1905

Povaha roku
Rok byl celkem úrodný, toliko ovoce poskytl málo.Starostou byl pan Jan Závodný
Správcem školy
Duchovním správcem
Předsedou místní rady školní pan Jan Závodný

15.ledna 1905 výbor začal svou práci velice štědře toho roku. Slečně učitelce Fr.Navrátilové dal pro letošní zimu 5q uhlí. Starostovi obce přiřkl 350K roční renumerace , hasičskému sboru v Pržně nově založenému do vínku 10K, do obecního hostince zakoupil věšáky na kabáty a klobouky. Odmítl podporu p.Frant.Kašperovi, zdejšímu varhaníku a zakoupení licencovaných býků a postoupil „Hospodářskému spolku“. Také se usnesl zažádati o subvenci na ně.

29.ledna 1905 přihlížiteli a zkoumateli účtů za rok 1904 zvoleni pp.Jan Bílek, čís.189 a Jiří Merta č.83.

Výše potravní daně stanovena pro tento rok na 421K 12h.

Povoleno výborem obce p.Kat.Vrablové, hostinské, 5.února 1905 ples.

20.února 1905 protože okr.hejtmanství v Místku neschválilo za nájemce ob.hostince Akciový český pivovar v Mor.Ostravě, byla pí Terezie Vavrošová, kterou pivovar pověřil prodejem piva formálně jmenována před úřady nájemkyní.

2.února 1905 ve schůzi výboru stanoven rozpočet obec.hospodaření takto:
Veškerý příjem činí 7035K 91h
Veškeré vydání 7614K 78h
Schodek  578K  78h, který bude kryt 70% přirážkou ku dani přímé.

26.března 1905 jednání o zakoupení býka licencovaného, které se konalo již po delší dobu bylo skončeno tím, že obecní výbor se usnesl býka zakoupili na trhu v Suchdolu a vyslal tam 2 znalce p.Jana Závodného, starostu  a p.Josefa Svobodu, rolníka čís.10.

Správce zdejší obecné školy pan nadučitel Josef Doležil, který po 17tiletém záslužném působení ve zdejší obci na trvalý odpočinek byl jmenován obecním výborem na návrh pana Josefa Svobody, rolníka  a člen ob.výboru
„čestným občanem obce Metylovice“
za usilovnou jeho snahu ve příčině mravního vedení mládeže zdejší.

28.května 1905 za člen obec.výboru ze 2. náhradníků I.sboru vylosován byl p.Pavel Žídek, čís.14. Jelikož zmíněný je právě nemocen, zastoupil ho druhý člen Frant.Němec, rolník č.123.

Z uchazečů o místo nadučitelské při zdejší obecné škole, které se uprázdnilo po odchodu p.Josefa Doležila sestaveno následující terno:
Na I.místo dán p.Jan Hrnčárek, učitel v Palkovicích
Na II.místo p. Rud.Hurník, učitel v Trojanovicích
Na III.místo p.Vincenc Chytil, učitel z Ostravice

Na přístavbu zdejší školy usneseno okr.výborem zakoupiti potřebnou cihlu u p.Josefa Kuhejdy, rolníka, 1000 kusů za 26K.

Obec usnesla se zakoupiti ještě jednoho býka a k vyhlédnutí a zakoupení posláni pp. Frant.Lepík a Josef Kuhejda.

Dosavadní ohlížitel masa a mrtvol pan Frant.Liberda se své funkce vzdal.

4.června 1905 obecní výbor požádal o prodloužení 14.denní lhůty ku zakoupení 3.býků pro obec.

23.července 1905 obec.výbor ponechává pro tento rok pobočku při II.třídě zdejší obecné školy.
Obecní honitba pronajata na dalších 6 let panu Gřundělovi z Pržna.
Přístavbu zdejší školy usneseno na návrh p.Josefa Svobody pokrýti plechem.
Novým ohledačem masa a mrtvol byl jmenován pan Frant.Magdoň, z čís.62.

Nový správce školy
1.září 1905 ustanoven na zdejší škole zatímním správcem školy p.Petr Bőhm, později jmenován definitivním. Působil nejdříve ve Staříci, v Chlebovicích a nakonec ve Lhotce. Narodil se ve Slezsku, ve Studénce, studoval v Příboře.

24.září 1905 obecní výbor se usnesl vybírati poplatek z poraženého dobytka a to z hovězího dobytka 1K, z telat, ovcí a dobytka vepřového po 60h.

Do každé třídy zdejší školy dají po dvou oknech. Zakoupí se nový býk. Vypůjčí obec peníze na přístavbu školy.

7.prosince 1905 schválen rozpočet obecní na rok  1906 a případný schodek kryt bude 60% přirážkou k dani přímé.
Důvěrníky ze stavu hospodářského zvoleni pp.Mikuláš Petr a Ondřej Čupa.
Delegáty zdravotními pp.František Němec a Klement Němec.
Kominíkovi zvýšen poplatek o 2h.
Místo Týdenníku Opavského bude odebírati obec „Obecní samosprávu“ vycházející v Kopřivnici.
Panu starostovi za dozor při stavbě obecné školy dána odměna 60h.


Komentáře jsou zavřeny.