1904

Povaha roku : Zima byla mírná, jaro se brzy ozvalo, bylo však přes květen studené a málo vlhké. Ranní zemáky omrzly i bohatý květ toho roku utrpěl chladem. Koncem června dosáhlo sucho i vedro značné výše, v červenci nezamoklo ani jednou vydatně, což přešlo i do měsíce srpna. Není pamětníka tak dlouhotrvajícího sucha. Mělké studny pozbyly docela vody a jen někde bylo možno vody nabrati. Ostravice netekla vůbec. Sena bylo málo, otavy žádné. Zemáky uschly namnoze. Zato včely mají medu dostatek.Starostou p.Jan Závodný
Správcem školy Josef Doležil
Duchovním správcem p.Ant.Ficek
Předsedou mís.šk.rady p.Jan Závodný, starosta

3.ledna 1904 udělena podpora Kopčákovým v obnosu 48Kč ročně, tj. 4K měsíčně od 1.ledna 1904 počínaje.

10.ledna 1904 aby se skryl schodek v hospodaření obce, bude pro tento rok vybírána 70% přirážka ku dani přímé.

Výbor zamítl návrh pana poštmistra Jeřábka, aby se taneční zábavy odbývaly i  v neděli /8:7/.

Obecní výbor usnesl se podporovati zdejší dobrovolný sbor hasičů ročně 40K z obec.pokladny.

Na návrh p.Frant.Kubaly přispěl ob.výb.obnosem 20K na úpravu spojovací cesty mezi Metylovicemi a Hodoňovicemi.

31.ledna 1904 za revisory obecních účtů zvoleni pp.Josef Vachala a Frant.Liberda.

28.února 1904 ohližitelem mrtvol a poraženého dobytka zvolen pod odstoupivším Janu Bílkovi čís.189, Frant.Liberda, radní.

Do zdravotní komise zvoleni pánové Frant.Libera, Frant.Lepík a Josef Kuhejda.

Terezii Večeřové, č.206, odpuštěna polovice nájmu z pozemků obce, tj. 6K 55h.

13.března 1904 ob.výbor jednal o opravě domku č.158 a usnesl se objednati tašky na střechu od firem českých.

Klády z obecního lesa na pilu a prkna z pily ku stavbě uvolil se přinést p.Frant.Kubala, rolník č.68, za 8Kč.

9.května 1904 stolařské práce na opravě domku č.158, svěří se mistrům domácím. Zadá se 70 oken do práce.

Latě pod krytbu taškovou dodá p.Jos.Bílek, obchodník s dřívím, čís.89.

Zednická práce byla zadána p.Hrabci, polírovi z Palkovic.

Zbylé dřevo od stavby domku č.158 dá se zdarma místnímu hasič.sboru na stavbu věže u zbrojnice a ještě se přidají 4 klády.

18.května 1904 pan poštmistr Ant.Jeřábek vystavěl si na konci vesnice směrem k Palkovicím domek, v němž byla umístěna pošta a kromě toho chtěl zříditi si v něm hostinec. Požádal tedy okres.hejtmanství o udělení koncese hostinské. Hejtmanství pořádalo obec.výbor o dobrozdání, ale tento mu koncesi nedoporučil z důvodů, že je v místě hostinců již dosti, i 4 obchody s lihovinami, že by tím utrpěl obecní hostinec, na němž váznou dluhy a také že policejnímu dozoru byl by obtížný.
Hejtmanství vyhovělo obci a koncesi nedovolilo.

31.července 1904 pobočka při druhé třídě bude dle usnešení ob.výboru ponechána.
Nově opravena budova domku čís.158 bude pronajata. Byty pronajmou se těm nájemníkům v prvé řadě, kteří budovu obývali před opravou. Nájemné stanoveno takto: ze světnice u cesty od horního konce 50K, od dolního 45K, od zadu u hostince 40K. Zbývající světnice pronajatá paní Barboře Kovalové, která odbyla si kurs porodnický a stala se porodní asistentkou pro Metylovice po bývalé babce Rohlové.

Založení Reifeisenky
V obci utvořil se záloženský spolek, dle vzoru Reifeisenova, jemuž pronajata dosavadní obecní kancelář v obecním hostinci a obec si zabrala pro kancelář místnost v prvém poschodí obec.hostince.

Vrtání na uhlí
15.června 1904 hrabě Schanbliu de Mondrau pokusil se na pozemcích pana Josefa a Markéty Svobodových na parcele čís.597 vrtati na uhlí. Jelikož ku pracem těm potřeboval vodu, požádal obec, aby mohl z potoka tekoucího kolem strojírny, parc.čís.2099/9, bráti potřebnou vodu. Obec mu bráti vodu z potoků dovolila, ale vymínila si, kdyby se používáním vody a zpětného vedení znečištěné vody do potoka tento měl zanesen býti, aby p.hradě na své útraty dal potok vyčistiti a kdyby někdo z toho znečištění byl škodu utrpěl, patřičné náhrady za to poskytnouti.

Výbor obce upustil od přístavby 4.třídy při zdejší škole, neboť obec má dluh na hostinci a přestavbě domku čís.158.

Výbor povolil místním spolkům pořádati zábavy také v neděli.

21.srpna 1904 Mužné Marii, zdejší příslušnici, která má na Bystrém výminek, dává obec 1K měsíční podpory.

Obec má míti 3 plemenné býky,  proti počtu jejich se brání a žádá zemský výbor o zmenšení počtu jejich – pro nedostatek píce.

Za členy komise pro reklamní řízení porotní zvoleni pp.Jan Závodný, Frant.Kubala a p.Jan Bílek, č.189.

16.října 1904 ob.výbor se usnáší 30.října 1904 provésti nájem ob.hostince na dobu od 1.ledna 1905 do 31.prosince 1907. Soutěž oznámí se v Opavském Týdeníku a olomouckém „Pozoru“.

Ohledně plemenných býků bude se vyjednávati s některým zdejším chovatelem, aby si dal býka svého licencovati.

Marii Dušové, č.92, a Ant.Babincovi, č.132 uděleno domovské právo.

30.prosince 1904 proveden byl nájem obecního hostince. O nájem se ucházeli
Český akciový pivovar v Mor.Ostravě s 2000K
p.Halata Tomáš z Metylovic s 1400K
p.Hostaša z Dřevohostic s 1600K nájemného.
Dle návrhu pana Jos.Vachaly má býti přihlíženo k nejvyšší nabídce.
Přistoupeno ku hlasování, které provedeno aklamací a 11.hlasy proti 5. zadán hostinec Akciovému pivovaru v Mor.Ostravě.

11.prosince 1904 Obecní výbor na základě nařízení okresní školní rady v Místku ze dne 20.června 1904 č.624 přistoupil na vystavění 4.třídy při zdejší obecné škole a rozpočet na tuto přístavbu pojal do rozpočtu na rok 1905.

Panu starostovi za dozor, který vykonával při opravě budovy č.158, dal výbor odměnu 30K.

18.prosince 1904 nájemce pivovaru Akc.pivovar český v Mor.Ostravě řádá, aby mu bylo sděleno, není-li pivo prodávané v obec.hostinci dobré. Bylo mu vyhověno a  do smlouvy vepsáno k bodu 9, který zní: kdyby hostinský měl po delší dobu pivo špatné, má obecní představenstvo právo naříditi, z kterého pivovaru má nájemce pivo bráti.


Komentáře jsou zavřeny.