1910

Starostou obce byl p.Jan Kuhejda
Správcem školy p.Petr Bőhm
Duchovním správcem p.Dr.Poštůlka
Předsedou místní školní rady p.Jan Závodný, kovář

3.ledna 1910 bylo zasedání obec.zastupitel. v němž zvoleni revisory účtů pp.Petr Kubala, Ondřej Čupa a vysláni pp.Jan Závodný, čís.150 a Ondřej Čupa zakoupiti 2 býky pro obec.

21.ledna 1910 obecní výbor schválil, aby na uprázdněné místo učitele I.třídy při zdejší obecné škole po odešlém učiteli Fuxovi byl ustanoven p.Bohuslav Kolčava.

1.března 1910 z obecního domku čís.158 vypovězen Michal Klimek a místnost pronajata „Potravnímu spolku“.
Frant.Nevludovi, školníkovi, se přidalo ku platu za čištění školy 14K, takže dostane ročně 90K odměny.

16.března 1910 sešlá okna v obecním hostinci se nahradila novými a práce zadána místním stolařům.

21.března 1910 byt v obecním domku najat p.Kovalovi za roční nájemné 50Kč.
Revisorem účtů obecních za rok 1909 zvolen p.Jan Závodný, pokladník obecní.

6.dubna 1910 cesta z vrchoviny směrem k Frýdlantu byla velice příkrá, nepohodlná. Ještě dnes možno její tvar a sklon si představiti. Kolik ran a jaká muka vystály tu ubohé koně, které musily těžké náklady do tak příkrého svahu vytáhnout. Obecní výbor se tudíž usnesl ve svém sezení 6.4.1910 požádati okresní silniční výbor v Místku o úpravu tohoto úseku okresní silnice /od rozcestí ku rozcestí/. Okresní výbor vyhověl žádosti a cesta byla upravena a to tak, že na vrchovině kopec byl snížen a za to materiálem takto získaným vyrovnán kopec níže.
Do kontribučenské záložny…
Do kontribučního výboru zvolen místo zemřelého p.Josefa Bílka p.Jan Závodný.
Polovice obecního domku byla pronajata místnímu „Potravnímu spolku“ za roční nájemné 100K.
Nový licencovaný býk umístěn u p.Šebestiana Halaty.

24.dubna 1910 ujednán souhlas obecního zastupitelství s usnesením úlev žákům. Stanoveny poplatky na vydržování obecních býků. Stanoveni pp.Frant.Lepík a Josef Boháč za sčitatele krav a jalovic a ženy ubytované ve dvou světnicích obecního domku přestěhovány do jedné.

9.května 1910 polovina obecního domku pronajata panu Matlovi, řezníkovi, za nájemné 110K ročně.
Obec.výbor stanovil poplatek 4K za připuštění obec.býka.

26.srpna 1910 obecní býk u p.Jana Kuhejdy, starosty, prodán.
Projednána obecním zastupitelstvem přestavba silnice na vrchovině a usneseno potřebné pozemky odkoupit od občanů bydlících u silnice.
Obecní kancelář ponechána v místnosti, kde je dosud záložna.

30.srpna 1910 koupen nový býk.
Odměna, kterou členové obecního zastupitelstva dostávali ročně, byla věnována – se souhlasem všech na zakoupení pomůcek k vyučování náboženství zdejší obecné škole.
Na přípis zem.škol.rady v Brně usneslo se obec.zastup. zříditi zdejší obecné školy štěpnici.

15.září 1910 na zdejší obecné škole ustanovení byli učitelé Bohuslav Kolčava, Miloslav Dvořáček a Cyril Černošek.

25.září 1910 schůze obec.výboru. usneseno upraviti komíny na škole /práce zadána p.Huňáčkovi z Místku/.
Chudým přiřčena podpora. Obecní cesta v pasekách se upraví.
Obecní výbor projevil souhlas, by na zdejší škole ustanoven
Byl definitivně p.Miloslav Dvořáček, rodem z Paskova, posledně – před přidělením zdejší škole učil v Kunčicích u Frenštátu.
Dřevo z obecního domku č.81 prodáno.

2.října 1910 Proveden nájem obecního hostince.
Oferty uveřejněny byly v Těšínských novinách. Podány byly 2 offerty. První byl Čes.akc.pivovaru v Mor.Ostravě se 1600Kč nájmu a druhý Jana Čupy, dosavadního nájemce se 1400K ročního nájmu.
Hostinec najat byl Čes.akc.pivovaru v Mor.Ostravě jako oferentu nejvíce podávajícímu, ale vlastně nájemcem zůstal nadále p.Jan Čupa.

16.listopadu 1910 Františku Pituchovi, který vyhořel, dáno z obecního lesa 6 kusů dříví na stavbu stodoly.
Marovna u kostela byla pokryta dehtovou lepenkou.

16.prosince 1910 schodek vzniklý obecním hospodářstvím bude kryt s 5% přirážkou k dani přímé.
Dle posledního sčítání lidu má obec 1614 duší.

Komentáře jsou zavřeny.