1911

Starostou byl pan Jan Kuhejda, rolník čís.22
Správcem školy pan Petr Bőhm
Duchovním správcem
Předsedou místní školní rady p.Jan Závodný, kovář

7.února 1911 obecní výbor se usnesl jmenovati pp.Čupu Ondřeje a Petra Kubalu revisory účtů a pp.Jos.Kuhejdu a Frant. Němce přehlížiteli nah.
Do obecní nemocnice se má dodávati 50kg uhlí týdně.

22.února 1911 konala se schůze obecního výboru, ale nedokončila se.

2.března 1911 obec.zastupitelstvo usneslo se ku prodeji obecního lesa vyslati pp.Jana Závodného a Josefa Kuhejdu.
V téže schůzi projednány a ustanoveny platy obec.zaměstnanců.
Za topení ve škole a štípání dříví  85Kč
Obecnímu poslovi    105Kč
Obecnímu hajnému
Měchošlapovi a kostelnímu zpěváku  45Kč
Za měření lesa     20Kč
Za to zrušen poplatek 2K, které dostávali členové obecního zastupitelství za vykonávání svého úřadu.
Do školy opatřena skříň na pomůcky a do nemocnice lékárnička.

15.března 1911 obecní zastupitelstvo ustanovilo obecním poslem pana Klementa Němce, /který zastává službu tu k všeobecné spokojenosti dlouhá léta/.
Topičkou ve škole ustanovena paní Františka Bílková z čís.102.
Ze sčítání lidu, které provedl pan Jan Závodný, dána mu odměna 230K.
Za sepsání obecní matriky udělena odměna 150K pp.Janu Závodnému a Josefu Kuhejdovi.
Jednáno o zřízení nové spojovací cesty s Hodoňovicemi, která půjde po pozemcích rolníků pp.Šebestiana Halaty a Pavla Židka.

15.května 1911 k nastávajícím volbám do říšské rady zvoleni do volební komise pp.Josef Vachala, František Halata a Jan Bílek. Jejich náhradníky pp.Josef Kuhejda, Ondřej Čupa.
Frant.Pečinkové dána podpora 1K měsíčně a p.Janu Bílkovi za opravu cesty dáno 15K.
Také usnešeno v obec.zastup.postavit novou kůlnu na obec.kočár, kterého bylo používání knězem při udílení posledního pomazání a také pro lékaře se s ní jelo.

17.července 1911 při zdejší obecné škole vypsáno bylo místo učitelky. Hlásily o místo to dvě učitelky a to sl.Šlosarková Marie, rodem z Místku a sl.Aurelie Janková, rodem z Hoštic. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo navrhnouti na prvé místo sl.Šlosárkovou Marii a na druhé Aurelii Jankovou. Místo ale obdržela sl.Aurelie Janková.
V téže schůzi usneslo se obecní zastupitelstvo nezřizovali pobočku při zdejší škole.
Do školy zakoupeny vzorky ku předtiskování ruč.prací.
Veronice Sládečkové dána podpora 2K měsíčně a znovu projednána stavba kůlny pro obecní bryčku.

10.srpna 1911 obecní zastupitelstvo dovolilo nájemci obecního domku přestavbu bytu svého dle vlastní potřeby, ale s podmínkou, že pan Matl po odchodu uvede vše do původního stavu.
V téže schůzi usneslo se zastupitelstvo opravit školu, pořídit nové lavice. Protože chyběla třída při vzrůstajícím počtu žáků, zrušeny byly byty pro učitele ve škole a v místnosti té zřízena byla třída. Byla sice rozměrů nedostatečných, ale nebylo vyhnutí.
Pobočka při druhé třídě zdejší školy byla povolena, při třetí třídě zamítnuta.

3.září 1911 Na zdejší školu přiděleni byli učitelé slečna Aurelie Janková, dosud působící v Pržně /definitivně/, slečna Františka Cibulková z Vel.Kunčic, rodem z Mysliovic na Hané a Műller Josef, pisatel těchto řádků z Myslíku, rodem z Příbora.
Dva posledně jmenováni byli ustanoveni zatímně.

5.září 1911 obecní zastupitelstvo se usneslo opraviti plot okolo kostela. Kolem kostela byl sice z kamene, ale již sešlý, proto nutno bylo jej spraviti a sice na kamenné podezdívce postaven nový drátěný, který přispěl k pěknějšímu vzhledu návsí. Provedení tohoto podnětu pověřeni byli pp.Jan Závodný a Josef Vachala, kterým byla dána plná moc a kteří také se svého úkolu zhostili ku všeobecné spokojenosti. Práci i návrh provedla firma Emil Műcke v Mor.Ostravě za 900Kč nečítaje v to práci zednickou.
Také olíčení obecního hostince a natření oken obecním zastupitelstvem usneseno a práce ta svěřena p.Cvičkovi, natěrači ve Frýdlantě za cenu 55K.

25.září 1911 obecní zastupitelstvo zadalo práci – postavení drátěného plotu okolo kostela firmě Emil Műcke v Mor.Ostravě.

Založení krejcarového spolku
1.prosince 1911 na popud okresního hejtmanství v Místku a po přečtení přípisu České zemské komise pro ochranu dítek, usneslo se obecní zastupitelstvo založiti v Metylovicích „Krejcarový spolek“, který má za účel mírniti nouzi chudým dětem zejména v době zimní. Do zařizujícího výboru zvoleni pp.Josef Vachala, Petr Kubala, Josef Kuhejda a Rudolf Halata.
Taktéž usneseno odebírati 1 výtisk časopisu „Ochrana dítěte“ a vyvěšovati ho v obecním hostinci.

V další části schůze obecního zastupitelstva jednáno o odprodeji pozemků obecních, obecním býkovi a udělena podpora Frant.Běčákovi.

15.prosince 1911 schválen obecním výborem rozpočet na rok 1912, podle kterého jeví se spotřeba 6592K, úhrada 4125. Případný schodek 2468K uhradí se 80% přirážkou.
Obecní inventář prozkoumán a schválen.
Kromě jednání o obecních býcích byl projednán návrh pana Jana Závodného /č.150/ a schválen, aby obecní pozemky na celé návsi přeměřily a odprodaly, protože mnoho občanů vědomky či nevědomky má přihrazený nebo aspoň užívá obecního pozemku. Obec z pozemků nemá užitku, protože jsou to plošky malé výměry. Přejdou-li do majetku občanů, bude mít obec aspoň peníze za pozemky a pořádek.

Povaha roku
Rok 1911 byl suchý, dlouho nepršelo a na mnohých místech chybělo vody. Obilí bylo dobré, ovsy krátké, zemáků na některých místech zvláště v kamení velice málo.
Ceny potřeb životních stouply. /Maso 1kg za 1K60h/

Komentáře jsou zavřeny.