1902

Povaha roku
Celková povětrnost dosti příznivá. Zima trvala dosti dlouho, ještě 2. a 3.dubna o svátcích velikonočních napadlo hodně sněhu. Duben byl mokrý a studený, květen suchý a studený, červen studený a vlhký, červenec také studený a vlhký. Traviny i obilniny daly slabou úrodu, zemáky prostřední. Ovoce jadernatého málo a jen druhý pozdnější a tvrdé. Švestky obstály jen na výšinách. Třešní nebylo vůbec. Včely špatně přezimovaly, měly slabou pastvu, medu daly také málo.Starostou byl p.Frant.Kuhejda
Správcem školy p.Josef Doležil
Duchovním správcem p.Ant.Ficek
Předsedou místní školní rady p.Jan Závodný

19.ledna 1902 revisory účtů za rok 1901 zvoleni pp.Jos.Svoboda, č.10 a Josef Vachala

Rolníci byli vyzváni, aby se přihlásili, kdo chce chovat subvencovaného býka.

Pan Kubala Frant., č.68, navrhl, aby byl zvolen každoročně pokladník pro obec.

Služné starostovi stanoveno bylo v roce 1895 1.ledna ve výši 240K. Protože ale odpadlo starostovi vybírání daní, ustanovena na návrh p.Jos.Svobody odměna starostovi za rok 1901 120Kč, od 1.ledna 1902 dále pak 200Kč ročně.

5.února 1902 obecním pokladníkem pro rok 1902 byl zvolen p.Frant.Kubala, rolník z čís.68, za roční odměnu 140Kč.

Dlužníkům, kteří nezaplatí včas poplatky do obce, budou se nedoplatky úrokovati.

Josefu Čupovi z čís.158 dána podpora ve výši 16k ročně za ošetřování vdovy Kupčové.

Kostelníkům zvýšena odměna za řízení věžových hodin na 16k a za zvonění na 10k.

Rezignace pana starosty Frant.Kuhejdy
Starosta resignoval. Protože dosavadnímu starostovi, Frant.Kuhejdovi, rol.z čís.22, byla přiřčena za rok 1901 malá odměna za vykonávání úřadu, vzdal se starostenství.

16.února 1902 schodek obecního hospodaření z roku předešlého činil 971k 7h a byl kryt 30% přirážkou ku dani přímé.

Vzhledem k resignaci starosty obce ustanovena na den 20.února 1902 volba starosty nového.

Domkář Karel Koval nabídl obci, že pošle svou ženu Barboru Kovalovou do kursu pro porodní báby v Olomouci pro rok 1902. Obec návrh přijala za svůj a poskytla mu 100k podpory. Vymínila si, že  žena jeho bude po odbytí kursu 4 léta zdarma asistovati při porodech. V případě, že do kursu nepůjde, peníze vrátí.

Zvolen k návrhu p.Jiřího Merty třetí revisor účtů a byl jím zvolen navrhovatel.

2.března 1902 protože dosavadní přirážky nestačily na úhradu potřeb, usnesl se výbor obce na návrh p.Kuhejdy Fr. zvýšiti přirážky na 40%.

Pan Frant.Kašper, zdejší truhlář, pořídil do nového hostince podium pro hudebníky za 20k.

Bývalému starostovi Fr.Kuhejdovi vyplatí obec ze své poklady úrok z 555k, kterými z vlastních prostředků přispěl na úhradu potřeb obce.

Nový starosta
Volba starosty. 20. února 1902 se sešli členové obecního výboru a zvolili ze svého středu pana Jana Závodného z čís.150 starostou.

9.března 1902 obec se usnesla odbírati po 1.výtisku Nařízení a zákonů zemědělských za 5k.

Chudinský fond 200k se rozpůjčil na směnky. Vadium, které složil nájemce obec.hostince p.Tomáš Halata, složil bývalý starosta Fr.Kuhejda do rukou starosty nového.

8.dubna 1902 občanům Frant.Prachařovi a Janu Skotnicovi, příslušníkům posud obce Pržna, přiznáno domovské právo v Metylovicích.

Členové obecního výboru, kteří se bez dostatečné omluvy nezúčastní obecního sezení, udělí se dle návrhu p.Jiřího Merty pokuta 1kč.

Na návrh p.Fr.Kubaly opraví se všechny obecní cesty, taras na Olešné za Chovancem a ku vysazeným třešním opatří se kolíky.

Do komise ku udělování domovského práva v Metylovicích zvoleni na návrh p.Merty Jiřího pp.Josef Bílek č.89, Frant.Kubala, Josef Svoboda, Josef Vachala.

8.května 1902 protože dosavadní radní Jos.Mužný z čís.27 zemřel, zvolen za obecního radního Frant.Liberda z čís.165

Nařízením okr.hejtmanství, aby byli zakoupeni 3 býci pro obec se nevyhovělo, protože někteří občané chovají si  býky sami, anebo chodí do Palkovic s kravami k býku p.Volného Fr. nebo do Pržna.

Z každého kusu dobytka, který se pase na obecních pozemcích, se bude vybírati po 40h do obecní poklady.

Pp.Kubala Frant. a Svoboda Josef ustanoveni dohlížeti nad pronajatými obecními pozemky.

8.června 1902 pan starosta Závodný Jan zvolen zástupcem obce ve při proti Frant.Pajdovi č.56, který porušil povinnost na obecní parcele čís.1871.

6.července 1902 dle nařízení okresní školní rady v Místku měly býti upraveny záchody na zdejší škole podle předpisu okresního lékaře. K poradě pozván polír Hrabec z Palkovic.

Protože se truhlář a varhaník při zdejším kostele pohoršlivě choval, byl na základě zem.zák.ze dne 15.března 1864 §27 z obce vypověděn.

Obecní výbor se usnesl postaviti při obecním hostinci ledovnu.

27.července 1902. Při zdejší obecné škole ponechává se pobočka při II.třídě

3.srpna 1902. Dle nařízení okr.hejtmanství ze dne 28.července 1902 č.7641 zvoleni byli pro volbu okresního silničního výboru v Místku tito volitelé za obec naši
Jan Závodný, starosta
Frant.Kuhejda, rolník č.22
Frant.Kubala, rolník č.68

Domek číslo 81 pronajat byl Matěji a Anežce Smolanovým za obnos 67k ročního nájemného.

14.prosince 1902 do bytů pana učitele Aug.Hrnčárka i pana Boh.Tericha ve zdejší obecné škole zakoupena dvoje regulační kamna ze závodů ve Frýdlantě.


Komentáře jsou zavřeny.