1908

Povaha roku : Povaha roku byla z počátku dosti příznivá, než ku konci zkazily mnoho deště. Ovoce bylo mnoho, zvláště jablek a švestek. Včelaři naříkali, protože málo medu včely nanosily, protože včelky po mnoho dní nemohly pro déšť z úlů vyletěti.

Starostou byl p.Jan Závodný
Správcem školy p.Petr Bőhm
Správcem duchovním p.Ficek Antonín
Předsedou místní šk.rady

6.ledna 1908 sehrály školní děti vánoční hru „Pastýři betlémští“. Čistý zisk věnován na zakoupení pomůcek školních.

6.ledna 1908 zasedal obecní výbor. Povolil uděliti hostinskou koncesei pod podmínkou, že majitel její, pan Rudolf Halata, bude platiti ročně 80K do pokladny obecní.
Vybírání potravní daně za rok 1908 bylo pronajato za obnos 421K 24h.

25.ledna 1908 revisory účtů za rok 1907 obce Metylovic zvoleni pp.Ondřej Čupa a Josef Kuhejda.
Paní Čupové, za vydržování druhého obecního býka, stanovena náhrada 32K.
Pan Josef Vachala stanoven výběrčím poplatků na obecní býky a stanovena mu z to náhrada 3% z vybrané sumy.
Nedobytné poplatky z nájmu obecních polí odstoupeny chudinskému fondu.

24.února 1908 místnímu měchošlapu – usnesl se obecní výbor zvýšit roční odměnu z 18K na 28K.
Obecnímu sluhovi zvýšeno služné o 5K a zvláštní odměna též o 5K.
Také starostovi obce byla zvýšena odměna o 50K ročně.
Do svazku obecného přijata byla rodina Škornice, rolníka z čísl.34.

4.března 1908 stanovena byla pro tento rok 10% kostelní přirážka

Vodovod u školy
23.března 1908 ve škole naši nebylo pitné vody. Voda ve studni byla znečištěna. Věci ujal se správce školy pan Petr Bőhm a žádal obecní výbor – sám jsa jeho členem – o zavedení pitné vody do školy. Po daných důkazech o nezbytnosti čisté vody usnesl se obecní výbor – jak již dříve bylo naznačeno ve schůzi poříditi pro školu vodovod a práce zaslána firmě Kunz z Hranic. Vhodný pramen nalezen byl na úbočí Čupku na pozemku pana Rudolfa Halaty, hostinského z čís.146 /Čihadlo/, který ochotně dovolil na svém pozemku postaviti reservoir a z pozemku vodu bráti.
Potrubí od pramene vedeno je přímo ku škole pod okresní silnicí. U školy zřízena byla výtoková trubice tak, aby voda mohla stále prouditi. Odpadová roura ústí do potoku, který teče Metylovicemi.
Zřízení vodovodu je záslužným činem obce.
Na památu 60.panování císaře Frant.Josefa I. Nazván byl vodovod tento „Jubilejní vodovod“.

1.dubna 1908 Poněvadž budova farní byla již sešlá, usnesl se obecní výbor ji opraviti a oprava ta zadána byla u okres.hejtmanství v Místku, kamž vysláni byli za obec pan starosta obce Jan Závodný a Josef Vachala.

6.dubna 1908 vykonal na zdejší obecné škole inspekci nově jmenovaný inspektor p.Josef Hubík, dosud profesor na učitelském ústavě v Příboře. Minulý inspektor p.Josef Mňuk, ředitel měšťanské školy v Zabřeze zvolen byl za poslance na zemský sněm a členem zemské školní rady v Brně a v důsledku toho musel se vzdáti hodnosti inspektora na našem okrese.

Na památku 60tiletého panování císaře Františka Josefa I. Uspořádána v Praze „Jubilejní výstava“, na níž zastoupen hlavně průmysl a obchod, v Kroměříži byla taktéž Jubilejní výstava, na níž mimo jiné byl podán obraz vývoje školství za 60.let.

5.září 1908 ku pronajmutí obecních pozemků vysláni byli pp.Josef Vachal, Josef Kuhejda a p.Frant.Kubala.
Opravena byla střecha zdejší márovny lepenkou.
Na vyhořelé ve Vysokém Mýtě poskytla obec podpory 20K.

29.listopadu 1908 naše obec zúčastnila se také života veřejného mimo obec. Podepsala petici o invalidním pojištění a o zřízen měšťanské školy ve Frýdlantě.

Ve škole upraveny schody do 1.poschodí a práce ta byla svěřena panu Hendrychovi, staviteli v Místku .
Na zdejší čtyřtřídní škole vypsána byla 2 definitivní místa, 1 učitele II.třídy a 1 učitelky II.třídy. První uděleno bylo p.Emilu Baarovi, zdejšímu učiteli a druhé slečně Albíně Vlachové z Kozlovic.


Komentáře jsou zavřeny.