1913

Starostou byl p.Jan Kuhejda
Správcem školy p.Petr Bőhm
Duchovním správcem p.Mikuláš Maršálek
Předsedou místní šk.rady

27.ledna 1913 ve schůzi obecního výboru zvoleni revisory účtů pp.Ondřej Čupa a Petr Kubala. Pak přečten dopis zem.výboru č.121.653.

25.února 1913 obec.zastupitelstvo usneslo se, jednoho býka odprodati a druhého býka přemístiti od pí Čupové k p.Josefu Halatovi, vykonati tajnou hlídku po určitou dobu, svěřiti sčítání dobytka pp.Frant.Halatovi a Frant.Lepíkovi, Bražinovi a Pajdovi dáti z obec.lesa po 5.kusech stavebního dříví, přidati kostelníkovi ročně 10K, varhaníkovi 60K, topičce 20K, obecnímu poslovi 20K, zpěvákovi 5K, koupiti do školy šicí stroj.

Požáry
Klidná vesnice vyrušena byla dvěma požáry, které vypukly u p.Bražiny na horním konci a u p.Pajdy ve středu obce.
Stavení p.Bražiny, protože bylo dřevěné, lehlo celé popelem, stavení p.Pajdy bylo poškozené na střechách. Zachraňovacích prací u obou požárů zúčastnil se hasičský sbor v Metylovicích.
Protože požáry byly si zumyslně podpáleny, byly obec.zastupitelstvem nařízeny hlídky tajné. Oběma pak poškozeným bylo dáno z obecního lesa po 5.kusech stavebního dříví.

Aby školní žačky mohly se učíti šíti na stroji v ručních pracích, zakoupilo obec.zastup. na žádost pana nadučitele Petra Bőhma starší stroj.

Ještě neutuchla jedna zpráva o ohni, když znova bylo voláno hasičstvu o pomoc, tentokrát až do pasek k p.Bušovi, jehož celý statek lehl popelem. Škodu utrpěl značnou.

19.května 1913 konala se schůze obecního zastupitelstva. Ve schůzi přečten přípis zem.výb. ze dne 20.února 1913 č.10.8.674/12.

Poplatek na býky stanoven 5K z jedné krávy. Zbytek tj.483K uhradí se z obecní kasy.

K nastávajícím volbám zvoleni do všeobecné kurie pánové Frant.Svoboda, Petr Kubala, Valent.Bílek č.182, Ant.Závodný, Jan Halata, Ludvík Bílek č.139.
Za venkovské obce pp.Petr Bőhm, Mikuláš Petr, Ondřej Čupa, Antonín Závodný, Klement Němec, Frant.Němec.

Vyhořelému Dušovi dala obec 5 stromů z obecního lesa.
Obecní kočár dal se natřít p.Čupovi, natěrači.
Slečně industriální učitelce povolil se pro rok 1913 na přilepšenou obnos 40K.

Důležitým usnesením bylo v této schůzi systemisování kaplana u zdejší duchovní správy. Rozhodnutí sice bylo určeno do schůze příští, ale vykonány přípravy v tom smyslu, že sestaví se žádost a vyšle se s ní deputace, skládající se z pánů p.Maršálka Mikuláše, faráře, Jana Kuhejdy, starosty a Jana Závodného.
     Deputace, v níž byli pp.Mikuláš Maršálek, farář, Jan Kuhejda a Jan Závodný, odebrala se do Kroměříže, kde byla přijata arcibiskupem p.A.Stojanem. Pan arcibiskup vyslechl prosbu občanů z Metylovic pronesenou p.farářem M.Maršálkem. Nedoporučil jim zříditi místo kaplana, ježto farnost je malá a nebohatá, která by nestačila k vydržení druhého kněze. Místo toho doporučil jim, by nynější kostel zbořili a nový vystavěli.
Seč ani k této změně nedošlo pro nedostatek peněz.

23.června 1913 konala se schůze obec.zastupit., na níž stanoveno rozdělení obec.býků, poplatků za ně.

18.července 1913 obecní zastupitelstvo usneslo se dáti povolení akciové společnosti M.S.E. povolení postavení elektrického vedení v obci po podání rozpočtu a bližšího vysvětlení.
Opraviti most na dolním konci.
Povoliti nově založeným spolkům v minulém roce, Sokolu a Orlu, cvičiti v sále obec.hostince a dovoliti zasaditi do podlahy sálu  háky ku upevnění hrazdy.
Ponechali pobočky při II., III. a IV.třídě  zdejší školy.
Opraviti kříže u p.Hrčka a u kostela. 

8.srpna 1913 obecní zastupitelstvo znovu se usneslo smlouvu s Mor.slezskou elektrárnou o zavedení proudu podepsati, vypsati soutěž v Těšínských novinách na nájem obecního hostince.
O pouti posvěcen a pověšen obraz na stěnu kostela obrácené k cestě představující „Početí Panny Marie“ malovaný pisatelem na čistě zinkovém plechu, který byl p.Růžičkou, klempířem z Místku, objednán zvlášť k tomu účelu z Berlína. Malován je pravými anglickými olejovými barvami a ustálen balzámem. Obraz je původní komposice, k níž modelem byla paní M.ze S. Andělíčci jsou malováni dle dcerušky hostinského p.Jos.Václavíka. První zmenšený obraz téhož námětu má pan farář Mikoláš Maršálek. Obraz je vysoký přes 2m.
Přípravy k němu a provedení vyžádalo si rok času.

14.září 1913 obecní hostinec pronajat na dobu 3.let panu Aloisi Tajchmanovi za 1500K ročního nájemného. Ostatní žadatelé, Akc.pivovar v Mor.Ostravě /1200K/, p.Frant.Matl /1300K/, p.Jos.Václavík /1200K/, p.Jan Ježíšek /1600K/, Šeb.Halata /1500K/ odmítnuti.
Na zřízení dětské kolonie dáno zemské útulně v Brně 10K.

3.prosince 1913 obecní pozemek, parcelní číslo 1598/4, prodán panu Janu Závodnému za 300K s podmínkou, že postaví most přes potok a zařídí sousedům vhodný příjezd k jejich domkům do 2.let.
Uprázdněná místnost v obecním hostinci čís.158 pronajme se p.faráři Mik.Maršálkovi pro spolek „Omladinu“ za 40K s podmínkou, že spolek uprázdní místnost kdykoliv ji bude obec potřebovat.

30.prosince 1913 usneslo se obecní zastupitelstvo poříditi novou katastrální mapu a do obecního chudobince dodávati na 14dní 1q cent uhlí a 2m dříví.

Povaha roku
Rok 1913 byl celkem mokrý. Od dubna až do října zahalena byla obloha mraky a jen málo dní bylo pěkných. Polní hospodářství utrpělo škodu. Zrní bylo málo a zemáků ještě méně. Také včelaři naříkali, medu nebylo a včely musely se hodně přikrmovat.

Komentáře jsou zavřeny.