2011

 

Starosta obce: Ing. Lukáš Halata
Ředitel školy: Mgr. Alena Kořínková
Farář: Mgr. Bronislav Wojnar

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
LEDEN
Zmocnilo starostu k hlasování a všem právním úkonům, které souvisejí s výkonem práva akcionáře na mimořádné valné hromadě společnosti Frýdecká skládka.
Schválilo nákup 100 kusů reklamních odznaků se znakem obce.
Schválilo dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt Revitalizace centra obce. Jednalo se o prodloužení termínu dokončení stavby do konce května.
Schválilo způsob veřejné zakázky na stavbu vodovodu Hřbitov – Wiesner. Oslovilo se pět firem. O výběru rozhodla nejnižší cenová nabídka. Zvítězila firma DUFLEX Baška.
Schválilo majitele prodejny s potravinami v budově obecního úřadu pronájmem na dobu neurčitou. Dosud měla prostory pronajaty na dobu určitou.
Rozhodlo, že projektovou dokumentaci „Rekonstrukce budovy TJ Sokol Metylovice“, jejímž cílem bude zateplení Sokolovny, zadá Ing. arch. Petru Bezecnému z Frýdku-Místku.
Pověřilo starostu a místostarostu obce, aby do konce března zajistili znalecký posudek na Obecník, který chce obec prodat. Je v havarijním stavu a peníze na jeho opravu nejsou.
Vzalo na vědomí, že stravování žáků naší základní i mateřské školy zajistí kuchyně 1. Základní školy ve Frýdku-Místku.

ÚNOR
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou INSTALL z Bašky na zakázku „Odvodnění základů kostela a přilehlých ploch“.
Schválilo „Zprávu o vyhodnocení nabídek na stavbu Základní školy Metylovice“.
Vzalo na vědomí informaci starosty, že Ing. Lukáš Karlický založil v obci Tenisový klub.

BŘEZEN
Schválilo žádost Základní školy majora Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice o doplacení nadnormativního úvazku zaměstnanců. Obec totiž udělila škole výjimku v počtu žáků.
Schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 1365/12 z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Obce Metylovice.
Schválilo stanovení pracovního úvazku uklízečky a topiče v sokolovně.
Vzalo na vědomí informaci starosty a ředitelky ZŠ a MŠ, aby byla MŠ v provozu o jarních prázdninách a alespoň měsíc o hlavních prázdninách.
Vzalo na vědomí stanovení kritérií na rozdělení finančních prostředků mezi místní spolky a zájmová sdružení. Jedná se o jedno procento z daní občanů a bude rozděleno mezi spolky, které se věnují práci s dětmi a mládeží.
Neschválilo smlouvu o dílo s KP projekt. Jedná se o demolici bývalého rekreačního střediska na Čupku. Nejdříve je třeba zajistit odborný posudek a uzavřít kupní smlouvu se všemi dědici budovy.

DUBEN
Schválilo návrh na vydání Územního plánu obce Metylovice včetně odůvodnění.
Schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce kvůli přípojce k panu Tabachovi.
Schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Vodovod hřbitov – Wiesner.
Schválilo přijetí daru. Jedná se o pozemek občana, který žije v Německu, nemíní se tu vrátit a pozemek nepotřebuje.
Schválilo smlouvu o dílo s Ing. architektem Tomášem Šonovským na zpracování projektové dokumentace „Úpravy a rozšíření hřbitova v Metylovicích“.
Vzalo na vědomí informaci starosty o vyřešení situace v místní mateřské škole. Dosavadní kapacita je nižší, než počet přihlášených dětí. Bude jednáno s ředitelem Odborného léčebného ústavu, zda by tam mohlo být odloučené pracoviště místní školky. Jednalo by se o jednu třídu pro 25 dětí.

KVĚTEN
Schválilo Smlouvu o dílo na projekt Vodovod hřbitov – Wiesner s firmou DUFLEX z Bašky.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou „Pražské silniční a vodohospodářské stavby“, která opraví obecní cestu v Pasekách k Žižkovi včetně vyústění zatrubnění.
Vybralo na opravu obecní cesty na dolním konci firmu ALPINE, stavební společnost z Valašského Meziříčí.
Schválilo dohodu se SmVak Ostrava – jedná se o projekt prodloužení vodovodu u fotbalového hřiště.
Schválilo dohodu se Správou silnic Moravskoslezského kraje, že po určitou dobu nebude dělat žádné zásahy na nově opravené silnici.
Schválilo zadání rozšíření veřejného osvětlení k panu Murkovi na Žukov panu Aleši Veličkovi.
Schválilo postavení dvou až tří domů na pozemcích pod vodárnou, které jsou součástí platného územního plánu.
Schválilo Smlouvu o dílo s Ing. Müllerovou. Zpracuje projektovou dokumentaci na stavební úpravy v OLÚ, které by umožnily zřídit tam jednu třídu mateřské školy.

ČERVEN
Schválilo smlouvu o dílo s firmou ALPINE, která opraví obecní komunikace na dolním konci.
Schválilo přijetí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu na akci „Protipovodňová opatření obce Metylovice“.
Pověřilo starostu, aby podepsal smlouvu o poskytnutí této podpory.
Schválilo smlouvu o dílo s Beskydskou stavební na stavbu školy v Metylovicích. Ve smlouvě je uvedeno, že stavba se uskuteční jen v případě dostatečných finančních prostředků.
Vzalo na vědomí informaci starosty o nabídce realitní kanceláře, která má zájem o pozemky v lokalitě Metylovičky.

SRPEN
Pověřilo starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou Beskydská stavební na stavbu Základní školy v Metylovicích.
Schválilo žádost o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve třídě pro školní rok 2011/2012, aby se ročníky nemusely spojovat.
Schválilo finanční spoluúčast obce na platbě školného dětem, které navštěvují mateřskou školu Happy day ve Frýdlantě n. O.
Schválilo opravu obecní cesty recyklátem na dolním konci ke kravínu, k panu Tabachovi a za kostelem k panu Jiřímu Čupovi.
Schválilo opravu obecní cesty asfaltem v Pasekách a na Čupovicích.
Schválilo kupní smlouvu na cisternovou automobilovou stříkačku pro místní hasiče.
Vzalo na vědomí informaci starosty o probíhajícím řízení ve věci zrušení části opatření obecné povahy. Jedná se o územní plán obce, navrhovatelkou byla Ivana Fialová. Obec u Nejvyššího správního soudu vyhrála.
Vzalo na vědomí informace starosty o obsazení uvolněného místa učitelky v mateřské škole.

ZÁŘÍ
Schválilo umístění mobilního domku paní Štefkové.
Schválilo rozdělení finančních příspěvků místním organizacím v celkové výši 170.000 Kč. Peníze se rozdělily takto: farnost dostala 16.122 Kč, myslivci 10.711 Kč, TJ Sokol 10.998 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 9.687 Kč, Sportovní klub 119.652 Kč a Beseda 2.830 Kč.
Schválilo smlouvu o dílo s firmou ALPINE na opravu obecní cesty u Mužného. Jde o plochu vedle hlavní silnice u autobusové zastávky v délce tři sta metrů. Všechny obecní cesty na dolním konci jsou teď v pořádku.
Schválilo dodatek ke smlouvě o dílo s firmou ALPINE na opravu obecní cesty k panu Trnečkovi, která nebyla do dřívější ceny zahrnuta.
Neschválilo žádost o dofinancování nadnormativního úvazku limitu zaměstnanců v mateřské škole.
Starosta informoval zastupitelstvo, že 7.9. proběhla 2. schůzka konkursní komise, která má doporučit do funkce ředitelky místní školy kandidátky paní Spustovou nebo paní Kačerovou. Podmínky splnily obě dvě. Spustová získala sedm bodů, Kačerová pět bodů. Členové komise z řad zástupců školy a školní inspekce měli problém pouze s tím, že paní Spustová nemá zkušenosti s výukou na 1. stupni. Proto dali přednost paní Kačerové.
Výběrové řízení mělo pro obec pouze doporučující charakter. Proto se rozhodla, že do funkce ředitelky Základní a mateřské školy bude zvolena PaeDr. Renata Spustová. Její koncepce byla precizní, tuto si obhájila, hovořila konkrétně. Bylo zjevné, že zdejší prostředí dobře zná.

ŘÍJEN
Na mimořádném zasedání schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro nákup cisterny.
Starosta je seznámil se smlouvou o poskytnutí dotace z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do deseti tisíc obyvatel, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 2.400 Kč.
Na běžném zasedání schválilo smlouvu se společností ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na energetické zařízení distribuční elektrizační soustavy Metylovice – Lanča. Smlouva zakládá právo umístit k panu Lančovi podzemní kabelové vedení. Částka za věcné břemeno bude dva tisíce korun.
Schválilo pronájem obecního pozemku panu Tomkovi. Jmenovaný chce zřídit cyklobar a pozemek potřebuje k zajištění parkování.
Schválilo žádost Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy v Metylovicích o finanční prostředky na vedení účetnictví, mzdové agendy a personalistiky do konce roku 2011.
Schválilo Smlouvu o dílo s firmou Wolters Kluwer ČR. Vytvoří databázi systému právních informací ASPI v elektronické podobě. Dosud jsme platili za tyto služby firmě Atlas. Nová nabídka je levnější a srozumitelnější.

LISTOPAD
Schválilo zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „Stavební úpravy mateřské školy“ s Ing. Müllerovou. Jednání o původním návrhu, otevření další třídy v OLÚ, zůstalo na mrtvém bodě. Na řadu přišla další varianta – nové oddělení bude ve stávající školce. Z nevyužívaných prostor se udělá šatna a sociální zařízení pro novou třídu. Výdejna jídla se musí přemístit mezi hernu a jídelnu podle směrnic hygieny. Nové oddělení bude od února v provozu.
Schválilo smlouvu o půjčce s KBB – Karel Kohut. Jedná se o jednoroční zapůjčení televizního kabelového rozvodu.
Schválilo upravený rozpočtový výhled obce Metylovice do roku 2016.

PROSINEC
Schválilo zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla budovy TJ Sokol Metylovice, č. p. 111“. Obec bude žádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí.
Schválilo návrh na úpravu cen za služby společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, ale pouze o skutečnou inflaci za rok 2011.
Schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, aby zajistilo pro občany spojení s okolními obcemi o víkendu. Každý rok ČSAD žádá zaplacení ztrátových spojů, které do obce zajíždějí o sobotách a nedělích a svátcích. Odhadovaná cena za tyto spoje bude 76.200 Kč.
Schválilo příspěvek obce 10.000 Kč na obnovení Bezručovy chaty na Lysé Hoře.
Schválilo návrh dodatku ceny ve smlouvě o dílo s Ing. arch. Tomášem Šonovským za zpracování projektové dokumentace na úpravu a rozšíření hřbitova. Dílo bylo rozšířeno o stavbu nové márnice, neboť stará už je na odpis.
Schválilo, aby se zpracovala žádost o finanční podporu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, z níž by se v případě úspěchu koupily prolézačky, houpačky a jiné prvky na zahradu mateřské školy.
Schválilo plán investičních akcí na rok 2012.

ROZPOČET OBCE

PŘÍJMY
daň ze závislé činnosti 2.465.000
SVČ 908.000 Kč
kapitálová daň 228.000 Kč
DPO 2.368.000
DPPO za obec 2.000
DPH 5.638.000
odvody za odnětí zemědělské půdy 6.000
odpad 849.000
psi 24.000
poplatky z veřejného prostranství 3.000
vstupné 5.000
správní poplatky 25.000
daň z nemovitosti 567.000
dotace z MSK 420.000
dotace z ÚP 284.000
dotace na opravu cesty Paseky 2.188.000
dotace na sčítání 9.000
dotace na územní plán 222.000
dotace Revitalizace 2.880.000
dotace – protipovodňová opatření 108.000
dotace – lesní technika 75.000
dotace – zalesnění 21.000
dotace – cisterna 402.000
dotace – výdaje hasičů 2.000
lesy 108.000
pozemky 80.000
těžba 75.000
vodní hospodářství 7.000
kanalizace 10.000
kino 8.000
knihovna 1.000
muzeum 1.000
kultura 50.000
rozhlas 3.000
Zpravodaj 6.000
sokolovna 15.000
byty 312.000
nebytové prostory 263.000
pohřebnictví 26.000
KTR 92.000
ostatní příjmy 26.000
za odvoz kontejnerů 57.000
od EKO-KOMu 373.000
ochrana životního prostředí 6.000
požární ochrana 8.000
místní správa 78.000
finanční operace – úroky, div. 61.000
finanční vypořádání dotací 5.000
ostatní činnosti 1.000
celkem příjmy 23.204.000

VÝDAJE
veterinární péče 4.000
lesy – správa 9.000
lesy – údržba 547.000
cestovní ruch 76.000
silnice – údržba 4.760.000
revitalizace 1.844.000
ČSAD 73.000
vodní hospodářství 3.526.000
kanalizace 287.000
škola 1.295.000
kino 24.000
knihovna 17.000
muzeum 95.000
kultura 10.000
církev 16.000
rozhlas 2.000
Zpravodaj 40.000
důchodci 10.000
SPOZ 12.000
sokolovna 718.000
záj. činnost – myslivci 11.000
záj. činnost – hasičský sport 10.000
záj. činnost – TJ 11.000
záj. činnost – sportovní klub 120.000
byty 299.000
nebytové prostory 64.000
veřejné osvětlení 264.000
pohřebnictví 19.000
KTR 176.000
komunální služby 4.000
nebezpečný odpad 91.000
komunální odpad 1.300.000
velkoobjemový odpad 94.000
veřejná zeleň 1.101.000
povodně 2.156.000
požární ochrana 6.087.000
zastupitelstvo 1.020.000
sčítání lidu 3.000
místní správa 1.418.000
bankovní poplatky 26.000
DPPO za obec 2.000
fin. vypořádání min. let 1.000
ostatní činnosti 810.000
celkem výdaje 28.442.000
rezerva 3.016.558
splátky úvěrů 144.000
PS 3.455.000
financování 3.311.00
nový úvěr 5.000.000

UDĚLALO SE V OBCI
Rozšířil se vodovod k fotbalovému hřišti a od hřbitova k panu Wiesnerovi.
Opravily se všechny obecní cesty na dolním konci.
Opravily se obecní cesty v Pasekách.
Odvodnil se kostel.
Dokončila se revitalizace středu obce.
Pořídila se nová cisterna pro místní Sbor dobrovolných hasičů.
V lokalitě nad panem Trnečkou vysadila obec dva tisíce nových stromů, osm set jedlí a jeden tisíc dvě stě buků. Pozemek se předtím vyčistil a oplotil.
Dokončil se územní plán obce.
Pořídila se protipovodňová zařízení – bezdrátový rozhlas, srážkoměr, informační panel pro hluchoněmé.
Vybavila se dílna, máme nový malotraktor, sněhovou frézu a radlici.
Na zastávku u kostela se pořídil infokiosek.
Do sokolovny se koupily nové stoly a židle.
Do sokolovny se koupily nové stoly a židle. Nový nábytek se také koupil do dvou kanceláří na obecním úřadě a do archivu.

SČÍTÁNÍ
Poprvé v historii se sčítaly všechny země EU v jednom roce. Náklady na sčítání v naší republice představovaly 250 korun na osobu. Poprvé se také sčítalo trochu jinak než v předchozích letech. Česká pošta totiž nabídla, že sčítání zajistí její zaměstnanci. Vedení získalo pro funkci sčítacích komisařů pracovníky, kteří po pracovní době roznášeli sčítací formuláře. Rozhovorem s několika sčítacími komisařkami jsem se přesvědčila, že souhlasily „dobrovolně nuceně“. Pod vidinou ztráty zaměstnání se žádná neodvážila tu práci odmítnout. Dovedu si představit, s jakým nadšením ženy, které měly za sebou roznášku pošty ve svém rajonu a doma je čekala domácnost a děti, pobíhaly v cizím okrsku a doptávaly se, kde kdo bydlí, aby mu mohly odevzdat formulář.
2. února začali sčítací komisaři vkládat do schránek informační letáky o sčítání a lístek s termínem, kdy přinesou formulář. Od 7. března přinášeli do domácnosti zelený sčítací list osoby, žlutý bytový list a pro vlastníky domu ještě navíc oranžový domovní list. Okamžikem, důležitým pro vyplnění formulářů byla půlnoc z 25. na 26. března. Vyplněné formuláře se odevzdávaly od 26. března do 14. dubna buď sčítacímu komisaři, odevzdáním na poště nebo odesíláním přes internet.
Nezjišťovala se vybavenost domácností ani příjem lidí. Museli ale odpovědět na otázku, zda má rodina osobní počítač a připojení k internetu. Někteří lidé to považovali za nemístné vměšování.
Byly vytvořeny bezplatné informační linky. Ve sdělovacích prostředcích byly návody na vyplňování. Ze všech stran jsme byli ujišťováni o zabezpečení všech informací. Byli jsme přesvědčováni, jak se důležité získané údaje využijí v náš prospěch. Moc nechápu, proč se to všechno muselo dělat, kdy dle mého názoru je možno všechny dotazované údaje získat elektronicky na příslušných úřadech. Navíc nebyly některé otázky formulovány srozumitelně. Údajně se stalo, že staří lidé, žijící desítky let v manželství, zatrhli, že žijí v registrovaném partnerství, to znamená v homosexuálním vztahu.
Přes veškerou moderní techniku jsem ještě nikdy nezažila při sčítání takové zmatky jako letos. Navíc mi do dnešního dne nejsou známy výsledky sčítání v naší obci.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
V březnu se začalo s odvodněním kostela. Kolem kostela i v kostele se kopalo. Práce pokračovaly rychle. Na Bílou sobotu už byl prostor před kostelem vysypán hrubým štěrkem, takže se o svátcích už bláto do kostela nenosilo. Během května byly úpravy kolem kostela dokončeny. K hlavnímu i bočnímu vchodu vede nový zpevněný chodník, volné plochy jsou osety trávou a osázeny keři. Před hlavním vchodem jsou v kruhu z dlažebních kostek vydlážděna řecká písmena α Ω. Znamenají: „Já jsem Alfa a Omega, počátek i konec (Zj 21,6). Areál je vybaven novým vkusným stojanem na kola, ovšem v létě zdaleka nestačí. Dvě lavičky zvou k posezení. Do prostoru se vchází novou železnou branou.
Celý prostor je vkusně a důstojně upraven, což oceňují nejen věřící, ale i turisté, kteří do obce zavítají. Kněz ve spolupráci s farností organizuje pro děti zajímavé pobyty o jarních a letních prázdninách, společně všechny generace smaží na farní zahradě vaječinu. Všichni občané se mohou zúčastnit pořádaných farních zájezdů.
Iva Bílková a Mirek Němec pravidelně přivážejí o vánocích Betlémské světlo, které si mohou zájemci odnést do svých domovů. O Třech králích a Cestě do Betléma je zmínka v kapitole Kultura.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hned po Novém roce přijel do školy praporčík Plaček z oddělení Policie v Palkovicích. S žáky hovořil o zneužívání dětí. Poučil je, jak se mají chovat, když je na ulici osloví někdo cizí. Nakonec děti předvedly, co udělají, když jsou samy doma a někdo cizí zazvoní u dveří. O měsíc později v rámci programu Šikana na školách hovořil s dětmi o vzájemných vztazích.
18. ledna předala škola humanitární organizaci ADRA ve Frýdku-Místku obvazový materiál, který ležel ve čtyřiceti nepoužitých autolékárničkách, které děti nasbíraly díky pochopení rodičů.
2. února byl tradiční zápis dětí do první třídy. V přítomnosti učitelů a starších žáků osm nastávajících školáků plnilo různé zajímavé úkoly z oblasti výtvarné, hudební, jazykové, matematické nebo přírodovědné. Všichni obstáli na výbornou.
V březnu odjeli páťáci se svými učiteli do školy v sousedním Frýdlantě, aby se podívali, jak to chodí v šesté třídě. Doufejme, že je po prázdninách přechod na vyšší stupeň zcela nezaskočí.
O Mezinárodním dni vody učitelé dětem přiblížili, že dostatek vody není samozřejmostí, a proto se s ní nesmí plýtvat. Chlapci a děvčata zjistili, kolik námahy musí lidé v mnoha zemích vynaložit, než přinesou do rodiny džbán vody. Děti nezanedbávaly ani sport. Koncem března hrály vybíjenou v okrskovém kole na Čeladné. Čtvrťáci a páťáci si v květnu zakopali v tradiční soutěži Mc Donald´s Cup.
Na jaře se ve škole připravovali na Velikonoce. Ti menší zkoušeli malovat vajíčka, starší pletli tatary. Děti se dověděly, jak se slaví Vánoce v Anglii. Nejen, že se přitom pobavily, ale také si rozšířily slovní zásobu. Ve spolupráci s učiteli připravily ve škole pro rodiče velikonoční jarmark.
Starší žáci si prověřili znalosti z dopravní výchovy ve Frýdlantě n. O. Zopakovali si dopravní značky a uvědomili si, jak se mají chovat na silnici, aby se vyvarovali nebezpečí úrazu.
Tradičně nacvičují učitelé s dětmi vystoupení pro Den matek. Letos ho slavili 13.5. Slavnostní odpoledne se jmenovalo Sluníčko 2011. Provázelo maminky celým programem a zavedlo je na nejrůznější místa zeměkoule, takže poznaly maminky ze všech koutů světa. Nakonec děti zjistily, že ta nejlepší maminka je doma.
Učitelé připravili pro žáky 1. – 5. ročníku Evropský den jazyků. V jednom dni poznali různé státy Evropy, jejich zvyky a jazyk. Prvňáci a druháci se setkali se slovenštinou, která už je pro ně, na rozdíl od starší generace, cizím jazykem. Naučily se slovenskou říkanku a s překvapením zjistili, jak jsou některá česká a slovenská slova téměř stejná. Na tabuli si nakreslili slovenský znak a přečetli výrazy, které naopak češtinu vůbec nepřipomínají. Došlo i na ochutnávku parenice a oštiepku. Nakonec z vlny vytvořili ovečky a jeden chlapec si s chutí zahrál na baču.
Třetí třída se seznámila s azbukou. To už bylo složitější, přesto se některé děti na závěr v azbuce podepsaly. Ti nejstarší se díky internetu toulali Evropou. Upřesnili si, kde která země leží a seznamovali se se zvyky a jazykem vybrané země.
Na školní výlet odjeli do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, protože tam se pořád něco zajímavého děje. V červnu bývá pravidelně u školy přistaven speciální kontejner na papír. Lidé z vesnice mají možnost zbavit se zásob starého papíru a zároveň pomůžou místní škole.
Okrskového kola ve florbalu se zúčastnilo družstvo chlapců naší školy. Metylovice reprezentovali Patrik Velička, Matěj Šigut, Filip Pěch, Dominik Kalanoš, Jakub Pečinka, Šimon Kopřiva, Denis Opálka a Vašek Šigut. S přehledem porazili chlapce z Ostravice, Janovic i Pržna. Těsně o jednu branku podlehli teprve družstvu z Frýdlantu n. O. Družstvo trénuje pan učitel Aleš Prokop.
Poslední dny před prázdninami jsou už pro děti k nepřečkání. Zpestřilo je maňáskové divadlo, které ve škole přivítali už několikrát, a vždy mělo mezi školáky úspěch.
Protože paní ředitelka Alena Kořínková je dlouhodobě nemocná, vyhlásila obec 12.7. konkursní řízení na funkci ředitele Základní a mateřské školy v Metylovicích po dobu pracovní neschopnosti stávající ředitelky. Starosta jmenoval sedmičlennou konkursní komisi v tomto složení: Ing. Lukáš Halata, Ing. Radomír Kulhánek, PhDr. Libuše Jaseiková z krajského úřadu, Mgr. Radmila Závodná, ředitelka ZŠ Pstruží, Mgr. Josef Navrátil, školní inspektor, Mgr. Taťána Liberdová a Mgr. Aleš Prokop.
Ženy přihlášené do konkursu představily svou koncepci rozvoje školy a komise pak s každou z nich jednotlivě hovořila. Nakonec rozhodla, že pro výkon funkce ředitelky jsou vhodné obě kandidátky. Starosta se po dohodě s místostarostou rozhodl jmenovat do funkce ředitele Základní školy mjr. Ambrože Bílka a mateřské školy na dobu určitou paní PaeDr. Renatu Spustovou. Domnívám se, že nová ředitelka má předpoklady, aby se stala duší kulturního života obce.
Po prázdninách připravila nová ředitelka školy ve spolupráci s učiteli třicetiměsíční projekt Škola pro budoucnost. Půjde v něm o inovaci učebních materiálů i o další vzdělávání pedagogů. Škola bude vybavena moderní multimediální technikou. Konkrétně se jedná o interaktivní tabule, notebooky a velkoplošnou televizi. Pomocí těchto zařízení budou žáci a učitelé využívat materiál na webu.
Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Žáci dostávají jednou měsíčně zdarma balíček s ovocem a zeleninou a rovněž ovocní šťávy bez cukru a sladidel. První zásilka dorazila 21. září a u dětí se setkala s příznivým ohlasem.
Chlapci a děvčata se byli podívat v místním muzeu na staré radiopřijímače, které vystavoval místní občan pan Mačejovský. Je zajímavé, že vystavené exponáty nadchly nejen kluky, u nichž se to dalo předpokládat, ale i děvčata. Vyzkoušeli si, jak funguje starý gramofon, prohlédli si stará radia a elektronky. Své zážitky následně zpracovali ve výtvarné výchově a pracovním vyučování.
Díky výbornému nápadu maminky Markéty Macháňové a nemalému finančnímu přispění rodičů a některých místních firem, přijela mezi děti zpěvačka Míša Růžičková s pořadem „Cestujeme se zvířátky“. Byl určen těm nejmenším z mateřské školy, ale k divákům se připojili i prvňáci a druháci. Děti byly nadšené a při pořadu výborně spolupracovaly.
Z podnětu paní ředitelky dochází k setkávání žáků s kronikářkou obce. Děti se dovídají o zvycích a způsobu života svých předků. Je překvapující, jak děti pozorně naslouchají, hodně se ptají a hlavně velice rády prohlížejí staré fotografie, knihy a jiné památky.
V říjnu si škola pořídila nové webové stránky, které jsou často odměňovány a tudíž stále aktuální. Rodiče se mohou podívat, jaké aktivity jsou pro děti připraveny, jaký mají rozvrh hodin a co dělají v družině.
Divadlo Šternberk sehrálo pro žáky první, druhé a třetí třídy loutková představení Hrnečku vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi. Dětem se to velice líbilo, navíc nenásilnou a hravou formou zjistily, že se vyplácí pozorně naslouchat, nebýt chamtivý i jak se vyplácí trpělivost.
Dvakrát navštívil žáky historik Jaromír Polášek a Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. První přednáška se jmenovala „O koňské hlavě a slepcích nohách“. Čerpala z pověstí beskydského kraje. Po druhé hovořil o zbojnících. Povídal si s dětmi o životě Ondráše a jeho kamarádů v místním nářečí.
V adventu děti zaujalo vyprávění knihovnic z Frýdku-Místku, jak se kdysi prožívala adventní doba. Povídalo se o svaté Barboře, Ambrožovi a Lucii.
Na začátek listopadu připravila Rada rodičů, zaměstnanci školy a školky Čarodějnický podvečer. Začalo se v mateřské škole. Přišlo více než šest desítek dětí. Uvítala je učitelka Jarmila Faldynová a Adam Mráček ze školky v kostýmech čarodějů, takže je děti ani nepoznaly. Zájemce čekalo plno úkolů, některé zcela netradiční – hledání tajemství plátěného pytlíku nebo dokonce obalování mumií. Všichni všechno zvládli. Ti nejšikovnější dostali čestný úkol – vyzdobit pravou halloweenskou dýni. Ale to už se u mateřské školy začal řadit průvod rodičů a dětí s lampiony, který přešel ke starému hřbitovu. A tam čekalo to největší překvapení – hrůzostrašná stezka odvahy a velice nápadité světelné i ohňové efekty.
Děti první a druhé třídy odjely na podzim do hvězdárny a planetária v Krásném poli. Děti se díky pohádce Martina hvězda naučily hledat souhvězdí na noční obloze. Pořad Měsíc u krejčího je seznámil se střídáním měsíčních fází.
Markéta Macháňová vyrobila s žáky adventní věnce, které si děti odnesly domů. Ten nejhezčí ozdobil školu. Děti se naučily něco nového a zároveň poznaly, že jejich práce pomáhá vytvořit sváteční atmosféru. V prosinci vytvořila paní Macháňová s maminkami a jejich dětmi vánoční svícny z přírodního materiálu. Jitka Habernalová před jejich očima ozdobila vánoční perníčky, které děti mohly i ochutnat.
Ke konci občanského roku jsou krátké a šedivé dny. Dětem je prosvětlili absolventi herecké konzervatoře v Brně představením Lakomá Barka. Kombinace loutek a živých postav, navíc obohacena písněmi, říkadly a tóny foukací harmoniky se všem velice líbila.
Ani ve školní družině, kterou vede paní Jarmila Faldynová, žáci nezahálejí, nýbrž tvořivě pracují. Připravili výzdobu na halloweenský večer, na vycházkách poznávají stromy a sbírají listy. Po usušení z nich tvoří podzimní skřítky. Také si povídají o zvířatech doma a v přírodě. Motivuje to k výtvarnému projevu.
Kolik dětí chodí u nás do školy, kdo je učí, kdo se stará o chod školy?
1. třída – Mgr. Taťána Liberdová, 7 žáků (2 chlapci, 5 dívek)
2. třída – Mgr. Taťána Liberdová, 7 žáků (2 chlapci, 5 dívek)
3. třída – Jarmila Faldynová, 14 žáků (7 chlapců, 7 dívek)
4. třída – Mgr. Aleš Prokop, 4 žáci (1 chlapec, 3 dívky)
5. třída – Mgr. Aleš Prokop, 6 žáků (4 chlapci, 2 dívky)
Kroužky:
Mažoretky – vede paní Dagmar Mačejovská
Psaní na klávesnici – vede paní Jarmila Faldynová
Sportovní hry – vede Mgr. Aleš Prokop
Turistický kroužek – vede paní Mgr. Taťána Liberdová
Beseda – vede paní PaeDr. Renata Spustová
Náboženství – učí Mgr. Bronislav Wojnar
Úklid: Zdeňka Kaniová
Údržba, topení: Aleš Velička
Školní jídelna: Alena Uhrová
Administrativní pracovnice: Růžena Vrbová
Správce sítě: Mgr. Daniel Hosnédl
Ředitel školy od 1.9.2011: PaeDr. Renata Spustová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po vánočních prázdninách přišly děti plné zážitků, o které se dělily se svými spolužáky a navzájem si ukazovaly dárky, které doma dostaly. Učitelky s nimi hravou formou opakují, co se ve školce naučily, neboť mají před očima termín zápisu předškoláků. Moc jim záleží na tom, aby všichni uspěli.
Před Velikonocemi si děti povídaly o tradicích a zvyklostech, které se vážou k velikonočním svátkům. Navíc do školky přijelo divadélko, které ukázalo, jak se kdysi pletly karabáče i jak si kdysi děti na jaře hrály. Děti si prohlédly malované vajíčka a pokusily se o upletení a ozdobení karabáče. Protože se jim pořád líbil, odměnily účinkující velikonoční koledou, kterou se ve školce naučily.
Po letošním zápisu dětí do mateřské školy se zjistilo, že počet dětí je vyšší, než kapacita školky. Co teď? V základní škole se žádné vhodné prostory pro zřízení další třídy nenašly. Došlo k jednání s vedením Odborného léčebného ústavu, zda by tam bylo možné vytvořit odloučené pracoviště mateřské školy. Dnešní vysoké nároky na hygienické podmínky jednání ztížily. Na třídu s 25 dětmi se musí zpracovat projektová dokumentace a rozpočet. V příštím roce plánuje OLÚ zateplení všech budov, které bude hradit z dotace. Musí se tedy dopředu vědět, zda náš program nenaruší podmínky dotačního programu. Nestačí posudek úředníků kraje, vyjádřit se musí i Ministerstvo zdravotnictví. Teprve na základě jejich kladného stanoviska se může začít se stavebními úpravami. Sen, že od září může část dětí nastoupit do školy v OLÚ, se rozplynul.
Projekt Evropský den jazyků se týkal i dětí v mateřské škole. Dopoledne si vyprávěli o Anglii s maňáskem. Na závěr si zahráli anglickou tleskanou hru, při níž se děti naučily anglické názvy zvířat. Následně je napodobily a vybarvily. Venku si zahrály další anglickou hru, která byla obdobou naší Zlaté brány.
V krásném květnovém počasí chodily na procházky a objevovaly první jarní květiny. Ve výtvarné výchově se je různými technikami pokoušely namalovat. Také se dočkaly odrytí pískoviště, těšily se na to celou zimu.
Samozřejmě oslavily Den matek. Pro maminky nacvičily písničku a vyrobily přáníčka, jak jinak, než ve tvaru srdíčka.
Na výlet se jely podívat do ostravské ZOO, hlavně na malou sloní holčičku.
Od září chodí do školky 28 dětí a učí je paní učitelka Daniela Muchová a Adam Mráček. Je to poprvé v historii mateřské školy v Metylovicích, že děti učí muž.
Školka má nové webové stránky. Rodiče tam najdou náplň hodin, fotogalerii a roční plán školky.
Do Krásného pole na hvězdárnu a planetárium se vydaly i malé děti z mateřské školy. Pohádka o Martinovi a hvězdě nebo Měsíc u krejčího přiblížily hravým způsobem základní pojmy z hvězdného nebe i těm nejmenším.
Děti shlédly loutkové představení Hrnečku vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi. O tom, co viděly, si vyprávěly celou cestu zpátky do školky.
„Cestování za zvířátky“ se zúčastnily i děti z mateřinky. Vystoupení se setkalo s velikým úspěchem. Děti tančily a odpovídaly na otázky zpěvačky. Pořad velmi dovedně rozvíjel jejich vědomosti, ale i taneční a pohybové schopnosti. Nadšené nebyly jen děti, ale i rodiče.
Maminka Markéta Macháňová nepracuje jen s většími dětmi, ale i s těmi nejmenšími v mateřské škole. Připravila si pro ně lepení obrázků ze speciální pěnové hmoty. Děti se přitom učily píli, představivosti a zručnosti. Navíc svým dárkem udělaly radost celé rodině.
6. prosince všichni s napětím očekávali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Společně mu zazpívali „Mik, mik, Mikuláš“ a každý jednotlivě přidal básničku nebo písničku. Hlavně kluci se nejdříve vytahovali, jak čerty zvládnou. Ale když jim stáli tváří v tvář, sebejistota se rozplynula. Nakonec vše dobře dopadlo. Strach vystřídalo nadšení z obdarování.
Těsně před Vánocemi přijelo děti potěšit divadélko Smíšek. Maňásci s dospělým hercem zaujali. Pohádka o víle, která dětem přičarovala sníh, se dětem velmi líbila.

KDU – ČSL
Předsedkyní politické strany je paní Marta Michalcová č. p. 199, pokladníkem pan Pavel Šigut č. p. 170, kulturním referentem paní Dagmar Jurečková č. p. 418.
I letos jako každý rok pomáhají členové strany učitelskému sboru s organizací Dne matek. Zajistí pro každou maminku nebo babičku květinu a pro žáky malé pohoštění.
V pondělí 29. srpna vyjeli v šest hodin ráno členové místní organizace a jejich příznivci na pouť na sv. Hostýn. Společně slavili v bazilice mši a prošli v modlitbě jednu z křížových cest. Krásné počasí je zlákalo na rozhlednu, odkud je nádherný výhled po okolí. Na zpáteční cestě se zastavili v Bystřici pod Hostýnem. Místní farář jim pověděl zajímavosti z místní farnosti a také si mohli prohlédnout nový zvon Jiljí, který byl přichystán ke slavnostnímu zavěšení na věž.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Každý další rok začínají hasiči Valnou hromadou, na které si připomenou vše, co v minulém roce udělali. Další akcí, která vzápětí následuje, je vyhlášený bál.
S řádným předstihem se hasiči začali radit, jak co nejlépe oslavit 125. výročí založení sboru. Pan Michal Bílek, který toho ví o historii sboru velmi mnoho, se ujal zpracování brožury a mimořádného Zpravodaje. Obé se mu velice povedlo a bylo důstojným připomenutím uplynulých 125 let. K oslavám se vrátím v závěru kapitoly.
6. února vyslali hasiči jedenáctičlennou delegaci na výroční členskou schůzi do Turzovky. Začátkem března prošli v místní hasičské zbrojnici členové výjezdní jednotky školením a s nimi i ti, co používají při zásahu dýchací techniku. Proškoleni byli i řidiči zásahových vozidel. Strojníci odjeli na školení až do Jánských koupelí a jeden člen našeho sboru se zúčastnil školení rozhodčích.
10. března odjeli do Vyšních Lhot na shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů našeho okresu starosta sboru Michal Pečinka a zasloužilý hasič sboru pan František Michalec.
Před 1. májem si hasiči tradičně dovezli strom, oloupali z kůry, nazdobili vršek a postavili na školní zahradě májku. Mladí hasiči navzdory ošklivému počasí celou noc hlídali. Přesto se podařilo někomu strom uřezat. A tak se 1. května opakovalo vztyčení máje. Třetího května tam opět nestál, navíc byl rozřezán na několik kusů. Podle mého tatínka bývalo zvykem spolku máj ukrást, ale vždy jen první noc po postavení. V prvním případě snad šlo o recesi nebo retro, ale když máj shodili podruhé a navíc ještě rozřezali, to už je vandalství.
7. května odjížděla z Metylovic delegace místního sboru do Turzovky na tradiční oslavu svatého Floriána. 8. května tradičně začíná na Pržně okrsková soutěž. Naše ženy vyhrály, muži obsadili 3. místo 4. června sešli se hasiči v hojném počtu při „vytahování pňa“. Tradičního zvyku se nechtějí vzdát, a tak se radili, jak příště lépe zajistit strom proti ukradení.
2. července vypukla na fotbalovém hřišti tradiční pohárová soutěž. Šlo o 45. ročník a zároveň o 5. kolo Moravskoslezské ligy. Sjelo se neuvěřitelných šedesát družstev ze Severní Moravy a dvě ze Slovenska (Turzovka a Podvysoká). Je vidět, že soutěžící jsou u nás spokojeni jak s organizací, tak i se zázemím. Za Metylovice soutěžilo družstvo mužů.
7. srpna byla pouť a zároveň 30. ročník hasičské soutěže o Beskydský pohár. I tam nás reprezentovalo družstvo mužů. Už za týden proběhl další ročník Netradičních družstev.
Zkušení manželé Juřicovi připravili v září pro členy a jejich rodinné příslušníky dvoudenní poznávací zájezd na Jižní Moravu. V Lednici si prohlédli zámek i park, zdatnější vystoupali na věž minaretu. Nádherná byla vyjížďka výletní lodí po řece Dyji. Po dobrém obědě odjeli do vesničky Kobylí, kde bylo domluveno ubytování a prohlídka sklípku. Na zpáteční cestě se zastavili v hřebčíně v Napajedlech a na hradě Helfštýn. Byl to velmi vydařený zájezd, jako ostatně všechny, které Jana a Slávek organizovali.
2. září se splnil sen všech hasičů. V 10.45 přijelo do Metylovic hasičské auto značky MAN 4×4 CAS 20. K slavnostnímu předání v přítomnosti starosty obce a místních hasičů došlo před hasičskou zbrojnicí. O tři dny později odjela „stařenka Máňa“ (vozidlo CAS 25 ŠKODA 706) do Turan na Slovensko. Nová cisterna stála neuvěřitelných 5,4 miliónů korun. Byla financována z projektu Zachovanie životného prostredia a predcházanie rizikám v prihraničnom regióně Beskýd a Javorníkov a z operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenské republiky a České republiky. Spoluúčast obce měla být 10 %, ale díky krajskému Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do deseti tisíc obyvatel, klesly náklady na spoluúčast na 2,5 %, což činilo 140.000 korun. Hasiči pozvali občany na prohlídku nové cisterny v pátek 28. října. Od 15 do 17 hodin si ji mohli zájemci prohlédnout na prostranství před sokolovnou.
Pro školu připravili hasičské dopoledne. Poučili žáky o požární bezpečnosti a předvedli ukázku evakuace dětí ze základní školy.
Hasiči vydatně pomáhají při kulturních akcích v obci. Aby alespoň částečně pokryli náklady na činnost, sbírají každoročně železný šrot. Navíc jsou dobrá parta, jsou rádi spolu. Společně smaží vaječinu, grilují, oslavují. Společně mezi svátky šlapou na Ondřejník a nechybí při silvestrovském výplazu na Monte Čupelo.
Výjezdová jednotka zasahovala osmkrát, dvakrát vyjela k požárům.
23.5. ve 13.30 hod. hořel les v Pasekách – vyjelo sedm členů
6.8. ve 12.30 hod. hořelo v obci osobní auto – vyjelo devět členů
31.7. ve 12.46 hod. vyjeli čtyři členové, aby zlikvidovali hmyz na chatě 0177
9.8. v 19 hod. vyjeli tři členové zlikvidovat hmyz na č. 233
22.8. v 20.05 hod. vyjeli tři členové zlikvidovat hmyz na č. 246
6.9. ve 12.15 hod. vyjeli dva členové likvidovat hmyz na č. 307
19.9. vyjeli dva členové čistit kanalizaci v obci
23.12. v 18.15 hod. vyjeli čtyři členové s navijákem, aby vytáhli z příkopu osobní automobil
Nyní se vrátím k oslavám 125. výročí založení hasičského sboru v Metylovicích. Výbor rozhodl, že slavit se bude dva dny, a to v sobotu 28. května a v neděli 29. května. Díky sponzoru – firmě ANAJ, která patří metylovskému rodáku Vavřínu Pečinkovi, si pořídili spolkový prapor. Grafický návrh zpracovala paní Marcela Brodová, rozená Němcová, rodačka z Metylovic. Velikost postav, nápisů i barvy výšivek konzultovala osobně s šičkou Wailkou Pistovčákovou z firmy Nedvěd v Ostravě – Třebovicích.
Dlouho bylo hezké počasí, ještě v pátek bylo pěkně. Všichni se těšili na sobotu. Na trávníku před sokolovnou chtěli návštěvníkům předvést, jak se hasilo před 125 lety. Měli připravenou původní, stále funkční stříkačku. Bohužel, v sobotu od rána do večera nepršelo, ale lilo. Myslím, že se ve vesnici nenašel nikdo, komu by to nebylo líto.
Ale hasiči se nedali zaskočit. Měli připravenou i mokrou variantu oslav. Slavnostní schůze začala v 15 hodin v kinosále. Hostům byly předány tašky s emblémem 125. výročí založení SDH. Každý dostal publikaci o historii sboru. Napsal ji Michal Bílek ve spolupráci s pamětníkem Františkem Michalcem. Přehledně zpracoval historii sboru od založení až po současnost. Brožura je zajímavá, přehledná, doplněna mnoha fotografiemi. Členové sboru dostali navíc trička s emblémem výročí.
Po úvodním přivítání hostů a zástupců sborů z okolí a z Turzovky, přinesl praporečník zahalený prapor. Byl slavnostně odhalen a předán starostovi Sboru dobrovolných hasičů v Metylovicích. Splnil se sen mnoha generací dobrovolných hasičů v Metylovicích. Následovalo předání vyznamenání. Po ukončení slavnostní schůze a následném občerstvení si účastníci mohli prohlédnout kroniky, fotografie, dokumenty, plakáty a trofeje ze soutěží. Před sokolovnou byla vystavena technika od nejstarší koňky po současnou moderní techniku.
Protože stále lilo, pokračoval program uvnitř. Vystoupily mažoretky, mladí hasiči, taneční soubor malá Beseda. K tanci hrála hudební skupina Štístko. Nádherný večer byl zakončen ohňostrojem.
Následující neděle byla opět slunečná. Před hasičskou zbrojnicí se scházeli praporečníci s prapory z okolních sborů. Za doprovodu dechové hudby kráčeli ke kostelu. Bylo jich hodně. Zahlédla jsem jen prapory z Nové Vsi, Malenovic, Turzovky. Náš prapor, na němž bylo vyšito heslo Vlasti k obraně – bližnímu k ochraně, přinesli do kostela velitel sboru pan Vladimír Bílek a starosta sboru pan Milan Pečinka. Atmosféra byla slavnostní a zároveň dojemná. My starší jsme vzpomínali na známé, nyní již zemřelé hasiče, i že hasičský sbor patří mezi nejaktivnější spolky v Metylovicích. Pomáhá obci i farnosti.
Proto jako ledová sprcha zapůsobila na všechny přítomné homilie kněze, který si vzal jako motiv ke kázání původní heslo hasičů Bohu ke cti a bližnímu k ochraně. Služba bližnímu prolíná celou historii sboru. Ovšem tu kněz nevyzvedl. Tepal je za první část starého hesla – Bohu ke cti, kterou podle jeho mínění nedodržují. Zřejmě nepochopil, že přítomní hasiči nejsou ve sboru katolických hasičů, nýbrž ve sboru dobrovolných hasičů. Domnívám se, že dobro, které hasiči konají, je oslavou Boha, ať už chodí do kostela či nikoliv. Bylo mi nesmírně líto metylovských hasičů, kteří si za roky nepřetržité, těžké a mnohdy nebezpečné práce museli právě v těchto slavnostních chvílích, navíc v přítomnosti zástupců okolních sborů, vyslechnout tato slova. Po bohoslužbě se vydal průvod hasičů v doprovodu dechovky na místní hřbitov. U kříže položili kytici a vzpomínali na všechny hasiče, kteří odpočívající na místním hřbitově.

KLUB SENIORŮ
3. března se sešlo v kinosále padesát seniorů na slavnostní výroční schůzi. Mažoretky z místní školy vnesly svým vystoupením mezi přítomné svižný pohyb a mládí. Pohlazením na duši bylo vystoupení pěveckého souboru Radost z Frýdku-Místku. Písničky, které měli ve svém repertoáru, rozezpívaly všechny přítomné.
Předsedkyně klubu paní Marie Herotová připomněla bohatou činnost klubu v uplynulém roce a zároveň oznámila, že ze zdravotních důvodů odstupuje z vedení klubu. Z téhož důvodu odstoupily i další členky výboru – Jarka Binarová, Anička Pečinková a Jarka Halatová. V následných volbách si senioři zvolili nový výbor: Vavřín Michalec – předseda klubu, Emanuel Karteczka, Ivan Svoboda, Radka Pavladyová – pokladní, Jana Juřicová, Iva Mališová, Ivana Halatová, Olga Slípková a Miluše Tabachová. Starosta obce Ing. Lukáš Halata poděkoval seniorům za práci, kterou přispívají ke zdařilému průběhu různých akcí v obci, ať už je to Vítání občánků, místní pouť nebo krmáš, vánoční trhy nebo výstup na Monte Čupelo. Za vším je drobná, pro povrchního pozorovatele neviditelná, ale o to důležitější pomoc starší generace.
Rádi se spolu první čtvrtek v měsíci scházejí v zasedací místnosti na obecním úřadě, kde si u kávy a čaje popovídají a oslaví soukromá výročí. Společně navštívili 9. března místní muzeum. Mnozí z nich si ještě na výrobu bičů pamatují. Přišli také na vernisáž kreseb Víta Mališe. Zachycené dřevěnky všichni pamatovali, někteří se v nich ještě narodili.
2. června se sešli na hřišti při smažení vaječiny. Přesto, že počasí letos nevyšlo, na dobré náladě jim to neubralo. Proti kapkám vody chránilo čtyřicet seniorů zastřešené posezení na fotbalovém hřišti.
16. června odjeli senioři autobusem do gobelínky ve Valašském Meziříčí a sklárny v Karolince. Dech se tajil nad krásou, kterou vytvořily lidské ruce. Výhled z chaty Kohútek byl nádherný, muzeum ve Velkých Karlovicích zajímavé. Dřevěné sochy na Hutisku – Solanci završily vše pěkné, co si senioři ve vzpomínkách z vydařeného zájezdu odnesli.
7. července se třicet pět seniorů sešlo na hřišti, aby společně opékali párky. Teplé sluníčko připalovalo a tak museli hasit i žízeň. Což díky otevřené restauraci nebyl problém. A protože se jim to líbilo, sešli se znovu 1. září na plackových hodech. Usmažili je z „bio“ brambor, které věnoval místní sedlák pan Ivan Kahánek. Celou organizaci vydařeného odpoledne zajistili manželé Karteczkovi. Báječnou atmosféru umocnila hrou na harmoniku paní Jarka Ručková z Frýdlantu. Pochutnalo si 36 seniorů. Je zajímavé, že se scházejí především ženy. U mužů asi převládá pohodlí.
V předvánočním čase 8. prosince se senioři nesešli na obecním úřadě, ale v restauraci na hřišti, kde je přece trochu více místa. Letos mezi ně zavítal Mikuláš s nebeským i pekelným doprovodem. Na všechny čekalo pohoštění a drobné dárky. Nechyběla ani harmonikářka Jarka Ručková. Její hru doprovázel hlasitý zpět. Všichni senioři si s chutí zazpívali nejen všechny známé koledy, ale i celou řadu lidových písní.

MYSLIVCI
Na rozdíl od části našich obyvatel, kteří se domnívají, že zvěř v našich lesích je přemnožena, jsou přesvědčeni, že tomu tak není. Pokud dochází ke škodám na zemědělských plodinách, je to vina člověka, neboť porušil významnou měrou životní prostředí. Zvířata se ve větší míře shromažďují právě v místech, kde najdou úkryt před motorkáři a tam se i živí.
Volně pobíhající psi představují na jaře smrtelnou hrozbu pro mladé zajíčky a hnízdící ptactvo. Myslivcům také vadí, že se z našich lesů stává smetiště. Lidé tam odhazují igelitové pytle, plechovky, PET láhve.
Starostou mysliveckého sdružení v Metylovicích je pan Stanislav Pink, hospodářem Václav Halata a pokladníkem Ladislav Němec.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŇSKÉ NEBE
V neděli 3. dubna v 17 hodin se občané sešli v muzeu na vernisáži obrazů Víta Mališe. Místnost vyzdobila Markéta Macháňová velikonočními motivy. Slavnost zahájila děvčata z Malé Besedy, přítomné uvítal místostarosta Ing. Radoš Kulhánek. Pan magistr Polášek z muzea Beskyd ve Frýdku-Místku hovořil o dřevěných stavbách v minulosti. Nic konkrétního jsme se o metylovských chalupách nedověděli. Doprovázela ho maminka s manželkou, které se živě zajímaly o řemenářskou expozici. Slovo dostal i Víťa Mališ. Jeho „projev“ sestával ze dvou holých vět. Malovat začal, aby pro své vnuky zachoval dnes již zaniklé dřevěnky. Návštěvníci podrobně zkoumali každý vystavený obrázek a dohadovali se, kde která chalupa stála. Ti starší si je pamatovali. Neotřelý byl Víťův nápad kresby ofotit, opatřit nápisem Beskydská pošta a vystavit je v arších jako poštovní známky.
Je třeba zmínit, že od dubna má muzeum stálého průvodce. Je jím student Pavel Spusta, prapravnuk řemenářky Antonie Bílkové. S každým novým turnusem v Odborném léčebném ústavu se přijdou děti podívat na expozici a mladý muž je dokáže svým vyprávěním zaujmout. Ing. arch. Aleš Bílek zase provází návštěvníky, kteří přicházejí mimo stanovenou otevírací dobu. Jeho fundovaný výklad návštěvníci velmi oceňují.
V sobotu 4. června v 19 hodin byla při příležitosti 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů vernisáž fotografií a dobových materiálů jak z historie tak současnosti místních hasičů. Vystaven byl i nový, vyšívaný spolkový prapor. V úvodu zahrál na trubku pan Leopold Teichert z Frýdlantu n. O., úvodní slovo přednesl pan Michal Bílek. Poté se věnoval návštěvníkům a odpovídal na případné dotazy. Ve výstavní místnosti vládla příjemná atmosféra. Lidí bylo poměrně málo, neboť zájemci o historii hasičského sboru si mohli výstavu v ještě širší podobě prohlédnout o týden dříve v sokolovně.
V pátek 13. června v 19 hodin pořádalo občasní sdružení besedu s autorem publikace Poslední let amerického bombardéru 118 panem Tőflem z Čeladné a panem Ing. Váňou z Frýdlantu, který jeho práci obohatil cennými radami a připomínkami. Omluvil se kronikář z Palkovic pan Jaromír Šupina, který byl na turistické akci v Jindřichově Hradci. Z jeho zápisů v palkovské kronice pan Tőfel rovněž čerpal. Večer moderoval Milan Hajdušek. Hlediště bylo plné, i když by se ještě nějaká volná židle našla. Překvapilo mne množství mladých posluchačů, kteří se o danou problematiku zajímali. Naopak mne nepřekvapilo, že většinu posluchačů tvořili muži. V bohaté diskusi vystoupili poslední pamětníci. Pan Žabenský, rodák z Metylovic, nyní žijící v Dobré, vzpomínal, jak se jako kluk jel podívat na spadlé letadlo na koloběžce. Hodně vzpomínek nám sdělil i pamětník pan Butora z Frýdlantu. Renata Spustová a Iva Mališová uvedly, že od dětství slýchávaly, že pilota ukrýval pan Boháč z Ondřejníku ve vile Blumensteinů. Hodně se hovořilo o osudu Russella Payna, který podle zápisků palkovského kronikáře spadl na palkovské straně na Mičulkově poli. Podle našich pamětníků to bylo na metylovské straně na Židkově poli. Naši tvrdí, že právě synu pana Židka č. 60, Vladimírovi, zemřel letec na rukou, když mu ještě předtím nabídl své hodinky.
Debata byla opravu živá. Pan Ing. Váňa se navíc ukázal jako odborník přes vojenská letadla a nabízel přítomným k nahlédnutí i ke koupi různé materiály z tohoto oboru. A mužská část obecenstva toho s chutí využila. Ještě dlouho po oficiálním zakončení besedy se tvořily v kinosále hloučky diskutujících mužů.
Vernisáž starých rádií, gramofonů a elektronek byla hojně navštívena. Předměty zapůjčil místní občan pan Jiří Mačejovský ze své sbírky. Přítomní si mohli dokonce vyzkoušet, jak hraje starý gramofon. I v dalších týdnech byl mezi návštěvníky muzea o tuto expozici zájem.
Na vernisáži 9. října večer bylo opět plno. Své fotografie z cyklu „Metylovice jak je neznáte“ představil náš rodák Jaromír Červenka. Výstavu zahájilo vystoupení Malé Besedy, úvodní slovo měl Milan Hajdušek. V prostorách výstavní místnosti si obrazy prohlédlo na pět desítek hostů. Jarek se věnuje fotografování od svých dvaceti osmi let. Začínal s klasickou fotografií, později přešel na digitální techniku. Věnuje se především krajině, zátiší nebo architektuře. Navíc rád zachycuje lidskou činnost. Spolupracuje s výtvarnou skupinou Petra Bezruče na Ostravici, kde také pravidelně vystavuje. Vystavoval i v řadě okolních vesnic. Již při vstupu upoutalo návštěvníky dvoumetrové panorama obce, které zachycuje Metylovice od Lysé hory až po Baděnovice. Je to pohled, který člověk pouhým okem nemůže v přírodě najednou obsáhnout.
Začátkem prosince se sešlo bohužel jen asi dvacet občanů na velice zajímavém pořadu o zbojnících v našem kraji. Malá účast nic neubrala kvalitě programu ani neutlumila zvídavost posluchačů. Místní Beseda hned v úvodu navodila atmosféru zbojnickým tancem. Poté se ujal slova pan magistr Václav Michalička, který fundovaným a přitom pro posluchače zcela srozumitelným způsobem hovořil o působení zbojníků v našem kraji. Jeho přístup nebyl romantický, ale snažil se podle historických pramenů přiblížit posluchačům pohnutky, činy a život těchto mužů, mezi které se zapojili i někteří naši předkové. Konkrétně jmenoval Holoubka a jeho ženu z Metylovic, kteří se přidali k Jánošíkovi. Vyprávění prokládal Petr Sovják z Neubuz u Slušovic písněmi a hrou na gajdy. Dotazy byly četné a svědčily o zájmu posluchačů. Ti, co nepřišli, mají čeho litovat.
Občanské sdružení nežije jen samými výstavami a zajímavými besedami. V tomto roce uspořádalo tři kulturní akce, které oslovily širokou veřejnost, ať už to byl koncert písničkáře Pavla Dobeše, klavírní koncert Ivo Kahánka nebo Vánoční trhy. Píšu o nich v kapitole Kultura.

KULTURA

TŘI KRÁLOVÉ
Již druhého ledna začali procházet vesnicí. Devět skupinek koledníků to vzalo od Pasek až po dolní konec. Nevynechali Čupovice, Pajurkovice, vyšplhali se na Baděnovice, nezapomněli ani na Metylovičky. Zazpívali všem lidem dobré vůle a přijali od nich dar pro potřebné. Celkem vybrali 47.105 korun. Akci organizuje místní farnost.

CESTA DO BETLÉMA
Jako každoročně připravila schola ve spolupráci s dětmi i dospělými tradiční Cestu do Betléma. Předpověď ošklivého počasí se nevyplnila a kostel byl jako obvykle nabitý. V tradiční scénce přiblížili divákům starozákonní knihu Ester. Hlavní postava překoná strach o svůj život a tím zachrání celý národ. Následovala klasická scénka Zvěstování a Josef s Marií se vydali do Betléma ke sčítání lidu. Za nimi následoval mohutný průvod lidí, ke kterým se venku přidávali další. Po zastávce u obecního hostince, kde lidé s pobavením naslouchali vtipné slovní přestřelce mezi neochotným hostinským a ponocným, se tři stovky lidí vydaly hledat narozeného Ježíška. Když ho nalezli ve stáji na fotbalovém hřišti, ještě dlouho setrvali v družném rozhovoru na lavičkách při dobrých koláčcích, horkém čaji a dechovce.

PLESY
Tradičně zahajuje plesovou sezónu v Metylovicích hasičský bál. V kinosále tančily páry podle hudby skupiny Štístko, v tělocvičně hrála kapela Premiér. Náklady na dvě živé hudby jsou pochopitelně dosti vysoké a hasiči proto zvedli vstupné, i když se trochu obávali, zda se to neodrazí na účasti. Stálí návštěvníci hasičských bálů vědí, že je čeká kreativní zábava, příjemná společnost a nápadité pohoštění. Cena vstupenky je v nejmenším neodradila. Dobrou náladu zvedl retro program, se kterým vystoupil soubor Valašský vojvoda z Kozlovic. Všichni byli v pohodě, starosti a stresy nechali venku za dveřmi. Hasičská kuchyně je vyhlášená, i ty nejmlsnější jazýčky si přijdou na své. Za vším stojí desítky hodin práce nadšených dobrovolníků, jejich jedinou odměnou jsou zářící tváře tanečníků.
12. února se v sokolovně sešli fotbalisté a jejich příznivci. Ve velkém sále vyhrávala taneční hudba Premiér, v malém sále pro příznivce diskoték Krakatit. Ve 20 hodin předvedla skupina DragonFre svou UV show. Vyvrcholením byla půlnoční kulturní vložka místních fotbalistů. Na její úroveň se názory různí.
Rada rodičů uspořádala 19. února v tělocvičně tradiční maškarní ples, na který se děti vždy těší a který bývá i hojně navštíven. Letos byl počet účastníků rekordní. Fantazie rodičů, především maminek, neznala mezí, a tak se na parketě pohybovaly nejrůznější pohádkové postavy, mezi nimi se proplétala všelijaká zvířátka, nechyběly klasické víly a princezny. Také hrdinů dětských příběhů tam nebylo málo. Všem se líbilo vystoupení mažoretek. Protože je mezi děvčaty o toto cvičení zájem, vystoupily dokonce skupiny dvě. Nejdříve mladší „Světlušky“ a pak ta dospělejší. Sklidily zaslouženy potlesk. Děti si přišly na své při různých soutěžích a atrakcích. Díky maminkám na ně čekalo bohaté pohoštění a díky sponzorům velmi rozmanitá tombola.
Jako každoročně uzavřely 26.2. plesovou sezónu Šibřinky. Tanečníkům hrál VS-BAND v kinosále, v tělocvičně hrála skupina R.U.M. Všichni ocenili vystoupení skupiny Valašský vojvoda. Program a bohatá tombola přilákají na Šibřinky každoročně mnoho hostů, a proto je vždy vstup pouze na místenky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 6. března se v sokolovně sešli rodiče s dětmi, které se narodily v loňském roce. Slavnost si nenechali ujít ani sourozenci nemluvňat. Přesto, že se loni narodilo devět děvčátek a deset chlapců, na slavnost přišli jen rodiče se čtrnácti dětmi. Žáci místní školy si pod vedením učitelů připravili krátké, ale velice hezké pásmo básniček a písniček. Rodiče potěšila pozornost členek klubu seniorů, které darovaly oslavencům vlastnoručně upletené ponožky a papučky. Významný den bude rodičům připomínat pamětní knížka a bryndáček s názvem obce od kulturní komise. Maminky byly obdarovány květinou. Slavnostní den byl zachycen na fotografiích a CD.

ČARODĚJNIČKY
Nejen čarodějničky, ale i čarodějové se slétli první květnovou neděli na fotbalovém hřišti. Sice trochu poprchávalo, ale to pro ně neznamenalo žádnou překážku. Přístřeší u Restaurace Na Hřišti skýtalo dostatečnou ochranu. Kulturní komise připravila nápadité soutěže. Například v pojídání červů. Pokud se někomu při čtení těchto řádků obrátí žaludek, je to zbytečné. Červi byli želatinoví. Následovalo trhání hadích ocásků. Rovněž ochránci přírody mohou zůstat v klidu. Šlo o papírové ocásky, které měly děti připevněné na zadečku. Kdo si je ochránil nejdéle, vyhrál. Hry ukončila soutěž o nejlepší masku a nejnižší věk pohádkové postavy. Unavené, ale šťastné děti se stopami sladkostí kolem úst usedly se svými rodiči k opékání párků. Nepříznivé počasí snad ani nevnímaly.

VZPOMÍNKA NA PADLÉ
5. května se v 17 hodin sešlo u památníku obětí 1. a 2. světové války asi dvacet lidí, aby uctili památku občanů, kteří v obou světových válkách zahynuli. Po projevu starosty obce a položení kytice přešli k pomníku padlých v kostele. Krátká motlitba, květiny a pokračovali ke škole. U pamětní desky mjr. Ambrože Bílka jim žákyně základní školy připomněla základní údaje z jeho života. U pamětní desky Miloše Čupy na sokolovně vyslechli projev starosty sokola Milana Hajduška a poté se rozešli.

KONCERT PAVLA DOBEŠE
Obec Metylovice a Občanské sdružení Koňské nebe připravili v sobotu 21. července v areálu muzea Kožane město koncert folkového zpěváka Pavla Dobeše. Dlouho před začátkem proudily od Palkovic i od Frýdlantu drobné pramínky jeho fanoušků, aby se u muzea slily v jeden proud, který obsadil přichystané lavičky.
Pavel Dobeš se narodil ve Frýdku-Místku, vydal dvanáct hudebních alb, zpěvníky a také několik knih povídek a soubor vyprávění o své cestě do Ameriky. Hrál, zpíval a bavil. Na kytaru ho doprovázel Tomáš Kotrba. Nejdříve začal novějšími skladbami a byl vždy odměněn nadšeným potleskem. Ale když přišly na řadu jeho staré hity, propuklo nadšení, lidé zpívali s ním. Koncert ukončil písní na přání jednoho posluchače, ale podle ohlasu to bylo i přání většiny zúčastněných.

POUŤ
Tradiční metylovská pouť připadla letos na neděli 7. srpna. Na hřišti děti čekaly tradiční stránky a pouťové atrakce. Kostel Všech svatých zaplnili nejen místní věřící, ale i jejich hosté. Odpoledne před obecním úřadem vyhrávala Huťarka a tančila Beseda.

SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
O týden později se sešli příznivci soutěže netradičních družstev na louce pana Kahánka za obecním úřadem. Příznivci recese si opět přišli na své. Letos se sice žádné svatby nedočkali, ale i tak se všichni náramně pobavili. V této soutěži nejde ani tak o vteřiny, jako o dobrou zábavu. Na startu se střídala družstva Čarodějnic, Šigutů, Matek na mateřské, Přerostlých žáků 3. B a dalších. První místo obsadily Čupovice, na záda jim dýchala Turzovka, na třetí doběhli Cimrmani. Veliký počet diváků svědčí o oblíbenosti soutěže.

KLAVÍRNÍ KONCERT
30. září v podvečer zněla areálem muzea vážná hudba. Vystoupil mladý, talentovaný klavírní virtuos Ivo Kahánek, který pochází ze sousedních Palkovic. Pořadatelé obecní úřad a občanské sdružení zvažovali, zda budou vhodnější prostory v kinosálu nebo venku. Sám umělec se přiklonil k vystoupení pod širým nebem. V první části koncertu hrál skladby Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Po přestávce zazněla díla Fryderyka Chopina. Kombinace nádherné hudby, hvězdné oblohy a nasvíceného klavíru s umělcem byla pro všech osmdesát posluchačů nevšedním zážitkem.

OCHOTNICKÉ DIVADLO
Na pozvání kulturní komise přijel do Metxlovic v pátek 11. listopadu Ochotnický spolek malenovický, který uvedl komedii „Povídačky o zbojnících aneb Ondráš“. Už před 19. hodinou byl sál nabitý k prasknutí a představení nikoho nezklamalo. Zaujalo mne složení souboru. Zahráli si úplně všichni. Od nejmenších dětí, přes mládež a střední generaci až po ty starší. Navíc bylo vidět, že nejen hrají, ale že si představení přímo užívají a s chutí improvizují. Zřejmě náhlý nápad jednoho zbojníka „na, kousni si, je dobrá, je od Hájka“ (Hájek je řezník ve Frýdlantě), vyvolal nejen velký aplaus v hledišti, ale „odboural“ i herce. Všichni diváci odcházeli spokojeni.

MIKULÁŠ POD ŠIRÝM NEBEM
Letos poprvé uspořádala kulturní komise 3.12. Mikuláše pod širým nebem na fotbalovém hřišti. Prostranství parčíku na místě starého hřbitova už kapacitou nestačí pojmout množství dětí a jejich rodičů, kteří se této akce každý rok zúčastňují. Navíc je u hřiště dost místa k parkování aut. Navíc je na hřišti vybudováno zázemí jak sociální, tak „zateplovací“, což má pro účastníky s dětmi rozhodující význam.

VÁNOČNÍ TRHY U MUZEA
Letos poprvé uspořádalo Občanské sdružení Koňské nebe ve spolupráci s obecním úřadem v neděli 18. prosince vánoční trhy. Nikdo si netroufal odhadnout, jak všechno dopadne. Od 13 hodin byli stánkaři připraveni nabídnout zájemcům vkusné drobnosti, které vesměs vytvořily ruce místních žen. Prodávali svíčky z včelího vosku, perličkové ozdoby na vánoční stromek, originální vkusná blahopřání, kouzelné perníčky, patchworkové maličkosti, drobná keramika. Svůj stánek měla i škola. Nabízela výrobky dětí.
Mrzlo a ve velikém stanu, který půjčili hasiči, byli pořadatelé připraveni. Nabídka pro zahřátí byla dostatečná. Zpočátku se lidé trousili jednotlivě, s přibývajícím časem zástupu houstly a jejich počet stoupl nad tři sta. Lidé nakupovali, bavili se, svařák i horká medovina šly na odbyt.
O zajímavý program se postarala malá i velká Beseda, předvedly se i děti z mateřské a základní školy. V závěru byl slavnostně rozžat vánoční strom a koledy nezpívaly jen děti, ale i dospělí. Většina návštěvníků využila příležitosti a přišla se podívat do muzea. Někteří na řemenářskou expozici, většina na výstavu obrazů Jarka Červenky. Trošku byly zklamané děti, které se těšily na Betlémy, ale skleněné vitríny byly prázdné. Člověk, který je měl přivézt, náhle onemocněl. Poslední návštěvníci odcházeli po 18. hodině. Přesto, že vstupné bylo dobrovolné, byli lidé velice štědří. Organizátoři se shodli, že se akce podařila a chtějí příští rok pokračovat.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Štěpánská taneční zábava, kterou pravidelně pořádá sportovní klub, oddíl kopané na druhý svátek vánoční v sokolovně byla poslední taneční zábavou v letošním roce. Hrála hudební skupina HEC.

VÝPLAZ NA MONTE ČUPELO
Poslední den občanského roku byl pošmourný, lehce sněžilo. Ale Lachy to neodradilo. S obecními vlajkami i transparenty zájmových spolků stoupali na vrchol Čupku ze tří stran. Ve 12 hodin je pozdravil lašský král, oslovil je náš starosta a pak už se lidé zdravili a bavili navzájem. Shodli se, že jako jednotlivci by se v takovém počasí nahoru nevydali, ale nápad oslavit tento den společně, je vytáhl z teplých domovů.
ZÁJEZDY DO OSTRAVSKÉHO DIVADLA
Paní Marie Čupová, č. p. 313 organizuje zájezdy našich občanů do Moravskoslezského divadla již od roku 2001. Dříve pracovala na MěÚ ve Frýdlantě a jezdila do divadla s tamním kolektivem. Později se připojila k zájezdům, které organizoval pan učitel Haluzík z Palkovic. Počet zájemců v tamní vesnici nebyl tak veliký, aby zaplnil všechna místa v autobuse. Proto jezdil pan Durďák přes Metylovice, Lhotku a Myslík a přibíral zájemce na autobusových zastávkách. Později došlo k neshodám. Palkovjanům se zdálo, že by lidé z Metylovic měli platit za cestu více, když dále jedou.
Paní Čupová byla přesvědčena, že dokážeme autobus zaplnit sami a tak začala organizovat zájezdy pro naše občany sama. Vozí je pan Milka, řidič z Nové Vsi a paní Čupová si spolupráci s ním pochvaluje. Také v Ostravě jí vycházejí vstříc a vybírají pro naše návštěvníky pěkná představení.
Přesto, že bude paní Čupové 74 let, svou činorodostí zahanbuje mladší. Její aktivita je obdivuhodná. V květnu vybírá zálohu na další divadelní sezónu, v červnu rozdá celoroční vstupenky a vybere doplatek. Všechno klape, neboť je velice pečlivá. Nezapře, že léta pracovala jako účetní. Po prázdninách se v sobotu jednou měsíčně v podvečer scházejí na autobusových zastávkách svátečně oblečení a naladění občané, kteří se těší na „své představení“. Kdyby nebylo trpělivé práce paní Čupové, většina z nich by se do divadla nedostala.

KNIHOVNA
Naše knihovnice paní Miluška Kociánová půjčuje knihy padesáti čtenářům z fondu 5 159 knih, který každoročně doplňuje dalšími novinkami. Finanční kvóta činí na jeden rok pět tisíc korun, což při dnešních cenách představuje 15 – 20 nových knih. Ženy jsou evidentně lepšími čtenářkami než muži, do knihovny přicházejí jen tři.
Mezi čtenáři není bohužel ani jedno dítě. Buď mají všechny doma tak bohaté knihovničky, nebo, což je pravděpodobnější, naše děti už nečtou. Což není radostné zjištění. Nejmladší čtenářce je čtyřicet let a tak „mladičká“ je jen jedna. Další jsou o dvacet a více let starší. Ani muži nejsou žádní mladíci. Nejmladší má 65 let, další dva jsou o deset let starší. Stále rády čtou paní Drahomíra Halatová a Božena Blažejová, která si ve svých 83 letech pravidelně přichází knihy půjčovat. Kromě knih knihovna půjčuje časopisy Praktická žena, Květy, Burda, Vlasta, Zahrádkář a Receptář.

BESEDA
7. března se sedm děvčat s rodiči a vedoucí souboru zúčastnilo Dětského lašského bálu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Atmosféra byla výborná, děti se nenudily. Nacvičovaly nové tance, kroky, hrály hry, zpívaly a soutěžily. Všechny děti i dospělí byli nadšeni. Třebaže historie malé Besedy je krátká, děvčata se s chutí zapojila a pohybovala se mezi ostatními, často již zkušenými tanečníky s jistotou a smyslem pro rytmus.
Týden před Vánocemi uspořádala folklorní skupina Beseda ve spolupráci s místní školou vánoční koncert pod názvem „Zima pod horami“. Umělecká vedoucí Melánie Ševčíková přivítala přítomné, kteří zaplnili celé hlediště. Nejdříve se představily mažoretky pod vedením Dagmar Mačejovské. Následovaly děti z mateřské školy, které se zaujetím zpívaly a tančily s rolničkami. Malá Beseda ztvárnila venkovský dvorek v zimě – děti se proměnily v houf štěbetajících vrabců. Mrazíci a sněhové vločky navodili v programu „Chumelí se, chumelí“ atmosféru opravdové zimy. Dospělí členové besedy nás vrátili do doby minulé pásmem „Škubačky“, které obohatili veršovánkami Františky Pituchové. Děti z Besedičky zase hrami a dováděním připomenuly posluchačům jejich vlastní dětství. Nechyběly ani nádherné tóny houslí Elišky Brlíkové a Lenky Liberdové, vystoupila i místní schola. Závěr patřil sboru školních dětí, se kterými si zazpívala i Beseda. Hudební doprovod zajistil Jiří Tesarčík.

SPORT

SPORTOVNÍ KLUB
V čele klubu, který zahrnuje několik oddílů, stojí Ing. Radomír Kulhánek, pomáhá mu místopředseda Karel Miček a jednatelka Růžena Vrbová.

ODDÍL FOTBALU
předseda – Drastich Zbyněk, jednatel – Ing. Halata Lukáš, pokladní – Pavlásková Leona, členové – Ing. Kulhánek Radomír, Pečinka Milan, Zelenák Pavol, Němec Milan, Ing. Halata Marek
Výbor se každých čtrnáct dní pravidelně schází a řeší nejen otázky fotbalu, ale plánuje a zajišťuje mnoho kulturních a společenských akcí v obci. Povedlo se mu vyřešit problém s provozem „Restaurace Na Hřišti“, kterou oddíl dva roky provozuje. Stará se teď o ni místní občan a zároveň fotbalista Otakar Kulhánek.
Družstvo mužů trénuje od ledna Tomáš Tvrdý, který hráčům připravil tvrdý trénink, aby zajistil jejich fyzickou připravenost na zápasy. V úterý probíhal v tělocvičně, ve čtvrtek a v sobotu se běhalo venku. V sezóně se to na výkonech mužstva odrazilo. Na vítězstvích má také zásluhu výborný brankář Valas. Vedoucím družstva je Jiří Šigut.
Vedoucím dorostenců je Pavol Zelenák, hlavním trenérem Ing. Radoš Kulhánek, který se střídá se Zbyňkem Drastichem, Petrem Němcem a Vladimírem Durďákem.
Vedoucím žákovského družstva je Libor Pajurek. Trenéry jsou Ing. Radoš Kulhánek a Petr Němec. Protože je hráčů málo, nepřihlásili je do soutěže. Někteří z nich hostují v současnosti ve Frýdlantě, ostatní přestoupili do dorostu. Velikou nadějí pro žákovské družstvo je nejmladší hráč Denis Opálka.
V červnu byl u nás sehrán žákovský turnaj Memoriál Ondřeje Šprly. Žáci i muži byli pozváni na turnaj v Korni, odkud si chlapci přivezli pohár pro vítěze.
Starší páni si zahráli dvakrát s místními hasiči. Na jaře prohráli, na podzim vyhráli.

ODDÍL VOLEJBALU
Předseda oddílu – Ing. Lumír Hajdušek, který je zároveň hospodářem, druhým trenérem a organizačním pracovníkem žákovských družstev a minivolejbalu. Trenér mužů – Lukáš Drastich, trenér mládeže a organizační pracovník mužů – Pavel Suchan, organizační pracovník juniorek a trenér mladších žáků a žaček – Jakub Farný, trenérka a organizační pracovnice žen – Marcela Boráková, členové výboru – Vladimír Miček, Vavřín Pečinka, M. Bouška, Michal Gurecký.
Oddíl má 104 členů, z toho je čtyřicet sportovců a dorosteneckých nebo žákovských družstev.
Družstvo mužů se již desátý rok drží na 3. místě mezi družstvy okresu. Šestým rokem hraje v I. třídě krajského přeboru.
Družstvo starších mužů se účastnilo zimních halových turnajů Beskydské regionální ligy smíšených družstev. Obsadilo 6. místo z 19 družstev.
Družstvo A žen hrálo v krajském přeboru II. třídy a vybojovalo si 4. místo v konkurenci sedmi družstev. Hráčky spolu hrály poprvé, takže se musely nejdříve sehrát a přesto porazily minimálně jednou všechny týmy v tabulce.
Družstvo žen B hrálo v okresním přeboru a skončilo na posledním místě.
Společné družstvo žáci a žačky skončilo v konkurenci devíti družstev na 4. místě, minižačky dosáhly na 2. místo a minižáci na 10. místo.
20. ročník dortového turnaje juniorek hrálo šest družstev a naše juniorky suverénně vyhrály. Družstvo B, ve kterém hrály vlastně žačky, skončilo na pátém místě.
Muži hráli v létě na turnaji v Raškovicích a v konkurenci 24 družstev se umístila jako šestí. Ženy hrály na turnaji v Brušperku a na smíšeném turnaji ve Studénce.
Tradiční 57. ročník memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka se konal v neděli 28. srpna za účasti 13 družstev. Na turnaj se přišlo podívat sto diváků. Fanoušci viděli řadu velice dobrých výkonů. Utkání se hrála průběžně na čtyřech kurtech. Naši skončili na šestém místě.
Členové sportovního klubu mají šest vlastních trenérů a šest aktivních rozhodčích. Dva I. třídy, jeden II. třídy a tři III. třídy. Tím je zajištěno odborné vedení tréninku a zároveň mohou být naši rozhodčí k dispozici v soutěžích krajského a okresního přeboru.

ODDÍL NEHOJBALU
V sousední Lhotce oslavovali 19. července padesát let nohejbalu. Soupeřilo spolu 13 družstev, mezi nimi i dvě dvojice z Metylovic. Radomír Ševčík s Luďkem Materou a Milan Vyvial s Pavlem Minolem. Obě se probojovaly do finále. Nakonec Radomír Ševčík a Luděk Matera porazili mladíky ze Lhotky a stali se vítězi turnaje. Protože vyhráli již tři roky po sobě, získali do svého držení putovní pohár. Dvojice Vyvial a Minol obsadila třetí místo.

SPV
Oddíl má třicet členek a členů. Ženy cvičí každé úterý. Mimoto chodí na vycházky, na bazén, v létě hrají rekreačně tenis. Stalo se už tradicí, že v lednu společně zdolají Ondřejník. V červenci odjelo sedm žen autobusem do Trojanovic. Pěšky pokračovaly k lanovce, která je vyvezla na Pustevny. Po krátkém odpočinku se vydaly ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. O dva měsíce později si deset žen opět vyšláplo na hory. Autobusem se dopravily na Visalaje a pak šlapaly po svých směrem Bílý Kříž až na Gruň. Byly odměněny nádherným výhledem nejen na Beskydy, ale i na Malou Fatru. Po krátkém odpočinku sešly do Starých Hamer a odtud autobusem domů. Tyto turistické výšlapy vždy perfektně připravuje Martina Mertová.
Na podzim si deset žen zahrálo bowling. Dobře se pobavily, hodně nasmály a zároveň „všechny zvítězily“, protože se žádné z nich nic nestalo.
Oddíl organizoval II. ročník tenisového turnaje „Fešné robky“, hrálo sedm žen a jeden muž. Opět se hrálo v tradičních kostýmech. Hráčky si protáhly tělo a zároveň se výborně pobavily.
Ženy tradičně pomáhají při akcích pořádaných kulturní komisí obecního úřadu, prodávají koláče při memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka, nechybí při přípravě Šibřinek.
Sportovci se snažili vylepšit prostředí fotbalového hřiště i zázemí hráčů. Dokončila se opěrná zídka, což byla několikaletá, těžká a dosti nebezpečná práce. Je hotovo oplocení podél hřiště i se sítí. V kabinkách náhradníků a u kiosku s občerstvením položili dlažbu, kterou daroval Tomáš Boháč. Kolem plážového kurtu položili zámkovou dlažbu a opravili část odvodňovacího kanálu z betonových žlabů při vjezdu.
Natřeli všechny lavičky včetně kabinek i sloupky oplocení na opěrné zídce. Postavili část oplocení a opěrné zídky kolem vagónu. Využili přitom betonové pražce a zbytkové železo, které jim prostřednictvím své firmy daroval pan M. Tomek. V zimě opravili omítky v šatnách pro mužstvo, pořídili nové věšáky a místnosti vymalovali. I umývárna, chodba a šatna rozhodčích dostala novou barvu a zkorodované části ústředního topení nový nátěr. Terénními úpravami docílili rozšíření parkoviště.
Členové pomáhají kulturní komisi obce při akcích pro děti. O krmáši si někteří fotbalisté a jejich manželky vzali na starost zabijačkové speciality. Jen se po nich zaprášilo. Také Šibřinky se vydařily. Členové byli spokojeni s účastí, s hudbou, kvalitním programem i cenami v tombole.
Sportovci také stojí za krmášovou zábavou, fotbalovým plesem a Štěpánskou zábavou.
O sportovní areál se starají pan Němec, pan Lengyel, pan Kocián a pan Moravec. Plochu kosí pan Mitrenga.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Jako celá republika i místní tělocvičná jednota pociťuje následky vleklé hospodářské krize. Sazka, která financovala sport, se rozpadla, takže tento zdroj financování vyschl. Novým zákonem o hazardu se ztížila možnost získat prostředky ze sokolské župy. A tak je organizace odkázána na členské příspěvky, z nichž se 70 % do spolku vrací. Vítaným překvapením byla částka téměř 11.000 z rozpočtu obce. Velmi důležité jsou proto sponzorské dary firmy Metalcut Vlastíka Foldyny, Hanácké kyselky i jakýkoliv dar od jednotlivců. Kromě běžných nákladů splácí totiž Jednota dluh, který vznikl před léty, když minulé vedení koupilo louku nad sokolovnou. Plánovalo postavit tam halu na tenis. Změnou vedení se od této myšlenky upustilo, ale dluh je třeba zaplatit.
Dlouholetým snem členů je obnova jeviště, aby se členové mohli vrátit ke staré, ale dobré sokolské tradici, a tou je divadlo. Poslali proto projekt „Divadlo znovu žije“ nadaci Hunday, ale zatím neuspěli. Rovněž usilují o získání dotace, která by jim pomohla zlepšit ovzduší. Pokud by ji získali, přešli by na topení plynem, vyměnili okna, venkovní dveře a zateplili celý plášť budovy. To jsou veliké cíle, které se nedají dosáhnout bez již zmíněných dotací.
Čelenové na ně nečekají se založenýma rukama, ale svépomocí se snaží udělat alespoň to, na co stačí. Zrekonstruovali bývalou promítací kabinu a proměnili ji v útulnou klubovnu. Vybourali zděnou příčku, pořídili nové plastové okno i plastové dveře. Vysekali elektroinstalaci a odpad, místnost vymalovali a obložili, pořídili minikuchyňku s ledničkou a nechali si na míru vyrobit vestavěnou skříň. Místnost vyzdobili zarámovanými fotografiemi Jarka Červenky.
V objektu sokolovny nechali instalovat nové bezpečnostní a nouzové osvětlení. Práci levně provedl jejich kamarád pan Miloš Židek.
Aktivita členů je dobrá. V případě potřeby jsou ochotni přiložit ruku k dílu.
V jednotě pracuje oddíl stolního tenisu, oddíl badmintonu a oddíl všestrannosti. Zatímco poslední dva jmenované oddíly slouží členům i zájemcům, aby si ve volných chvílích protáhli tělo, neplatí to zcela o oddíle stolního tenisu. I tam jsou hráči, kteří pěstují tenis jen pro radost z pohybu. Zároveň v něm hrají borci, kterým se podařilo udržet A tým stolního tenisu v okresní soutěži. Dobré jméno si udržují tradiční „Velikonoční turnaj“ a „Vánoční turnaj“.
Poslední let bombardéru B 117
Letos se našim sokolům podařila zajímavá a hojně navštívená akce – beseda nad knihou „Poslední let bombardéru B 117“, kterou napsal pan Tofel z Čeladné. Hlediště se zaplnilo pamětníky a k mému překvapení i řadou mladých lidí. Všichni si přišli na své. Podrobný průběh besedy je popsán na str. 70 v kapitole Občanské sdružení Koňské nebe.

MATRIKA

NAROZENÍ
V letošním roce se narodilo 21 dětí. Holčičky jsou v mírné převaze, je jich jedenáct, chlapečků deset. Děvčátka mají ještě jeden primát, narodila se mezi nimi dvojčátka, Valerie a Dominika.
Osm dětí přivítali rodiče jako své prvorozené. Deset dětí čekal doma jeden sourozenec. Tři děti se narodily jako třetí. Šestnáct dětí se narodilo v manželství, tři v partnerském vztahu, u dvou dětí nebyl otec uveden.
V lednu se narodily dvě děti, v březnu čtyři a v květnu tři. Další dvě děti se narodily až v srpnu. V září přišly na svět tři děti a v říjnu rovněž tři. V listopadu se narodily dvě a v prosinci také.
Mezi jmény byli dva Dominici a jedna Dominika, vyskytly se dvě Kláry. Pro většinu dětí vybrali rodiče stará česká jména, některá dostaly jména méně obvyklá.

ÚMRTÍ
Letos v obci zemřelo osm lidí. Na rozdíl od předešlých let zemřelo více žen (5) než mužů (3). Rovněž průměrný věk u žen je poměrně nízký – 72 let, u mužů 71 let. Nejmladší žena zemřela v šedesáti letech, nejstarší v devadesáti. Nejmladší muž zemřel v padesáti šesti letech, nejstaršímu bylo osmdesát let.

SVATBY
Sedm snoubeneckých párů si letos řeklo své ANO. Všichni snoubenci uzavírali sňatek poprvé. Jeden pár pocházel z Metylovic, u ostatních to bylo přesně napolovic. Tři nevěsty si braly muže odjinud a tři ženiši si vybrali manželky mimo naši obec. Průměrný věk nevěsty je letos 28 let. Nejstarší je 35 let, nejmladší 23 let. Průměrný věk ženicha je 31 let, nejstaršímu bylo 35 let, nejmladšímu 27 let.

ROZVODY
Rozvedeno bylo šest manželství. Pouze jedno z nich trvalo deset let. Čtyři se rozpadla po 3 – 4 letech. V jednom případě se partneři rozešli po několika měsících. Třem dětem se rozpadla rodina.

STĚHOVÁNÍ
Do obce se přistěhovalo 57 lidí – 21 žen, 18 mužů, 14 dětí a 4 cizinci. Čeští občané se přistěhovali z okolních obcí nebo sousedních okresů. Odstěhovalo se 10 žen, 5 mužů a 5 dětí. Mimo jedné ženy, která ukončila pobyt v České republice, se lidé stěhovali do sousedních obcí nebo okresů se dvěma výjimkami. Jeden občan se přestěhoval do Uherského Hradiště a druhý do Brna. Sedm žen a čtyři muži se přestěhovali v rámci obce. Šest lidí bylo přihlášeno k evidenčnímu pobytu na č. p. 495, tři osoby se z evidenčního pobytu odhlásily. Žena dostala obecní byt, jeden muž se přihlásil k trvalému pobytu v Metylovicích a jeden ve Frýdku-Místku.
K 31.12.2011 má obec Metylovice celkem 1714 občanů, z toho 7 cizinců. Cizinci s trvalým pobytem jsou Slováci, Ukrajinka, Francouz a Venezuelci. Pořád mi připadá trochu zvláštní, že se Slováci počítají za cizince.

DOMY
Bylo zkolaudováno a číslo popisné přiděleno sedmi rodinným domům. Dva jsou postaveny v Pasekách, dva v Metylovičkách, jeden za fotbalovým hřištěm a dva uprostřed obce. Poslednímu zkolaudovanému domu bylo přiděleno popisné číslo 601.

NEJSTARŠÍ OBČANÉ
101 let Mertová Anna č. 65 – nar. 26.7.1910
97 let Rašková Vlasta č. 269 – nar. 24.7.1914
96 let Šigutová Božena č. 47 – nar. 14.7.1915
94 let Mališová Anežka č. 372 – nar. 13.2.1917
91 let Bílková Gabriela č. 414 – nar. 17.3.1920
89 let se dožily 2 ženy
88 let se dožili 4 ženy a 2 muži
87 let se dožila 1 žena a 1 muž
86 let se dožily 3 ženy
85 let se dožily 4 ženy a 1 muž

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Ceny potravin v prodejně MaJ v Metylovicích ke konci loňského roku
čokoláda 13,10 – 35,30 Kč
krupička 0,5 kg 10,90 Kč
kandované ovoce 19,20 Kč
sušené meruňky 25,60 Kč
sušené švestky 25,60 Kč
granko 0,25 kg 42,70 Kč
rozinky 0,10 kg 7,50 Kč
mletý mák 0,20 kg 25,20 Kč
mák 0,30 kg 21,80 Kč
kokos 0,20 kg 18,70 Kč
kečup 22,80 Kč
pudink 4,60 – 7,20 Kč
piškoty 12,20 – 18 Kč
protlak 0,19 kg 11,90 Kč
kompot ostružinový 32,10 Kč
kompot ananas 23,90 Kč
kompot meruňky 33,20 Kč
kompot jahody 17,30 Kč
ocet 1 l 13,30 Kč
olej 31,20 – 37,20 Kč
čaj 25,20 – 32,80 Kč
steril. okurky 20 Kč
steril. zelí 22,60 Kč
lečo 22,50 Kč
hrášek 13,20 Kč
hořčice 6,50 – 24,60 Kč
káva 9,30 – 22,80 Kč
víno 1 l 55 – 82 Kč
Metropol 1 l 108
Fernet 0,5 l 144 Kč
rum 1 l 126 Kč
vodka 0,7 l 148 Kč
Becherovka 0,5 l 170 Kč
sirup 1 l 25,30 Kč
povidla 0,4 kg 34 Kč
med 1 kg 130 Kč
rybí konzervy 10,20 – 24,30 Kč
paštiky 9 – 18,70 Kč
vepřová konzerva 25,10 Kč
krůtí konzerva 32,10 Kč
kondenzované mléko sl. 37,20 Kč
plátkový sýr 16,70 – 22,60 Kč
máslo 0,25 kg 35 Kč
Hera 0,25 kg 20 Kč
Omega 0,25 kg 17,90 Kč
tvaroh 0,25 kg 17,90 Kč
pomazánkové máslo 20 Kč
tavený sýr 0,10 kg 24,10 – 30,10 Kč
Lučina 12,10 Kč
kyška 0,4 l 13,80 – 15,90 Kč
podmáslí 1 l 14 Kč
sádlo 0,50 kg 27,40 Kč
sýr tvrdý 1 kg 107 Kč
mléko 1 l 14 – 18,60 Kč
kys. zelí 14,60 Kč
vejce 10 ks 29 Kč
zakyska 11,60 Kč
šlehačka 20 Kč
smetana 11,60 Kč
párky 1 kg 74 – 138 Kč
klobásy 1 kg 116 – 155 Kč
šunka 1 kg 110 – 122 Kč
játrovka 1 kg 85 – 94 Kč
anglická slanina 1 kg 134 Kč
slanina 1 kg 69 Kč
sekaná 1 kg 104 Kč
jitrnice 1 kg 84 Kč
jelita 1 kg 79 Kč
tlačenka 1 kg 99 Kč
salámy 1 kg 105 – 127 Kč
jogurt bílý 6,50 Kč
jogurt ovocný 11,60 Kč
nanukový dort 17 – 46 Kč
nanuky 6,80 – 11,90 Kč
kuřecí polévková směs 17 Kč
kuřecí čtvrtky 1 kg 50 Kč
kuřecí játra 1 kg 51 Kč
kuřecí řízky 1 kg 115 Kč
kuřecí stehna 1 kg 69 Kč
kuře 1,30 kg 67 Kč
makrela mražená 1 kg 79,40 Kč
chléb 0,80 kg 25,40 Kč
sojový rohlík 4,20 Kč
obyč. rohlík 2,30 Kč
pletýnka 3,70 Kč
loupák 4,20 Kč
banány 1 kg 28 Kč
jablka 1 kg 16 Kč
citróny 1 kg 26 Kč
pomeranče 1 kg 20 Kč
mandarinky 1 kg 23 Kč
pór 1 kg 40 Kč
mrkev 1 kg 16 Kč
celer 1 kg 18 Kč
petržel 1 kg 30 Kč
česnek 1 kg 94 Kč
cibule 1 kg 6 Kč
okurky 1 kg 40 Kč
brambory 1 kg 7 Kč
zelí bílé 1 kg 6 Kč
zelí červené 1 kg 18,40 Kč
rajčata 1 kg 40 Kč
paprika 1 kg 50 Kč
uzené 1 kg 128 Kč
minerálky 1 l 12 – 14 Kč
kofola 1 l 25 Kč
pivo 0,5 l 7,50 – 14,50 Kč
cigarety 20 ks 64 – 84 Kč

VÝZNAMNÍ RODÁCI

PROFESOF ALEŠ BÍLEK
V českém hudebním slovníku mne zcela zaskočilo nepřeberné množství údajů o klavírním umění, koncertních vystoupeních i pedagogických schopnostech pana profesora Aleše Bílka. Na domluvené setkání v sobotu 27. srpna jsem šla s malou dušičkou, vědoma si své neznalosti a nepřipravenosti. Vracela jsem se s tichou radostí obohacenou setkáním s člověkem, který si získal posluchače na celém světě a přitom zůstal dle mého mínění prostým člověkem v tom nejlepším slova smyslu.
Svým vyprávěním pootevřel dvířka, jimiž jsem mohla zahlédnout život zcela naplněný tvrdou dřinou, ale zároveň nesmírně bohatý a krásný. Ne pozemskými statky, ale nádhernou hudbou, setkáváním s vnímavými posluchači i významnými interprety a vzpomínkami na zajímavý, barevný svět, který při svých vystoupeních procestoval.
Prababička jeho maminky byla dcerou Antoine Bullanta, který se narodil v roce 1750 v Mělníku. Tehdy tam měl kníže Lobkowicz své divadlo a muzikanty. A právě v jeho kapele hrál na fagot mladý Antoine. Když byl Lobkowicz v roce 1770 jmenován rakouským velvyslancem v Madridu, vzal si sebou i své hudebníky. Neví se, kde mladý Bullant studoval, ale je potvrzeno, že první skladby vydal v Paříži. Muzikanty slyšel hrát v Madridu kníže Stroganov. Přesvědčil je, aby odjeli do Ruska k carskému dvoru. Antoine se tam stal vrchním dvorním kapelníkem. Když Kateřina II. slavila 25 let panování, požádala ho, aby k tomuto výročí složil skladbu pro sbor.
Mimoto napsal asi třicet oper, pochopitelně na ruská témata. V Petrohradě založil Filharmonickou společnost a řídil již až do své smrti v roce 1821. Jeho nejúspěšnější dílo se hrálo v Moskvě až do roku 1853. Dcera se vdala na statek do Zálužan a její potomci už pak zůstali v naší zemi.
Jan Bílek, dědeček z otcovy strany, měl rovněž veliké hudební nadání. Léta hrál ve vojenské kapele na hoboj. Po návratu byl opora zpěváků v kostele. Téměř všechny jeho děti byly hudebně nadané. Úspěchy mnohých vnuků a dnes i prapravnuků v hudbě nebo ve zpěvu přesáhly hranice nejen obce, ale i republiky.
Jedním z jeho synů byl otec pana Aleše Bílka, Sylvestr. Už od dvanácti let hrál ve vojenské kapele a láska k hudbě ho neopustila, ani když se po 1. světové válce vrátil do Metylovic. Založil u nás kapelu a ženský sbor, stal se místním varhaníkem. Samozřejmě měl přitom ještě „normální“ zaměstnání. Vypracoval se na schopného řemenáře a založil rodinu. Aleš, který se narodil v roce 1932, byl nejmladším ze tří dětí manželů Jindřišky a Sylvestra.
Chlapce již od útlého dětství ovlivňovalo rodinné prostředí prostoupené hudbou. V jejich bytě se scházel ke zkouškám místní sbor, starší sourozenci hráli na hudební nástroje. Když mu bylo pět let, začal zkoušet hrát na housle, protože na ně hrála jeho starší sestra. Ale zároveň všude narážel na noty a klavír, na který hrál jeho bratr. A tak již od šesti let začal chodit k tetě Štěpánce, kde cvičil na piáno. Po roce přešel do hudební školy ve Frýdku, později do Místku. Maminka přísně dohlížela, aby každý den dvě hodiny cvičil. Hned za dveřmi pokoje, ve kterém hrál, byla kuchyň. Maminka měla při vaření vše pod kontrolou. Ovšem rodokapsy stejně neuhlídala. Pan Bílek s humorem vzpomíná, že tak dlouhé hraní vydržel jako dítě jen proto, že si při hře tajně četl. V rodinném archivu má fotografii asi z roku 1942. Tehdy mu bylo deset let. Na Čihadle byl koncert, jeho sestra hrála na housle a on vystupoval jako klavírista. Tvrdá cvičení stupnic přinesla výsledek. Když dělal zkoušky na konzervatoř, pozdější kolega za dveřmi bez dechu sledoval, jak tam někdo velice rychle hraje stupnice.
A tak v roce 1947, když mu bylo patnáct let, začal studovat konzervatoř v Brně. Měl štěstí, že se tam dostal před rokem 1948. Jen o rok později znárodnili otcovu firmu. Kvůli okolnostem, které znárodnění doprovázely, by se pravděpodobně později do školy nedostal.
V Brně studoval v letech 1947 – 1951 hru na klavír u Františka Schäfra. Kvůli nemoci – začaly se mu podebírat palce a ukazováčky, což pochopitelně znemožnilo cvičení, přestal na nějakou dobu hrát a pokračoval ve studiu ostatních předmětů. Díky pochopení ředitele školy, který mu studium prodloužil, nakonec úspěšně konzervatoř absolvoval.
V té době panovala ve společnosti tísnivá atmosféra. Bylo to období politických procesů a strach se přenášel jak na studenty, tak i na profesory. Do dnešních dnů si pan Bílek zachoval vzpomínku na ředitele jako na výborného člověka. Napsal mu doporučení na Akademii muzických umění do Prahy přesto, že jako syn velkého řemenáře měl posudek z místa bydliště určitě velmi špatný.
V Praze studoval v letech 1953 – 1958 u Františka Maxiána. Přiznal se, že mu trvalo rok, než se s Prahou sžil. Zpočátku se mu vůbec ve velikém městě nelíbilo. Získali si ho učitelé. V Praze působili nejlepší pedagogové a pan profesor dodnes hovoří o štěstí, které ho potkalo, když mu bylo umožněno studovat právě u profesora Maxiána. Ještě po studiích s ním dlouho spolupracoval. V Praze vládla liberální atmosféra, tam nešlo o politiku, ale především o hudbu.
Poprvé samostatně vystoupil 15.12.1955 v Hradci Králové, v září 1956 hrál na Mezinárodní klavírní soutěži Ference Liszta v Budapešti. Vrátili se až v říjnu, těsně předtím, než v Maďarsku vypuklo povstání. V roce 1958 následovala účast na Čajkovského klavírní soutěži v Moskvě. Veškeré úsilí a čas věnoval cvičení na piáno, teprve v závěru školního roku dělal závěrečné zkoušky z ostatních předmětů.
V době komunismu se hudba stala pro posluchače i umělce únikem do normálního světa. Tam nerozhodovala politická příslušnost, ale schopnost a práce. Každý musel ukázat, co umí. Společně s violoncellistou Václavem Jírovcem a houslistou Františkem Pospíšilem studovali u Františka Zelenky. Ještě v době studií založili Trio posluchačů AMU, s nímž poprvé vystoupili 14. února 1956 v Klatovech. Když získali souhlas vdovy po J. B. Főrsterovi, změnili název na Főrsterovo trio. V květnu 1957 získal Aleš Bílek v Mezinárodní klavírní soutěži Pražské jaro třetí cenu. Byl to veliký úspěch mladého hudebníka. Pamatuji si, s jakou radostí o tom jeho bratr Otakar vyprávěl mým rodičům. Nedokázala jsem to v té době ještě docenit a už vůbec jsem nemohla pochopit, jaký význam to muselo mít pro rodiče, hlavně tatínka, zdeptaného komunistickým vězením.
Pan Bílek podotkl, že i pro Trio znamenal úspěch určitý přelom. Pomohl jim získat kontakt na lidi, které hudba zajímala. Začali je zvát na další koncerty. Umělci se postupně dostávali do povědomí v odborných kruzích.
Získali stipendium Hlávkovy nadace ke studijnímu pobytu na zámku v Lužanech, během něhož nacvičili řadu náročných skladeb. Po absolutoriu na AMU uvažovali, co budou vlastně dělat. Pokračovali stipendijním postgraduálním studiem komorní hry u Ladislava Černého, na kterou se chtěli zaměřit. Tím získali rok. Jejich repertoár byl velice rozsáhlý. Základ tvořily skladby Beethovena, Brahmse, Čajkovského, Dvořáka, Haydna, Mendelssohna, Mozarta, Schuberta, Schumanna, Smetany, Suka, Nováka, Ravela, Šostakoviče, Janáčka, Martinů, Főerstera a dalších. Nechyběly ani skladby současných českých autorů, z nichž mnohé slyšeli posluchači poprvé. Bylo to zároveň období nesmírné dřiny. Pan Bílek cvičil od rána do večera. Vysvětlil mi, že začínající umělec ještě nemá takový repertoár, ze kterého by mohl těžit, takže většinu věcí musí nacvičit. Byl mladý a nadšený a tak vše vydržel.
Nad mladými muži visela hrozba vojny. Kdyby každého z nich poslali k jiné posádce, znamenalo by to pro jejich hudební poslání průšvih. Strachovali se zbytečně. Když hráli jednou na bulharské ambasádě, byli mezi hosty i ministři Kopecký a Nejedlý. Když se po koncertě hovořilo, nadhodili před nimi svůj problém. Ministr Kopecký zařídil, že nemuseli k útvaru, ale společně nastoupili přímo do Armádního uměleckého souboru. Takže i na vojně mohli spolu cvičit a hrát.
Základem jejich uměleckého života byla vystoupení Főrsterova tria. Vystoupili na neuvěřitelných dvou tisících koncertech doma i v zahraničí. Namátkou uvádím např. NDR, Island, Západní Berlín, Španělsko, Maltu, Švýcarsko, Mexiko, Maďarsko, Belgii, Itálii, Švédsko, USA, Japonsko, Norsko, Rakousko nebo Venezuelu.
Pan Bílek také doprovázel jiné hudebníky. Obvykle české nebo cizí houslisty a violoncellisty. V roce 1986 doprovázel v Ženevě violoncellistu Jeana – Paula Bideaua, o pět let později vystoupil v Mnichově na autorském večeru Luboše Sluky společně s houslistou Petrem Messiereurem a violoncellistou Janem Poláškem. V letech 1992 – 1996 spoluúčinkoval s houslisty ve Švédsku, New Yorku a v Norsku s houslistou Šonským. Vystupoval v Symfonickém orchestru československého rozhlasu a v Pražském komorním orchestru hlavního města Prahy. Jako sólista spolupracoval s významnými českými dirigenty mimo jiné s Václavem Smetáčkem, Václavem Neumannem, Jiřím Bělohlávkem, ale také s řadou zahraničních dirigentů. Od roku 1960 se navíc věnoval pedagogické činnosti. Pět let byl externím asistentem na pražské AMU a aspirantem téhož ústavu.
Na podzim roku 1968 mělo Főrsterovo trio vystoupit na festivalu v Jižní Americe. Ale 21. srpna naši republiku obsadily „spřátelené“ armády. Co teď? Letiště nefungovalo, všechny letenky byly staženy z prodeje. Najednou přišel telegram až z Frankfurtu. Měli pro ně tři letenky na jméno od jihoamerické agentury. Protože na letišti v Praze začal 15. září provoz, mohli odletět do Frankfurtu. A odtud dále do Jižní Ameriky. Když přesedali na letadlo do Carakasu, slavný polský hudební skladatel Kryštof, který letěl na hudební kongres, přišel za nimi a řekl: „Pánové, Gomulka je vůl. Zvu vás na panáka“. Události 21. srpna vyvolaly ve světě živý ohlas. Lidé, se kterými se pak setkali v zahraničí, se k nim chovali velice hezky. V cíli jejich cesty, v Méridé, je čekala na letišti česká rodina Brčků, která ve Venezuele žila. Nabídla jim, že tam mohou zůstat. Pocházeli z Plně a z republiky emigrovali v roce 1948. Starší synové studovali vysokou školu a v únoru se zúčastnili studentského pochodu na Hrad. Hrozilo nebezpečí, že je nejen vyhodí ze školy, ale že budou také uvězněni. Podařilo se jim utéct za dosti dramatických okolností. Loď v Marseille, která je měla odvézt do Ameriky, byla přeplněná. Na palubě bylo plno radikálních levičáků i zarytých pravičáků. Vypuklo povstání. Hrozilo, že česká rodina, která utíkala před komunisty z Československa, se nakonec ocitne v Sovětském svazu. Nakonec vyplula k americkým břehům. Ani tam je nečekal lehký život. Byli bez prostředků, peníze vložili do cesty. Otci neuznali československé vzdělání, musel se připravovat na zkoušky. Matka byla velice silná osobnost. V mládí prošla švýcarským penzionátem a teď prala v rodinách prádlo, aby měli na živobytí.
Dr. Brček posléze dostal místo na univerzitě Los Andes v Méridé a jejich synové dostudovali. Na této univerzitě se konal v září roku 1968 Mezinárodní hudební festival, kam bylo Főrsterovo trio pozváno. Po jejich úspěšném vystoupení na tomto festivalu dostali pozvání od rektora k pedagogickému působení na hudební katedře univerzity Los Andes. V květnu 1969 začalo Trio působit v Méridé, začátkem října odjelo na předem plánované turné do Kanady a Anglie a v lednu 1970 se vrátilo do Venezuely dokončit své roční působení na univerzitě v Méridé.
Ve Venezuele viděli nesmírnou bídu, s jakou se zatím na svých zájezdech nesetkali. Nejchudší vrstvy žily v domečcích slepených z banánových krabic. V džungli u Orinoka žili ještě Indiáni v chýších a neznali peníze. Ve Venezuele také žilo dosti bývalých nacistických vojáků.
Na jednom koncertě o přestávce přišla za umělci delegace mužů. Vypadali jako by patřili k nějaké lepší vrstvě domorodců. Jejich vedoucí se chlubil, že každý den poslouchá český rozhlas, který pro Jižní Ameriku vysílal ve Španělštině. Pan Bílek se zeptal, co vlastně poslouchá. „Zprávy“, zněla odpověď. „Vždyť v nich není ani slovo pravdy“, divil se pan Bílek. Všichni kolem náhle ztichli. Jeden z přítomných mu pošeptal, že je to delegace komunistické strany. Tehdy ztuhl jistě i pan profesor. Nevěděl, nakolik jsou tito lidé aktivní. Zda nepoběží žalovat na československé velvyslanectví. Tím by mu zadělali na velké nepříjemnosti. V roce 1990 bylo panu Bílkovi uděleno čestné občanství města Méridé. Tak velice si v Jižní Americe vážili jeho práce.
Po návratu hráli v Karlových Varech jako sólisté. V roce 1972 však vydal krajský tajemník v Plzni zákaz výjezdu všech muzikantů, kteří byli zaměstnaní v západočeském kraji. Hráč z nějaké dechovky zůstal totiž při zájezdu venku. Co teď? Trio mělo nasmlouvané koncerty ve Španělsku. Přece nebudou rušit smlouvu. Vždyť by to tam ani nedokázali vysvětlit. Španělé by nepochopili, že u nás platí takové zákony. Aby mohli odjet, přerušili okamžitě pracovní poměr.
V roce 1973 se Főrsterovo trio stalo jedním z komorních souborů symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Musím připomenout, že pan profesor Bílek vedl v roce 1971 interpretační kursy v Kanadě a po dobu dvanácti let spolupracoval s violoncellistou Apolínem na interpretačních kursech ve Švýcarsku. V roce 1992 koncertoval v Japonsku a vedl interpretační kurs v Sapporu. Byl tam pozván i jako porotce na celonárodní klavírní soutěž.
Do Japonska letěl tehdy z Kodaně. Poprvé viděl Sibiř z ptačí perspektivy. Obdivoval obrovské řeky Ob a Jenisej. Když posádka letadla zjistila, že je mu právě v době letu šedesát let, přišel mu kapitán blahopřát. V Tokiu čekal na přípoj do Sappora. Cítil se už z toho celoživotního cestování unavený. Nebyl úplně ve své kůži, předtím cestoval s přáteli z Főrsterova tria, nyní byl sám. Když přiletělo letadlo z Honolulu, všiml si letušky, která držela ceduli s nápisem Firkušný. Zeptal se, zda by zařídila, aby ho mohl pozdravit. Firkušný pozval pana Bílka do hotelu, ale jemu odlétalo letadlo do Sappora. Domluvili se proto na setkání o měsíc později v Rudolfinu. Pan Bílek vyprávěl, že se tehdy zastyděl za svou únavu, když si uvědomil, že panu Firkušnému je už osmdesát let.
Po domluvě s naší ambasádou zůstal na zpáteční cestě tři dny v Tokiu jako turista. Ale cítil se tam ztracený. Ani nápisy si nemohl přečíst. Na druhé straně všichni, co uměli anglicky a samozřejmě ihned poznali, že je cizinec, se mu snažili okamžitě ve všem pomoci.
Ještě v roce 2001 vedl interpretační kurz v Miranda Ebro ve Španělsku. V roce 2002 mu byla udělena cena Senior Prix.
Zeptala jsem se pana profesora, zda a jak se liší posluchači koncertů v jednotlivých zemích. Podle zkušeností pana Bílka jsou vzdělaní posluchači v Německu. Bylo to vidět i ve Venezuele, kde na vystoupeních bývalo až čtyřicet procent Němců. Po válce už nechtěli mít s Evropou nic společného. Odešli do Jižní Ameriky, protože šlo většinou o doktory a inženýry, tak se tam snadno uživili. Jižní národy, jako Italové a Řekové jsou živější, a proto je na koncertech atmosféra hlučnější. Na severu je to klidnější, ale lidé jsou většinou velmi vnímaví. Zatímco v Německu navštěvují lidé koncerty ve slavnostním oděvu, v Anglii je publikum civilnější. Přijdou klidně ve svetru a texaskách. Ale je vidět, že jim jde o kvalitu hudby, kterou si přišli poslechnout. Podle pana Bílka všude na světě jsou lidé, které hudba zajímá.
Napadlo někdy pana Bílka, aby zůstal venku? Pochopitelně, že napadlo. Zvláště, když dostal nějakou dobrou nabídku. Ale na druhé straně by se mu po Praze velice stýskalo. Navíc Főrsterovo trio mohlo hrát venku. Jiní umělci, co tuto možnost neměli, byli na tom hůře. Však na jejich koncerty v zahraničí chodilo hodně Čechů, kteří museli svou zemi opustit. Mimo poslechu hudby si chtěli vyprávět, chtěli vědět něco o staré vlasti, mnozí si přišli poslechnout politické vtipy, které u nás v té době kolovaly.
Pan profesor nejraději hraje skladby Bedřicha Smetany. I když to není pro pianisty ať už u nás nebo v zahraničí lehké. Smetana měl svou vlastní techniku, která není jednoduchá. Nyní už pan profesor nehraje. Onemocněl a nemohl cvičit. Zlobí ho páteř. Zřejmě se nyní projevilo dlouholeté celodenní cvičení i cestování. Když je člověk mladý a nadšený nad tím nepřemýšlí a tak často neudržuje rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Ale dříve nebo později se to projeví. Životním krédem pana Bílka je přesvědčení, že všude na světě jsou dobří lidé. Lidé, které hudba zajímá.
Přesto, že pan profesor si získal srdce posluchačů a sklízel úspěchy v řadě zemí, na svou rodnou obec nezapomněl. I když dle mého názoru o jeho výjimečnosti tu ví jen málo lidí. Celý život bydleli s manželkou v bytě. Neměli ani chatu, protože o víkendech buď koncertoval, nebo cvičil. Přivítal, když si mohl upravit část domu, který je spojen s jeho dětstvím. Je rád, že se tu může stále vracet. S úsměvem říká, že kde se člověk zrodí, tam se nejlíp hodí. Stojí si za názorem, že muzika otevírá dveře k lidem, boří zábrany mezi nimi a dokáže posluchače oslovit nesrovnatelně lépe než politikové.

ZAJÍMAVOSTI

Náš občan Radim Pěch, čp. 148 převzal na Magistrátu města Ostravy zlatou medaili MUDr. Janského, která se uděluje dárcům krve, když dovršili počet čtyřicet bezpříspěvkových odběrů. Tento mladý člověk, narozený 20.11.1978, otec tří dětí, je pro nás všechny představitelem neokázalé a nezištné pomoci v situacích, kdy jde někomu zcela neznámému o život.
O prázdninách navštívili místní muzeum manželé z Panama City na Floridě. Pan Endy se velice zajímal o bombardér B18, který v srpnu 1944 dopadl a shořel v Jedličí. Jeho tatínek, kterému je 86 let, se o letadla, která bombardovala Ostravu, živě zajímá. Sám byl vycvičen jako radista pro tento typ bombardérů. Jen nízký věk mu zabránil, že už nestačil do bojů u nás zasáhnout. Proto se jeho syn snažil dovědět se o této historické události co nejvíce. Zajel i s manželkou do Jedličí, aby si prohlédli místo, kam letadlo dopadlo. Pan Cviček, který má v sousedství dané lokality dům, je přátelsky přijal. Ukázal dopis a fotografie pana Garlanda, pilota havarovaného letadla, který se v roce 1994 přijel na místo dopadu „svého“ letadla podívat. Všechny údaje o dopadu letadla si pan Endy pečlivě zapisoval a místo řádně nafotil. Také se hodně ptal, mimo jiné i na to, jak u nás lidé smýšlejí o tehdejším bombardování Ostravy. Překvapilo mne, že za největšího Čecha považuje Jana Žižku. Adam Kožuch, mladý muž z Metylovic, v dětství s kamarády několikrát dané místo prozkoumal a přinesl si domů různé střepiny spadlého letadla. Nabídl, že si pan Endy může z toho něco vybrat pro tatínka na památku. Pokud jsem to dobře pochopila, vybral si střepinu z kulometu a náboj.
Naši obec navštívila 27. září paní PaeDr. Eva Lišáková, jejíž dědeček Adolf Fux učil v Metylovicích začátkem 20. století. V roce 1910 odešel do Trojanovic, kde byl až do roku 1924 řídícím učitelem. V Metylovicích bydlel v domku čp. 176 hned vedle školy, který patřil Pavlovi Kuhejdovi. Tam se mu narodily tři z jeho šesti dětí – Oldřich, Božetěch a Božena. Božetěch se stal později otcem paní Lišákové. Bývalý metylovský učitel zemřel v roce 1947 v Lounech, když byla jeho vnučka Eva malým dítětem. Čím byla starší, tím více na něho vzpomínala. Nakonec se s dcerou a vnučkou rozjela na pár dnů do Trojanovic. A odtud už nejsou Metylovice daleko. S dojetím si vyfotila rodný domek svého otce, i školu, kde působil dědeček. Přečetla si pasáže ve školní kronice, které se týkaly jeho působení u nás. Všechny tři se zastavily v místním muzeu a moc se jim líbilo. Ocenily také úpravu středu obce a architekturu kostela.
Článek „Když jsme tam přijeli, klepali si Rusové na čelo“, vyšel v DNES 10.12.2011. Noviny Dnes v pravidelném seriálu rozhovorů se zajímavými podnikateli z Moravskoslezského kraje uveřejnily rozhovor s Vavřincem Pečinkou, majitelem firmy na obráběcí stroje, který se narodil v roce 1974 Aničce a Vavřinci Pečinkovým z Metylovic. Je nejmladší z pěti dětí. Začínal jako brusič ve frýdlantském Ostroji. Postupně se vypracoval a dnes řídí firmu podnikající nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Rusku a v Bělorusku. Podnikat začal v roce 1994, kdy měl živnostenský list na „broušení kovů, s výjimkou nůžek a nožů“. Z výtěžku na svatební koláče koupil první brousící stroj. Na brusce nejdříve pracoval tchán, on pracoval dále v Ostroji jako brusič a později jako technolog. Na své brusce pracoval, když přišel z práce. Později už nešlo stíhat obojí a tak začal podnikat. Je přesvědčený, že kdo chce přežít v podnikání, ten se v současné krizi nemůže soustředit jen na své okolí. Na pracovních cestách projel řadu zemí, např. Rusko, Německo, Austrálii. Hledal nové odbytiště. Pro Rusko se rozhodl v roce 2008. O rok později odjel na výstavu do Petrohradu a od té doby tam podniká. Nejezdí na luxusní dovolené, ale finančně podporuje několik dětských volejbalových klubů. Sám v mládí volejbal hrál, později ho musel kvůli zdravotnímu stavu opustit. Chtěl zkusit, zda se děti nevěnují sportu z lenosti nebo proto, že jim ho nikdo nepřiblíží. Došel k názoru, že z lenosti to není. A tak založil volejbalovou školičku Beskyďáček. Nejdříve ve Frýdlantě, později i ve Frýdku-Místku. Nyní je i v Ostravě pod názvem Ostraváček.

EXPREZIDENT VÁCLAV HAVEL

V neděli 18. prosince dopoledne oznámily sdělovací prostředky, že zemřel Václav Havel. Byl dlouho nemocný, poslední týdny se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Přesto tato zpráva občany hodně zaskočila.
Dramatik, disident, vězeň, prezident. Jeho jméno znali lidé na celém světě. Řada významných světových osobností si ho vážila. Doma prorokem nebyl. Mladí komunisté reagovali na jeho smrt tak nehoráznými slovy, že i KSČM se od těchto slov distancovala. Osobně v upřímnost tohoto gesta nevěřím.
V pondělí 19. prosince byla rakev s ostatky vystavena v odsvěceném kostele sv. Anny na Starém Městě. Od roku 2004 jej Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 používala jako kulturní centrum Pražská křižovatka. Během dvou dnů se s prezidentem přišlo rozloučit velmi mnoho občanů. Ve středu ráno se u kostela shromáždily tisíce lidí, aby Václava Havla doprovodili na Pražský Hrad. V čele šla manželka Dagmar, příbuzní a přátelé. A za nimi obyčejní lidé – studenti, mladé dvojice, rodiče s dětmi, staré páry. Někteří měli na kabátě trikoloru, jiní placku s jeho portrétem. Průvod byl tichý, neokázalý a přesto strhující. Znamenal spontánní projev úcty k osobě zemřelého, jeho myšlenkám i postojům. Byl tak dlouhý, že zaplnil celou dvoukilometrovou trasu od Pražské křižovatky až po Loretánské náměstí. Tam skončila občanská, neorganizovaná část rozloučení a začala část oficiální.
Rakev byla přeložena na historickou vojenskou lafetu, kterou táhli kladrubští vraníci. V čele smutečního průvodu pochodovali vojáci, kteří nesli čtyřicet historických praporů z dob československých legií. Následovali vojáci s historickou výzbrojí. Za lafetou s rakví pokrytou státní vlajkou kráčela manželka Dagmar, nejbližší příbuzní a ústavní činitelé v čele s Václavem Klausem. Krátký úsek k Vladislavskému sálu lemovali příslušníci Hradní stráže, několik stovek vojáků. Tisíce lidí obklíčily Hradčanské náměstí, často s českými a slovenskými vlajkami nebo transparenty s Havlovým heslem: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Nádvořím zněly smuteční pochody a údery bubnu. Většina lidí vlastně nic neviděla, ale setrvala na místě, neboť považovala za důležité být bývalému prezidentu na jeho poslední cestě nablízku. Slunce překryly mraky, na zem dopadly dešťové kapky a davem zašumělo – začala plakat i nebesa. Lidé začali tleskat a zvonit klíči.
Vladislavský sál byl zaplněn ústavními činiteli, hejtmany a poslanci. Zvenku sem doléhalo vyzvánění všech pražských zvonů. Zazněly první tóny skladeb v provedení České filharmonie, následoval projev prezidenta Václava Klause. Pak už se každý z přítomných osobně poklonil zemřelému a položil u rakve růži. A jako v Pražské křižovatce i na Hradě ve středu i ve čtvrtek dlouho do noci přicházeli lidé, aby se se zemřelým rozloučili.
Pátek byl na letišti v Ruzyni nebývalý. Přistávaly vládní speciály se čtyřmi desítkami zahraničních delegací. Prezidenti, premiéři, ministři, zástupci šlechty, světoví umělci. V Praze se sešly špičky z celého světa. Přijelo dvanáct současných evropských prezidentů. Jen namátkou připomenu bývalou americkou ministryni zahraničních věcí Madeleine Albrightovou, Hillary Clintonovou, která přiletěla i s manželem, exprezidentem USA. Přiletěl německý prezident, bývalý prezident z Rakouska, generální guvernér z Kanady, předseda Evropské komise, předseda Evropského parlamentu, švédský ministr zahraničí, ministr zahraničí Japonska, vyslanec z Vatikánu a apoštolský nuncius, premiér Velké Británie a řada dalších. Rusko poslalo povinnou oficiální formulaci a zastupoval ho pouze ombudsman pro lidská práva.
Katedrála byla vyhrazena pouze pro zvané hosty. Ostatní lidé sledovali celý obřad venku na obřích obrazovkách. Pokud je mi známo, bylo mezi nimi i jedenáct lidí z Metylovic. Na zemi před obětním stolem v chrámu sv. Víta ležela rakev. Ve dvanáct hodin vyšel z arcibiskupského paláce liturgický průvod, zaznělo Rekviem a Stabat Mater Antonína Dvořáka.
Mše začala minutou ticha. Hlavním celebrantem byl Havlův přítel z vězení arcibiskup Dominik Duka. Úryvek ze starozákonní knihy Job četl herec Josef Abrhám. Sestry z kongregace Karla Boromejského, které v posledních měsících o Václava Havla pečovaly, nesly obětní dary. Kondukt vedl Havlův přítel, bývalý disident biskup Václav Malý. V závěru obřadu promluvil prezident Václav Klaus, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. Zazněl svatováclavský chorál a státní hymna. Opět se rozezněly všechny pražské zvony a dělostřelecká baterie vypálila na Petříně jedenadvacet čestných salv. Vojáci vynesli rakev na nádvoří a pohřební vůz ji odvezl do strašnického krematoria k soukromému rozloučení.

POČASÍ

LEDEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 1,8 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 7x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x vítr, 1x veliký vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,3 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 2x vítr, 1x veliký vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,8 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 6,2 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 3,1 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(1x jasno, 9x zataženo, 1x sněžení)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 7 ℃ nejnižší teplota – 15 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 1,3 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 4,6 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota – 1 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x sněžení)
nejnižší teplota v lednu: 31. ledna ráno – 15 ℃
nejvyšší teplota v lednu: 9. ledna poledne, 14. ledna poledne + 10 ℃

ÚNOR
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 2,4 ℃ nejnižší teplota – 13 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(6x jasno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 2,8 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(5x jasno, 5x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,9 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3 ℃ nejnižší teplota – 10 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(2x jasno, 1x oblačno, 7x zataženo, 3x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. 0 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 1 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 9 ℃ nejnižší teplota – 12 ℃ nejvyšší teplota – 4 ℃
(1x jasno, 7x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. – 3,6 ℃ nejnižší teplota – 8 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(4x jasno, 4x zataženo, 1x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. – 6,8 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota – 4 ℃
(2x jasno, 6x zataženo, 1x sněžení)
nejnižší teplota v únoru: 31. února ráno – 13 ℃
nejvyšší teplota v únoru: 6. února poledne + 11 ℃

BŘEZEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 5,3 ℃ nejnižší teplota – 11 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 3 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,4 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,9 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 9 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x sněžení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,6 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,2 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
(1x jasno, 2x oblačno, 7x zataženo, 1x déšť, 1x mlha, 1x sněžení)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,6 ℃ nejnižší teplota – 5 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(6x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 10,7 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 17 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 8,4 ℃ nejnižší teplota + 2 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x déšť)
nejnižší teplota v březnu: 2. března ráno – 11 ℃
nejvyšší teplota v březnu: 31. března večer + 18 ℃
8. března ráno začali zpívat ptáci

DUBEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,3 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 1x liják, 2x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 12,9 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(6x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 12,2 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,5 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,2 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x liják, 2x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,1 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(2x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 5x déšť, 2x bouřka, 1x vítr)
nejnižší teplota v dubnu: 16., 17, 18. dubna ráno – 1 ℃
nejvyšší teplota v dubnu: 22. dubna v poledne a večer + 23 ℃

KVĚTEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,6 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,1 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 12 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo, 1x sněžení)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,1 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(6x jasno, 2x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 16,4 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(4x jasno, 4x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,7 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 2x liják, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 12,7 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(8x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 22,5 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 3x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,2 ℃ nejnižší teplota + 9 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(6x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka, 1x kroupy)
nejnižší teplota v květnu: 6. května ráno – 1 ℃
nejvyšší teplota v květnu: 18. května večer a 31. května v poledne + 28 ℃
21. května odpoledne napadl 1 cm krup

ČERVEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,6 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,5 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 2x mrholení, 2x déšť, 1x bouřka, 2x vítr, 1x veliký vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,5℃ nejnižší teplota + 15 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
( 4x oblačno, 6x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x veliký vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 15,1 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,9 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(1x jasno, 6x oblačno, 3x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 21,1 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(3x jasno, 7x oblačno)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 22,9 ℃ nejnižší teplota + 17 ℃ nejvyšší teplota + 33 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(2x jasno, 7x oblačno, 1x zataženo, 2x liják, 1x bouřka, 2x vítr)
nejnižší teplota v červnu: 3. června ráno, 20. června ráno a 30. června večer + 10 ℃
nejvyšší teplota v červnu: 22. června poledne + 33 ℃
I. a III. dekáda dosti deštivá

ČERVENEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,4 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x bouřka)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,7 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 32 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 20,7 ℃ nejnižší teplota + 11 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
( 3x jasno, 3x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 16,2 ℃ nejnižší teplota + 10 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
(5x jasno, 3x oblačno, 2x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,7 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 23 ℃ nejnižší teplota + 19 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo, 1x déšť, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,2 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 9x zataženo, 1x mrholení, 4x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,3 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(3x oblačno, 8x zataženo, 2x mrholení, 3x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,2 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 23 ℃
(3x oblačno, 8x zataženo, 5x déšť)
nejnižší teplota v červenci: 1., 2., 3., 16 července ráno a 1. července poledne + 10 ℃
nejvyšší teplota v červenci: 17. července poledne + 35 ℃
červenec byl poměrně chladný a velmi deštivý

SRPEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,8 ℃ nejnižší teplota + 22 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(4x jasno, 2x oblačno, 4x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 24,4 ℃ nejnižší teplota + 35 ℃ nejvyšší teplota + 35 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 2x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 31 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
( 1x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 1x déšť, 1x vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 13,9 ℃ nejnižší teplota + 20 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 23,7 ℃ nejnižší teplota + 26 ℃ nejvyšší teplota + 26 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 22,2 ℃ nejnižší teplota + 27 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
(2x jasno, 6x oblačno, 2x zataženo, 2x déšť, 1x bouřka)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 14,7 ℃ nejnižší teplota + 24 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
(7x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 26,3 ℃ nejnižší teplota + 30 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(8x jasno, 3x oblačno, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 25,1 ℃ nejnižší teplota + 31 ℃ nejvyšší teplota + 31 ℃
(4x jasno, 7x oblačno, 1x liják, 1x bouřka, 1x vítr)
nejnižší teplota v srpnu: 31. srpna ráno + 6 ℃
nejvyšší teplota v srpnu: 5. srpna poledne + 35 ℃
17. srpna odpoledne vystoupila teplota na slunci na více než + 50 ℃

ZÁŘÍ
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 11 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 21 ℃
(7x jasno, 1x oblačno, 2x zataženo, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 21,9 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 30 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 1x bouřka)
prům. teplota v 18.00 hod. + 21,4 ℃ nejnižší teplota + 14 ℃ nejvyšší teplota + 27 ℃
( 4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 2x déšť, 1x liják, 1x velmi veliký vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 10,5 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(5x jasno, 2x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 20,7 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 28 ℃
(6x jasno, 1x oblačno, 3x zataženo, 2x mrholení, 1x déšť, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 18,1 ℃ nejnižší teplota + 12 ℃ nejvyšší teplota + 24 ℃
(7x jasno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x vítr)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 8 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
(8x jasno, 2x zataženo)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 18,1 ℃ nejnižší teplota + 16 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 16,8 ℃ nejnižší teplota + 13 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(7x jasno, 2x oblačno, 1x zataženo)
nejnižší teplota v září: 25. září ráno + 4 ℃
nejvyšší teplota v září: 4. září poledne + 30 ℃
pěkné teplé babí léto, poslední dekádu vůbec nepršelo

ŘÍJEN
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 6,4 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 13 ℃
(4x jasno, 1x oblačno, 5x zataženo, 1x déšť)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 15,9 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 22 ℃
(4x jasno, 3x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 1x déšť)
prům. teplota v 18.00 hod. + 13,6 ℃ nejnižší teplota + 8 ℃ nejvyšší teplota + 20 ℃
( 3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x mrholení, 2x déšť, 1x vítr)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 3,6 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(3x jasno, 1x oblačno, 6x zataženo, 2x mlha, 1x vítr, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 9,7 ℃ nejnižší teplota + 6 ℃ nejvyšší teplota + 16 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 4x zataženo, 2x mlha, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,9 ℃ nejnižší teplota + 5 ℃ nejvyšší teplota + 15 ℃
(2x jasno, 2x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha, 1x velmi veliký vítr)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,2 ℃ nejnižší teplota – 4 ℃ nejvyšší teplota + 12 ℃
(2x jasno, 4x oblačno, 5x zataženo, 2x mrholení, 1x vítr, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 11,4 ℃ nejnižší teplota + 7 ℃ nejvyšší teplota + 18 ℃
(1x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 2x mrholení, 2x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 7,5 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 4x zataženo, 1x mrholení, 1x veliký vítr)
nejnižší teplota v říjnu: 18. října ráno – 4 ℃
nejvyšší teplota v říjnu: 4. října poledne + 22 ℃
suchý měsíc, poslední dekáda zcela bez deště

LISTOPAD
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 4,1 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(8x jasno, 1x oblačno, 1x mlha, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 13,9 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(8x jasno, 2x oblačno, 1x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. + 6,4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 11 ℃
(8x jasno, 2x oblačno, 1x mlha)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 3,5 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 2 ℃
(5x jasno, 5x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 3,8 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(5x jasno, 5x zataženo, 2x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. – 0,2 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(5x jasno, 5x zataženo, 2x mlha)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. – 0,8 ℃ nejnižší teplota – 6 ℃ nejvyšší teplota + 3 ℃
(5x jasno, 1x oblačno, 4x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4,9 ℃ nejnižší teplota + 3 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(3x jasno, 2x oblačno, 5x zataženo, 1x vítr)
prům. teplota v 18.00 hod. + 1,7 ℃ nejnižší teplota – 3 ℃ nejvyšší teplota + 7 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo)
nejnižší teplota v listopadu: 12. listopadu ráno – 7 ℃
nejvyšší teplota v listopadu: 6. listopadu poledne + 18 ℃
suchý měsíc, ani jednou nepršelo; 21.11. ráno několik vloček sněhu
v I. dekádě relativně vysoké teploty, ve II. dekádě a začátkem III. dekády ráno mrazy, časté mlhy, smog

PROSINEC
I. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 2,6 ℃ nejnižší teplota + 0,4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 2x mlha, 1x vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,8 ℃ nejnižší teplota + 4 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(1x jasno, 3x oblačno, 6x zataženo, 1x mlha)
prům. teplota v 18.00 hod. + 4 ℃ nejnižší teplota + 1 ℃ nejvyšší teplota + 10 ℃
(4x oblačno, 6x zataženo)
II. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,3 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 4 ℃
(2x jasno, 5x oblačno, 3x zataženo, 1x sněžení, 1x vítr, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 5,4 ℃ nejnižší teplota – 1 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(4x jasno, 5x oblačno, 1x zataženo)
prům. teplota v 18.00 hod. + 1,4 ℃ nejnižší teplota – 7 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(3x jasno, 4x oblačno, 3x zataženo, 1x mrholení, 1x velmi velký vítr)
III. dekáda
prům. teplota v 6.00 hod. + 0,9 ℃ nejnižší teplota – 9 ℃ nejvyšší teplota + 5 ℃
(1x jasno, 10x zataženo, 1x sněžení, 1x velmi veliký vítr)
prům. teplota ve 12.00 hod. + 4 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 8 ℃
(11x zataženo, 2x sněžení)
prům. teplota v 18.00 hod. + 2,5 ℃ nejnižší teplota 0 ℃ nejvyšší teplota + 6 ℃
(2x jasno, 1x oblačno, 8x zataženo, 1x déšť)
nejnižší teplota v prosinci: 23. prosince ráno – 9 ℃
nejvyšší teplota v prosinci: 4. prosince večer + 10 ℃
17.12. odpoledne pár sněhových vloček
16.12. večer a v noci vichřice, suchý měsíc
18.12. 1. sníh, napadlo 2 cm
o vánočních svátcích teploty nad nulou
Letos se v našem kraji urodilo hodně švestek a bylo také hodně medu.

STALO SE V OBCI

Edice Krystal nabídla naší obci vytvoření fotografické publikace o Metylovicích. Je na první pohled přitažlivá, cenově přístupná a tudíž dobře prodejná. Vyšla v lednu v nákladu 1 000 kusů a každého na první pohled zaujme pěknými záběry vesnice i fotografiemi místní květeny. Při podrobnější prohlídce lze narazit na několik nepřesností.
Vlastníkům rodinných domků přibyla od 1.1.2011 další povinnost. Podle kominického zákona musí každý, kdo topí pevnými palivy nebo plynem, nechat si jednou ročně prohlédnout komín kominíkem s osvědčením.
V tomto roce byly spáchány dva trestné činy – krádež a vloupání do auta. Přestupku se občané dopustili pětkrát – dvakrát proti majetku a třikrát proti občanskému soužití.
V obci se začátkem roku objevil radar na měření rychlosti projíždějících aut a motocyklů. Ve směru z Palkovic do Frýdlantu je umístěn na pravé straně silnice za obecní cestou na Čupovice. V opačném směru je umístěn po levé straně před domem pana Uhláře.
Kolem místního potoka se v úseku od mostku nad Vavřínem Michalcem až k sokolovně začal nebezpečně rozpadat břeh. Silnice začaly s opravou na podzim v loňském roce a dodělaly ji letos. Už nehrozí nebezpečí, že by do děr, které už byly dosti značné, někdo spadl.
31.5. ukončila firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby svou práci a střed obce opravdu prohlédl, což oceňují nejen místní občané, ale i náhodní návštěvníci.
Chodník od autobusové zastávky k obecnímu úřadu je nejen pěkný, ale i praktický. Nová parkovací místa přispěla k přehlednějšímu provozu na silnici v tomto úseku. Odvodnily se základy kostela a přilehlých ploch, část z nich se zpevnila žulovými kostkami. Součástí areálu kolem obecního úřadu jsou hrací prvky pro děti, lavičky, stojany na kola a nádoby na zeleň, které osadila paní Marta Michalcová.
Nový bezdrátový rozhlas vybudovaný díky dotaci z Operačního programu životního prostředí nahradil stávající a již zcela nevyhovující místní rozhlas.
Někteří občané se obrátili na obecní úřad s žádostí, aby byla vydána obecně závazná vyhláška, která by zakázala užívání hlučných strojů, jako jsou motorové pily, sekačky apod. aspoň v neděli. Věc má však jeden háček. Občanské přestupky se řeší na oddělení správních činností ve Frýdlantě n. O. A za to obec platí. Jen v minulém roce městský úřad vyúčtoval naší obci skoro čtyřicet tisíc. Když někdo vyhlášku přestoupí a soused zavolá policii, bude stát celé jednání naši obec v tomto jediném případě 2.000 korun. Protože nemáme peníze nazbyt, vyzval starosta občany, aby i bez vyhlášky respektovali aspoň v neděli odpočinek svých sousedů.
V přízemí budovy, v níž sídlí obecní úřad, byl zřízen box na odkládání úsporných kompaktních zářivek, výbojek, trubicových zářivek do délky 40 centimetrů a světelných zdrojů s LED diodami.
Metylovice podpořily návrh novely o rozpočtovém určení daní. Obec by díky ní navýšila stávající rozpočet o 2,7 milionu korun. Odpadly by náklady a čas na zpracování žádostí o dotace z různých ministerstev, se kterými většinou stejně neuspějeme. Mohli bychom si naplánovat investiční akce dle důležitosti a ne podle toho, jakou dotaci dostaneme. V případě úvěru by měla obec jistotu, že ho budeme mít z čeho splácet, neboť každý rok dostane stejný objem daní. Tím se naše zastupitelstvo postavilo za „nové přerozdělení daní“, které požaduje starosta Štramberku.
Od 11.11. letošního roku u nás skončila kabelová televize.

STALO SE V ČESKÉ REPUBLICE

Leden
Protestující lékaři začínají ztrácet sympatie lidí. Pobouřily je nápisy na některých sanitkách – „Náš exodus – váš exitus“. Občané došli k názoru, že protesty lékařů nejsou adekvátní. Nemají se tak špatně, aby museli hrozit odchodem, navíc jejich vyhrožování bylo velmi neetické.

Únor
Do křesla náměstka ministra školství se dostal někdejší volební lídr ultrapravicové Národní strany Ladislav Bátora. Nápad na jeho jmenování prý vznikl v okolí prezidenta. Bátora v minulosti označil Václava Klause za „naprosto nedostižný vzor“ a udržuje dobré vztahy s Klausovým tajemníkem Ladislavem Jaklem a vicekancléřem Petrem Hájkem.

Březen
Vojenská policie vtrhla do České televize a hledala spis, který se vztahoval ke kauze bývalého šéfa vojenské tajné služby.

Duben
Ministr dopravy Vít Bárta rezignoval na post ministra. Objevilo se vážné podezření o prorůstání jeho bezpečnostní agentury APL do státní správy.
V pořadu České televize se objevily záběry, jak Václav Klaus na tiskové konferenci v Chile „nenápadně“ sebral protokolární pero. Událost odvysílala všechna světová média a stala se hitem internetu.

Květen
Ministr zemědělství Iva Fuksa uvedl, že v Česku je ohroženo až 45 % orné půdy.

Červen
Po třinácti měsících byla včera otevřena Zlatá ulička v Praze. Kromě zrenovovaných domů tu návštěvníci najdou i stálou expozici, která dokumentuje život na tomto místě v posledních pěti stoletích. Uvidí domek kartářky, zlatnickou dílnu, krčmu či světnici červeného střelce.
16. června ochromila zemi stávka dopravních odborů. V Praze se poprvé zastavilo i metro. Lidé vyrazili do práce pěšky či na kole.

Červenec
Je rok od voleb a vládu nemá skoro nikdo rád. Když ji lidé zvolili, domnívali se, že začne řešit problémy. Opak je pravdou. Lidé ve Strakově akademii spolu nedokážou mluvit, dělají si navzájem podrazy, veřejně se urážejí a navzájem se špiclují.

Srpen
Shromáždění v Rumburku, které začalo jako pokojná demonstrace, se nakonec změnilo v potyčky, šarvátky a pouliční pochod proti Romům. Vedle extrémistů se ho zúčastnili i běžní občané. Zdá se, že velká část obyvatel města se radikalizuje. Vše odstartoval mačetový útok pěti Romů v Novém Boru, který se odehrál 7. srpna v tamní herně. Lidé jsou přesvědčeni, že města ve šluknovském výběžku se stala smetištěm republiky a odkladištěm lidí, kteří nemají žádné vzdělání.

Září
Poslanci vládní koalice včera definitivně schválili, že se od 1. ledna příštího roku zvedne sazba DPH z 10 % na 14 %.

Říjen
V Karlově Studánce šli opět k obecním volbám. Výsledky loňských voleb zrušil soud. V obci se 214 voliči se v minulém roce přihlásilo před volbami k trvalému pobytu v hotelu Džbán 34 lidí, což mohlo ovlivnit výsledek voleb. Hotel má v pronájmu bývalý agent STB Ludvík Zifčák, známý z listopadu 1989. Kandidoval v Karlově Studánce za sdružení Prosperita, které získalo v zastupitelstvu dvě křesla.

Listopad
Badatelé, kteří pracují v klášterním kostele ve Vyšším Brodě, zveřejnili unikátní nález. Pod presbytářem, kde je hrobka šlechtického rodu Rožmberků, objevili díky speciální kameře vzácný prsten. Leží na cínové rakvi Petra Voka, který zemřel roku 1611.
Protest odborářů proti korupci přilákal do Prahy jen několik stovek lidí. Pořadatelé přitom počítali s účastí nejméně pěti tisíc demonstrantů. Když řečníci na Palackého náměstí slovně roztrhali vládu, vydal se průvod demonstrantů na pochod ke Sněmovně.

Prosinec
18. prosince zemřel na Hrádečku ve spánku bývalý prezident Václav Havel.

STALO SE VE SVĚTĚ

Leden
Po divokých protivládních protestech, které trvaly několik týdnů, odstoupil tuniský autoritářský prezident Lin Abidin bin Ah. Při nepokojích zemřelo 220 lidí.
Celý svět sledoval, jak Egyptem otřásly krvavé protesty proti režimu prozápadního prezidenta Husního Murubaka. Ten 11. února odstoupil. Při nepokojích zemřelo 850 lidí. Ve světě sílí obavy z dalšího vývoje v Egyptě. Největší starosti má Izrael.

Únor
Blízkým východem se šíří vlna protestů. Ozvala se i Libye, kde vládne tvrdou rukou od roku 1969 Muammar Kaddáfí. Bouří se celý muslimský svět. Mrtvé hlásí Irák, ozývají se Kuvajťané a Jordánci. Egyptské úřady poprvé od roku 1979 povolily iránským lodím proplout Suezským kanálem. Izrael to zneklidnilo.

Březen
Japonsko zažilo děsivé dny. Severovýchodní část země zasáhlo zemětřesení o síle devíti stupňů Richterovy škály a následné vlny tsunami. Katastrofa způsobila jednu z nejhorších havárií v dějinách jaderné energetiky.

Duben
Obětí tornád, bouří a lokálních záplav na jihu Spojených států je již více než tři sta. Kromě Alabamy jsou dalšími postiženými státy Tennessee a Mississippi.

Květen
Americké komando zabilo Usámu bin Ládina, vůdce teroristické sítě Al-Kaida. Ten stál mimo jiné za útoky na newyorská dvojčata 11. září 2001. Trvalo deset let, než se ho podařilo dopadnout.

Červen
Na jihu arabského poloostrova v Jemenu zuří občanská válka, která zasáhla i hlavní město Saná. Konflikt si vyžádal už tři sta padesát obětí. Byl zraněn jemenský prezident Ali Abdallah Sálih, který stojí v čele země již třicet tři roky.

Červenec
Anders Behring Breivik 22. července zabil v Norsku 77 lidí. Nejdříve odpálil ve vládní čtvrti bombu. Zemřelo sedm lidí. O pár hodin později, převlečený za policistu, střílel do mladých sociálních demokratů na ostrově Utoya. Mladí lidé tam měli politický mítink. Zastřelil šedesát osm lidí.
OSN hovoří o nejhorším hladomoru za šedesát let. Týká se to celého afrického rohu, ale především Somálska. Zemi sužuje krvavá občanská válka. Je to jeden z nejděsivějších koutů světa.

Srpen
Svět se bojí II. krize. Itálie je v situaci dlužníka, podobně je na tom i Španělsko. V USA se republikáni a demokraté navzájem paralyzují a nejsou schopni se domluvit, jak rostoucí zadlužení řešit. Němci nemají s dluhy žádné problémy, ale nechtějí zachraňovat předlužené státy.

Září
Palestina se oblékla do národních barev a prožívala historický okamžik. Prezident palestinské autonomie Mahmúd Abbás podal na půdě Spojených národů žádost, aby jeho zemi uznala jako nezávislý stát. Úsilí Palestinců trvá již šedesát let. Vše se vždy zadrhne na statutu Jeruzaléma či na tom, kde budou hranice palestinského státu. Ale pokud bude USA stálým členem Rady bezpečnosti, nemá Palestina šanci na plné členství.
Za prvořadou senzaci označil běloruský tisk nález středověkých fresek v pravoslavném klášteře v Polocku. Tým ruských a běloruských expertů tam nalezl obraz českého světce svatého Václava. Fresku odborníci datují do 12. století.

Říjen
Americký prezident Obama oznámil, že do konce letošního roku se z Iráku stáhnou všichni zbývající američtí vojáci. Po téměř devíti letech tak válka v Iráku skončila.

Listopad
Zákon do vlastních rukou berou demonstranti z hnutí Okupujte Wall Street, kteří již sedm týdnů protestují proti ekonomické nerovnosti v parku v Manhattanu.
Pravicový extremismus se v Německu stal hrozbou číslo jedna. Ministři vnitra a spravedlnosti jednotlivých zemí se shodli na společném vypracování seznamu se jmény extrémistů.

Prosinec
Zemřel severokorejský vůdce Kim Čong – il. Televize vysílala hysterické výlevy truchlících Korejců. Komentátor přenosu pohřbu obřad prakticky prokvílel. Nástupcem zemřelého se stane jeho syn Kim Čong – un.
Parlamentní volby v Rusku vyhrála vládní strana Jednotné Rusko premiéra Vladimíra Putina. Získala 49,29 % hlasů. Desetitisíce lidí označují výsledky za zfalšované.
Evropa se dostala do dluhové krize a její představitelé nejsou schopni se dohodnout, co dále. Většina z nich schválila dohodu, která má svázat národní rozpočty a trestat dlužníky. Zmíněná dohoda rozdělila země na eurozónu (17 zemí je pro), váhavce (což je 9 států) a Británii, která je proti. Naše země si nechala čas na rozmyšlenou.

10. března 2012
Marie Bartková, t. č. kronikář

Komentáře nejsou povoleny.