1912

Starostou byl pan Jan Kuhejda, rolník
Správcem školy pan Petr Bőhm
Duchovním správcem p.Mikuláš Maršálek
Předsedou místní šk.rady p.

Prodej „Obecňáku“
29.ledna 1912 ve schůzi obec.zastup. zvoleni revisory účtů za rok 1911, obecní býci svěřeni ku chovu pp.Seibertovi Frant., Františku Čupovi za 160K náhrady denní, části obecních pozemků „Obecňák“ zvaná odprodána za 2000K p.Pavlu Bílkovi z Palkovic.

4.března 1912 obecní zastupitelstvo usneslo se zakoupit 4000 lesních sazeniček na dosazení lesa vykáceného, opravit cestu k Hodoňovicům přes Josefa Kuhejdu, nedávali Hajduškové do Frýdku podporu, Antonínu Ryškovi 588 prominouti poplatek z krav, aby jenom velicí psi měli náhubky a soupis dobytka aby pořídili pp.Frant.Lepík a Frant.Halata.

19.března 1912 obecní zastupitelstvo se usneslo nedobytný školní plot zaplatit z obecní pokladny, Smolanové odpustit školní plat a Butorové zbytek nájmu z obec. pozemků, Ryškovi zaručit domovské právo, Terezii Liberdové z Lískovce dáti ročně 15K na byt a komíny ve škole i na obecním hostinci obít plechem.

30.března 1912 obec.zastup.se usneslo do klasifikační komise pro odvod koní vyslati pp.Jana Šiguta, rol., a Josefa Kuhejdu, rolníka, na cestu do Hodoňovic nechati navézt p.Jos.Kuhejdou kamení za 2K 1m3 a taras na Olešné výše p.Chovance opraviti.

21.května 1912 obec.zastupitelstvo bere na vědomí zprávu, že pozemek, který koupil p.Pavel Bílek z Palkovic, přenechává p.Janu Čupovi zde a usnáší se z krav, kterých je v obci 284, vybírati po 5K ročně, věnovati na velebení chovu dobytka 350K, Leopoldině Hajduškové, bývající v Místku, dáti na byt 80K ročně, povoliti novému p.hostinskému p.Václavíkovi vykopati si na obecní zahradě hrušni za 3K.
Na obecním hostinci čepovali počal nový nájemce p.Václavík z Chlebovic.

9.srpna 1912 obecní zastupitelstvo schválilo ponechati pobočky při II.a III.třídě zdejší obec.školy, vysílá ku prodeji obecního lesa pp.Jana Halatu a Jana Bílka č.12, pověřuje pp.Jana Závodného, Josefa Vachalu a Frant.Lepíka prodejem částí pozemků na návsí zájemcům, schvaluje zakoupit pro školu obrazy: Škůdcové a přátelé rolníkovi za 70K, daruje pí Kupčové v čís.30 1m3 dříví z obecního lesa.

10.srpna 1912 jak již bylo dříve napsáno, prodán byl obecní pozemek zvaný „Obecňák“ panu Pavlu Bílkovi, tento pak přenechal jej p.Janu Čupovi, bývalému hostinskému. Protože se roznesla zpráva, že pan Čupa Jan  chce si vystavěti hostinec na tom místě, podal člen obec.zastupitelstva proti prodeji  pan Karel Svoboda protest k zemskému výboru. Zemský výbor vyslal ku schůzi obec.zastup. konané 10.srpna 1912 svého zástupce, který celý případ na místě vyšetřil. Zástupce zem.výboru shledal, že koupě měla být provedena na jméno Barbory Čupové. Přítomní členové se tedy usnesli, aby onen pozemek, parc.čís.1595/1, ve výměře 692 sáhů byl odprodán za cenu 2000K paní Barboře Čupové.
     Návrh pana Svobody, aby do kupní smlouvy byla dána podmínka, že na koupeném pozemku se nesmí stavět hostinec se zamítl.
     Na pozemku pak vystavěl si nový majitel pan Jan Čupa obchod se smíšeným zbožím.

3.září 1912 obecní výbor se usnáší opraviti sešlá okna ve školní budově, provést opravu střechy plechem, do nové pobočky poříditi stůl, tabuli a kříž, schváliti rozpočet místní škol.rady, opraviti střechu na obecním hostinci a povoliti Vavř.Michalcovi, aby si vybral svůj reservní podíl bratrské pokladny frýdlantské  u poštovní spořitelny ve Vídni.

20.září 1912 obecní výbor se usnáší prodati lesu tomu kupci, který nabídne větší cenu, vypověděti z chudobince Jos.Michalce, zakoupit 10 dřevěných plivátek pro obecní hostinec, zakoupiti od p.Gřunděla z Pržna starý šindel na střechu kostela a zříditi skříňku pro úřední vyhlášky.

9.října 1912 obecní zastupitelstvo vyslalo do komise pro volbu obecního zastupitelství pp.Josefa Halatu č.14, Vavřína Bílka č.99, Mikuláše Petra č.6 a Františka Magdoně č.63.
Kromě toho usneslo se ob.zastup. vybírati potravní daň na dobu 6 let z 1hl piva 120K, z 1hl kořalky 6K.
Obecní les prodán byl p.Jos.Bílkovi č.89 za 2479K.
P.Jos.Vachalovi povoluje se vzíti z obec.lesa 2m dříví za 9K a Marii Šigutové dává se 1m3 dříví a Michalec se vypoví.

Provedena volba nového zastupitelství a zvoleni následující pánové:

Jan Kuhejda, rolník, starostou
Jan Závodný, I.radním
Ondřej Čupa, II.radním
Petr Kubala, III.radním
Lepík Frant., členem
Josef Vachala, členem
Frant.Halata, členem
Frant.Magdoň, členem
Liberda, členem
Frant.Bílek, členem
Frant.Svoboda, členem
Josef Halata, členem
Vavřín Bílek, členem
Petr Bőhm, správce školy, členem
Mikuláš Maršálek, farář, členem

Obecní zastupitelstvo v tomto novém složení počalo působiti dne 25.listopadu 1912, při kteréžto schůzi složili do rukou p.starosty Jana Kuhejdy slib nově zvolení radní pp.Jan Závodný, Ondřej Čupa a Petr Kubala.
Do místní školní rady zvoleni byli za vystouplé členy Frant.Němce a Jana Závodného, Josef Kořený a Jan Závodný.
Ve volných návrzích bylo pak usneseno postaviti do světnice panu nadučiteli ve škole kachlová kamna, do obecního hostince pořídit schránku na obecní nářadí, povoliti Marii Židkové skáceti jasan stojící na obecním pozemku, prodati stromy z návsi vždy tomu, před jehož domem stromy stojí a opraviti obecní kočár.

18.prosince 1912 obecní zastupitelstvo se usneslo vybírati 80% přirážku k dani přímé.

Povaha roku
Rok 1912 byl mokrý, velice často pršelo, ranní zemáky hnily, lidé musili úrodu uchytovati. 5. a 6.října mráz zničil vše, co ještě život v sobě mělo. Listí stromů již 10.října sežloutlo, 17.října napadl sníh, teplota klesla na 5˚C pod nulou. Lidé měli zemáky na poli, otava se sekla.

Ve sboru učitelském nenastala toho roku žádná změna.

Komentáře jsou zavřeny.