1916

Starostou byl pan Jan Závodný
Správcem školy pan Petr Bőhm
Správcem duchovním pan Mikuláš Maršálek
Předsedou místní škol.rady

Rok započal za hřmění děl a pušek na všech stranách a konec války – daleký.

28.února 1916 obecní zastupitelstvo schválilo účty za rok 1914-15. Pokladníkovi obce dána odměna 60K a obecnímu poslovi 30K. Do chlebové komise zvoleni pánové Mikuláš Maršálek, Josef Vachala, Frant.Halata, Mik.Petr, Frant.Bílek a Ondřej Čupa.
Protože potravin a zejména chlebovin ubývalo, nařídila vláda, aby se tyto vydávaly na lístky. Lístky pak nazývány dle toho označení byly „chlebenky“, „mléčenky“, dokonce i na tabák „tabučenky“. V každé obci pak zřízeny komise, které pak se o rozdělování předmětů denní potřeby staraly. U nás zřízena byla chlebová komise, o které je výše napsáno.

6.března 1916  obecní zastupitelstvo pověřilo prodejem býka pána Seiberta, Josefa Kuhejdu a Ondřeje Čupu a koupí nového býka pány Frant.Halatu a Frant.Bílka. Poplatky za krmení býka byly stanoveny na 2K denně do 1.července 1917.
Panu Larischovi, majiteli fojtství, zaplaceno za nájem místnosti na nemocnici 240K ročně, zároveň zmocněn pan starosta, aby vyjednával s panem Rudolfem Halatou o nájem Klimkovic.

12.května 1916 na válečnou půjčku upsáno prostřednictvím zdejší záložny 1500K. Zároveň usneseno býka od pana Frant.Halaty prodat.

12.června 1916 na návrh starostenského sboru okresu místeckého zvolen okresní hejtman J.Knesl, čestným občanem obce Metylovic, kterých si získal „za zásluhy o blaho svěřenému jemu lidu v čase válečném“.

12.července 1916 obecní zastupitelstvo zvolilo do žňové komise pp.Frant.Bílka a Mikul.Petra.
Předsedou žňové komise byl zvolen pan řídící Petr Bőhm, který celou akci vedl.
Byly konány výmlaty na zkoušku a dle nich stanoveno a zjištěno, že na 1962ha osetých zimní pšenicí urodilo se 10345q zimní pšenice, na 599ha urodilo se 3743q jaré pšenice, na 5136ha 24895q rži či žita, na 436ha 3876q ječmene, na 5376ha 24850q pohanky.
Z tohoto výmlatu měla obec odvést 100q zbožípro vojsko ač ovšem bylo nemožností a obec to také neodvedla. Průměr tohoto výmlatu na celém okrese byl příliš velký, srovnáme-li průměr výmlatu na Hané činil u rži 5 q a u nás 7q.
V témže zasedání usneslo se obecní zastupitelstvo postaviti mostní váhu.

27.srpna 1916 obecní zastupitelství na základě velitelství vojenského v Krakově ze dne 20.7.1916 zavazuje se dáti k disposici na místním hřbitově pozemek pro hroby vojínů padlých nebo zemřelých ve světové válce a udržovati je oným nákladem. Na našem hřbitově jsou dva tyto hroby Jana Čupy a ….jsou označeny plechovou tabulkou zeleně natřenou.

9.října 1916 obecní zastupitelstvo odložilo nájem obecního hostince až po ukončení světové války.

     21.listopadu 1916 zemřel císař rakousko-uherský František Josef I. na zámku Schőnbrunu o 9.hodině večer ve věku 86.let. Narodil se v roce 1830, nastoupil na trůn 2.prosince 1848. Panoval tudíž 68 let.
Zádušní mše za něho konána 27.listopadu 1916. Týž den vydal následník trůnu Karel I.manifest „Mým národům“, že ujímá se vlády po zemřelém panovníkovi. Lidé doufali, že novým panovníkem vezme válka za své, leč přepočítali se. Válka s prudkostí vedla se dále.
     Poměry stávaly se stále tíživějšími. Drahota stoupala neustále. Maximálních cen nikdo nedbal. Kupovalo a prodávalo se „pod rukou“ za cenu, jakou kdo stanovil. Zámožnějším bylo lépe, měli zač nakoupit. Hůře bylo chudině, na lístky nedostali a aby si opatřili soukromě, na to neměli peněz. I ta Vídeň, která při počátku války řvala nadšením, skrotla.

5.prosince 1916 obecní zastupitelstvo upsalo na V.válečnou půjčku z kmenového jmění 1500K.
Škola
Na zdejší škole působili 4 učitelé. Pan Petr Bőhm jako řídící, pan Vinkler, který pocházel z Fryčovi, pak slečny: Aurelie Janková a Frant.Cibulková. Tento stav potrval až do 15.července 1916, respektive do 15.září 1916. Toho dne byla sem přidělena slečna učitelka Terezie Špačková, pocházející z Frenštátu p.R., dosud působící v Myslíku. Počet učitelů se nezměnil. Ženským ručním pracím vyučovala po celý rok slečna Frant.Jabulková, náboženství pan farář Mikuláš Maršálek.
Dle nařízení okresní školní rady a okr.hejtmanství podnikaly děti školní sbírky ostružinových listů a kopřiv /na výrobu látek/ jako roku minulého.

Komentáře jsou zavřeny.