1906

Povaha roku :Povětrnost byla dosti příznivá. Zima zpočátku bez sněhů potrvala dlouho do jara. Duben a květen byl teplý, zato červen a červenec chladný. Pro zemědělce byl rok příznivý.Starostou byl p.Závodný Jan
Správcem školy byl p.Bőhm Petr
Duchovním správcem p.Ficek
Předsedou místní šk.rady p.Závodný Jan, starosta

31.ledna 1906 obecní výbor schválil rozpočet za rok 1905 a tím také 60% přirážku k dani přímé proti návrhu zemského výboru ze dne 24.ledna 1906, č.1427, který navrhoval 100%.
Revisory obecních účtů za rok 1905 byli zvoleni pp.Josef Kuhejda a Klement Němec.

21.února 1906 obecní výbor usnesl se zažádati o vybírání potravní daně a to z 1hl piva 1K 20h a z 1hl kořalky 6K.
Opraviti horní část plotu kolem školní zahrady a most přes Olešnou na náklad obce.
Zrušeny školní úlevy
Nejdůležitějším bodem této schůze ob.výboru bylo jednomyslné zrušení všeobecných úlev n návštěvě školy. Byl tím podán důkaz, že obecní výbor uznává potřebu vzdělání a prospěch školy.

22.dubna 1906 do klasifikační komise pro odvod koní zvoleni pp.Jan Šigut, č.47 a Jos.Kuhejda, č.71.
Při zdejším hostinci zřídí se kuželna.
Na vydržování licencovaných býků usnesl se ob.výbor vybírat z každého kusu krávy ročně po 1K 60h. Ku zjištění počtu krav stanoveni pp.Frant.Kubala a Josef Kuhejda.

1.července 1906 ob.výbor usnesl se vybírati poplatek za ohledání dobytka dle ustanovení zem.výboru.
P.Josefu Závodnému nebylo uděleno dom.právo a p.Kubáškovi Janu z Frýdlantu nebyl prodán pozemek, který mají najatý manž.Pitrochovi.
Domek čís.81 najat p.Bílku Petrovi za 30K.

22.července 1906 na základě schváleného rozpočtu místodržitelstvím pro opravu kostela zdejšího usnesl se ob.výbor sám opravu provést. Ku provedení opravy jsou ustanovemi pánové Jan Závodný, starosta a první radní Fr.Kubala.

23.září 1906 opravena byla věž kostela

Volby do obec.výboru
1.října 1906 byly vykonány volby do obecního výboru a zvoleni tito pánové:
Jan Závodný, starostou
Frant.Kubala , I.radním
Josef Vachala, II.radním
Frant.Liberda
Členy obec.výboru:
Ondřej Čupa
Frant.Bílek
Josef Boháč
Jíří Merta
Klement Němec
Jan Šigut
Jan Bílek
Petr Bőhm
Frant.Bílek
Josef  Kuhejda
Jan Kuhejda
Sebestian Halata
Rudolf Halata

28.října 1906 konal se nově zvolený výbor první svou schůzí, v níž do rukou pana starosty Jana Závodného složili slib nově zvolení radní pp.Kubala Frant., Liberda Frant., Vachala Josef.
Zároveň do místní školní rady místo vystouplých členů pp.Jana Závodného a p.Josefa Kuhejdy zvoleni byli pp.Halata František, řemenář a Karel Lepík, pasekář.
Do komise pro volbu do sněmu zvoleni pánové Jan Kuhejda, Jiří Merta a Rudolf Halata.
Obec zakoupila krásnou a všem potřebnou knihu bohatě ilustrovanou fotografiemi barevnými nejznámějšími odrůdami ovoce, zvaná „Moravské ovoce“.

17.prosince 1906 aby se podporoval stavební ruch v obci, odprodal obecní výbor manželům Ilko a Františce Sníkovým část obec.pozemku, parc.čís.709/1, 709/3 na stavbu domku.
Sčítacími komisaři hovězího dobytka zvoleni pp.Josef Kuhejda a Ondřej Čupa.
Z událostí, které se sběhly v naší obci dlužno zaznamenati kolaudaci přístavby zdejší školy dne 3.února 1906 provedenou. Je to část budovy směrem ku  stavení p.Kořeného a záchody v horním patře a přízemí.
Pak rozšíření zdejší trojtřídní školy obecné na čtyřtřídní a systemisování míst: nadučitele, učitele I.třídy, učitele II.třídy a učitelky II.třídy.


Volby do zem.sněmu
20.listopadu 1906 konaly se na Moravě volby do zem.sněmu morav., při kterýchž obdržel p.DR.Ad.Hrstka za pokrokovou stranu 107 hlasů, p.Alois Krejčí za křesť.soc. 105 hlasů a p.Jan Prokeš za str.soc.dem. 19 hlasů.

Komentáře jsou zavřeny.