orchestru, tak je to řemeslo. Pokud je nějaký těžký program, tak vám dnes už nepůjčí noty. Tu těžkou část oxeroxují a muzikant si to pak ještě vezme domů. Třeba Mou vlast jsem hrál kolikrát za život, třeba každý měsíc. Ale vím, že je tam několik taktů, na které se musím vždy ještě doma mrknout.
A teď, když se hrají ty moderny? Když jsme je začali hrát, tak jsme nadávali, že jsou to blbosti. Ale pořád to ještě byli skladatelé, kteří ty skladby dělali sami. Měli představu o tom, co napsali, jak by to mělo znít, jakou to má barvu. Kdežto teď tu chodí Američané. Skladbu jim udělá počítač. Vůbec nevědí, co tam je. To je hrůza! V Americe by je to moc stálo, tak tu přijedou na dovolenou. Zaplatí řediteli i orchestru, pro nás je to příjem. Je to všecko o penězích. On přijede do orchestru a teprve teď vidí, co tam jsou vůbec za nástroje. Když je hudební režisér rozumný, tak to pustí a každý v orchestru si tam něco zašvidlí. Přejede se to a hotovo. On ten „skladatel“ stejně neví, jak to zní, když mu to udělal počítač. Potom se vrátí domů, tam to pustí a chválí se, co napsal.
Když jsme kdysi jezdívali autobusem na koncerty, třeba do Španělska nebo do Francie, cítili jsme se po návratu jako spráskaní. A to jsme po cestě spali. Ale teď? Když jedete v noci a chcete si zdřímnout, pustí se video. Všichni chtějí spát a jeden se chce dívat, to je zabiják. Furt sedíte, do toho ten kravál z televize a teď ta klimatizace a průvanizace, to je hrůza!
V divadle jsem hrál do 72 let. Bylo nás tam více starších. Potom nám poděkovali. Ani se nedivím, mladí též potřebují místo. Na štěstí jsem byl po revoluci natolik duchapřítomný, že jsem si zašel na Pragokoncert, aby mi dali potvrzení, že jsem byl v zahraničí. Kvůli důchodu. Úřednice se nejdříve kroutily, že nic nemají. Ale potom se přece vydaly do sklepa a tam to našly. Přišel bych o šest pracovních roků.
Všude se teď šetří. Jak se to dělá? Dám příklad. Hraje se balet Labutí jezero. Na jevišti se tančí a orchestr vůbec nehraje, hudba se pouští z pásku. Na západě je to tak, že orchestr hraje jak koncerty, tak i operu a operetu. Prostě jeden orchestr, který dělá všecko. U nás to taky chtějí spojit. V Olomouci zrušili operetu, v Ostravě ne. A udělali dobře. Vždyť ty operety divadlo živí. Lidé na ně chodí a divadlo má více práce.
Na druhé straně vím, že provoz je drahý. Náš ředitel říkával: „Filharmonie je nejrentabilnější, když nehraje“. Světlo, topení a další věci, to jsou velké položky. A když tam přijde hostující dirigent, tak to také stojí. Dirigenti, to je jiná kasta. Když je rozumný, tak to jde, ale když některý dělá dusno, je to horší.
Teď jsou hrozně drahé lístky. Hráli jsme v Praze na nějaké přehlídce, to jsem ještě hrál. Přišel za mnou kluk, co jsme byli spolu na vojně. Dostal náhodou dva lístky, byli tam s manželkou. Říkal, že jinak by těch šest stovek za ně nedal. V Olomouci šly také ceny nahoru. Nevím, je to všechno dražší a lidé nemají tolik peněz. Za minulého režimu kupovaly lístky fabriky a my hráli, ať lidé přišli nebo nepřišli. Ale oni většinou přišli, protože dostali lístky zadarmo. Dnes dávají občas slevu pro důchodce a ti chodí, protože mají čas.
Teď už jsem mimo, ale co bych za to dal, kdybych si tak mohl jít někam šuntat. To už není jako kdysi, když jsme se scházeli na zkouškách v dílně. Dechovka byla v každé dědině. V Palkovicích dvě, u nás dvě a teď? Jednou jsem tu byl na zkoušku dechovky v obecním sále nahoře. Mydlili to tam přes mikrofony. Dříve hrála dechovka venku a bez mikrofonu. No, byla to pro mne hrůza. Nakonec jsem šel pryč. Dnes už není zájem o smyčcové nástroje, jednodušší je keyboard. Má to tam nahrané, zmáčkne klapku a už jede. A chlapi nemají motiv. Když za to nedostanou nějakou kačku, tak se jim nechce. Ztratilo se to fandovství.“

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

Pan Jiří Tesarčík, který žije v Metylovicích se svou ženou Lenkou, rozenou Šigutovou, začal ve Lhotce působit jako varhaník. Hraje od svých čtrnácti let. Během života vyzkoušel hru na královský nástroj v Luhačovicích, Třinci i Dobré. Má zkušenosti s vedením scholy a lhotečtí občané si jeho působení pochvalují.
Starostovské fotbalové EURO se hrálo ve dnech 14. – 18. května v polském Tychy nedaleko Katowic. Do soutěže se přihlásilo čtyřicet starostů z celého Česka. Nejvíce zájemců bylo ze Středočeského a Zlínského kraje. Na nominačním soustředění v obci Ústí (okres Přerov), bylo vybráno dvacet nejlepších, mezi nimi i náš starosta Ing. Lukáš Halata. Český tým vyhrál skupinu B, když předtím porazil Poláky, Němce, Rakušany, Ukrajince, Slováky a Italy.
Již potřetí se čtyřčlenný tým vedený Rudou Mališem pokusil vyhrát extrémní závod horských nosičů. Úkolem závodníků bylo vynést z Ostravice na vrcholek Lysé hory padesátilitrový sud piva. Závod „Beskydský šerpa“ byl odstartován na fotbalovém hřišti v Ostravici. Celkové převýšení devět a půl kilometru dlouhé trasy bylo více než devět set metrů. Nosiči nesli náklad o celkové váze 65 kilogramů. Závodili už potřetí. Loni i předloni obsadili druhé místo. Příprava na letošní rok byla systematická. Ruda každý týden vystupoval na Lysou horu se zátěží dvacet kilogramů, během do Ondřejníka a soustavně trénoval na individuální hasičské závody. A takto připraven vyrazil v den D se svými kamarády Honzou Habernalem, Vaškem Tylečkem a Radkem Viejem. Start se jim zřejmě z nervozity nezdařil na výbornou, ale hoši ihned nasadili překvapující tempo. Při stoupání se dostali do čela a už nikdo nedostal šanci je předstihnout. Na vrchol dorazili jako první v čase 1 hodina, 48 minut a 20 vteřin.
3. ročník horského maratonu dvojic Beskydská sedmička 2012 se uskutečnil o víkendu 7. – 9. září. Tři tisíce účastníků změřilo své síly na trase dlouhé 95 km s převýšením 5 430 metrů. Vedla z Třince přes celé Beskydy až do Frenštátu pod Radhoštěm. Prudká stoupání na sedm vrcholů Beskyd se prolínala s prudkými klesáními. Vítězná dvojice zvládla náročnou trať za neuvěřitelných 13 hodin a 5 minut. V kategorii mužů do 40 let se extrémního přechodu zúčastnil Roman Kulhánek z Metylovic, který se svým parťákem dorazil do cíle po 16 hodinách, 56 minutách a 39 vteřinách. V kategorii muži 40 – 50 let Boháč Tomáš, Smilovský Pavel a Kulhánek Otakar, všichni z Metylovic, došli do cíle za 19 hodin, 56 minut a 29 vteřin.
Metanol v alkoholu zabíjel, především v našem kraji. V této souvislosti se mezi lidmi vynořilo obrovské množství vtipů, protože černý humor je pro nás zřejmě typický. Vtipálek, který se nazývá Ruda z Ostravy, zavolal na obecní úřad a vydával se za nadřízený úřad. Tvrdil, že je třeba neprodleně na tabulích s názvem obce zahalit tu část se slovem metyl. Pracovnice úřadu si v telefonu absurditu nařízení ihned neuvědomila. Na naše konto se bavil celý národ. Lidé si přeposílali hovor po internetu, tak nám volali příbuzní a známí z celé republiky. Alespoň se naše obec stala známou. Když průvodčí vlaku kontrolovala studentce z naší obce průkazku, nevěřícně kroutila hlavou: „Ty Metylovice opravdu existují?“
V přízemí budovy obecního úřadu je umístěn kontejner na drobné použité elektrospotřebiče. Jak ukázala společnost ASEKOL, která se recyklací tříděných elektrospotřebičů zabývá, naši občané tím, že do nádoby vložili za rok 90 kg drobných elektrospotřebičů, ušetřili 2,18 MW hod. elektřiny, 155,05 litrů vody a 0,04 primárních surovin. Zároveň snížili emisi skleníkových plynů.
Na konci roku obec opět slavnostně převzala keramickou popelnici za umístění v první desítce obcí v soutěži separovaného odpadu v kategorii do 4 000 obyvatel. Obsadili jsme osmé místo v Moravskoslezském kraji. Kromě keramické popelnice dostala obec pro občany sadu tašek na třídění odpadu.

STALO SE V OKOLÍ

Ve Frýdlantě n. O. otevřeli pro veřejnost budovu fary i se zahradou. Úprava a zprovoznění areálu volnočasových aktivit, který využívají lidé rozličných věkových skupin od batolat až po seniory, stála 6,7 miliónů korun. Dotace z EU činila 6,1 miliónů korun. Zahrada byla předána do užívání už v minulém roce a dělí se na dvě části. Klidová zóna k odpočinku. Část, která je vybavena hracími prvky, je určena dětem. Letos se otevřel i prostor fary. V přízemí je k dispozici veliký sál, v podkroví upravené pokojíky. Nově vzniklé občanské sdružení NENUDA nabízí zájemcům ve spolupráci s farou různé aktivity. Lidé zde najdou televizní a hudební klub, těhotné ženy mají prostor pro cvičení. Hojně je využíván i klub pro batolata. Probíhají zde zajímavé přednášky, lidé si tu přicházejí i jen tak posedět a povyprávět. Každý den se tu setkávají lidé různých věkových kategorií.
Harcovský most, který spojuje Slezsko a Moravu, byl pro Frýdlant n. O. důležitý i v daleké minulosti. Původně tam stál od nepaměti most dřevěný, po kterém se od poloviny 17. století vozila z povrchových dolů v Malenovicích železná ruda do frýdlantských železáren. V roce 1936 byl střen a nahrazen novým. Ale i ten dosloužil, a proto se letos začal budovat nový. V červenci byla v těchto místech silnice na šest týdnů zcela uzavřena, následoval omezený režim. Do konce roku byl nový most zprovozněn. K likvidaci starého mostu se přikročí v příštím roce.
Zemřela Františka Pituchová, lidová vypravěčka i zpěvačka. Narodila se 2. dubna 1928 v Hamrovicích, které dnes patří k Ostravici. Když se provdala, postavili si s manželem domek ve Frýdlantě n. O. Po mamince zdědila lásku ke zpěvu, po tatínkovi sklon k veršování. O některé písně z její vlastní tvorby projevili zájem sbormistři František Huba a Boris Hajdušek, kteří je upravili a zpívali se svými sbory. Díky jejím vyprávěnkám, veršovánkám a písním se do současnosti zachoval jazyk, kterým se zde kdysi mluvilo. Její vystoupení bývalo nedílnou součástí letních večerů s cimbálovkou Kotci. Milovaly ji děti, kterým do škol chodívala zpívat a vyprávět, jak se kdysi žilo. Když naše obec slavila 700 let trvání, vystoupila s vyprávěním a písničkami v pátečním podvečeru před Obecníkem. Ale s Metylovicemi se setkala už dříve. Když chtěla jít po válce pracovat do továrny, musela, podle tehdejšího nařízení, pomáhat nějakou dobu v zemědělství. Paní Pituchová, tehdy ještě Satinská, se ocitla na statku pana Kociána čp. 27. Až do stáří si uchovala vzpomínku na tehdejšího výměnkáře pana Seiberta, sedláka Josefa Kociána, jeho ženu Marii a malé děti Pepíčka a Lidušku (dnes Hanusovou).

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

LEDEN:
Navzdory prvotní nevoli premiéra Nečase, schválila vláda půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu na pomoc v Eurozóně.

ÚNOR:
Senát schválil zavedení přímé volby prezidenta. V příštím roce ho budou volit občané.
Plzeňská právnická fakulta, proslulá rychlovýrobou právníků, přišla o akreditaci k magisterskému studiu.

BŘEZEN:
Více než deset tisíc studentů demonstrovalo v ulicích několika měst. Protestovali proti reformě univerzit. Podle jejich názoru jim chce ministr Dobeš vzít svobodu a zvýšit vliv politiků na vysoké školy. Ministr nakonec rezignoval. Je již osmým členem Nečasovy vlády, který předčasně skončil.

DUBEN:
Nejmenší vládní strana Věci veřejné se ocitla v krizi. Odtrhlo se od ní uskupení vedené první místopředsedkyní Karolínou Peake. Pod novým jménem LIDEM nahradilo ve vládě Věci veřejné.
Země propadla vaječné hysterii. Ceny vajec vyskočil přes noc ze dvou korun padesáti haléřů na sedm korun. Lidé začali pro ně jezdit do Německa a Polska. Brali útkou prodej kuřic, někteří si začali zařizovat chov slepic i na balkonech. Postupně se situace uklidnila a cena vajec klesla na tři koruny.
Poprvé byli odsouzeni politici. Mladý pražský soudce Jan Šott odsoudil poslance Víta Bártu, bývalého šéfa klubu Věcí veřejných a Jaroslava Škárku, bývalého ministra za nemravné a nezákonné praktiky k podmíněným trestům.

KVĚTEN:
Poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha zatkla policie a uvalila na něho vazbu. Byl obviněn z úplatkářství. Vyšetřování patrně největší korupční aféry v Česku trvalo půl roku a vedla ho žalobkyně Lenka Bradáčová. Ve spolupráci s kriminalisty se jí do poslední chvíle podařilo vyšetřování utajit, ačkoliv se týkalo jednoho z nejvýraznějších vysokých politiků. Dohlížela i na masivní policejní operaci, při které bylo zatčeno osm lidí. Rath se chtěl obhájit ve sněmovně, kam ho doprovodila eskorta. Projev, v němž naznačil, že zadržené peníze byly určeny k financování ČSSD, trval 48 minut. Poslance nepřesvědčil a byl vydán trestnímu stíhání.

ČERVEN:
Letošní státní maturity byly paskvilem. Studenti, kteří excelovali v matematice nebo v češtině a zúčastňovali se různých olympiád, ve velkém počtu u maturity neuspěli, nebo prošli s odřenýma ušima. Skandál s podezřele opravenými maturitními slohy z češtiny vyvolal v Cermatu, který státní maturity připravoval, smršť. Hodnotitelé si navíc stěžovali, že na ně firma tlačila, aby počet úspěšných maturantů zredukovali. Ministr školství odvolal kvůli pochybení Pavla Zeleného, ředitele Centra pro přípravu maturit.
Dvěma čerpadly nahradili srdce muži lékaři z pražského IKEMu pod vedením profesora Jana Pirka. Byla to unikátní operace. Muž, povoláním hasič, žije bez srdce již dva měsíce.
Policie požádala o vydání Vlasty Parkanové, místopředsedkyně Sněmovny kvůli podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Policie chce stíhat Parkanovou za předražený nákup armádních letounů v době, kdy byla ministryní obrany. Žádost o její vydání vzbudila ve Sněmovně větší nervozitu než dopadení Davida Ratha. Tentokrát totiž nejde o problém jednotlivce. Policie se zřejmě zaměřila na zakázky a o těch rozhodovali politici kolektivně.
Prezident Klaus nečekaně ze dne na den odvolal ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

ČERVENEC:
Nově spuštěný registr vozidel se proměnil ve frašku. Kvůli technickému výpadku brzy zkolaboval a problémy se v dalších týdne opakovaly.
Ústecká žalobkyně Lenka Bradáčová byla jmenována na pozici pražské vrchní zástupkyně. Na návrh nejvyššího žalobce Pavla Zemana ji po delším otálení jmenoval nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
Sociální demokraté vyvolali hlasování o nedůvěře vládě kvůli telefonátu ministra financí Miroslava Kalouska policistům. Kalousek stíhání Parkanové tvrdě kritizoval a údajně telefonoval kvůli této kauze vyšetřovateli i policejnímu prezidentovi. Své telefonáty musel následně vysvětlovat poslancům bezpečnostního výboru Sněmovny.

SRPEN:
Úroda je letos o pětinu nižší. Sucho a mrazy obilí v některých oblastech Moravy zcela zničilo. Kvůli extrémním vlivům počasí, např. stále častějším přívalovým dešťům, lokálním povodním, úpornému suchu i rekordním mrazům, které budou v následujících letech častější a mnohem silnější, šlechtí vědci zemědělské plodiny, které by bylo odolnější a extrémní vrtochy počasí přečkaly. Jedná se hlavně o obilí. Rovněž se snaží vyřešit, jak zadržet více vody v krajině a tím předejít bleskovým povodním.

ZÁŘÍ:
V Česku se objevila metanolová hrozba. Do konce listopadu zemřelo téměř čtyřicet lidí. Nejvíce je postižen náš kraj. Otrávený alkohol pravděpodobně pochází z černého trhu. Lidé ho nakoupili především ve stánkovém prodeji, ale našel se i v kamenných obchodech. Ti, kteří po požití přežili, oslepli nebo si těžce poškodili zrak. Do republiky přijel Erik Hovda z Norska, který přivezl nový, šetrný protijed a učí české lékaře novou analýzu krve, kterou rychleji odhalí otravu metylalkoholem. Vláda sestavila krizový štáb. Ministr zdravotnictví Heger nejdříve zakázal prodej rozlévaného tvrdého alkoholu ve stáncích, posléze vyhlásil prohibici. S výjimkou piva a vína se nesměl prodávat alkohol ani v kamenných obchodech. Okresní hygienická stanice po nějakou dobu odebírala zájemcům zdarma vzorky z lahví alkoholu, který už měli doma. Ukázalo se, že značná část z nich metanol obsahovala.
Archeologové narazili při výzkumu pražské čtvrti Kralovice na základy mohutného hradiště z 10. století. Před tisíci lety tam stál obrovský hrad Přemyslovců, který byl svou velikostí srovnatelný s Pražským Hradem. Zanikl ve dvanáctém století.
Při otvírání mostu v Chrastavě na Liberecku spáchal mladý komunista Pavel Vondrouš „atentát“ na prezidenta Václava Klause. K boku mu přiložil plastovou pistoli, která je nerozeznatelná od skutečné zbraně, a několikrát zmáčkl spoušť. Ochranka vůbec nereagovala. Pachatel stačil po činu poodejít a hovořit s novináři. Policie ho dostihla po několika stech metrech. Václav Klaus po útoku na druhý den řekl, že to nebyl politováníhodný incident, jak se vyjádřil premiér Nečas. Podle prezidentových slov došlo za sto let našeho moderního státu k prvnímu atentátu na prezidenta republiky. Kvůli incidentu odstoupil šéf hradní ochranky.

ŘÍJEN:
Ruzyňské letiště se od 5. října jmenuje „Letiště Václava Havla Praha“.
Krajské volby skončily úspěchem sociálních demokratů a komunistů. Na protest proti skutečnosti, že v jejich kraji má na starost rezort školství komunistka, vyhlásili studenti v Jižních Čechách stávku a posléze i hladovku.
V souvislosti s metanolovou aférou obvinila policie Pavla Čanigu, jednatele likérky Drak z Chvalčova na Kroměřížsku. K zadržení vedl nález lihovin ve skladu, které obsahovaly 50 % metanolu.
Na vlastní přání zavítal do Lidic nejvyšší představitel země, která tomuto místu přinesla před sedmdesáti lety zkázu, aby se omluvil za bestiální činy svých soukmenovců. Prezident Německa Joachim Gauck se v Lidicích setkal s lidmi, kteří přežili lidickou tragédii. A přijali ho více než srdečně. Devadesátiletá Miloslava Kalibová ho dokonce oslovila německy. Prezidenta to viditelně dojalo. Setkání se odehrálo bez účasti médií.
Ministr Drábek z TOP 09 se po zatčení svého náměstka pro uplácení nejdříve rozhořčil nad postupem policie, později rezignoval.

LISTOPAD:
Čeští archeologové objevili v egyptském Abusíru hrobky princezny Šert Nepti z páté dynastie, tzn. z let 2 500 až 2 350 před naším letopočtem.
Ministr dopravy Pavel Dobeš podal demisi, během dalších dnů odstoupil ministr obrany Alexandr Vondra. Premiér jmenoval na jeho místo Karolinu Peake z uskupení LIDEM. Za osm dnů ji z funkce zase odvolal.
Ministerstvo vnitra pustilo do boje o Hrad jen osm z dvaceti uchazečů. Kvůli velikému množství neplatných podpisů na nominačních peticích vyřadilo posléze Janu Bobošíkovou, Tomia Okamuru a Vladimíra Dlouhého. Všichni tři se odvolali. Nejvyšší správní soudu pak 13. prosince mezi kandidáty vrátil pouze Janu Bobošíkovou.
Zastupitelé Ústeckého kraje zvolili předsedou krajského výboru komunistu Oldřicha Bubeníčka. Od Listopadu je to první komunistický hejtman u nás.

PROSINEC:
Jeden kontroverzní výrok za druhým vypouští z úst nový karlovarský komunistický náměstek pro školství Václav Sloup. Bývalý politik pohraniční stráže nejdříve líčil, jak za totality mohli učitelé učit žáky, že Československo osvobodili i Američané. Naposledy řekl, že Německo by uvítalo, kdyby se hranice střežila stejně jako před Listopadem. Němce jeho výrok překvapil.
První výročí úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla se spontánně připomínalo po celé republice. Nejen, že se zapalovaly svíčky, ale exprezidentovi příznivci chodili tento den v ohrnutých nohavicích. Připomínali tak kratší nohavice Václava Havla při jeho první vojenské přehlídce.
Ministerstvo školství po dlouhém testování uznalo používání nového písma Comenia Script.

STALO SE VE SVĚTĚ

LEDEN:
Dva útočníci připevnili v Teheránu bombu k vozu íránského univerzitního profesora. Pracoval v jaderném centru, kde je umístěno osm tisíc centrifug, sloužících k obohacování uranu. Zařízení je klíčovou součástí plánu Teheránu vyrobit jadernou bombu. A v něm hrál profesor důležitou roli. Při explozi vědec zahynul i se spolujezdcem. Irán obvinil z útoku USA, Velkou Británii a Izrael.

ÚNOR:
Nejhorší násilnosti provázely v Řecku noc z 12. na 13. února. Lidé protestovali proti schválení rozpočtových škrtů, bez nichž by Řecko, které je velmi zadlužené, nedostalo mezinárodní finanční pomoc. Asi osmdesát tisíc demonstrantů, v jejichž řadách bylo i tvrdé jádro maskovaných radikálů, podpalovalo v Aténách budovy a rabovalo. Poškodili přes padesát budov, z nichž některé zcela vyhořely. Zničili více než stovku bank a obchodů.

BŘEZEN:
Vladimír Putin vyhrál prezidentské volby v Rusku již v prvním kole. Nikoho to nepřekvapilo. Něčím byly přece jen volby výjimečné. Ještě nikdy v Putinově éře se hlasování nekonalo na pozadí masivních pouličních protestů, při nichž se lidé dožadovali Putinova odchodu a politických reforem.
Levicoví sociální demokraté Roberta Fica suverénně zvítězili v předčasných volbách na Slovensku. Poprvé od svržení komunismu ovládla parlament jediná strana.

DUBEN:
KLDR potvrdila Kim Čong-una jako nového vůdce. Byl jmenován prvním předsedou komise národní obrany, což je v Severní Koreji označení pro hlavu státu.
Součástí mohutných oslav stého výročí narození zakladatele KLDR Kim-Ir-Sena bude vypouštění rakety se satelitem. Země Pacifiku jsou ve střehu. Soudí, že jde o zamaskovaný test rakety dlouhého doletu. Nevěří tomu ani Západ, Japonsko i Jižní Korea. Soudí, že jde o zkoušku rakety, schopnou nést jadernou hlavici. Severokorejský plán neobvykle ostře odsoudilo Rusko a samozřejmě Spojené státy. Severní Korea tvrdí, že satelitem vybaveným citlivou videokamerou hodlá zkoumat velikost své úrody.

KVĚTEN:
Nevidomý čínský disident Čohen-Kuang Čehnt pomocí přátel uprchl z domácího vězení, dostal se do Pekingu a tam pronikl na americkou ambasádu. Tu však později pod nátlakem opustil. Bylo mu vyhrožováno, že pokud neodjede, bude jeho manželka ubita k smrti. Všichni očekávali, že mu USA poskytne azyl. To se nestalo.

ČERVEN:
Velká Británie slaví 60. výročí nástupu královny Alžběty na trůn. Za šedesát let své vlády zažila dvanáct anglických premiérů, šest anglikánských arcibiskupů a šest papežů v Římě. Jedním z vrcholů oslav byla velká flotila na řece Temži čítající přes tisíc lodí z celého světa včetně vzácných historických plavidel.
Vůdce islámského strany „Strana svobody a spravedlnosti“ Muhammad Mursí vyhrál prezidentské volby v Egyptě.
Německý prezident Gauck napsal k 70. výročí vyhlazení Lidic omluvný dopis prezidentu Václavu Klausovi. Kromě lítosti nad tím, co se tehdy stalo, zdůraznil i hrdinství českých parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha.

ČERVENEC:
Nejhorší krveprolití za posledních šestnáct měsíců zažila Sýrie. Vojáci diktátora Bašára Asada prakticky zničili neposlušnou vesnici Trímsa v provincii Hamá. Podle opozičních aktivistů nejprve armáda odstřelovala osadu z děl, tanků i helikoptér. Poté do poničené vesnice vstoupily prorežimní milice, které hromadně popravovaly místní. Nepřežilo zřejmě 250 lidí. Západ je útokem šokován, podobné pocity vyjádřilo i OSN. Rusko přesto neochvějně stojí za syrským režimem a rozhodlo poslat Bašáru Asadovi další zbraně, podle všeho i helikoptéry.

SRPEN:
Ozbrojenci napadli kontrolní stanoviště v egyptském městě Ariš na severu Sinajského poloostrova. Jen několik hodin poté zahájila na Sinaji egyptská armáda letecké útoky, při nichž zahynulo nejméně dvacet lidí. Šlo o první vojenskou akci Egypta v této oblasti od roku 1973. Útok byl prý odpovědí na smrt šestnácti příslušníků egyptské pohraniční stráže, kteří zahynuli při napadení policejní stanice na Sinaji u hranic s Izraelem.
Německo a Česko jsou jedinými zeměmi Evropské unie, jejichž zbraně byly od roku 2009 zajištěny u bojovníků radikálního islámského hnutí Taliban v Afghánistánu.

ZÁŘÍ:
Lůza vyzbrojená kulomety a granátomety zaútočila na americký konzulát v Benghází. Útočníci vtrhli dovnitř, budovu vypálili a zaútočili na posádku diplomatického vozu, který se snažil z areálu ujet. Obětí se stal americký velvyslanec, který se zasloužil o to, že vláda USA, která se nemínila do bojů v Libyi vměšovat, vyslala stíhačky a bombardéry nad Libyi s úkolem drtit Kaddaffovce ze vzduchu. Útok spáchala skupina, která se hlásí k Al-Kajdě. Příčinou výbuchu nenávisti byly sekvence na serveru YOU TUBE ze zesměšňujícího filmu o proroku Mohamedovi. Podnikatel, který film natočil, neměl s vládou USA nic společného.
Pojízdná laboratoř Curiosity narazila na povrchu Marsu na místo, kudy před miliony let tekla říčka.

ŘÍJEN:
Již první den, kdy bylo v Sýrii vyhlášeno příměří, zahynulo 47 lidí. Na jihu Damašku byl spáchán atentát pomocí výbušnin. Další útok byl v jihosyrském městě Dará.
Španělský parlament zamítl žádost katalánských poslanců, aby Katalánci mohli uspořádat referendum o nezávislosti.

LISTOPAD:
Palestinští diplomaté svedli na půdě OSN velikou bitvu. Dosáhli toho, že země místo statusu „stálý pozorovatel“ získala postavení „nečlenský pozorovatelský stát“. Pro zvedli ruku nejen tradiční palestinští spojenci z třetího světa, ale většina evropských zemí. Velká Británie podmínila souhlas tím, aby se Palestinci vrátili k mírovým rozhovorům a nevznášeli proti Izraeli žaloby. Pro nový statut Palestiny bylo 138 zemí, proti devět. Palestinu nepodpořili např. USA, Kanada, Německo a Česko.
Při izraelském náletu v Gaze byl zabit velitel ozbrojeného křídla Hamas. Izraelští představitelé v minulých dnech řekli, že zvažují likvidaci vysokých činitelů Hamasu. Reagovali tak na vlnu těžkého raketového odstřelování izraelského území v pásmu Gazy, kontrolovaného Hamasem. Ahmed Džaharí byl dlouho v čele izraelského seznamu nejhledanějšího osob. Jeho smrt potvrdily palestinské i izraelské zdroje. Palestinský prezident krátce po zabití Džaharího požádal o svolání mimořádné schůzky Ligy arabských států. USA oznámily, že respektují právo Izraele bránit se proti terorismu, Egypt naopak izraelské nálety odsoudil.
Den evropské mobilizace vyhlásila Evropská odborová konfederace. Obyvatelé západní a jižní Evropy, která je sužována krizí a úspornými opatřeními, vyšli do ulic v hojném počtu. Nejzuřivější protesty a střety s policií byly ve Španělsku a Itálii. Potyčky byly hlášeny i z Portugalska. Demonstrace se konaly také v Řecku, Německu, Belgii, Francii a Polsku.
Americký prezident Barack Obama porazil ve volbách republikánského vyzyvatele Mitta Rommeyho.

PROSINEC:
Severní Korea vypustila raketu dlouhého doletu, tentokrát úspěšně. Vynesla na oběžnou dráhu družici. Při realizaci programu pomáhal zemi Irán. Tato demonstrace síly stala KLDR podle expertů čtvrtinu až třetinu státního rozpočtu v situaci, kdy tam lidé kvůli nedostatku prakticky všeho hladoví a v tomto ročním období i mrznou.

13. dubna 2013
Marie Martková, tč. kronikář

 

 

Komentáře nejsou povoleny.