1850

Z tohoto roku zachovala se listina od správy frýdlantského verku  ohledně hrazení škod vzniklých na pozemcích, na nichž se dolovalo na rudu železnou, která se dodnes v hojnosti
nachází, ale pro malý obsah železa již se více nedoluje. Vykopané splíži ze země se říká u nás výsypy. Jsou to větší menší kopečky lupku, na němž se nic nerodí, leda šípkové růže a jehlice trnitá – psí trní zvaná. Kopečky roztroušeny jsou po pozemncích.
Podávám tuto přesný opis listiny

Počestnému auřadu Obce Metelovské

Vám a vašim spolusousedům bude povědomo, že od zdejšího hamerského   úřadu se komisi zdejší k vyzdviženi skrz rudy kopání na vašich rolach udělané škody ustanovila, kteá komisi škodu na rolách obce tichavské v přítomnosti každého majetníka na…díle popsala, pročež s tichavskými občany straněna krytí škody ve vyjednání stoupila a předně, že jim oznámila, že hamerský úřad od toho není tou jim od 1.července 1848 až ku konci června t.r. skrz dvě léta udělanou polní škodu nahraditi, že ale že na neslušné požadování se žádný ohled brát nemůže, poněvadž ty zdejší rudy chudobný jsou a nanejvejš 19 pro Cento /19%/ vydávají a při tom se tou možnost jedna aby frýdlantský verk k vyhledávání schopen zůstal a ne k záhubě celého zdejšího okrsku skrz povolení neslušných a neobmezených žádostí stát musel, což by, se jistotně stalo, kdyby se na všeobecný zárobek a vyživení zdejšího lidu, na kterým i
gruntovní majetníci skrz vození rudy nemalý podíl berou, ohled nevzal a skrz té žádosti neslušné se zadost učinilo. Poněvadž z vyzdvižené dvouletní škody v Tiché k vidění je, že mnozí gruntovníci sice dle starého způsobu …3 zlaté stříbra platilo, mnozí ale víc menší náhradu by dostali než jaká se jim dle výměry škoda na jejich polách učinila, tak se tichavským, kteří při tomto vyjednávání přítomni byli v tom ohledu, že se i horoucně po vrchu ruda kopat bude a ačkoliv dle práv císařských jedině dle výměry škoda se vynahradit má, přece přednesli a navrhli, aby se od prvního července roku 1848 prozatím škodní náhrada za všechny vrchy, které na čas od verků skrz rudy kopání užívány jsou  a mnohdykrát hned ten sám rok  obdělávány být mohou z …a to sice dle lepší neb špatnější povahy půdy vysvětlila a na takový způsob od verků se platila, aby se jedenkrát právního a zákonního podání v tomto ohledu…
Daleji se tam přítomným oznámilo, že nyní dle…k ustanovení připadající škody náhrada se v kopání z vrchu, nikoliv ale ze stolů, v kterejm pádě ten zasypaný vrch skrz mnohý léta, až se ten splž sám od sebe rozsype anebo od gruntovníka jinde rozveze, žádný užitek nenese vyrozumívá…pádě ten zasypaný vrch nebo dle šacunků nebo dle dobrovolné umluvy od verků odkoupit musel, že naprotiv tomu by se ….z takového stolu vydobyté rudy žádný….neplatilo toho by ten plac, ještě jako vlastnost připadl.
Poněvadž na toto navržení od všechněch přítomných tichavských gruntovníků se odpovědělo, že oni straněva kopání rudy svrchu žádný rozdíl mezi dobrou a zlou půdou dělat nechtějí nýbrž v průměru za …škodnou náhradu na 6 zl.stříbra požadují bez ohledu že se ruda v dobré či špatné půdě kopá poněvadž tato žádost na protiv…nahradí to dvojnásobně vyváží a že za neslušnou uznala tak tehdy od představeného toho verku následovní vyjádření stalo že se náhrada z …4zl.stříbra povoluje, což ale jen písemně udat mají, on radši k rozsouzení toho havírskou komisi mít chce aby se v tomto ohledu zákonního zastání protiva neslušné požadování jejich ceny…a jedenkráte skrz…
Ostatní se tam přítomným gruntovníkům oznámilo, že hned budoucí týden ta škody náhrada 4zl stř.ze zdejší verkovní kasy vybrat může, že oni skrz vybrání ….právo k vaši náhradě netratí, nýbrž tato vzatá náhrada se za nic jiného než za fóršus aneb za předkem braní tak dlouho považovat má, až skrz hamerskou komisi se rozsoudí , v kterém způsobě dle zákona a práv tato škodní náhrada se dávat  a platit má. Ve Frýdlantě dne 9.červenca 1850                        B.Mates.

Komentáře nejsou povoleny.