1909

Starostou byl pan Jan Závodný
Správcem školy pan Petr Bőhm
Duchovním správcem pan Ant.Ficek
Předsedou místní školní rady p.Mikuláš Petr

4.ledna 1909 obecním poslem a zároveň topičem ve škole ustanoven Frant.Nevlud
13.ledna 1909 do klasifikační komise pro odvod koní jmenováni pp.Jan Kuhejda a Jan Šigut.
Revisory obecních účtů za rok 1908 zvoleni pp.Josef Kuhejda a Ondřej Čupa.
Paní Čupové A.za vydržování obec.býka dána náhrada 78K.

10.března 1909 nájemce obec.domku Michal Klímek vypovězen pro neplacení nájmu.
Starostenskému sboru dána náhrada 7k.
Panu Bílku Josefovi, č.52, odpuštěno 424h dluhu, protože není sto jej zaplatit.

6.května 1909 na okresní silnici u domku pana Tomáše Němce zřízen nový most nákladem obecním.
Do obecního hostince zakoupeno 25 ohýbaných židlí.
Prodány obecní žebře.
Panu Vavřinci Bílkovi dovoleno stavěti na parceli č.13.

Ohledavačem poraženého dobytka zvolen na místě odstouplého p.Jana Závodného p.Ondřej Čupa č.25.

22.května 1909 protože nově zvolený ohližitel poraženého dobytka p.Čupa Ondřej se své funkce vzdal, zvolen nový a to p.Rudolf Halata  z čís.28.

15.června 1909 kolem školy má se vykopati kanál.

Zakoupena nová matrika pro potřebu obce.
Obecní věznice vystavěna u obecního hostince zrušena a místnosti její propůjčeny zdejšímu konsumnímu spolku, který si je musí přepraviti na skladiště zboží svým nákladem.

24.července 1909 obecní výbor se usnesl zaříditi u zdejší 4třídní školy pobočku.
Obchodníkům nařízeno, aby v neděli neprodávali nic než potraviny. Tím se asi rozumí, že se nemají prodávati lihoviny.

8.srpna 1909 v učírnách zdejší školy v přízemí zahnízdila se hubka, která rozšířila se také do bytu pana řídícího Petra Bőhma a zničila všechny podlahy vydávajíc při tom nesnesitelný zápach po celé škole. Na žádost správce školy a také na úřední vyzvání, usnesl se obecní výbor 8.srpna 1909 podlahy postižené hubkou odstraniti a nahraditi novými.
Stará podlaha vytrhána. Nejdříve v obou dolních třídách dána cementová plotna, na tu dána suchá hlína a na ni teprve položena podlaha. Kolem stěn jsou pořízeny kanály, jimiž neustále proudí čerstvý vzduch, který zamezuje tvoření hubky.
Totéž provedeno je i v bytě správce školy. 
Celá oprava vyžadovala nákladu 3000K.
Také pořízeny byly do první třídy lavice novějšího typu. Peníze na opravu školní budovy vypůjčeny ze zdejší Reifeisenky, což usnešeno bylo  ve schůzi výboru ze dne 30.srpna 1909. Oprava prováděna od počátku měsíce srpna až do 15.října.

21.října 1909 dle nařízení okresního hejtmanství v Místku ze dne 14.října 1909 č.4800 zvoleni byli obec.výborem pp.Jan Kuhejda, Jan Závodný a Josef Kuhejda za volitele ku volbě do okresního silničního výboru.
Do komise pro volbu obecního zastupitelstva zvoleni pánové Petr Kubala, Karel Svoboda a Vavřinec
Bílek č.99.

Obecní volby:
Vykonány byly volby do obecního zastupitelství – kteréž jméno se objevuje poprvé v zápisech protokolů. Nové zastupitelstvo bylo 18ti členné a skládalo se z těchto pánů.
Jana Kuhejdy, starosty
Josefa Vachaly, I.radního
Frant.Lepíka, II.radního
Ondřeje Čupy, III.radního
a ze členů:
Josefa Kuhejdy
Rudolfa Halaty
Karla Lepíka
Frant.Halaty
Jana Šiguta
Karla Svobody
Jana Bílka
Šebestiana Halaty
Josefa Boháče,
Jana Závodného
Jana Bílka
Frant.Liberdy
Petra Kubaly
Jana Halaty

21.listopadu 1909 obecní výbor konal sezení v němž byli zvoleni 3 radní. /Jména jejich jsou již na předešlé stránce uvedena/, kteří také hned složili slib do rukou nového starosty p.Jana Kuhejdy.
Také do místní školní rady zvoleni pánové a to: Josef Bílek čís.89, Jan Závodný, kovář a Frant.Němec čís.44.
Los chudinského fondu dán zdejšímu fondu chudinskému.
Do svazku obce přijat byl Josef Poschle ze Životic, dělník národnosti německé.

Dne…..1909 byl pověřen vedením zdejší duchovní správy pan Dr.Poštulka, dosazený sem z….Byl dle zpráv smyšlení demokratického a mezi lidmi velice oblíben, čehož je důkaz jednohlasné usnesení obecního zastupitelstva den 21.listopadu 1909, aby byla podána žádost za ustanovení jeho zdejším farářem. Byla také literárně činným. Vydal knížku.
Dlouho v naší obci nepobyl, byl jmenován farářem v …

18.prosince 1909 obecní výbor se usnesl vybírati na krytí schodku v obecním hospodářství 80% přirážku k dani přímé.
Pokladníkem obecním zvolen pan Jan Závodný, bývalý starosta.
Lesním hajným v obecních lesích ustanoven p.Tomáš Němec.

Obecní matrika
Založena byla matrika obecní a k sestavení její určeni pánové Jan Závodný č.150 a Josef Kuhejda, rolník.

Počátkem školního roku přiděleni sem na školu učitelé Bohuslav Kolčava, Miloslav Dvořáček, Cyril Černošek.
Předsedou místní školní rady zvolen p.Mikuláš Petr.

Komentáře jsou zavřeny.