1903

Povaha roku
V lednu mrzlo, v únoru i březnu bylo teplo i práce plní bylo možno vykonávat. Zato v půli dubna po svátcích velikonočních napadlo mnoho sněhu a mrzlo po celý týden. Studené a vlhké počasí trvalo až přes květen i v červnu bylo nutno občas zatopiti. 11.a 12.června rozvodnily se řeky i potoky. Přes nepříznivé jaro byla úroda dobrá. Stromy bohatě kvetly, leč ovoce dodrželo jen ve vyšších polohách a poskrovnu. Včely hladověly a musely býti i ku konci léta přikrmovány. Nebylo ani medu.

Starostou byl p.Jan Závodný
Správcem školy p.Josef Doležil
Správcem duchovním p.Ant.Ficek
Předsedou místní školní rady p.Jan Závodný, starosta

18.ledna 1903 rozpočet pro příjmy a vydání obce pro tento rok je takový:
Celkový příjem činí 3856K 56h
Celkové vydání 5176K 36h
Nedostává se tedy 1092K 80h
Schodek tento uhrazen bude 45% přirážkou k přímé dani.
Revisory účtů za rok 1902 zvoleni Josef Svoboda, čís.10 a Josef Vachala, domkář č.157.

Koncem minulého roku provedeno sčítání podniků živnostenských a rolnických.
Protože okresní hejtmanství poskytlo sčítacím komisařům malou náhradu za provedený soupis, povolil obecní výbor přidati jim 65K z obecní pokladny.

Mikuláš Petr, domkář a obuvník, přijat do svazku obce

Obec usnesla zříditi samostatný chudinský fond.

16.února 1903 obecní výbor provedl revisi obecního hospodaření a zjistil, že za rok 1902 činil
Veškerý příjem  5879K 08h
Veškeré vydání  5814K 74h
Jeví se zůstatek  64k 34h
Následkem zúčtování toho jeví se i rozpočet na rok 1903 pozměněný a tak, že:
Veškerý příjem bude asi  3856K 56h
Veškeré vydání  5176K 36h
Povstává schodek ve výši 1319K 80h, který uhrazen bude 41% přirážkou k daní přímé.

14.dubna 1903 do odvodní komise klasifikační pro rok 1903 zvoleni pánové Frant.Kuhejda a Josef Svoboda a dostanou oba i starosta obce v den, kdy budou úřadovat, po 2.korunách denně diet.

Založení chudinského fondu
21.dubna 1903 protože výlohy obce spojené s vydržováním chudých a opuštěných příslušníků obce stále stoupaly, navrhl ve schůzi obecního výboru pan Josef Svoboda dne 18.ledna 1903, aby bylo zažádáno u zem.výboru v Brně, aby obec mohla samostatně spravovati fond chudinský. Žádost byla podána a zem.výb. v Brně přípisem ze dne 11.dubna 1903, čís.22273 vyhověl žádosti té a požádal obec, obnosem 100K z obecní pokladny dala základ ku zřízení chudinského fondu. Obec se usnesla 21.dubna 1903 té podmínce vyhověti a tak byl dán základ ku místnímu fondu chudinskému.

17.května 1903 dle nařízení okresního hejtmanství v Místku ze dne 19.června 1902, čís.7577, pořízena na dvůr školní ku studni dřevěná pumpa a kraj studně vyzděn a zvýšen. Do tříd pořízena hygienická plivátka.

Pobočka u II.tř.ob.šk.
21.července 1903 výbor obecní usnesl se ponechati pobočku při zdejší II.třídě obec.školy.

Obec podepsala petici na zemský sněm s ostatními obcemi o poskytnutí přebytků z pokladen sirotčích na vydržení ochranovny v Dřevohosticích.

Volby obecního výboru provedeny v srpnu.
Do nově zvoleného výboru obce zvoleni pánové:
Starostou p.Jan Závodný
I.radním Frant.Kubala z čís.68
II.radním Josef Vachala, čís.157
III.radním Frant.Liberda, čís.165
Členem výboru
Jan Bílek
Frant.Magdoň
Ignác Bílek
Klement Němec
Josef Svoboda
Frant.Kuhejda
Jan Onderka
Josef Kuhejda
Frant.Lepík
Jan Šigut
Frant.Němec
Jeřábek
Matěj Němec
Josef Doležil

Proti volbám podán byl rekurs, který však v Brně zamítli.

23.září 1903 protože zemřel člen obec.výboru p.Frant.Kuhejda, byl volen nový člen ze II.sboru. Protože oba náhradníci II.sboru obdrželi při volbách po 7.hlasech, bylo rozhodnuto losem. Do volební urny dány 2 lístky, jeden se slůvkem „ano“, druhý prázdný. Lístek se slůvkem „ano“ vytáhl p.Frant.Němec, domkář čís.137, prázdný lístek Jan Bílek, domkář č.12.

Zvoleno bylo představenstvo obce, jejichž jména jsou již výše poznačena.

11.října 1903 nově zvoleni radní složili slib do rukou starosty p.J.Závodného.

Do místní školní rady zvoleni pánové
Jan Závodný, starosta
Petr Mikuláš, čís.6
Josef Kuhejda, rolník, čís.70
Náhradníky
Frant.Halata, čís.141
Frant.Bílek, čís.32

Předsedou místní šk.rady zvolen Jan Závodný, starosta, náměstkem p.Josef Doležil, správce školy.

Obecní výbor usnesl se prodávati jednotlivcům písek, fůru za 30h z pozemku nazvaného „na Olešné“.

Dobrý návrh pana správce školy uskutečněn,  totiž aby se hostince uzavíraly o 10. denně a v taneční zábavu o 2.hodině noční. Dozor nad prováděním tohoto usnesení měli v hostinci u Vrablů p.Jos.Vachala, v obecním pan starosta Jan Závodný, na Čihadle u  p.Ondř.Halaty p.Frant.Kubala, pak v skladech u p.Pavla Bílka a jinde p.Frant.Liberda.

2.prosince 1903 pořízena skříň na uschování úředních spisů starostovi a druhá na pomůcky do školy.
Obecní domek, č.158, opraven. Shnilá vazba nahražena novou a přikryta břidlicí.
Na žádost nájemce obec.hostince p.Halaty Tom. přivolán stolař a zámečník, aby opravili všechna okna a dvéře v obecním hostinci.
Na návrh p.Jeřábka, poštmistra, vysloven četnictvu ve Frýdlantě dík za úspěšné vypátrání původců krádeží páchaných v obvodu obce.
Zjednány nápisy „Obecní úřad“ a „Představený obce“.


Komentáře jsou zavřeny.